Search result for

come in

(52 entries)
(0.0474 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come in-, *come in*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come in.เข้ามา Malèna (2000)
Come in.Yеѕ. Cloud Atlas (2012)
Barrow, come in.แบร์โรว์ ตอบด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Dig team, come in. This is Ishimura, come in.ทีมขุดตอบด้วย ได้ยินอิชิมูระตอบด้วยเปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
Security Chief Vincent to bridge. Come in, over.หัวหน้าวินเซนต์ เรียกห้องควบคุม ตอบด้วยเปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
Bridge, this is Vincent, come in.ถึงสะพานเดินเรือ นี่วิเซนต์ เข้ามาได้ เปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
Ishimura, come in, over.ยานอิชิมูระ ตอบด้วย, เปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
He's trying to put the patient in pain, force him to come in.เขาพยายามจะให้คนไข้เจ็บปวด ให้เขาเข้ามา The Itch (2008)
Is he in enough pain to come in yet?เขาเจ็บปวดพอหรือยัง? The Itch (2008)
It might come in handy,มันอาจจะเข้าไปใช้ไม่สะดวก Last Resort (2008)
Mind if I come in?รังเกียจไหม ถ้าฉันจะเข้าไป Dying Changes Everything (2008)
These Mexi-assholes come into our territory. They steal from us.พวกแม็คซี่สารเลวนั่น ข้ามถิ่นของเรา พวกมันขโมยจากเราไป Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come inIt is in early spring that daffodils come into bloom.
come inWon't you come in for a moment?
come inI hope all of them will come in time.
come inWhen did the word "biotechnology" come into common use?
come inLong dresses have come in this year.
come inMight I come in?
come inHe seems very busy. I can't come into contact with him.
come inI felt the cold wind come into the hall.
come inEither come in or go out.
come inLooking up, I saw him come in.
come inYou had better not wake me up when you come in.
come inA new law has come into existence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกโขยง[V] come in crowds, See also: throng, crowd, flock, Syn. ยกขบวน, ยกพวก, Example: ม็อบนากุ้งกุลาดำยกโขยงกันมาประท้วงรัฐบาลที่หน้าทำเนียบ
เสวยพระชาติ[V] be born, See also: come into the world, Syn. เกิด, Example: ในพระปริตรบทหนึ่ง กล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนกคุ่ม, Thai definition: เกิด (ใช้แก่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์)
ประดัง[V] crowd, See also: come in great number, come in crowds, throng, squeeze in, surge, be multitudinous, Syn. เบียดเสียดเข้ามา, ยัดเยียดเข้าไป, กรู, ประเดประดัง, Example: คนประดังเข้ามาในหอประชุม
กลับเป็น[V] become, See also: come into being, become again, Syn. กลายเป็น, กลับกลาย, Example: การที่เขาได้ไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าทำให้เขารู้สึกว่าเขากลับเป็นเด็กประถมอีกครั้ง
ตกฟาก[V] be born, See also: come into the world, give birth (to), Syn. เกิด, คลอด, กำเนิด, Example: แม่บอกว่าเขาตกฟากเวลา 10.10 น., Thai definition: เรียกเวลาที่เด็กออกพ้นครรภ์มารดาว่า เวลาตกฟาก (โบราณพื้นเรือนโดยมากเป็นฟาก)
ขึ้น[V] come into being, See also: grow up, come out, be up, happen, Syn. เกิด, เกิดขึ้น, Ant. หาย, Example: สนิมขึ้นที่ฐานของเครื่องซักผ้าเพราะโดนน้ำบ่อย, Thai definition: มีขึ้น, เกิดหรือปรากฏต่อสายตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate   FR: se mettre en concubinage
เข้า[v.] (khao) EN: enter ; get into ; go into ; go inside ; come in ; go in   FR: entrer ; pénétrer
เข้ามา[v.] (khao mā) EN: enter ; get in ; come in   FR: entrer
ขัดแย้งกับกฎหมาย[v. exp.] (khatyaēng kap kotmāi) EN: come into collision with the law ; be against the law   
ขึ้น[v.] (kheun) EN: come into being ; come out ; be up ; happen   FR: surgir
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse   FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มละลาย[n.] (lomlalāi) EN: become bankrupt : go bankrupt ; become insolvent ; be insolvent; go broke ; go bust   FR: faire faillite ; être en faillite ; faire banqueroute
ล่องหน[v.] (lønghon) EN: become invisible ; be invisible ; disappear ; vanish   FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ล่องหนหายตัว[v. exp.] (lønghon hāitūa) EN: become invisible ; disappear ; escape by magic ; wander invisibly   FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
ご免ください(P);御免下さい;ご免下さい;御免ください[ごめんください, gomenkudasai] (exp) (1) may I come in?; (2) (pol) please forgive me; I'm sorry; (P) [Add to Longdo]
らりる;ラリる[, rariru ; rari ru] (v5r) (sl) to become intoxicated (e.g. with drugs) [Add to Longdo]
下級財[かきゅうざい, kakyuuzai] (n) inferior goods (i.e, goods for which demand decreases when consumer's income increases) [Add to Longdo]
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) [Add to Longdo]
看板娘[かんばんむすめ, kanbanmusume] (n) pretty girl who attracts customers to come inside a shop [Add to Longdo]
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1,vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P) [Add to Longdo]
行われる;行なわれる[おこなわれる, okonawareru] (v1) to be done; to be practiced; to be practised; to take place; to be held; to be prevalent; to be in fashion; to be in vogue; to be current; to come into use [Add to Longdo]
懇ろになる[ねんごろになる, nengoroninaru] (exp,v5r) to become intimate with (e.g. a woman); to become acquainted [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打交道[dǎ jiāo dào, ㄉㄚˇ ㄐㄧㄠ ㄉㄠˋ, ] come into contact with; have dealing with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come in
   v 1: to come or go into; "the boat entered an area of shallow
      marshes" [syn: {enter}, {come in}, {get into}, {get in},
      {go into}, {go in}, {move into}] [ant: {exit}, {get out},
      {go out}, {leave}]
   2: be received; "News came in of the massacre in Rwanda" [syn:
     {come}, {come in}]
   3: come into fashion; become fashionable [ant: {go out}]
   4: to insert between other elements; "She interjected clever
     remarks" [syn: {interject}, {come in}, {interpose}, {put in},
     {throw in}, {inject}]
   5: take a place in a competition; often followed by an ordinal;
     "Jerry came in third in the Marathon" [syn: {place}, {come
     in}, {come out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top