ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cocci-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cocci, -cocci-, *cocci*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocci(คอค'ไซ) พหุพจน์ของ coccus

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cocciแบคทีเรียชนิดกลม,ทรงกลม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
COCCINELLE, THE MAN WHO BECAME A WOMAN! (1963)(ค็อกซิเนลล์ ชายหนุ่มที่กลายเป็นหญิงสาว (1963))  ()

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coccus \Coc"cus\, n.; pl. {Cocci}. [NL., fr. Gr. ? grain, seed.
   See {Cochineal}.]
   1. (Bot.) One of the separable carpels of a dry fruit.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A genus of hemipterous insects, including scale
    insects, and the cochineal insect ({Coccus cacti}).
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) A form of bacteria, shaped like a globule.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cocci
   n 1: any spherical or nearly spherical bacteria [syn: {coccus},
      {cocci}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top