ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

computer program

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -computer program-, *computer program*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer programmersนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computer programmingการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer programmingการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer programmingการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computer programsโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the future, a computer program called Skynet will declare war on the human race.ในอนาคต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อ สกายเน็ต จะประกาศสงครามกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ Goodbye to All That (2008)
A computer program called skynetโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อ สกายเน็ต Automatic for the People (2008)
A computer program that can...มันเซลขายรถนั่นเหมือนกัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถ The No-Brainer (2009)
She IDed a murderer, contained a computer program that melts people's brains...หล่อนชี้ตัวฆาตกร กักเก็บโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละลายสมองของคน The No-Brainer (2009)
A computer program can't duplicate a skilled human lip reader.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่มีความสามารถ ในการอ่านปากมนุษย์ได้หรอก Cyber Threat (2011)
How did some damn computer program spot a traitor when federal agents couldn't?โปรแกรมคอมพิวเตอร์บ้าๆตัวหนึ่ง ชี้ตัวคนขายชาติ ได้ยังไงในเมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับ ทำไม่ได้ Super (2012)
Padma's father's being tortured, and the only way to keep him from being killed outright is to hand over a potentially lethal computer program that only I can complete.พ่อของพัดม่ากำลังถูกทรมาน วิธีเดียวที่จะช่วยได้คือ การให้โปรแกรมที่อาจมีอันตรายร้ายแรง Retribution (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
computer programIsn't she a computer programmer?
computer programIs she a computer programmer?
computer programShe is a computer programmer.
computer programThere is a labor shortage of computer programmers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปรแกรมคอมพิวเตอร์(n) computer program, Example: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อคุกเกอร์เป็นโปรแกรมที่ได้รวบรวมเอาประสบการณ์การหุงต้มอาหารของนายซิมิโนไว้, Count Unit: โปรแกรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปรแกรมคอมพิวเตอร์[prōkraēm khømphiūtoē] (n, exp) EN: computer program  FR: programme informatique [ m ] ; application informatique [ f ]
โปรแกรมเมอร์[prōkraēmmoē] (n) EN: programmer ; computer programmer  FR: programmeur [ m ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
程序设计[chéng xù shè jì, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] computer programming, #37,442 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンピュータプログラマー[konpyu-tapurogurama-] (n) { comp } computer programmer [Add to Longdo]
ボット[botto] (n) { comp } bot (autonomous computer program, esp. on a network) [Add to Longdo]
値(P);価;直;價(oK)[あたい(値;価;價)(P);ね(値;直), atai ( atai ; atai ; atai )(P); ne ( atai ; choku )] (n, adj-no) (1) price; cost; (2) value; worth; merit; (3) (あたい only) { math } value; count; number; (4) (あたい only) { comp } variable (computer programming, programing); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピュータプログラマー[こんぴゅーたぷろぐらまー, konpyu-tapurogurama-] computer programmer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 computer program \computer program\ n.
   a sequence of instructions, stored in any medium, that can be
   interpreted and executed by a computer; -- called most
   frequently a {program}. This term is used both for the
   written program (a document) and for its corresponding
   electronic version stored or executed on the computer. See
   {instruction}; as, Version 1.0 of the program had a serious
   bug that caused the computer to crash frequently..
 
   Syn: program, program, computer programme.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 computer program
   n 1: (computer science) a sequence of instructions that a
      computer can interpret and execute; "the program required
      several hundred lines of code" [syn: {program},
      {programme}, {computer program}, {computer programme}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top