Search result for

cits

(787 entries)
(0.0586 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cits-, *cits*, cit
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cits มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cits*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
attention deficit disorder (n ) โรคสมาธิ
Capacity heapedความจุบุ้งกี๋ในการโกยเต็ม

English-Thai: Longdo Dictionary
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
capacity(n) ความสามารถที่จะรับได้
accumulated deficit(n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund.
authenticity(n) ความถูกต้อง เช่น To ensure the authenticity of records, organizations should implement and document policies and procedures which control creation, receipt, and transmission.
attention deficit disorder(n) โรคสมาธิสั้น เช่น According to the National Institute of Mental Health, attention deficit disorder (ADD) is a legitimate psychologic condition. , S. ADD, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
Manchester City(uniq) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cite[VT] อ้าง, See also: อ้างอิง, กล่าวอ้าง, Syn. refer, mention, quote
city[N] พลเมืองทั้งหมด
city[N] เมือง, Syn. town, municipality, capital
acity[SUF] คุณสมบัติ, See also: ลักษณะ
licit[ADJ] ถูกกฎหมาย, See also: ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. lawful, legal, legitimate, Ant. illicit
tacit[ADJ] เป็นนัย, See also: ซึ่งรู้อยู่แก่ใจ, ซึ่งเข้าใจโดยไม่ต้องพูด, Syn. implicit, unexpressed, unspoken, Ant. expressed
citied[ADJ] ที่มีเมืองตั้งอยู่
excite[VT] กระตุ้น (ให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี), See also: ปลุกปั่น, Syn. arouse, stimulate
excite[VT] ทำให้ระลึกถึง, See also: ทำให้นึกถึง, Syn. evoke
excite[VT] ปลุกเร้า (ทางร่างกาย)
excite[VT] ปลุกเร้า (ทางอารมณ์ความรู้สึก)
incite[VT] กระตุ้น, See also: ส่งเสริม, ผลักดัน, Syn. arouse, rouse, provoke
recite[VT] ท่อง, See also: ท่องจำ, อ่านออกเสียง, Syn. repeat, speak
recite[VT] บรรยาย, See also: สาธยาย, Syn. describe, narrate
citadel[N] ป้อมปราการ, Syn. fortress, stronghold
citizen[N] ประชาชน, See also: พลเมือง, Syn. inhabitant, denizen, national
deficit[N] ปริมาณที่ขาด, See also: การขาดดุล, Syn. deficiency, inadequacy, Ant. adequacy, sufficiency
excited[ADJ] ตื่นตระหนก, See also: เป็นกังวล, Syn. agitated, nervous
excited[ADJ] ตื่นเต้นดีใจ, See also: กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic
illicit[ADJ] ผิดกฎหมาย, See also: เถื่อน, ซึ่งต้องลักลอบ, ซึ่งผิดศีลธรรม, ซึ่งต้องห้าม (ตามวัฒนธรรมประเพณี), Syn. illegal, prohibited, unlawful, Ant. lawful, legal
opacity[N] สภาพที่คลุมเครือ, See also: สภาพที่ไม่ชัดเจน, Syn. opaqueness, Ant. transparency
opacity[N] ความทึบ, See also: การขุ่นมัว, Syn. cloudness, darkness
opacity[N] ความคลุมเครือ, See also: ความไม่ชัดเจน, Syn. obscurity
paucity[N] จำนวนเล็กน้อย
paucity[N] ความขัดสน, Syn. lack, scantness, meagerness
recital[N] การเล่นดนตรีเดี่ยว, See also: การเล่นดนตรี, Syn. performance
recital[N] การท่อง, See also: การอ่านออกเสียง
recital[N] การบรรยาย, See also: การสาธยาย, Syn. narration
solicit[VI] เรียกร้อง, Syn. beg, entreat, beseech, request
solicit[VT] เรียกร้อง, Syn. entreat, beseech, request
tacitly[ADV] โดยปริยาย, See also: อย่างเงียบๆ, เป็นนัยๆ
capacity[N] ความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจ, Syn. ability, aptitude, capability
capacity[N] ปริมาณสูงสุดที่จะรับได้, Syn. limit, contents
citation[N] การกล่าวอ้าง, Syn. mention, citing, reference
cite for[PHRV] ได้รับคำชมเชย (ปกติใช้รูป passive voice), See also: ได้รับการสดุดี
citified[ADJ] ที่มีลักษณะเป็นคนเมือง
exciting[ADJ] ที่น่าตื่นเต้น, See also: ที่เป็นสาเหตุให้ตื่นเต้น, ที่ทำให้ตื่นเต้น, Syn. arousing, stimulating, stirring
explicit[ADJ] ชัดเจน, See also: กระจ่าง, ชัดแจ้ง, Syn. clear, obvious, unambiguous
fat city[SL] ความอ้วน
felicity[N] การมีความสุขอย่างมาก, See also: ความปลื้มปิติ, ความรู้สึกยินดี, Syn. happiness, joyfulness, ecstasy, Ant. unhappiness, misery
ferocity[N] ความโหดร้าย, See also: ความทารุณ, ความป่าเถื่อน, ความดุร้าย, Syn. brutality, fierceness, savagery, Ant. humaneness, mercy
implicit[ADJ] ซึ่งบอกเป็นนัย, Syn. inferable, inherent, tacit
implicit[ADJ] ไร้ข้อกังขา, See also: โดยไม่ต้องสงสัย, Syn. certain, unquestioning
op. cit.[ABBR] เรื่องเดิม, See also: แหล่งอ้างอิงเดิม, ข้อความเดิม
rapacity[N] ความโลภ, Syn. avarice, covetousness
sagacity[N] ความฉลาดและความสามารถในการตัดสินใจได้ดี, See also: ความหลักแหลม, ความปราดเปรื่อง, การมีไหวพริบ
salacity[N] ความลามก, See also: การอนาจาร
scarcity[N] ความขาดแคลน, See also: ความไม่เพียงพอ, Syn. deficiency, inadequacy, rarity, insufficiency
taciturn[ADJ] เงียบขรึม, See also: ขรึม, เงียบ, ซึ่งไม่ค่อยพูด, Syn. quiet, silent, uncommunicative
tenacity[N] ความดื้อรั้น, See also: ความดื้อดึง, Syn. obstinacy, perseverance, stubbornness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcoholicity(แอลกะฮอลลิซ' ซิที) n. คุณภาพหรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
anthracite(แอน' ธราไซทฺ) n. ถ่านหินแข็ง, ถ่านที่ไม่มีควัน., Syn. anthracite coal.
appendicitis(อะเพนดิไซ'ทิส) n. ไส้ติ่งอักเสบ
ascites(อะไซ'ทีซ) n. โรคท้องมาน, ภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อบุช่องท้อง. -ascetic (al) adj.
atomicity(แอททัมมิส'ซิที) n. จำนวนอะตอมในหนึ่งโมเลกุลของแก๊ส. =valence
atonicity(แอทโทนิส'ซิที) n. ภาวะไร้ความตึงตัว (lack of tone; atony)
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime
audacity(ออแดส'ซิที) n. ความกล้า,ความไม่มีมารยาท, ความทะลุ, Syn. boldness, daring)
authenticity(ออเธนทิส'ซิที) n. ลักษณะของแท้,ลักษณะที่เชื่อถือได้, Syn. legitimacy
capacity(คะแพซ'ซิที) n. ความสามารถที่จะรับ,ความจุ,ปริมาณ,สติปัญญา,ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,การปฎิบัติหน้าที่,ความจุไฟฟ้า adj. จุเต็มที่,รับเต็มที่, Syn. size,power,position
celestial cityn. กรุงเยรูซาเล็ม,เมืองสวรรค์
chalcociten. แร่ทองแดงซัลไฟด์
citable(ไซ'ทะเบิล) adj. อ้างอิงได้,อ้างถึงได้
citadel(ซิท'ทะเดิล) n. ป้อมปราการ,ป้อม,ที่หลบภัย,ที่มั่นสุดท้าย, Syn. fortress
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง,ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง,หมายเรียก,หมายศาล,รางวัลหรือคำชมเชย,จดหมายชมเชย,คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
cite(ไซทฺ) {cited,citing,cites} vt. อ้างอิง,กล่าวอ้าง,กล่าวสนับสนุน,ออกหมายเรียกตัวมาศาล,สดุดี,ชมเชย,กระตุ้นเรียกหา., See also: citable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citeable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citer n. ดู citatory adj.
citied(ซิท'ทีด) adj. เป็นเมือง,มีเมือง
citify(ซิท'ทิไฟ) {citified,citifying,citifies} vt. ทำให้เข้ากับเมือง, See also: citification n.
citizen(ซิท'ทิเซิน) n. พลเมือง,ชาวเมือง,ประชากร, See also: citizenly adj.
citizenryn. ประชากรทั้งหลาย,พลเรือนทั้งหลาย
citizenship(ซิท'ทิเซินชิพ) n. ฐานะประชากร,สัญชาติ,คุณธรรมของประชากร
citizenty(ซิท'ทิเซินรี) n. ประชากรทั้งหลาย
citr-Pref. "มะนาว","ส้ม"
citric acid(ซิท'ทริค) n. กรดมะนาว
citrineadj. สีเหลืองซีด,สีมะนาว
citronn. ผลไม้ คล้ายมะนาว แต่มีขนาดใหญ่กว่า,มะงั่ว
citronellan. หญ้าหอม,น้ำมันจากหญ้าจำพวกตะไคร้หอม
citrus(ซิท'ทรัส) n. ต้นไม้จำพวกมะนาว ส้ม และอื่น ๆ -
citternn. กีตาร์แบบเก่าชนิดหนึ่ง,กล่องเสียงเป็นรูปแพร.
city(ซิท'ที) n. กรุงนคร,เมืองใหญ่,เมือง,หัวเมือง,นครรัฐ,เขต -Phr. (the Holy City กรุงเยรูซาเลม)
city articlen. ข่าวธุรกิจการค้าในหน้าหนังสือพิมพ์
city counciln. สภาเทศบาลเมือง
city halln. ศาลากลางจังหวัด
city managern. เทศมนตรี,ผู้ที่สภาเทศบาลเมือง
city planningn. การวางผังเมือง, See also: city planner n. ดูcity planning
city roomn. ห้องข่าวท้องถิ่น,คณะบรรณาธิการข่าวท้องถิ่น
city slickern. คนหลอกลวงในเมือง
city-bredadj. เติบโตในเมือง
city-staten. นครรัฐ
cityscapen. ทิวทัศน์ของเมือง
citywardadj.ไปทางเมือง
complicity(คอมพลิส'ซิที) n. การเป็นผู้ร่วมงาน,การเป็นผู้สมคบ,ความสัมพันธ์ที่ร่วมกันกระทำความผิด
deficit(เดฟ'ฟิซิท) n. ปริมาณที่ขาด,จำนวนที่ขาด,การขาดแคลน,การขาดดุล,การขาดทุน
domesticity(โดเมสทิส'ซิที) n. ภาวะที่เกี่ยวกับบ้าน,ภาวะครอบครัว,เรื่องในบ้าน,งานในบ้าน
duplicity(ดิวพลิส'ซิที) n. การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง,การมีลักษณะคู่,การซ้ำกัน, Syn. double, See also: dealing
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim
edacityn. ความตะกละ,ความอยากอาหาร
elasticity(อิแลสทิส'ซิที) n. ลักษณะที่ยืดหยุ่นได้
electricity(อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด
elicit(อิลิส'ซิท) vt. นำออกมา,ล้วงเอาความจริง,ดึงออกมา, See also: elicitable adj. elicitation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
appendicitis(n) ไส้ติ่งอับเสบ
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยาท
authenticity(n) ความจริง,ของแท้,ความแน่แท้,ความน่าเชื่อถือ
capacity(n) ปริมาตร,ฐานะ,ความจุ,ความสามารถ,สมรรถภาพ,อัตรา,หน้าที่
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
citadel(n) ป้อมปราการ,ป้อม,ที่มั่น
citation(n) การอ้าง,การอ้างอิง,การกล่าวถึง,การส่งหมาย,หมายศาล
cite(vt) อ้างถึง,อ้างอิง,กล่าวถึง,ส่งหมาย,ออกหมายเรียก
cither(n) เครื่องดนตรีโบราณคล้ายพิณ
citizen(n) ประชากร,ชาวเมือง,พลเมือง,ประชาชน,คนในบังคับ
citizenship(n) การเป็นพลเมือง,สิทธิของประชากร,สัญชาติ
CITRIC citric acid(n) กรดมะนาว
citric(adj) เกี่ยวกับมะนาว
citron(n) มะนาวชนิดหนึ่ง
citrous(adj) เกี่ยวกับผลไม้เช่นมะนาว
citrus(n) ต้นมะนาว ส้มฯลฯ
CITY city hall(n) ศาลากลางจังหวัด
city(n) เมือง,พระนคร,กรุง,นคร,เทศบาลเมือง
complicity(n) การสมคบกัน,การสมรู้ร่วมคิด,การเข้าไปเกี่ยวข้อง
deficit(n) ความขาดทุน,จำนวนที่ขาด,การขาดแคลน
duplicity(n) การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด
elasticity(n) ความยืดหยุ่น,ยางยืด,หนังรัด
electricity(n) ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า
elicit(vt) เอาออกมา,ล้วงความจริง,ดึงออกมา,นำออกมา
excitable(adj) ตื่นเต้นง่าย,ขี้ตื่น,ถูกกระตุ้นได้ง่าย,ถูกปลุกปั่นได้ง่าย
excite(vt) ทำให้ตื่นเต้น,กระตุ้น,ปลุกเร้า,ปลุกปั่น
excitement(n) ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งเร้า,สิ่งกระตุ้น
explicit(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,แน่นอน
felicitate(vt) แสดงความยินดี,แสดงความปีติ,ถวายพระพร,อวยพร
felicitous(adj) เหมาะสม,ถูกจังหวะ,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล
felicity(n) ความสุข,ความผาสุก,ความเหมาะสม,ความยินดี
ferocity(n) ความดุร้าย,ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความป่าเถื่อน
illicit(adj) ต้องห้าม,ผิดกฎหมาย,เถื่อน
implicit(adj) แน่แท้,แน่นอน,โดยปริยาย,บอกเป็นนัย,มีความหมายว่า
incapacitate(vt) ทำให้ไม่สามารถ,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้เสียหาย
incapacity(n) ความไม่สามารถ,ความทุพพลภาพ,ความเสียหาย,การขาดคุณสมบัติ
incite(vt) เร้าใจ,ยุยง,ยั่วยุ,ส่งเสริม,หนุน,กระตุ้น,ปลุกปั่น
incitement(n) การยุยง,การส่งเสริม,การสนับสนุน
multiplicity(n) จำนวนหลายอย่าง,ความมากมาย,ความซับซ้อน
perspicacity(n) ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,การมีปัญญาแหลม
pertinacity(n) ความมั่นคง,การถือทิฐิ,ความเพียร,ความดื้อ,ความเด็ดเดี่ยว
plebiscite(n) การลงคะแนนเสียงทั้งประเทศ
precocity(n) ความแก่เกินอายุ,ความแก่แดด
publicity(n) การโฆษณา,การประกาศ,การเปิดเผย,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์
pugnacity(n) ความชอบชกต่อย,ความเป็นนักเลงโต
rapacity(n) ความงก,ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ
recalcitrant(adj) ไม่เชื่อฟัง,ฝ่าฝืน,บิดพลิ้ว,ไม่อ่อนน้อม,ดื้อรั้น,พยศ
reciprocity(n) การตอบแทน,การแลกเปลี่ยน,การค้าระหว่างประเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phototoxicityภาวะพิษเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periphacitis; periphakitisการอักเสบรอบถุงหุ้มแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periphakitis; periphacitisการอักเสบรอบถุงหุ้มแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oophoritis; pyosalpingo-oothecitisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyosalpingo-oothecitis; pyosalpingo-oophoritisท่อนำไข่และรังไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodicityการปรากฏเป็นระยะ, การปรากฏเป็นคาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodicityความเป็นช่วงเวลา, การมาเป็นระยะ, การมาตามคาบ, ภาวะเป็นคาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
periodicityภาวะเป็นคาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perioothecitis; paroophoritis; perioophoritis; periovaritisเยื่อหุ้มรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial incapacityการขาดความสามารถบางส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peritoneal dropsy; ascites; dropsy, abdominalท้องมาน [มีความหมายเหมือนกับ hydroperitoneum; hydroperitonia] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroophoritis; perioophoritis; perioothecitis; periovaritisเยื่อหุ้มรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peat-to-anthracite theoryทฤษฎีการแปรสภาพของถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pathogenicityความสามารถก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pandemicityภาวะระบาดทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
population carrying capacityจำนวนประชากรที่สามารถรับได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
power capacitorตัวเก็บประจุกำลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
physical incapacityความไร้สมรรถภาพทางกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phytotoxicityอาการพืชได้รับพิษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plasticityสภาพพลาสติก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plasticity index (PI)ดรรชนีพลาสติก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
perioophoritis; paroophoritis; perioothecitis; periovaritisเยื่อหุ้มรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plebisciteการออกเสียงประชามติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plebisciteการลงประชามติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plan, city-manager; plan, council-managerเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, council-manager; plan, city-managerเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
planning, cityการวางผังเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
publicityโฆษณาการ, การเผยแพร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
publicityโฆษณาการ, การประกาศโฆษณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precocityความเจริญก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periovaritis; paroophoritis; perioophoritis; perioothecitisเยื่อหุ้มรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
point of analyticityจุดวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
licitationการนำทรัพย์ออกขายโดยประมูลราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserve capacityความจุสำรอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reciprocityภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ, ภาวะตอบสนองกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhythmicityความเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rated capacityวิสัยสามารถประเมิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
radio-opacity; radiopacityความทึบรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiopacity; radio-opacityความทึบรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resuscitationการกู้ชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resuscitation, cardiacการนวดหัวใจกู้ชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resuscitation, cardiopulmonary (CPR)การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (ซีพีอาร์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resuscitatorเครื่องกู้ชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reciprocityการตอบแทนกันและกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reciprocity๑. ภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ภาวะตอบสนองกัน (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recitalอารัมภบท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recital clauseบทนำกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
respiratory capacityสมรรถภาพจับแก๊สของเลือด, สมรรถภาพทางการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
run capacitorตัวเก็บประจุขณะทำงาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
residual capacityความจุอากาศค้าง (ในปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bibliographic citationการอ้างถึงทางบรรณานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographic citationการอ้างถึงบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Citation footnoteเชิงอรรถอ้างอิง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographical citationการอ้างถึงทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Knowledge elicitationอนุพันธ์ความรู้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Elasticityความยืดหยุ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Unsolicited electronic mail messageจดหมายขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plasticityสภาพพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transients (Eletricity)สัญญาณไฟกระโชก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electricity gridโครงข่ายไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Contractual Delivery Capacityความสามารถที่ผู้ขายรับรองว่าจะส่งก๊าซให้ได้ในแต่ละวันระบุเป็น % DCQ (Daily Contract Quantity) [ปิโตรเลี่ยม]
Absorptive capacityวิสัยสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Citrusพืชตระกูลส้ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Export capacityวิสัยสามารถในการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Debt servicing capacityวิสัยสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำหนด [เศรษฐศาสตร์]
Deficitการขาดดุล [เศรษฐศาสตร์]
Deficit financingการชดเชยการขาดดุล [เศรษฐศาสตร์]
Circular velocity of moneyอัตราความเร็วในการหมุนเวียนของเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Production capacityวิสัยสามารถในการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Illicit paymentการชำระเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
Elasticityความยืดหยุ่น [เศรษฐศาสตร์]
Elasticity of demandความยืดหยุ่นของอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Elasticity of supplyความยืดหยุ่นของอุปทาน [เศรษฐศาสตร์]
Technological capacityวิสัยสามารถทางเทคโนโลยี [เศรษฐศาสตร์]
Electricityไฟฟ้า
ปริมาณประจุไฟฟ้าที่เลื่อนไหลในวงจรไฟฟ้าต่อหน่วยวินาที เรียกว่า ปริมาณกระแสไฟฟ้าไหล แอมแปร์ คือประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์ เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของขดลวดในเวลา 1 วินาที และหน่วยของกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tacit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายใน, ความรู้ฝังลึก
เป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ สื่อสารออกมาเป็นลายลักษณ์อัีกษรได้ยาก เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน [การจัดการความรู้]
Explicit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายนอก, ความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ ตำรา เอกสารต่างๆ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ประเภทนี้ได้ง่าย [การจัดการความรู้]
Excited stateสถานะถูกกระตุ้น, สถานะของนิวเคลียส อิเล็กตรอน อะตอม หรือโมเลกุล ขณะเมื่อมีพลังงานสูงกว่าระดับปกติ พลังงานส่วนเกินของนิวเคลียสมักถูกปลดปล่อยเป็นรังสีแกมมา สำหรับพลังงานส่วนเกินของโมเลกุลอาจปรากฏในลักษณะการเรืองแสงหรือความร้อน (ดู ground state ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Citationsข้อมูลการอ้างอิงในเอกสารสิทธิบัตร, ข้อมูลการอ้างอิงในเอกสารสิทธิบัตร
มี 2 แบบ คือ จากผู้ประดิษฐ์และผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรมที่เชื่อว่ามีความสำคัญในภูมิหลังของการประดิษฐ์ มาจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ คือ วารสาร หนังสือ คู่มือทางวิชาการ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Attention-deficit-disordered childrenเด็กสมาธิสั้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Capacitorตัวเก็บประจุไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thermoelectricityเทอร์โมอิเล็กทริซิตี้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Work capacity evaluation การประเมินสมรรถภาพของร่างกายในการทำงาน [TU Subject Heading]
Central city planningผังเมืองรวม
แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมทั่วไป ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และดำรงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ในด้านที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง [สิ่งแวดล้อม]
Toxicityความเป็นพิษ
ความสามารถของสารในการก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต สารซึ่งมีความเป็นพิษสูงจะก่อให้เกิดอันตรายเมื่อได้รับเข้าไปในปริมาณน้อย ส่วนสารที่มีความเป็นพิษต่ำ จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย นอกเสียจากว่าจะได้รับเข้าไปในปริมาณมาก [สิ่งแวดล้อม]
Airport capacityขีดความสามารถของท่าอากาศยาน [TU Subject Heading]
Angkor (Extinct city)เมืองพระนคร (เมืองโบราณ) [TU Subject Heading]
Appendicitisไส้ติ่งอักเสบ [TU Subject Heading]
Ascitesมานน้ำ [TU Subject Heading]
Ascitic fluidสารมานน้ำ [TU Subject Heading]
Atrocitiesการกระทำโหดร้ายป่าเถื่อน [TU Subject Heading]
Attention deficit disorder with hyperactivityโรคสมาธิสั้น [TU Subject Heading]
Authenticity (Philosophy)ลักษณะของแท้ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Ballasts (Electricity)บัลลาสต์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า) [TU Subject Heading]
Bibliographical citationsการอ้างถึงทางบรรณานุกรม [TU Subject Heading]
Budget deficitsงบประมาณขาดดุล [TU Subject Heading]
Capacitor Banksชุดคาปาซิเตอร์ [TU Subject Heading]
Capacitorsคาปาซิเตอร์ [TU Subject Heading]
Capitals (Cities)เมืองหลวง [TU Subject Heading]
Carcinogenicity testingการทดสอบสารก่อมะเร็ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ampacity (n) ปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ตัวนำสามารถรับได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียหาย
atomicity (n ) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
caducity[/kəˈd(y)o͞ositē/] (n ) ความชราภาพ ความบกพร่องของวัยชรา
See also: S. senility, the infirmity of old age,
capacity[เคอะแพ้เซอะทิ] (n ) วิสัย (อ้างอิง: พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 2542 หน้า 1082)
capacity[เขอะแพ้เสอะถิ] (n ) พิสัย
citadel (n ) ป้อม
citizen identity number (n ) เลขประจำตัวประชาชน
See also: S. people identity number,
developmental toxicity (n ) อันตรายต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อน
elicitation (n ) การซักไซ้, การล้วงข้อมูล
elicitor (n) ตัวกระตุ้น การกระตุ้น
escape velocity (n) ความเร็วหลุดพ้น
Honorary citizenพลเมืองกิตติมศักดิ์
modulus of elasticity (n ) อตราการหดหรือขยายของวัตถุเมื่อได้รับแรงบีบหรือดึง
publicity agentผู้แทนโฆษณา
Siam City Bank (org ) ธนาคารนครหลวงไทย
unsolicited[อันโซลิส'ซิทิด] (adj ) ไม่ได้เรียกร้อง, ไม่ได้เชิญ
unsolicitedไม่มีการเรียกร้อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm Erica Bain. And as you know, I walk the city.ฉันชื่อเอริก้า เบน อย่างที่คุณรู้ ฉันเดินไปในเมือง The Brave One (2007)
I walk and watch and listen a witness to all the beauty and ugliness that is disappearing from our beloved city....เป็นพยานให้ทั้งความงาม และน่าเกลียด... ...ที่กำลังจางหายไป จากเมืองที่รักของเรา The Brave One (2007)
Stories of a city that is disappearing before our eyes.เรื่องราวของเมือง... ที่กำลังจางหายไปต่อหน้าต่อตาเรา ผู้คนถูกกลืนกิน... The Brave One (2007)
Are we going to have to construct an imaginary city to house our memories?หรือเราจะต้องสร้างเมืองในจินตนาการ ไว้บันทึกความทรงจำ The Brave One (2007)
Why can't we go down to city hall tonight?ทำไมเราไม่ไปที่ศาลากลางกันคืนนี้ The Brave One (2007)
This is Erica Bain, and I walk the city.นี่คือเอริก้า เบน และฉันเดินไปในเมือง The Brave One (2007)
New York the safest big city in the world.นิวยอร์ก... ...เมืองใหญ่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลก The Brave One (2007)
We got two of the best detectives in this city that's working on this and we will find them.2 นักสืบยอดฝีมือของเราตามเรื่องนี้อยู่... ...และเราจะหาตัวคนร้ายจนพบ The Brave One (2007)
- No, that's incitement.- ไม่ นั่นเป็นการยั่วยุ The Brave One (2007)
I quote that from D.H. Lawrence because someone is playing God out there killing in the name of justice, in this the safest big city in the world.ฉันนำมาจากคำพูดของ ดี.เอช. ลอว์เรนส์... ...เพราะตอนนี้มีบางคน กำลังเล่นบทพระเจ้าอยู่... ...ฆ่าในนามของความยุติธรรม... The Brave One (2007)
I mean, this city was turning into Disneyland.เมืองนี้จะกลายเป็นดิสนี่ย์แลนด์ The Brave One (2007)
I don't know. American citizens?ฉันไม่รู้ คนอเมริกันเหรอ No Country for Old Men (2007)
Some American citizens. Who do you think decides?คนอเมริกันแค่บางคน แล้วแกคิดว่าใครเป็นคนตัดสิน? No Country for Old Men (2007)
Analysts say a broader strategy is at work one that began with the offensive in the Sunni Triangle city of Samarra earlier this month.ผลวิจัยบอกว่า กลยุทธแผ่ขยายกำลังถูกใช้ ...ซึ่งเริ่มไปด้วยการโจมตีที่ Sunni Triangle city of Samarra... ...ตอนต้นเดือน In the Valley of Elah (2007)
Well, the base bought this field from the city two months ago.ฐานทัพซื้อที่นี่จากเมืองไปเมื่อ 2 เดือนก่อน In the Valley of Elah (2007)
City property only extends 50 feet from the center line of the road so I don't think it's our body, chief.ที่ของเมืองมีเขตแต่ 50 ฟุตจากเส้นกลางถนนนั้น ...ผมว่ามันไม่ใช่ศพของเรา หัวหน้า In the Valley of Elah (2007)
that tonight I have signed an executive order, initiating a military quarantine of New York City.และด้วยความมุ่งมั่นยิ่งกว่าในคืนนี้ .. ข้าพเจ้าได้ลงนามกฤษฏีกา ดำเนินการให้กองทัพดำเนินการกักกันโรคในนิวยอร์ก ซิตี้ I Am Legend (2007)
I am a survivor living in New York City.ผมเป็ยผู้รอดชีวิตที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์ก ซิตี้ I Am Legend (2007)
growing scarcity of food is..หรืออาหารที่หายากขึ้น ทำให้พวกเขา .. I Am Legend (2007)
My name is Robert Neville, I am a survivor living in New York City.ผมชื่อ ดร.เบิร์ต เนวิล ผมเป็นผู้รอดชีวิตที่อาศัยอยู่ใน นิวยอร์ก ซิตี้ I Am Legend (2007)
Please, you can do the same work outside the city.ได้โปรด คุณทำงานนี้จากนอกเมืองก้้อได้นิ นี่เป็นพื้นที่เป้าหมาย I Am Legend (2007)
- Exciting.- โคตรตื่นเต้นเลยว่ะ Disturbia (2007)
The city's charging us for three squad cars they say we destroyed during that armored-car robbery.ทางการจะคิดค่าเสียหายรถสายตรวจสามคันที่บอกว่าถูกทำพัง Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
- I'm from the city.- จากในเมืองน่ะค่ะ Disturbia (2007)
- The city?- จากในเมืองเหรอ Disturbia (2007)
I finally get to move to the city.สุดท้ายฉันก็จะได้ย้ายไปอยู่ในเมือง The Nanny Diaries (2007)
City life had its temptations.ในเมืองมันของยั่วใจเยอะ Disturbia (2007)
I'm moving to the city to go to grad school, not to be somebody's servant.ฉันก็ย้ายไปอยู่ในเมือง เพื่อไปเรียนหนังสือ ไม่ใช่ไปเป็นคนใช้ใคร The Nanny Diaries (2007)
I'm so excited to have you onboard.ฉันตื่นเต้นมากที่ได้เธอมาทำงาน The Nanny Diaries (2007)
You move to the city and overnight your life becomes "Will Grace."เธอย้ายมาอยู่ในเมืองแล้วกลางคืน ชีวิตเธอก็เหมือนเรื่อง Will Grace The Nanny Diaries (2007)
Don't expect anything new or exciting from me now."อย่าคาดหวังอะไรใหม่หรือน่าตื่นเต้นจากผม" Music and Lyrics (2007)
I enjoy exploring my city.ทำไมล่ะ ผมสนุกกับการสำรวจเมืองผมออก The Nanny Diaries (2007)
You excited about going to Nantucket?หนูตื่นเต้นที่จะไปแนนทัคเก็ตมั้ย The Nanny Diaries (2007)
Pros: She's a huge star, great publicity, terrific money.แหงล่ะ เธอเป็นดาราดัง ภาพพจน์เยี่ยม แถมเงินดี.. Music and Lyrics (2007)
Okay. Huge star, great publicity, terrific money versus eventual death.โอเค ดาราดัง ภาพลักษณ์ดี รวย... Music and Lyrics (2007)
Isn't this exciting?ไม่ตื่นเต้นเหรอ? The Water Horse (2007)
-Gracie, aren't you excited?เกรซี่ ตื่นเต้นไหม? Music and Lyrics (2007)
-lsn't this exciting?ตื่นเต้นไหม? Music and Lyrics (2007)
That's because we supposedly have the best pork chops in the cityเพราะพอร์คช๊อพร้านเราดีที่สุดในเมืองนี้ My Blueberry Nights (2007)
This makes it more exciting, doesn't it?แกแค่ทำเรื่องให้มันตื่นเต้นขึ้น ใช่มั้ย Mr. Brooks (2007)
You want to live in a clean city like London, earn in pounds... give the kids an english lifestyle, but insist on an Indian son-in-Iaw!พ่อต้องการอยู่ในเมืองที่สะอาด เหมือนลอนดอน,รับเงินปอนด์ ให้ลูกใช้ชีวิตเป็นอังกฤษ แต่เลือกลูกเขยชาวอินเดีย! Namastey London (2007)
I don't know what's in the ass that makes you so excited.ไม่รู้ว่ามีอะไรในก้นที่ทำให้เธอเกิดอารมณ์นัก Teeth (2007)
I've never even been to India. My parents are the citizens of London.ยิ่งกว่านั้น ฉันไม่เคยไปถึงอินเดียเลย พ่อแม่ของฉันเป็นพลเมืองของลอนดอน Namastey London (2007)
You'll meet with a solicitor, make a statement... have it signed, witnessed, send copies to us.เธอจะต้องไปพบทนาย ให้เขาหาหลักฐาน พยาน แล้วส่งเอกสารมาให้เรา เข้าใจไหม Atonement (2007)
I'm so excited. I have us both enrolled in dance classesฉันตื่นเต้นดีใจ เราสองคนจะสมัครเรียนเต้นรำ Namastey London (2007)
- I cuss when I get excited about things.- ฉันมักสบถ เวลาตื่นเต้นกับเรื่องต่างๆ Numb (2007)
In this city.ในเมืองนี้สิวะ Numb (2007)
4:45 a.m. and for the next 20 minutes, the only time in this city's day when it is completely deserted.เวลา4 : 45และอีก20 นาทีต่อมา ช่วงเวลาเดียวของวัน ที่เมืองนี้เหมือนเป็นเมืองร้างอย่างสิ้นเชิง Numb (2007)
We understand that you can buy in the room, and my partner is very excited about that.เราเข้าใจว่า พวกคุณสรุปได้ในห้องนี้เลย และหุ้นส่วนของผมก็ตื่นเต้นกับมันมาก Numb (2007)
The first time was exciting.ครั้งแรกมันก็ตื่นเต้นดี Numb (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
citA band led the parade through the city.
citAbandon a city to a conqueror.
citA broad river runs through the city.
citA budget deficit must be financed somehow.
citA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
citA bus transported us from the airport to the city.
citAccording to today's paper, there was a fire in the city.
citA city with no door.
citA common way to finance a budget deficit is to issue bonds.
citA curfew was imposed on the city.
citA fire broke out in the middle of the city.
citA good citizen obeys the laws.
citA great contrast between city life and country life.
citA great number of citizens went into the army.
citA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
citA huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years.
citAir is polluted in cities.
citAll big cities have traffic problems.
citAll Japan is excited.
citAll my relatives live in this city.
citAll of the factories are nearing capacity.
citAll of us were excited with the result of the experiment.
citAll the audience was excited.
citAll the citizens of the city have access to the city library.
citAll the coaches of the train were packed to capacity ten minutes before it started.
citAll the industries in the city are booming.
citAll the roads leading into the city are full of cars.
citAlone in the big city, I began to get homesick.
citAmericans accumulated their trade deficits by living far beyond their means.
citAmerican senior citizens are comparatively well-off.
citAnd so each citizen plays an indispensable role.
citAnd they will continue to influence the world through the excitement of their literature, movies and music.
citA new museum is being built at the center of the city.
citA passport identifies you as a citizen of a country and allows you to travel to foreign countries.
citA plane is flying above the city.
citAre there any tours of the city?
citAre you a Japanese citizen?
citArtificial light is produced by means of electricity.
citA rumor circulated through the city.
citAs a citizen of the world, I know ways of overcoming cultural barriers.
citAs he grew excited, he spoke more and more rapidly.
citAs he talked, he got more and more excited.
citA small town lies between the big cities.
citA small village grew into a large city.
citAs of 1991, the population of this city is around one million.
citA steamship is, without doubt, a city in itself.
citBecause it is an interesting and beautiful city?
citBecause of the bad weather, any thought of sight-seeing in the city was abandoned.
citBecause of the bad weather gave up the idea of seeing the sights of the city.
citBecause of the street fighting, the city is in utter confusion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเรียบง่าย[N] simplicity, See also: easiness, no luxury, Ant. ความหรูหรา, ความฉูดฉาด, Example: พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานเน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชนโดยพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะไม่หรูหรา โอ่โถง และไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต, Thai definition: ไม่ฉูดฉาด, ไม่หรูหรา
ค่าไฟฟ้า[N] electricity bill, See also: electricity charge, electricity record, Syn. ค่าไฟ, Example: การใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดไฟจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงานได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
ภิกษา[N] begging of food, See also: begging for alms, soliciting of food, Syn. ภิกขา, Thai definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ระทึกขวัญ[ADJ] thrilling, See also: exciting, sensational, stirring, Syn. ตื่นเต้น, Example: เหตุการณ์ระทึกขวัญยังอยู่ในห้วงความคิดของผมตลอด แม้เวลาจะผ่านไปเป็นปีๆ แล้ว
หาเสียง[V] campaign, See also: run for an election, try to get votes, solicit votes, Example: หัวหน้าพรรคเดินสายปราศรัยช่วยลูกพรรคหาเสียง, Thai definition: แสวงหาคะแนนเสียง
อ้างว่า[V] claim, See also: cite, mention, Syn. อ้างถึง, กล่าวถึง, Example: นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยอ้างว่าเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ตัณหากลับ[V] be sexually aroused, See also: be sexually excited, be in heat, have passionate longing for, Syn. กำหนัด, Example: ผู้เฒ่าเกิดตัณหากลับเมื่อเห็นสาวๆ สวยๆ เดินผ่าน, Thai definition: เกิดความกำหนัดขึ้นมาในวัยที่โดยปกติหมดความรู้สึกเช่นนั้นไปแล้ว
ถูกกฎหมาย[V] be lawful, See also: be legal, be licit, be legitimate, Ant. ผิดกฎหมาย, Example: การจำแนกผิวผิดกฎหมายในสหรัฐแต่ถูกกฎหมายในแอฟริกาใต้, Thai definition: ไม่ขัดกับกฎหมาย
นอกสมรส[ADJ] unlawful, See also: illegal, illicit, illegitimate, Syn. นอกกฎหมาย, Example: อย่าหวังเลยว่า ปัญหาการท้องนอกสมรส การทำแท้งจะหมดไป, Thai definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสมรส
กฟน.[N] The Metropolitan Electricity Authority, See also: MEA, Syn. การไฟฟ้านครหลวง
กฟผ.[N] The Electricity Generating Authority of Thailand, See also: EGAT, Syn. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ.[N] Provincial Electricity Authority, See also: PEA, Syn. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ยั่วโมโห[V] anger, See also: stir up anger, incite anger, instigate, Syn. กวนโทสะ, กวนโมโห, ยั่วยวนกวนประสาท, Example: เด็กคนนี้ยั่วโมโหครูจริงๆ ใช้อย่างหนึ่งกลับทำอีกอย่างหนึ่ง, Thai definition: ทำให้โกรธ
ศาลากลางจังหวัด[N] city hall, Syn. ศาลาการ, Example: สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด, Count unit: แห่ง, Thai definition: อาคารสำหรับเป็นที่ว่าราชการของจังหวัด
แรงกระตุ้น[N] motivation, See also: incitement, Syn. แรงผลักดัน, แรงดัน, แรงหนุน
แรงผลักดัน[N] impulsion, See also: incitement, motivation, Syn. แรงกระตุ้น, แรงดัน, แรงหนุน
ขาดดุล[V] run deficit, See also: be imbalanced, Syn. เสียดุล, เสียดุลการค้า, ขาดดุลการค้า, Ant. เกินดุล, Example: ประเทศไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในเกณฑ์สูง 7 - 8 % ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2536, Thai definition: มูลค่าของสินค้าที่นำเข้าสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่ส่งออก
แน่ชัด[ADJ] clear, See also: obvious, explicit, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, Example: การทำงานทางด้านวัฒนธรรมยังขาดเป้าหมายที่แน่ชัดว่าจะทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร, Thai definition: อย่างกระจ่างแจ้ง โดยไม่มีข้อสงสัย
เสก[V] recite an incantation over, See also: pronounce an incantation over, cast/put a spell on, Syn. ปลุกเสก, เสกเป่า, Example: พ่อหมอเริ่มเสกคาถาพร้อมกับพ่นน้ำมนตร์ให้เขาฟื้นขึ้นมา, Thai definition: ร่ายมนตร์หรือท่องคาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
เทศบาลนคร[N] city municipal, Example: เทศบาลที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลนครต้องมีประชากรอยู่รวมกันมากกว่า 50,000 คน ขึ้นไป และมีสมาชิกสภาเทศบาล 24 คน, Count unit: แห่ง, Thai definition: องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแบบหนึ่ง ใช้สำหรับท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่
อาณาประชาราษฎร์[N] citizens, See also: people, subjects, Syn. ประชาชน, ราษฎร, พลเมือง, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจออมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดการศึกษาแผนใหม่แก่อาณาประชาราษฎร์, Count unit: คน, Thai definition: พลเมืองที่อยู่ในอำนาจปกครอง
เร้าใจ[ADV] excitedly, See also: enthusiastically, Syn. ตื่นเต้น, Example: เขากับเพื่อนๆ เล่นแทงบิลเลียดกันอย่างสนุกเร้าใจ, Thai definition: ทำให้คึกคัก
เมือง[N] city, See also: town, metropolis, downtown, Syn. มณฑล, ประเทศ, Example: ทิวทัศน์ของเมืองนี้สวยงามมีมนต์ขลัง น่าหลงใหลมากทีเดียว, Count unit: เมือง, Thai definition: อาณาเขตหรือดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนที่รวมกันหลายๆ เขตหรืออำเภอ
โปร่งใส[V] reveal, See also: be plain, be evident, be explicit, be obvious, be unambiguous, be transparent, Syn. เปิดเผย, Example: ระบบกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโปร่งใสมาก, Thai definition: ที่เปิดเผยและพิสูจน์ได้
เถื่อน[ADJ] illicit, See also: illegal, unlawful, Syn. นอกกฎหมาย, ผิดกฎหมาย, Example: ตำรวจจับฝิ่นเถื่อนได้รายใหญ่, Thai definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ยอ[N] Morinda citrifolia Linn., Syn. ใบยอ, Example: ส่วนต่างๆ ของผักที่ใช้เป็นอาหารได้แก่ใบเช่น ใบยอ ใบชะมวง ใบย่านาง ใบบัวบก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Morinda citrifolia Linn. ในวงศ์ Rubiaceae แก่นและรากใช้ย้อมผ้า ผลและใบกินได้
ร่าย[V] recite or utter magic formula, Example: ก่อนประพรมน้ำมนต์ พระท่านต้องร่ายเวทมนตร์คาถาก่อน เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์, Thai definition: บริกรรมเวทมนตร์คาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
ไร้ความสามารถ[V] be incompetent, See also: be incapable, be incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: คนไทยด่าว่ารัฐบาลไร้ความสามารถที่จะทำให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพ
ไร้ความสามารถ[ADJ] incompetent, See also: incapable, incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: ศาลมีสิทธิสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถถ้ามีผู้ร้องขอ
ล้วง[V] delve, See also: dig, draw out, elicit, extract, Syn. ล้วงตับ, ล้วงไส้, ล้วงถาม, ลวงถาม, Example: ผมไม่อยากจะล้วงเอาความลับของใคร, Thai definition: หยั่งเอาความรู้ความคิด
วาน[V] ask, See also: solicit, request, Syn. ใช้, Example: ใครคนหนึ่งเสนอขึ้นว่าน่าจะวานหัวหน้าเป็นตัวแทนไปเป็นเหมาะที่สุด, Thai definition: ขอให้ช่วยทำแทนตัว, ขอความช่วยเหลือ
ศาลากลาง[N] town hall, See also: city hall, Example: ฉันเคยพาชาวบ้าน 5 คนเข้าไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดที่ศาลากลาง ตอนช่วงหลังการปฏิวัติแล้ว, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: อาคารสำนักเป็นที่ว่าการจังหวัด
ส้ม[N] orange, See also: orange tree, Genus Citrus, Syn. ต้นส้ม, Example: เงาะ ทุเรียน มะม่วง น้อยหน่า ส้ม เป็นไม้ผลยืนต้นที่มีมากในภาคกลาง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Citrus วงศ์ Rutaceae ใบ ดอก และผิวผลมีต่อมน้ำมัน กลิ่นฉุน ผลรสเปรี้ยวหรือหวาน กินได้
สัญชาติ[N] nationality, See also: citizenship, Syn. ชนชาติ, เชื้อสาย, Example: เมื่อวานนี้ตำรวจน้ำสามารถจับกุมโจรสลัดสัญชาติเวียดนามได้แล้วถึง 69 คนพร้อมด้วยเรือ 7ลำ, Thai definition: สถานะตามกฎหมายของบุคคลที่แสดงว่าเป็นพลเมืองหรือคนในบังคับของประเทศใดประเทศหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
สื่อไฟฟ้า[N] conductor of electricity, Example: ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนผู้ป่วยออกจากแหล่งกระแสไฟฟ้าดูดให้คล้องด้วยสิ่งไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น เชือก
อนุโมทนา[N] congratulations, See also: felicitations, Syn. ความเห็นดี, ความชอบใจ, Thai definition: ความยินดีด้วย, การพลอยยินดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เร้า[V] stimulate, See also: arouse, rouse, encourage, evoke, stir up, provoke, spur, incite, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, Example: เกมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนได้
วอน[V] beg, See also: plead, implore, beseech, entreat, petition, solicit, Example: ท่านรมต.ประจำสำนักนายกฯ วอนให้นักการเมืองหยุดวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหวังผลทางการเมือง, Thai definition: ขอร้องให้ผู้อื่นทำตามที่ตนต้องการ
โลดโผน[ADJ] thrilling, See also: exciting, sensational, gripping, riveting, stirring, Syn. ผาดโผน, Example: พล.อ.ชาติชายชุณหะวัณถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ปิดฉากเส้นทางชีวิตที่โลดโผนผ่านการต่อสู้อย่างโชกโชน, Thai definition: ที่แปลกผิดธรรมดา
เล่าเรื่อง[V] relate, See also: tell, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่า, Example: คุณย่าชอบเล่าเรื่องสมัยที่ยังเป็นสาวให้หลานๆ ฟังอยู่เสมอ, Thai definition: พูดหรือบอกกล่าวเนื้อความต่างๆ ให้ผู้อื่นฟัง
เล่า[V] tell, See also: relate, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่าเรื่อง, Example: ท่านนายพลเคยเล่าว่าบ้านเดิมอยู่ในวัดสะตือ จึงมีความผูกพันกับวัดนี้เป็นพิเศษ, Thai definition: พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง
ศักยภาพ[N] potential, See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility, Example: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai definition: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้
สมรรถนะ[N] capacity, See also: capability, ability, aptitude, Syn. ความสามารถ, Example: ปัจจุบันนี้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะสูงขึ้นทุกวัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สวด[V] pray, See also: recite the rosary, chant, say one's prayers, offer a prayer, Syn. สวดมนตร์, Example: ชาวบ้านนิมนต์พระจากวัดที่อยู่ใกล้ๆ มาสวดเพื่อทำพิธีไล่ผีที่วัด, Thai definition: ว่าเป็นทำนองอย่างพระสวดมนต์
หมอกฎหมาย[N] expert of law, See also: lawyer, attorney, barrister, solicitor, Syn. ทนาย, ทนายความ, นักกฎหมาย, หมอความ, Example: เขากระทำตนเป็นหมอกฎหมายของหมู่บ้าน โดยรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย
เหลือกำลัง[ADV] beyond one's capacity, See also: beyond one's strength, Syn. เหลือสติกำลัง, เกินกำลัง, Example: ถ้างานนี้หนักเหลือกำลังก็หาผู้ช่วยเสีย, Thai definition: พ้นความสามารถ, เกินความสามารถ
เท้า[V] refer, See also: allude, mention, cite, speak of, Syn. เท้าความ, อ้างถึง, Example: เขาเท้าความไปถึงชีวิตของเขาเมื่อยังเป็นเด็ก
เท้าความถึง[V] refer, See also: allude, mention, cite, speak of, Syn. อ้างถึง, Example: ก่อนที่จะเผยรายละเอียดของคำอภิปรายผมต้องขอเท้าความถึงที่มาที่ไปของเรื่องก่อน
โน้มน้าว[V] persuade, See also: induce, influence, convince, incite, prevail upon, talk into, Syn. ชักชวน, หว่านล้อม, Example: ศิลปินเพลงคนนี้สามารถโน้มน้าวเข้าถึงจิตใจแฟนเพลงได้ดีเยี่ยม, Thai definition: ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือโอนอ่อนตาม
ใบบอกบุญ[N] circular of solicit subscriptions, Example: ทางวัดออกใบบอกบุญให้แก่ชาวบ้านเพื่อร่วมทำบุญสร้างอุโบสถหลังใหม่, Thai definition: หนังสือบอกบุญเรี่ยไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārāt) EN: citizens ; people ; subjects   FR: citoyen [m] ; sujet [m]
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege   FR: citer ; se référer (à)
อ้างถึง[v.] (āng theung) EN: refer to ; cite   FR: se référer à ; citer
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อัตราความเร็ว[n. exp.] (attrā khwāmrēo) EN: speed ; velocity   FR: vitesse [f] ; rapidité [f]
แบบฟอร์มการลงโฆษณา[n. exp.] (baēpføm kān long khōtsanā) FR: formulaire d'insertion publicitaire [m]
ใบบอกบุญ[n. exp.] (baibøk bun) EN: circular of solicit subscriptions   
ใบยอ[n. exp.] (bai yø) EN: Morinda citrifolia   
บั้น[n.] (ban) EN: ban (1,000 liter capacity unit)   FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]   FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บอกบุญ[v.] (bøkbun) EN: solicit contributions ; solicit for charity   
บริษัทโฆษณา[n. exp.] (børisat khōtsanā = børisat khōsanā) EN: advertising agency   FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]
บุรี[n.] (burī) EN: city ; town   FR: ville [f] ; cité [f]
-บุรี[X] (-burī) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)   FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ชายชาว[n.] (chāichāo) FR: citoyen [m] ; habitant [m]
ชัก[v.] (chak) EN: cite ; display   
ชักนำ[v.] (chaknam) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw   FR: inciter ; tenter
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people   FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวอเมริกา[n. prop.] (Chāo Amērikā) EN: American   FR: Américain [m] ; ressortissant américain [m] ; citoyen américain [m]
ชาวอังกฤษ[n. prop.] (Chāo Angkrit) EN: British ; English   FR: Anglais [m] ; ressortissant anglais [m] ; citoyen anglais [m]
ชาวเบลเยี่ยม [n. prop.] (Chāo Belyīem) EN: Belgian   FR: Belge [m, f] ; ressortissant belge [m] ; citoyen belge [m]
ชาวฝรั่งเศส[n. prop.] (Chāo Farangsēt) FR: Français [m] ; Française [f] ; ressortissant français [m] ; citoyen français [m]
ชาวอินเดีย[n. prop.] (Chāo Indīa) FR: Indien [m] ; Indienne [f] ; ressortissant indien [m] ; citoyen indien [m]
ชาวอิตาลี[n. prop.] (Chāo Itālī) EN: Italian   FR: Italien [m] ; ressortissant italien [m] ; citoyen italien [m]
ชาวเกาหลี[n. prop.] (Chāo Kaolī) FR: Coréen [m] ; Coréenne [f] ; ressortissant coréen [m] ; citoyen coréen [m]
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people   FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวโลก[n.] (chāo lōk) EN: citizen of the world ; people of the earth   FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population   FR: citadin [m] ; population urbaine [f]
ชาวประเทศ[n. exp.] (chāo prathēt ...) FR: citoyen ... (+pays) [m]
ชาวสวีเดน[n. prop.] (Chāo Sawīdēn) FR: Suédoid [m] ; Suédoise [f] ; ressortissant suédois [m] ; citoyen suédois [m]
ชาวสวิส[n. prop.] (Chāo Sawis) EN: Swiss   FR: Suisse [m, f] ; Suissesse [f] ; ressortissant suisse [m] ; citoyen suisse [m]
ชาวเยอรมัน[n. prop.] (Chāo Yoēraman) EN: German   FR: Allemand [m] ; ressortissant allemand [m] ; citoyen allemand [m]
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit   FR: clair ; évident ; explicite
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly   FR: clairement ; distinctement ; nettement
เชิญ[X] (choēn) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore   FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
เชิญชวน[v.] (choēnchūan) EN: invite ; persuade ; induce ; ask   FR: inviter ; inciter
ได้[v.] (dāi = dai) EN: can ; be able to ; be capable of   FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir
ด้าย[v.] (dāi) EN: can ; be able to ; be capable of   FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds   
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer   FR:citer des litanies
โดยชัดแจ้ง[adv.] (dōi chatjaēng) EN: explicitly   
โดยนัย[adv.] (dōi nai) EN: implicitly   
โดยปริยาย[adj.] (dōi pariyāi) EN: tacit   FR: tacite

CMU English Pronouncing Dictionary
CITI    S IH1 T IY0
CITE    S AY1 T
CITY    S IH1 T IY0
TACIT    T AE1 S AH0 T
CITIC    S IH1 T IH0 K
CITES    S AY1 T S
CITGO    S IH1 T G OW0
CITRO    S IH1 T R OW0
CITED    S AY1 T AH0 D
CITING    S AY1 T IH0 NG
SCITEX    S IY1 T EH2 K S
CITIES    S IH1 T IY0 Z
ELICIT    AH0 L IH1 S AH0 T
EXCITE    IH0 K S AY1 T
CITRUS    S IH1 T R AH0 S
CITRIC    S IH1 T R IH0 K
CITRIN    S IH1 T R IH2 N
CITRON    S IH1 T R AH0 N
RECITE    R AH0 S AY1 T
CITRON    S IH1 T R AA0 N Z
INCITE    IH2 N S AY1 T
TACITA    T AA0 CH IY1 T AH0
CITY'S    S IH1 T IY0 Z
LUCITE    L UW1 S AY2 T
LANCIT    L AE1 N S IH2 T
OPACITY    OW0 P AE1 S AH0 T IY0
CALCITE    K AE1 L S AY2 T
CITRANO    CH IY0 T R AA1 N OW0
PAUCITY    P AO1 S AH0 T IY0
CITRINE    S IH2 T R IY1 N
CITROEN    S IH1 T R OW0 N
CITYFED    S IH1 T IY0 F EH2 D
EXCITES    IH0 K S AY1 T S
RECITED    R AH0 S AY1 T AH0 D
ILLICIT    IH2 L IH1 S AH0 T
LICITRA    L IY0 CH IY1 T R AH0
ELICITS    AH0 L IH1 S AH0 T S
INCITED    IH2 N S AY1 T AH0 D
RECITAL    R AH0 S AY1 T AH0 L
RECITES    R IY0 S AY1 T S
CITADEL    S IH1 T AH0 D EH2 L
BRUCITE    B R UW1 S AY2 T
TACITLY    T AE1 S AH0 T L IY0
DEFICIT    D EH1 F AH0 S AH0 T
EXCITED    IH0 K S AY1 T AH0 D
CITIES'    S IH1 T IY0 Z
SOLICIT    S AH0 L IH1 S AH0 T
CITIZEN    S IH1 T AH0 Z AH0 N
INCITES    IH2 N S AY1 T S
FELICITE    F EH1 L IH2 S AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cite    (v) (s ai1 t)
city    (n) (s i1 t ii)
cited    (v) (s ai1 t i d)
cites    (v) (s ai1 t s)
licit    (j) (l i1 s i t)
tacit    (j) (t a1 s i t)
cities    (n) (s i1 t i z)
citing    (v) (s ai1 t i ng)
citric    (j) (s i1 t r i k)
citron    (n) (s i1 t r @ n)
citrus    (n) (s i1 t r @ s)
elicit    (v) (i1 l i1 s i t)
excite    (v) (i1 k s ai1 t)
incite    (v) (i1 n s ai1 t)
op cit    (n) - (o2 p - s i1 t)
recite    (v) (r i1 s ai1 t)
CityFed    (n) (s i1 t ii f e1 d)
citadel    (n) (s i1 t @ d @ l)
citizen    (n) (s i1 t i z @ n)
citrons    (n) (s i1 t r @ n z)
citrous    (j) (s i1 t r @ s)
deficit    (n) (d e1 f i s i t)
elicits    (v) (i1 l i1 s i t s)
excited    (v) (i1 k s ai1 t i d)
excites    (v) (i1 k s ai1 t s)
illicit    (j) (i1 l i1 s i t)
incited    (v) (i1 n s ai1 t i d)
incites    (v) (i1 n s ai1 t s)
loc cit    (n) - (l o2 k - s i1 t)
opacity    (n) (ou1 p a1 s i t ii)
paucity    (n) (p oo1 s i t ii)
recital    (n) (r i1 s ai1 t l)
recited    (v) (r i1 s ai1 t i d)
recites    (v) (r i1 s ai1 t s)
solicit    (v) (s @1 l i1 s i t)
tacitly    (a) (t a1 s i t l ii)
Citicorp    (n) - (s i1 t ii - k oo1 p)
Felicity    (n) (f @1 l i1 s i t ii)
atrocity    (n) (@1 t r o1 s i t ii)
audacity    (n) (oo1 d a1 s i t ii)
capacity    (n) (k @1 p a1 s i t ii)
citadels    (n) (s i1 t @ d @ l z)
citation    (n) (s ai1 t ei1 sh @ n)
citizens    (n) (s i1 t i z @ n z)
citruses    (n) (s i1 t r @ s i z)
deficits    (n) (d e1 f i s i t s)
elicited    (v) (i1 l i1 s i t i d)
exciting    (v) (i1 k s ai1 t i ng)
explicit    (j) (i1 k s p l i1 s i t)
felicity    (n) (f @1 l i1 s i t ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
湧く[わく, waku] Thai: ตื่นเต้น English: to get excited
生かす[いかす, ikasu] Thai: ใช้ให้เป็นประโยชน์ English: to resuscitate
大入り[おおいり, ooiri] Thai: มีคนเข้ามาแน่นเกินพิกัด English: (theater) packed to capacity
募る[つのる, tsunoru] Thai: เชิญชวนให้ร่วมงาน English: to solicit help, participation, etc

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbauleistung {f}degradation capacity [Add to Longdo]
Abflussvermögen {n}channel capacity; discharge capacity [Add to Longdo]
Abfrage {f}recitation [Add to Longdo]
Abklingen {n} des angeregten Zustandesexcited-state deactivation [Add to Longdo]
Ableitkondensator {m}bypass capacitor [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f} | Abscheulichkeiten {pl}atrocity | atrocities [Add to Longdo]
Absolutgeschwindigkeit {f}absolute velocity [Add to Longdo]
Abstimmkondensator {m} [electr.]tuning capacitor [Add to Longdo]
Abwärmenutzungsanlage {f}; Kraft-Wärme-Kopplung {f}cogeneration system; cogeneration of heat and electricity [Add to Longdo]
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address [Add to Longdo]
Adressenkapazität {f}address capacity [Add to Longdo]
Adsorptionsfähigkeit {f}adsorptive capacity [Add to Longdo]
Akkumulatorleistungsanzeige {f}accumulator capacity indicator [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}catholicity [Add to Longdo]
Anfangsgeschwindigkeit {f}initial velocity [Add to Longdo]
Anführung {f}citation [Add to Longdo]
Angebot {n}; Offerte {f} (für, über) | Anbot {n}; Offert {n} [Ös.] | erstaunliches Angebot | günstiges Angebot | im Angebot | ein Angebot unterbreiten | ein Angebot annehmen | ein Angebot widerrufen | verlangtes Angebot | unverlangtes Angebot | an ein angebot gebunden sein | ein Angebot offen lassenoffer; tender (for) | offer | amazing offer | attractive offer | on special offer | to submit an offer | to accept an offer | to revoke an offer | solicited offer | unsolicited offer | to be bound by an offer | to keep an offer open [Add to Longdo]
Angebotseinholung {f}; Ausschreibung {f}solicitation [Add to Longdo]
Ankertragfähigkeit {f}; Ankertragkraft {f}anchor capacity [Add to Longdo]
Anregung {f} | Anregungen {pl}incitation | incitations [Add to Longdo]
Anregung {f} | Anregungen {pl}incitement | incitements [Add to Longdo]
Ansteuerung {f}activation; drive level; excitation; control [Add to Longdo]
Anwaltsliste {f}roll of solicitors [Add to Longdo]
Arbeitsspeicherkapazität {f}working storage capacity [Add to Longdo]
Arbeitsunfähigkeit {f}; Erwerbsnfähigkeit {f}inability to work; incapacity for work [Add to Longdo]
Arbeitsunfähigkeit {f}incapacitation for work [Add to Longdo]
Armutszeugnis {n}evidence of incapacity [Add to Longdo]
Aufnahmefähigkeit {f}absorbing capacity; absorption power [Add to Longdo]
Aufnahmefähigkeit {f}capacitance [Add to Longdo]
Aufnahmekapazität {f}acceptance capacity [Add to Longdo]
Aufregung {f}excitement [Add to Longdo]
Aufregung {f}; Nervosität {f} | helle Aufregung {f}; große Aufregung {f}flurry | a flurry of excitement [Add to Longdo]
Aufrufprogramm {n}solicitor [Add to Longdo]
eine Stadt mit Aufschwunga booming city [Add to Longdo]
Aufsicht führend; aufsichtführendin a supervisory capacity [Add to Longdo]
Ausbreitungsgeschwindigkeit {f}velocity of propagation [Add to Longdo]
Ausdruck {m} | Ausdrücke {pl} | absoluter Ausdruck | ungeschickt gewählter Ausdruck; unglücklich gewählter Ausdruckexpression | expressions | absolute expression | the infelicity of the expression [Add to Longdo]
Ausgleichskondensator {m}balancing capacitor [Add to Longdo]
Außenbereich {m} (einer Stadt)outskirt area (of a city) [Add to Longdo]
Autokonsolidierung von Staatsfinanzenautomatic consolidation of public sector deficits [Add to Longdo]
Baumasse {f}cubic capacity [Add to Longdo]
Beizkraft {f}causticity [Add to Longdo]
Belastbarkeit {f} [techn.]loading capacity [Add to Longdo]
Berufung {f} (auf); Heranziehung {f}citation (of) [Add to Longdo]
Besorgnis {f}solicitude [Add to Longdo]
Besorgtheit {f}solicitousness [Add to Longdo]
Besorgtheit {f}solicitude [Add to Longdo]
Betonplastizität {f}plasticity of concrete [Add to Longdo]
Bewerbung {f}solicitation [Add to Longdo]
Biegeelastizität {f} [techn.]elasticity of bending [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
cité universitaire,-s(n) |f| หอพักนักศึกษา, See also: S.foyer dtudiants
citoyen(n) |m| พลเมืองชาย
citoyenne(n) |f| พลเมืองหญิง
citoyenneté(n) |f| สถานภาพการเป็นพลเมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]
おしゃま[, oshama] (n,adj-na) precocity [Add to Longdo]
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
お祖父さん(P);御祖父さん;お爺さん;御爺さん[おじいさん, ojiisan] (n) (1) (usu. お祖父さん) (See 祖父さん) grandfather; (2) (usu. お爺さん) male senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お婆ちゃん(P);お祖母ちゃん;御祖母ちゃん;御婆ちゃん[おばあちゃん, obaachan] (n) (uk) (fam) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
としては;としちゃ;としちゃあ[, toshiteha ; toshicha ; toshichaa] (exp) (See として・1,は・1) as (for); for; in the capacity of [Add to Longdo]
なあなあ[, naanaa] (n) complicit; colluding [Add to Longdo]
なれ合い;馴れ合い[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison [Add to Longdo]
ばあちゃん[, baachan] (n) (fam) (See お祖母ちゃん) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]
もしそれが興奮させなかったら[もしそれがこうふんさせなかったら, moshisoregakoufunsasenakattara] (exp) If it was not exciting [Add to Longdo]
わくわく[, wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) [Add to Longdo]
アクアポリス[, akuaporisu] (n) aqua polis; city on water [Add to Longdo]
アダルトサイト[, adarutosaito] (n) sexually explicit WWW sites (from adult site) [Add to Longdo]
アッペ[, appe] (n) (abbr) (See アペンディサイティス) appendicitis [Add to Longdo]
アペンディサイティス[, apendeisaiteisu] (n) (See 虫垂炎) appendicitis [Add to Longdo]
イオン性[イオンせい, ion sei] (n) (1) ionicity; (adj-f) (2) ionic [Add to Longdo]
イクサイトメント[, ikusaitomento] (n) excitement [Add to Longdo]
イラステシティ[, irasuteshitei] (n) elasticity [Add to Longdo]
インテリジェントシティー[, interijientoshitei-] (n) intelligent city [Add to Longdo]
インナーシティー;インナーシティ[, inna-shitei-; inna-shitei] (n) inner city [Add to Longdo]
エキサイティング[, ekisaiteingu] (adj-na,n) exciting; (P) [Add to Longdo]
エキサイティングゲーム[, ekisaiteinguge-mu] (n) exciting game [Add to Longdo]
エキサイト[, ekisaito] (n,vs) excite; (P) [Add to Longdo]
エスニシティ[, esunishitei] (n) ethnicity [Add to Longdo]
エスニシティー[, esunishitei-] (n) ethnicity [Add to Longdo]
エレキ[, ereki] (n) (1) (abbr) (also written as 越歴 and 越歴機) (See エレキテル・2) electricity; (2) (abbr) (See エレキギター) electric guitar; (P) [Add to Longdo]
エロアニメ[, eroanime] (n) (abbr) erotic animation; pornographic animation; animation containing explicit sexual content [Add to Longdo]
オーセンティシティ[, o-senteishitei] (n) authenticity [Add to Longdo]
オーダシティ;オーダスィティ(ik);オーダセティ(ik)[, o-dashitei ; o-dasuitei (ik); o-dasetei (ik)] (n) audacity [Add to Longdo]
オック語[オックご, okku go] (n) (1) langue d'oc; (2) Occitan [Add to Longdo]
オロブロンコ[, oroburonko] (n) sweet grapefruit-like citrus fruit; super-grapefruit [Add to Longdo]
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre [Add to Longdo]
カノン砲[カノンほう, kanon hou] (n) (See 加農砲) cannon (esp. high-velocity artillery) [Add to Longdo]
カルシトニン[, karushitonin] (n) calcitonin [Add to Longdo]
キャパ[, kyapa] (n) (abbr) (See キャパシティー) capacity [Add to Longdo]
キャパシタ[, kyapashita] (n) {comp} capacitor [Add to Longdo]
キャパシター[, kyapashita-] (n) capacitor [Add to Longdo]
キャパシタンス[, kyapashitansu] (n) capacitance [Add to Longdo]
キャパシティ;キャパシティー[, kyapashitei ; kyapashitei-] (n) capacity [Add to Longdo]
キャパシティビルディング;キャパシティービルディング[, kyapashiteibirudeingu ; kyapashitei-birudeingu] (n) capacity building [Add to Longdo]
キャパシティプランニング[, kyapashiteipuranningu] (n) {comp} capacity planning [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七台河[Qī tái hé, ㄑㄧ ㄊㄞˊ ㄏㄜˊ, ] (N) Qitaihe (city in Heilongjiang) [Add to Longdo]
七台河市[Qī tái hé shì, ㄑㄧ ㄊㄞˊ ㄏㄜˊ ㄕˋ, ] Qitaihe city in Heilongjiang [Add to Longdo]
三亚[Sān yà, ㄙㄢ ㄧㄚˋ, / ] Sanya city prefecture level city in Hainan [Add to Longdo]
三亚市[Sān yà shì, ㄙㄢ ㄧㄚˋ ㄕˋ, / ] Sanya prefecture level city in Hainan [Add to Longdo]
三明[Sān míng, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ, ] Sanming prefecture level city in Fujian [Add to Longdo]
三明市[Sān míng shì, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, ] Sanming prefecture level city in Fujian [Add to Longdo]
三门峡[Sān mén xiá, ㄙㄢ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] Sanmenxia prefecture level city in Henan [Add to Longdo]
三门峡市[Sān mén xiá shì, ㄙㄢ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] Sanmenxia prefecture level city in Henan [Add to Longdo]
上山下乡[shàng shān xià xiāng, ㄕㄤˋ ㄕㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, / ] to work in the fields (esp. young school-leavers); forced agricultural experience for city intellectuals [Add to Longdo]
上杭[Shàng háng, ㄕㄤˋ ㄏㄤˊ, ] Shanghang county level city in Longyan 龍岩|龙岩, Fujian [Add to Longdo]
上虞[Shàng yú, ㄕㄤˋ ㄩˊ, ] (N) Shangyu (city in Zhejiang) [Add to Longdo]
上饶[Shàng ráo, ㄕㄤˋ ㄖㄠˊ, / ] Shangrao prefecture level city and county in Jiangxi [Add to Longdo]
上饶市[Shàng ráo shì, ㄕㄤˋ ㄖㄠˊ ㄕˋ, / ] Shangrao prefecture level city in Jiangxi [Add to Longdo]
不来梅[Bù lái méi, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ, / ] Bremen (city) [Add to Longdo]
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, ] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary [Add to Longdo]
不正当竞争[bù zhèng dāng jìng zhēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, / ] unfair competition; illicit competition [Add to Longdo]
不莱梅[bù lái méi, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ, / ] Bremen (city in Germany) [Add to Longdo]
并激[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, / ] parallel excitation; shunt excitation; shunt-wound (e.g. electric generator) [Add to Longdo]
中南海[Zhōng nán hǎi, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄏㄞˇ, ] Zhongnanhai, to the West of the Forbidden City, now the Communist Party headquarters [Add to Longdo]
中和[Zhōng hé, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ, ] Chungho (city in Taiwan) [Add to Longdo]
中国国际信托投资公司[Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨㄛ ㄊㄡˊ ㄗ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] CITIC; Chinese International Trust and Investment Company [Add to Longdo]
中坜[Zhōng lì, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ, / ] (N) Chungli (city in Taiwan) [Add to Longdo]
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
中山[Zhōng shān, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ, ] refers to Dr Sun Yat-sen; Nakayama, common Japanese surname (borrowed by Sun Yat-sen); Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to Sun Yat-Sen's birth-place [Add to Longdo]
中山市[Zhōng shān shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to (Dr Sun Yat-Sen's birth-place) [Add to Longdo]
中卫[Zhōng wèi, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ, / ] Zhongwei prefecture level city in Ningxia [Add to Longdo]
中卫市[Zhōng wèi shì, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] Zhongwei prefecture level city in Ningxia [Add to Longdo]
丹东[Dān dōng, ㄉㄢ ㄉㄨㄥ, / ] Dandong prefecture level city in Liaoning [Add to Longdo]
丹东市[Dān dōng shì, ㄉㄢ ㄉㄨㄥ ㄕˋ, / ] Dandong prefecture level city in Liaoning [Add to Longdo]
丹江口[Dān jiāng kǒu, ㄉㄢ ㄐㄧㄤ ㄎㄡˇ, ] (N) Danjiangkou (city in Hubei) [Add to Longdo]
丹阳[Dān yáng, ㄉㄢ ㄧㄤˊ, / ] (N) Danyang (city in Jiangsu) [Add to Longdo]
九台[Jiǔ tái, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄞˊ, ] Jiutai county level city in Changchun 長春|长春, Jilin [Add to Longdo]
九台市[Jiǔ tái shì, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄞˊ ㄕˋ, ] Jiutai county level city in Changchun 長春|长春, Jilin [Add to Longdo]
九江[Jiǔ jiāng, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄤ, ] Jiujiang prefecture level city in Jiangxi; also Jiujiang county [Add to Longdo]
九江市[Jiǔ jiāng shì, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄤ ㄕˋ, ] Jiujiang prefecture level city in Jiangxi [Add to Longdo]
乳山[Rǔ shān, ㄖㄨˇ ㄕㄢ, ] Rushan county level city in Weihai 威海, Shandong [Add to Longdo]
乳山市[Rǔ shān shì, ㄖㄨˇ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Rushan county level city in Weihai 威海, Shandong [Add to Longdo]
二连浩特[Èr lián hào tè, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ, / ] Erlianhaote city in Inner Mongolia [Add to Longdo]
二连浩特市[Èr lián hào tè shì, ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄠˋ ㄊㄜˋ ㄕˋ, / ] Erlianhaote city in Inner Mongolia [Add to Longdo]
二道[Èr dào, ㄦˋ ㄉㄠˋ, ] Erdao district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin [Add to Longdo]
二道区[Èr dào qū, ㄦˋ ㄉㄠˋ ㄑㄩ, / ] Erdao district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin [Add to Longdo]
二道江[Èr dào jiāng, ㄦˋ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄤ, ] Erdaojiang district of Tonghua city 通化市, Jilin [Add to Longdo]
二道江区[Èr dào jiāng qū, ㄦˋ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄤ ㄑㄩ, / ] Erdaojiang district of Tonghua city 通化市, Jilin [Add to Longdo]
于洪[Yú hóng, ㄩˊ ㄏㄨㄥˊ, ] Yuhong district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning [Add to Longdo]
于洪区[Yú hóng qū, ㄩˊ ㄏㄨㄥˊ ㄑㄩ, / ] Yuhong district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning [Add to Longdo]
五大连池[Wǔ dà lián chí, ˇ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄔˊ, / ] (N) Wudalianchi (city in Heilongjiang) [Add to Longdo]
五家渠[Wǔ jiā qú, ˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄩˊ, ] Wujyachü shehiri (Wujiaqu city) or Wǔjiāqú subprefecture level city in Ili Kazakh autonomous prefecture in north Xinjiang [Add to Longdo]
五家渠市[Wǔ jiā qú shì, ˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄩˊ ㄕˋ, ] Wujyachü shehiri (Wujiaqu city) or Wǔjiāqú subprefecture level city in Ili Kazakh autonomous prefecture in north Xinjiang [Add to Longdo]
五常[Wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, ] Wuchang county level city in Harbin 哈爾濱|哈尔滨, Heilongjiang [Add to Longdo]
五常市[Wǔ cháng shì, ˇ ㄔㄤˊ ㄕˋ, ] Wuchang county level city in Harbin 哈爾濱|哈尔滨, Heilongjiang [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャパシタ[きゃぱした, kyapashita] capacitor [Add to Longdo]
キャパシタンス[きゃぱしたんす, kyapashitansu] capacitance [Add to Longdo]
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity [Add to Longdo]
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser [Add to Longdo]
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] switching capacity [Add to Longdo]
スイッチ容量[スイッチようりょう, suicchi youryou] switch(ing) capacity [Add to Longdo]
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity [Add to Longdo]
ディスク容量[ディスクようりょう, deisuku youryou] disk capacity [Add to Longdo]
ファセット順位[ファセットじゅんい, fasetto jun'i] citation order [Add to Longdo]
メモリ容量[めもりようりょう, memoriyouryou] memory capacity [Add to Longdo]
暗示宣言[あんじせんげん, anjisengen] implicit declaration [Add to Longdo]
暗黙[あんもく, anmoku] implicit (a-no) [Add to Longdo]
暗黙アドレシング[あんもくアドレシング, anmoku adoreshingu] implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙アドレス指定[あんもくアドレスしてい, anmoku adoresu shitei] implicit addressing [Add to Longdo]
暗黙的[あんもくてき, anmokuteki] implicit [Add to Longdo]
暗黙的引用仕様[あんもくてきいんようしよう, anmokutekiinyoushiyou] implicit interface [Add to Longdo]
暗黙範囲符[あんもくはんいふ, anmokuhan'ifu] implicit scope terminator [Add to Longdo]
暗黙変換[あんもくへんかん, anmokuhenkan] implicit conversion [Add to Longdo]
暗黙連結[あんもくれんけつ, anmokurenketsu] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
引用[いんよう, inyou] citation, reference [Add to Longdo]
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] citation index [Add to Longdo]
回線容量[かいせんようりょう, kaisenyouryou] line capacity, circuit capacity [Add to Longdo]
回路容量[かいろようりょう, kairoyouryou] circuit capacity [Add to Longdo]
規格参照容量集合[きかくさんしょうようりょうしゅうごう, kikakusanshouyouryoushuugou] reference capacity set [Add to Longdo]
記憶容量[きおくようりょう, kiokuyouryou] storage capacity [Add to Longdo]
形状明示配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] explicit-shape array [Add to Longdo]
交換処理能力[こうかんしょりのうりょく, koukanshorinouryoku] switching capacity, switching ability [Add to Longdo]
合計容量[ごうけいようりょう, goukeiyouryou] total capacity [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
自動再表示[じどうさいひょうじ, jidousaihyouji] implicit regeneration [Add to Longdo]
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] capacitance, electrostatic capacity [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]
対象体容量[たいしょうたいようりょう, taishoutaiyouryou] object capacity [Add to Longdo]
大容量[だいようりょう, daiyouryou] high capacity [Add to Longdo]
大容量データストレージ[だいようりょうデータストレージ, daiyouryou de-tasutore-ji] high capacity data storage [Add to Longdo]
超大容量[ちょうだいとうりょう, choudaitouryou] ultra high capacity [Add to Longdo]
通信路容量[つうしんろようりょう, tsuushinroyouryou] channel capacity [Add to Longdo]
低容量[ていようりょう, teiyouryou] low capacity [Add to Longdo]
等角速度[とうかくそくど, toukakusokudo] Constant Angular Velocity [Add to Longdo]
明示[めいじ, meiji] explicit (an-no) [Add to Longdo]
明示アドレシング[めいじアドレシング, meiji adoreshingu] explicit addressing [Add to Longdo]
明示アドレス指定[めいじアドレスしてい, meiji adoresu shitei] explicit addressing [Add to Longdo]
明示的[めいじてき, meijiteki] explicit [Add to Longdo]
明示的引用仕様[めいじてきいんようしよう, meijitekiinyoushiyou] explicit interface [Add to Longdo]
明示的順方向輻輳通知[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication [Add to Longdo]
明示内容参照[めいじないようさんしょう, meijinaiyousanshou] explicit content reference [Add to Longdo]
明示範囲符[めいじはんいふ, meijihan'ifu] explicit scope terminator [Add to Longdo]
明示番地指定[めいじばんちしてい, meijibanchishitei] explicit addressing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top