Search result for

cklich

(124 entries)
(0.0398 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cklich-, *cklich*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cklich มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cklich*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Terrible.SchrecklichCowboy Bebop: The Movie (2001)
Happy.GlücklichYou Are So Beautiful (2005)
Happy?GlücklichMeaning (2006)
Happy?GlücklichWarning, It's Dirty (2009)
Happy.GlücklichBeginners (2010)
How awful.Wie schrecklichCocaine Blues (2012)
Happy?GlücklichChained Heat (2012)
Die happy-Glücklich sterben. Charlie Loses it at a Baby Shower (2013)
Happy?Glücklich1500 (2014)
Happy.- GlücklichNixon (1995)
Happy.GlücklichRevenge Is Sweet (2001)
Lucky?- GlücklichBuried Secrets (2014)
Live happily ever after.Glücklich leben bis an das Ende meiner Tage. Ist das nicht so üblich? Unidentified Flying Oddball (1979)
Oh, this is terrible.Das ist ja schrecklichThe Villain (1979)
There's enough silver in that hill to make a St. Louis hooker happy but it won't do no good in the hills, understand?In dem Berg ist genug Silber, um ein Saint-Louis-Straßenmädchen glücklich zu machen. Aber wenn's da rumliegt, haben wir nichts davon. Kapierst du das? The Villain (1979)
Oh, dear.Oh, wie schrecklichThe Villain (1979)
Won't it be awful if we're robbed or attacked by bandits?Wäre es nicht schrecklich... wenn uns Banditen überfallen würden. The Villain (1979)
Give 'em a good rumble, they're happy.Gib ihn eine gute Prügelei und sie sind glücklichThe Wanderers (1979)
Lying is a terrible sin.Die Lüge ist eine schreckliche Sünde. Nightmares (1979)
Sharp teeth like nails... and the awful stench of its breath!Ein schrecklicher Gestank schlägt von dem Drachenodem! Nightmares (1979)
Why do you say such monstrous things... about me at Rome?- Was erzählst du für schreckliche Dinge über mich in Rom? Caligula (1979)
Now he is happy.Siehst du? Nun ist er glücklichCaligula (1979)
At the insistence of the Senate and the people of Rome I accept... humbly the highest office of our great republic.Auf das nachdrückliche Drängen des Senats, und des Volkes von Rom, habe ich mich entschlossen, in aller Bescheidenheit, das höchste Amt in unserer ruhmreichen Republik anzunehmen. Caligula (1979)
I shall now bestow... the special blessings of almighty Casear upon this happy union.Ich werde euch jetzt den speziellen Segen Cäsars, dem Allmächtigen, erteilen. Auf dass eure Ehe glücklich werde. Caligula (1979)
He'd give the children a licking and then afterwards he'd feel just terrible and promise never to do it again.Er verprügelte die Kinder und hinterher fühlte er sich schrecklich und versprach immer, es nie wieder zu tun. The Kinfolk (1979)
- Your husband is a very lucky man.Ihr Mann kann sich überaus glücklich schätzen. Terror Express (1980)
I see him.SchrecklichGalactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Wildly neighs the father of battles' horse, fearfully snorting as it comes!Wild wiehert Walvaters Roß Schrecklich schnaubt es daher! Die Walküre (1980)
Fortunately I brought them from his father's battlefield.Seines Vaters Walstatt entführt' ich sie glücklich Die Walküre (1980)
Your roars of wrath fill us with fear!Schrecklich ertost dein Toben! Die Walküre (1980)
Terrible god, spare this dreadful disgrace.Ach, wende von ihr die schreiende Schmach! Schrecklicher Gott! Die Walküre (1980)
While in torment I had turned against myself, goaded to fury by the frustration of impotence, driven by angry longing to the dread decision to end my interminable sorrow in the ruins of my own world, then blissful delight was sweetly enfolding you.Wo gegen mich selber ich sehrend mich wandte aus Ohnmachtsschmerzen schäumend ich aufschoß wütender Sehnsucht sengender Wunsch den schrecklichen Willen mir schuf in den Trümmern der eignen Welt meine ew'ge Trauer zu enden Die Walküre (1980)
for the last time let them delight me today with their last farewell kiss.Zum letztenmal letz' es mich heut mit des Lebewohles letztem Kuß! Dem glücklichern Manne glänze sein Stern Die Walküre (1980)
Unfortunately, the energy necessary to create such an aura around a large fighter ship, or even the human form, is too great to sustain for any great period of time.Unglücklicherweise ist die Energie, die für solch eine Hülle benötigt wird um einen Gegenstand oder eine Lebensform unsichtbar zu machen, zu hoch. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
I'm being terribly rude. I'm Shirley, and this is my husband, Norman.Ich bin schrecklich unhöflich, ich bin Shirley und das ist mein Mann Norman. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Yeah, well, I hope they feel the same way after Arnie forces a couple of his famous meatballs down their throat.Ich hoffe sie denken genauso wenn Arnie Ihnen seine schrecklichen Fleischbällchen aufzwingt. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Oh, she did not. You're terrible.Das hat sie nicht, du bist schrecklichThe Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Yeah, well, I hope they feel the same way after Arnie forces a couple of his famous meatballs down their throat.Ich hoffe sie denken genauso wenn Arnie Ihnen seine schrecklichen Fleischbällchen aufzwingt. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Take a look out there. We'll be lucky if we can save our fleet.Sieh da raus, wir können glücklich sein, wenn wir die Flotte retten. The Return of Starbuck (1980)
There was this soldier in this awful battle and when he came home he had this limp and this sad, faraway look in his eyes.Da gab es diesen Soldaten in dem schrecklichen Kampf, und als er nach Hause kam, hinkte er und hatte diesen traurigen, entrückten Blick. The Furlough (1980)
I've always hated the way that sounds.Der Name klingt immer schrecklichThe Idol (1980)
If she's anything like her mother, I'll be the happiest father on Earth.Wenn sie wie ihre Mutter ist, bin ich der glücklichste Vater auf Erden. The Idol (1980)
I feel really terrible about this.Ich fühle mich schrecklich deshalb. The Last Straw (1980)
Oh, well, I'm afraid I've done a terrible thing.Oh, nun, ich fürchte, ich habe etwas Schreckliches getan. The Last Straw (1980)
I guess I haven't been very happy but that's all right.Ich schätze, ich war nicht besonders glücklich, aber das ist schon in Ordnung. Das passiert eben. The Last Straw (1980)
Something terrible's happening to him!Etwas Schreckliches geschieht mit ihm. The Premonition (1980)
As the rumors of an upcoming invasion of Japan grew so did her fears about Ben fears which took on a chilling significance.Als die Gerüchte über eine bevorstehende Invasion in Japan wuchsen, wuchsen auch ihre Ängste um Ben, und diese Ängste nahmen eine schreckliche Bedeutung an. The Premonition (1980)
Something terrible's happening to him!Etwas Schreckliches geschieht mit ihm! The Premonition (1980)
It's when you feel just awful because you know you've done something wrong.Man fühlt sich schrecklich, weil man etwas Schlimmes angestellt hat. The Prodigals (1980)
- We want Nana to be happy.- Wir wollen, dass Nana glücklich ist. The Travelling Man (1980)

German-Thai: Longdo Dictionary
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)
Ungeschicklichkeit(n) |die, pl. Ungeschicklichkeiten| การที่ไร้ทักษะ, ความงุ่มง่าม, ความไม่มีพรสวรรค์ เช่น Oft schimpft man über seine eigene Ungeschicklichkeit, wenn man beispielsweise beim Essen aufs Hemd kleckert.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address [Add to Longdo]
Anstand {m}; Schicklichkeit {f}decency [Add to Longdo]
Ausdruck {m} | Ausdrücke {pl} | absoluter Ausdruck | ungeschickt gewählter Ausdruck; unglücklich gewählter Ausdruckexpression | expressions | absolute expression | the infelicity of the expression [Add to Longdo]
Geschick {n}; Geschicklichkeit {f}skill [Add to Longdo]
Geschicklichkeit {f}skillfulness [Add to Longdo]
Geschicklichkeit {f}sleight [Add to Longdo]
Geschicklichkeit {f}; Gewandtheit {f}dexterity [Add to Longdo]
Gewandtheit {f}; Geschicklichkeit {f}adroitness [Add to Longdo]
Gewieftheit {f}; Cleverness {f}; Geschicklichkeit {f}slickness [Add to Longdo]
Glücksfall {m}; Zufallstreffer {m} | durch einen glücklichen Zufallfluke | by a fluke [Add to Longdo]
Hecklicht {n} | Hecklichter {pl}tail light | tail lights [Add to Longdo]
Morgen {m}; Vormittag {m} | am Morgen | am Vormittag | am späten Vormittag | wunderschöner, glücklicher Morgenmorning | in the morning | in mid morning | in the late morning | jingle-jangle morning [Am.] [Add to Longdo]
cklicht {n}rear lamp; rear light [Add to Longdo]
Schicklichkeit {f}decorousness [Add to Longdo]
Schicklichkeit {f}propriety [Add to Longdo]
Schicklichkeit {f}trendiness [Add to Longdo]
Schicklichkeit {f}; Kleidsamkeit {f}becomingness [Add to Longdo]
Schrecklichkeit {f}awfulness [Add to Longdo]
Schrecklichkeit {f}devilishness [Add to Longdo]
Schrecklichkeit {f}frightfulness [Add to Longdo]
Schrecklichkeit {f}horribleness [Add to Longdo]
Schrecklichkeit {f}terribleness [Add to Longdo]
Spürsinn {m}; glücklicher Zufall; mehr Glück als Verstand; zufällige Entdeckung {f}serendipity [Add to Longdo]
unter einem unglücklichen Stern stehend; unter einem ungünstigen Sternill-omned; ill-starred [Add to Longdo]
Ungeheuerlichkeit {f}; Schreckliche {n}; Ungeheure {n}tremendousness [Add to Longdo]
Ungeschicklichkeit {f}clumsiness; ineptitude [Add to Longdo]
Ungeschicklichkeit {f}; Unannehmlichkeit {f}awkwardness [Add to Longdo]
Unglückliche {m,f}; Unglücklicher | Unglücklichen {pl}; Unglücklicheunfortunate | unfortunates [Add to Longdo]
Unschicklichkeit {f}indecorousness [Add to Longdo]
abscheulich; schrecklich; makaber {adj} | abscheulicher | am abscheulichstenhorrible | more horrible | most horrible [Add to Longdo]
abscheulich; scheußlich; widerlich; schrecklich {adj} | abscheulicher; scheußlicher; widerlicher; schrecklicher | am abscheulichsten; am scheußlichsten; am widerlichsten; am schrecklichstenabominable | more abominable | most abominable [Add to Longdo]
anständig; schicklich; geeignet; korrekt {adj} | anständiger; schicklicher; geeigneter; korrekter | am anständigsten; am schicklichsten; am geeignetsten; am korrektestendecent | more decent | most decent [Add to Longdo]
anständig; schicklich; korrekt; einwandfrei; zünftig {adj}proper [Add to Longdo]
schrecklich aufgeregt sein; nervös seinto be in a tizzy [Add to Longdo]
sich schrecklich aufregento get into a tizzy [Add to Longdo]
augenblicklichat the moment [Add to Longdo]
augenblicklich {adv}momentarily [Add to Longdo]
augenblicklichthis minute [Add to Longdo]
augenblicklich; gegenwärtigat present [Add to Longdo]
augenblicklich; unverzüglichinstantaneous [Add to Longdo]
beim augenblicklichen Stand der Dingeas things are now [Add to Longdo]
ausdrücklich; deutlich; klar und deutlich; eindeutig {adj} | ausdrücklicher | am ausdrücklichstenexplicit | more explicit | most explicit [Add to Longdo]
ausdrücklich; deutlich; unverhüllt; unverhohlen; eindeutig; explizit {adv}explicitly [Add to Longdo]
ausdrücklich {adj}express [Add to Longdo]
ausdrücklich; bestimmt {adj}assertive [Add to Longdo]
ausdrücklich; nachdrücklich; entschieden; energisch {adj}emphatic [Add to Longdo]
ausdrücklich {adv}assertively [Add to Longdo]
ausdrücklich {adv}emphatically [Add to Longdo]
ausdrücklich {adv}expressly [Add to Longdo]
beachtlich; erheblich; beträchtlich; stattlich; erklecklich {adj} | beachtlicher | am beachtlichstenconsiderable | more considerable | most considerable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凶悪[きょうあく, kyouaku] schrecklich, abscheulich [Add to Longdo]
吉日[きちにち, kichinichi] gluecklicher_Tag [Add to Longdo]
失恋[しつれん, shitsuren] unglueckliche_Liebe [Add to Longdo]
妙技[みょうぎ, myougi] aussergewoehnliche_Geschicklichkeit [Add to Longdo]
尾灯[びとう, bitou] Schlusslicht, Ruecklicht [Add to Longdo]
巧み[たくみ, takumi] Geschicklichkeit, Gewandtheit [Add to Longdo]
巧拙[こうせつ, kousetsu] Geschicklichkeit, Gewandtheit [Add to Longdo]
怖い[こわい, kowai] fuerchterlich, entsetzlich, schrecklich, unheimlich [Add to Longdo]
恐ろしい[おそろしい, osoroshii] furchtbar, furchterregend, schrecklich [Add to Longdo]
恭賀新年[きょうがしんねん, kyougashinnen] Ein_glueckliches_Neues_Jahr! [Add to Longdo]
悲恋[ひれん, hiren] unglueckliche_Liebe [Add to Longdo]
惨状[さんじょう, sanjou] schrecklicher_Anblick, Verheerung [Add to Longdo]
憂い[うれい, urei] traurig, ungluecklich [Add to Longdo]
技能[ぎのう, ginou] Geschicklichkeit, Faehigkeit [Add to Longdo]
比翼の鳥[ひよくのとり, hiyokunotori] glueckliches_Ehepaar [Add to Longdo]
熟練[じゅくれん, jukuren] Geschicklichkeit, Fertigkeit, Meisterschaft [Add to Longdo]
猛暑[もうしょ, mousho] grosse_Hitze, schreckliche_Hitze [Add to Longdo]
目下[もっか, mokka] augenblicklich [Add to Longdo]
[うで, ude] -Arm;, Faehigkeit, Talent, Geschicklichkeit [Add to Longdo]
謹賀新年[きんがしんねん, kingashinnen] Ein_glueckliches_Neues_Jahr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top