Search result for

childes

(626 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -childes-, *childes*, childe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา childes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *childes*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
United Nations International Children's Emergency Fund[UNICEF.org] United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF - now United Nations Children's Fund) works for children's rights, their survival, development and protection, guided by the Convention on the Rights of the Child. The UNICEF is a United Nations Programme headquartered in New York City, that provides long-term humanitarian and developmental assistance to children and mothers in developing countries. It is one of the members of the United Nations Development Group and its Executive Committee. Donate to help UNICEF meet the urgent needs of children. [en.wikipedia.org/wiki/UNICEF]
See also: S. UNICEF, United Nations Children's Fund, formerly United Nations International Chi

English-Thai: Longdo Dictionary
National Children's Day(n) วันเด็กแห่งชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
child[N] คนที่มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก
child[N] เด็ก, Syn. infant, baby
child[N] ลูก, Syn. son, daughter
childly[ADJ] ที่เหมือนเด็ก, Syn. childish, childlike
childing[VI] ท้อง, See also: ตั้งครรภ์, Syn. pregnant
childish[ADJ] อ่อนต่อโลก, See also: ี่ไร้เดียงสา, เหมือนเด็ก, เด็กๆ, Syn. infantile
children[N] คำพหูพจน์ของคำว่า child
godchild[N] ลูกอุปถัมภ์
childhood[N] ช่วงต้น, See also: ระยะต้นๆ, Syn. early stage
childhood[N] วัยเด็ก, See also: ปฐมวัย, วัยต้น, Syn. youth, immaturity, Ant. maturity, adulthood
childless[ADJ] ไม่มีบุตร, Syn. barren
childlike[ADJ] ที่มีลักษณะเหมือนเด็ก, Syn. innocent, childly, childish
childlike[ADJ] ที่เหมาะกับเด็ก
stepchild[N] ลูกเลี้ยง
brainchild[N] ความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์
childbirth[N] การคลอดบุตร, Syn. childbearing, vaginal birth, parturition
childproof[ADJ] ที่พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
grandchild[N] หลาน
grandchild[N] หลาน
only child[N] ลูกคนเดียว
child labor[N] แรงงานเด็ก, Syn. child labour
schoolchild[N] เด็กนักเรียน, Syn. schoolkid
child labour[N] แรงงานเด็ก, Syn. child labor
child's play[N] งานที่ง่ายมาก
child's play[IDM] สิ่งง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ของกล้วยๆ, ของหมูๆ
childbearing[N] การคลอดบุตร, Syn. childbirth, vaginal birth, parturition
adopted child[N] บุตรบุญธรรม, Ant. ordinary child
natural child[N] บุตรนอกกฎหมาย, See also: ลูกนอกกฎหมาย, Syn. illegitimate offspring
great-grandchild[N] เหลน, See also: หลานของลูก
natural childbirth[N] การคลอดบุตรแบบธรรมชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
child(ไชดฺ) n. เด็ก,ทายาท,ผลิตผล,-with child ตั้งครรภ์ มีบุตร, Syn. yougster -pl children
child laborn. แรงงานเด็ก
child labourn. แรงงานเด็ก
child processโปรแกรมลูกหมายถึง การที่กำหนดให้โปรแกรมที่กำลังใช้อยู่สามารถ เรียกโปรแกรมอื่นมาทำงานได้ เช่น ในขณะที่กำลังใช้โปรแกรมประมวลผลคำพิมพ์เอกสารอยู่ เราสามารถสั่งให้โปรแกรมประมวลผลคำนั้นไปเรียกโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดมาทำงานได้ โปรแกรม ประมวลผลคำนั้นจะเรียกว่าโปรแกรมแม่ (parent program) และโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดเรียกว่าโปรแกรมลูก
child's playn. สิ่งที่ทำให้เสร็จได้ง่ายมาก,ของกล้วย ๆ
childbearingn. การคลอด -adj. ซึ่งตั้งครรภ์,สามารถคลอดลูกได้
childbedn. การคลอดลูก
childbirthn. การคลอดบุตร,การคลอดลูก
childe(ไชดฺ) n. หนุ่ม (สาว) ในตระกูลสูง
childhoodn. วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก,ระยะแรกเริ่ม
childing(ไชล'ดิง) adj. ตั้งครรภ์,ท้อง
childish(ไชลฺ' ดิช) adj. เหมือนเด็ก,ไม่ประสา,ราวกับทารก., See also: childishness n. -Conf. childlike
childless(ไชลดฺ'เลส) adj. ไร้บุตร,ไม่มีลูก
childlikeadj. คล้ายเด็ก,ไร้เดียงสา. childlikeness n., Syn. naive
children(ชิล'เดรน) n. พหูพจน์ของ child
children of godn. คริสต์ศาสนานิกายหนึ่งที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัยมากและอยู่กันเป็นชุมชน
children of israeln. ชาวยิว,ชาวฮิบรู
foster childn. ลูกเลี้ยง
godchild(กอด'ไชดฺ) n. ลูกของพ่อแม่อุปถัมภ์ -pl. godchildren
grandchild n.หลาน -pl. grandchildren
man-child(แมน'ไชดฺ) n. เด็กผู้ชาย,บุตรชาย pl. men-children
parent/childแม่/ลูกหมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูลหรือสารบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ที่เรียกว่าแบบแม่/ลูก หมายความว่า ลงมาเป็นชั้น ๆ
stepchildn. ลูกของสามีหรือภรรยา (กับภรรยาหรือสามีคนก่อน) pl. stepchildren

English-Thai: Nontri Dictionary
CHILD child labor(n) กรรมกรเด็ก,แรงงานเด็ก
child(n) เด็ก,ทารก,ลูก,บุตรหลาน
childbed(n) การคลอดลูก,การออกลูก
childbirth(n) การคลอดลูก,การออกลูก
childhood(n) วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก
childish(adj) เหมือนเด็ก,ราวกับทารก,ไม่ประสา
childless(adj) ไม่มีลูก,ไม่มีบุตร
childlike(adj) เหมือนเด็ก,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไร้เดียงสา
children(n) pl ของ child
godchild(n) เด็กของพ่อทูนหัว
grandchild(n) หลาน
stepchild(n) ลูกเลี้ยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posthumous childเด็กที่เกิดภายหลังการตายของบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puerperal fever; fever, childbedไข้กระดานไฟ, ไข้เหตุคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protected childบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-school childเด็กก่อนวัยเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parturition; accouchement; childbirth; labor; labour; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partus; accouchement; childbirth; labor; labour; parturition; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-infantile child death rateอัตราตายของเด็กหลังวัยทารก (ระหว่าง ๑-๔ ปี) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
labor; accouchement; childbirth; labour; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [ศัพท์ที่มีคำ labor ประกอบ ดูที่ labour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour; accouchement; childbirth; labor; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [ศัพท์ที่มีคำ labor ประกอบ ดูที่ labour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
legitimate childบุตรชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate childบุตรชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal custody of childการอารักขาเด็กตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour, childแรงงานเด็ก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
live-born childทารกที่เกิดรอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
removal of child from careความผิดฐานเอาเด็กไปจากสถานพินิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repudiation of a childการไม่ยอมรับเด็กว่าเป็นบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stillborn childทารกตายคลอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
step-childลูกเลี้ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stealing childrenการลักพาเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
school age childเด็กวัยเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accouchement; childbirth; labor; labour; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
action for repudiation of a childคดีฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse of childrenการกระทำทารุณต่อเด็ก [ดู child abuse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
age at the birth of the last childอายุเมื่อคลอดบุตรคนสุดท้อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adopted childบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of childrenการทอดทิ้งเด็ก (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maternal and child health programmeแผนงานอนามัยแม่และเด็ก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean number of children ever born per womanจำนวนเฉลี่ยของบุตรเกิดรอดต่อสตรีหนึ่งคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
male childเด็กชาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Court, Children and juvenile; Children and Juvenile Courtศาลคดีเด็กและเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child, naturalบุตรโดยสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child-bearing(อายุ) ที่หญิงจะมีครรภ์ได้, (อายุ) ที่ชายจะทำให้หญิงมีครรภ์ได้ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child-woman ratioอัตราส่วนเด็กต่อสตรี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
childbearingการมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
childbearing periodระยะมีบุตรได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
childbedระยะหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
childbed fever; fever, puerperalไข้กระดานไฟ, ไข้เหตุคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
childbirth; accouchement; labor; labour; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
childhoodวัยเด็ก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
childlessไม่มีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
child abuseการกระทำทารุณต่อเด็ก [ดู abuse of children] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child benefitเงินช่วยเหลือบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child born out of wedlockบุตรนอกกฎหมาย [ดู illegitimate child] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
child born out of wedlockลูกนอกสมรส [ดู bastard] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child destructionการทำลายเด็กในครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child labourแรงงานเด็ก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
child labour lawกฎหมายการใช้แรงงานเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Central Children's and Juvenile Courtศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
care, removal of child fromความผิดฐานเอาเด็กไปจากสถานพินิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child mortalityภาวะการตายของเด็ก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Children's dictionaryพจนานุกรมสำหรับเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Children's encyclopediaสารานุกรมสำหรับเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Children's literatureวรรณกรรมสำหรับเด็ก, หนังสือสำหรับเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Child labourแรงงานเด็ก [เศรษฐศาสตร์]
Computer and childrenคอมพิวเตอร์กับเด็ก [คอมพิวเตอร์]
Attention-deficit-disordered childrenเด็กสมาธิสั้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Diarrhea in childrenท้องร่วงในเด็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Ability in childrenความสามารถในเด็ก [TU Subject Heading]
Abused childrenเด็กที่ถูกทารุณกรรม [TU Subject Heading]
Acknowledgment of childrenการรับรองบุตร [TU Subject Heading]
Adjustment (Psychology) in childrenการปรับตัวในเด็ก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Adult child abuse victimsผู้ที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็ก [TU Subject Heading]
Adult child sexual abuse victimsผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศตอนเด็ก [TU Subject Heading]
Advertising and childrenโฆษณากับเด็ก [TU Subject Heading]
African American childrenเด็กชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Aggressiveness in childrenความก้าวร้าวในเด็ก [TU Subject Heading]
Altruism in childrenความเอื้อเฟื้อในเด็ก [TU Subject Heading]
Arts and childrenศิลปกรรมกับเด็ก [TU Subject Heading]
Assertiveness in childrenการกล้าแสดงออกในเด็ก [TU Subject Heading]
Audiocassettes for children แถบบันทึกเสียงตลับสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Autistic childrenเด็กออทิสติก [TU Subject Heading]
Buddhist childrenเด็กพุทธ [TU Subject Heading]
Buddhist education of childrenการศึกษาพุทธศาสนาของเด็ก [TU Subject Heading]
Cartoons and childrenการ์ตูนกับเด็ก [TU Subject Heading]
Cerebral palsied childrenเด็กสมองพิการ [TU Subject Heading]
Child abuseการทารุณกรรมเด็ก [TU Subject Heading]
Child actorsนักแสดงเด็ก [TU Subject Heading]
Child authorsนักประพันธ์เด็ก [TU Subject Heading]
Child behavior disordersพฤติกรรมผิดปกติของเด็ก [TU Subject Heading]
Child careการดูแลเด็ก [TU Subject Heading]
Child care servicesบริการดูแลเด็ก [TU Subject Heading]
Child care workersผู้ดูแลเด็ก [TU Subject Heading]
Child consumersผู้บริโภคเด็ก [TU Subject Heading]
Child developmentพัฒนาการของเด็ก [TU Subject Heading]
Child disaster victimsเด็กที่ประสบภัย [TU Subject Heading]
Child health servicesบริการอนามัยเด็ก [TU Subject Heading]
Child laborแรงงานเด็ก [TU Subject Heading]
Child mental healthสุขภาพจิตเด็ก [TU Subject Heading]
Child musiciansนักดนตรีเด็ก [TU Subject Heading]
Child nutrition disordersโภชนาการผิดปกติในเด็ก [TU Subject Heading]
Child pornographyเด็กในสื่อลามก [TU Subject Heading]
Child prostitutesโสเภณีเด็ก [TU Subject Heading]
Child prostitutionการค้าประเวณีเด็ก [TU Subject Heading]
Child psychiatryจิตเวชศาสตร์เด็ก [TU Subject Heading]
Child psychologyจิตวิทยาเด็ก [TU Subject Heading]
Child rearingการเลี้ยงเด็ก [TU Subject Heading]
Child sex offendersผู้กระทำผิดทางเพศเด็ก [TU Subject Heading]
Child sexual abuseการทารุณเด็กทางเพศ [TU Subject Heading]
Child soldiersทหารเด็ก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bureau of Woman and Children Anti-traffickingสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
child allowanceเงินช่วยเหลือบุตร
child rearing practice (n) ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู
disadvantaged child (n phrase ) เด็กด้อยโอกาส
love child (n ) ลูกนอกสมรส
underpriviledged children (n ) เด็กด้อยโอกาส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To a child.กับเด็กๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Esio Trot.Schildkröte. Roald Dahl's Esio Trot (2015)
And I don't want my children repeating my mistake.พ่อไม่อยากให้ลูกเดินตามสิ่งที่พ่อเคยทำพลาด The Serena Also Rises (2008)
An enclave of trustafarians and children of celebritiesสิ่งที่ถูกปิดล้อมความเชื่อ และ เด็กๆคนดัง New Haven Can Wait (2008)
Child.ให้ลูกเป็น, โอเค.. New Haven Can Wait (2008)
Aah! And if everything works out, maybe you'll apply To the professional children's schoolและถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ลูกอาจจะได้เข้าเรียน ในเทอมหน้า/เหมือนกับ VeraWang.กรี๊ดดด New Haven Can Wait (2008)
Don't be childish. Why not? You're treating me like one.อย่าทำตัวเป็นเด็กๆน่า ทำไมละ แม่เลี้ยงหนูมาแบบนั้นนิ Chuck in Real Life (2008)
Were more important than her children.สำคัญมากกว่าลูกๆของเธอ Chuck in Real Life (2008)
A-a child?เด็กเหรอ ? Pret-a-Poor-J (2008)
I'm sorry, but this child seems to be the only oneฉันขอโทษนะ แต่ดูเหมือนว่าเด็กคนนี้เป็นคนเดียว Pret-a-Poor-J (2008)
Not one phone call since you've been here. Does she have a child?ไม่มีใครโทรหาคุณเลยตั้งแต่มาถึงที่นี่ เธอมีลูกรึปล่าว Not Cancer (2008)
We need drugs to save children and puppies.เราต้องการยาต่างๆเพื่อรักษาเด็กๆและลูกหมา Adverse Events (2008)
Ergo, welfare kills sick children.ดังนั้นสวัสดิการสังคม\ ฆ่าบรรดาเด็กที่เจ็บป่วย Adverse Events (2008)
Is probably responding to a childish, pointless act of petulance.อาจเป็นความรับผิดชอบ .. แบบเด็กๆที่ทำเป็นงอนแบบไม่มีจุดหมาย Birthmarks (2008)
She took the message as "thanks for playing, but we have our real children now."เธอได้รับข้อความว่าขอบคุณที่เล่นด้วย\ แต่ตอนนี้เรามีลูกจริงๆแล้ว Birthmarks (2008)
And the real children probably think they're accidents while she was hand-picked.และลูกจริงๆอาจคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุ\ ขณะที่เธออุ้มพวกเค้า Birthmarks (2008)
China introduced the one-child policy in 1979.ประเทศจีนมีนโยบายให้มีลูกได้คนเดียวในปี1979 Birthmarks (2008)
You sure you don't want children?คุณแน่ใจ คุณไม่ต้องการเด็กหรือ คุณรู้แค่ว่า.. Joy (2008)
Don't make this child a victim of your biological clock.อย่ารับเด็กคนนี้เลย เหยื่อคนหนึ่ง ของนาฬิกาชีวภาพของคุณ Joy (2008)
Either an Olympic gymnast who busted her leg, a child star who blew all her sequel money on drugs, or she's just a lying runaway.หลังจากแข่งยิมนาสติกในโอลิมปิค ซึ่งทำร้ายขาเธอ ดาวรุ่งเลยตกอับ แล้วก็ใช้เงินไปกับยาเสพติด หรือเธอแค่\ เป็นคนหลบหนีเข้าเมืองที่โกหก Emancipation (2008)
Children who've been through trauma can't think clearly.เด็กที่เคยได้รับความเจ็บปวด มีความคิดไม่แจ่มใส Emancipation (2008)
Children who've been through trauma and are dying-- guess I'm the only one who cares about patient rights.เด็กที่เคยได้รับความเจ็บปวด และกำลังจะตาย เดาว่าฉันเป็นคนเดียว ที่สนใจคนไข้ใช่ไหม? Emancipation (2008)
They're children's vitamins.พวกมันเป็นวิตามินสำหรับเด็ก Emancipation (2008)
If you don't take your parents' bone marrow... you'd be killing their other child.ถ้าคุณไม่รับไขกระดูก จากพ่อแม่คุณ คุณจะฆ่าลูกของเขาอีกคน Emancipation (2008)
Collected comic books and missing children.สะสมหนังสือการตูน และคิดถึงเด็ก Last Resort (2008)
I have three children they have not eaten for two days. - They're hungry.ข้ามีลูกสองคนที่ไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้ว พวกเขาหิว The Labyrinth of Gedref (2008)
And could you bear for your children to see you be executed?แต่เจ้าอยากให้ลูกของเจ้าเห็นเจ้าถูกประหารงั้นรึ The Labyrinth of Gedref (2008)
Share it out amongst the children and the old people.แบ่งมันให้กับเด็กและคนเเก่ The Labyrinth of Gedref (2008)
You didn't really believe that story about my children, did you?เจ้าคงไม่เชื่อเรื่องของข้าีึหรอกนะ The Labyrinth of Gedref (2008)
What kind of man lies about starving children to save his own skin?ผู้ชายเเบบไหนกันที่โกหกเรื่องลูกที่อดอาหาร เพื่อช่วยตัวของเขาเอง The Labyrinth of Gedref (2008)
Take care, child, or I'll have you restrained.ระวังหน่อยนะ เด็กน้อย หรือจะให้ข้ามัดเจ้าไว้ The Labyrinth of Gedref (2008)
You know,I didn't even know she had children.รู้มั๊ย ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า เธอมีลูกแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
Will you run it against the National Child Identification Database?คุณช่วยค้นจากฐานข้อมูลประวัติเยาวชนให้หน่อยสิ And How Does That Make You Kill? (2008)
My children and I haven't exactly been close since their father died last year.ลูกๆกับฉันไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันเลย ตั้งแต่พ่อของพวกแกตายไปเมื่อปีก่อน And How Does That Make You Kill? (2008)
You have children, Lieutenant?คุณมีลูกมั๊ยครับ ผู้หมวด? And How Does That Make You Kill? (2008)
Ever since I was a child I... I've dreamed of coming here.ผมใฝ่ฝันว่าจะมาที่นี่ตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้ว Lancelot (2008)
Our children will starve - I won't let you do this!ลูกเด็กเล็กแดงจะอดตาย ข้าไม่ให้เจ้าทำแบบนี้หรอก The Moment of Truth (2008)
The winters are harsh in Ealdor, and there are many children.ที่เอลดอร์ตอนนี้หนาวมาก เด็กๆก็อยู่เต็มไปหมด The Moment of Truth (2008)
We barely have enough food as it is, and if Kanen takes our harvest, our children won't live to see another summer.อาหารก็มีอยู่ไม่มาก และถ้าเคเน็นเอาอาหารของเราไปอีก พวกเด็กๆก็อาจจะตายก็ได้ The Moment of Truth (2008)
Tomorrow morning, the women and children should gather what belongings they can carry and go to the woods.พรุ่งนี้เช้า พวกผู้หญิงและเด็กจะรวมตัวกันเพื่อเข้าไปอยู่ในป่า The Moment of Truth (2008)
Ygraine died in childbirth.อีเกรนสิ้นพระชนม์ครั้งให้ประสูตรพระโอรส Excalibur (2008)
They sent a child to destroy my station?พวกเขาส่งเด็ก มาทำลายสถานีของข้าเหรอ ? Duel of the Droids (2008)
Come here, child.มานี่ เจ้าเด็กน้อย Duel of the Droids (2008)
There is no margin for error this time, childครั้งนี้จะต้องไม่มีข้อผิดพลาดอีก เด็กน้อย Cloak of Darkness (2008)
Go on, child!เขียนไปสิ ลูก Portrait of a Beauty (2008)
That poor child painted thousands of pictures for her dead brotherทั้งหมดที่นางทำไป ก็เพื่อชดเชยการตายของพี่ชาย Portrait of a Beauty (2008)
Take care, child, or I'll have you restrained.ดูแลนางให้ดี หรือคอยยับยั้ง To Kill the King (2008)
At the cost of women and children, fathers and sons!ต้องแลกด้วย ผู้หญิงและเด็กพ่อและลูก! To Kill the King (2008)
Your childish tricks are useless against me, Merlin.เจ้าอ่อนหัด แค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอก เมอลิน Le Morte d'Arthur (2008)
On the show, my children, Peter and Nathan,ในฮีโร่ ลูกของชั้น ทั้งปีเตอร์และเนธาน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
childAbove all, children need love.
childA bright child is curious about life and reality.
childA burnt child dreads the fire. [Proverb]
childA burnt child fears the fire.
childA child able to speak English.
childA child can play in various ways of his own choosing.
childA child could not have understood the situation.
childA child develops rapidly between the ages of 13 and 16.
childA child has a higher temperature than an adult does.
childA child has the problem which parents don't know.
childA child is crying somewhere.
childA child is spoiled by too much attention.
childA child is very sensitive to its mother's love.
childA child needs love.
childA child on your back may guide you across a ford.
childA child-oriented book.
childA child's education is the charge of his parents.
childA child should not get more spending money than is necessary.
childA child's mischief often causes a fire.
childA child today would not do that.
childA child was run over here last night.
childA child who has first learned to talk will badger his parents with "whys" and "whats".
childA child whose parents are dead is called an orphan.
childA child will depend on the television.
childA cloud of hornets set at the children.
childAdmission is free for preschool children.
childAdults and children alike would like to see the movie.
childA fast child may win the race but even a slow child can compete.
childA female beggar was begging with five or six children following along.
childAfter a while, the children settled down.
childAfter her husband's death, she brought up the two children all by herself.
childAfter her husband's death she reared four children by herself.
childAfter that many live in special homes for the aged where their children and grandchildren can come to visit them.
childA group of children were playing.
childA group of children were playing in the park.
childA growing child requires more food.
childA growing child who is not full of beans perhaps needs medical attention.
childA healthy child can no more sit still than a puppy can.
childAll children are potential geniuses.
childAll children can be naughty sometimes.
childAll children do not like apples.
childAll families with children get special rates.
childAll his children want presents on their birthdays.
childAll of the children had gone to bed before it got dark.
childAll our children are immune to measles.
childAll parents like to have their children praised.
childAll the children are satisfied with her meals.
childAll the children sat up and behaved themselves at the party.
childAll the children went to bed.
childAlmost all parents in Japan attend to the education of their children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยเยาว์[N] childhood years, Syn. วัยเด็ก, Ant. วัยผู้ใหญ่, Example: ฉันอยู่บ้านสวนหลังนี้มาตั้งแต่วัยเยาว์ไม่เคยจากไปไหนเลย, Count unit: วัย, Thai definition: วัยที่มีอายุน้อยยังไม่ย่างเข้าสู่วัยรุ่น
ตัวเล็ก[N] little kid, See also: kiddy, kiddie, little child, Syn. เจ้าตัวเล็ก, ลูกเล็ก, Example: แม่ไม่ค่อยอยากไปไหนไกลๆ เพราะเป็นห่วงเจ้าตัวเล็กที่บ้าน, Thai definition: เป็นคำที่เรียกลูกเล็กๆ อย่างเอ็นดู
หน่อมแน้ม[ADJ] childish, See also: innocent, naive, artless, Syn. ไร้เดียงสา, Example: เธออย่าทำท่าทางหน่อมแน้มไปหน่อยเลยนะ ไม่น่ารักหรอก, Thai definition: แบบเด็กๆ ไม่รู้เรื่องเรื่องราว ไร้เดียงสา
ม.จ.[N] grandchild of a king, Syn. หม่อมเจ้า, Thai definition: คำนำหน้านามโอรสธิดาในพระองค์เจ้าชั้นพระบรมวงศ์
ม.ร.ว.[N] great-grandchild of a king, Syn. หม่อมราชวงศ์, Thai definition: คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมเจ้า
ยูนิเซฟ[N] UNICEF, See also: United Nations International Children's Fund, Syn. กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน[N] nursery child
ม้าหมุน[N] roundabout, See also: carousel, children's merry-go-round
แรงงานเด็ก[N] child labour, Ant. แรงงานผู้ใหญ่, Example: นายจ้างต้องแจ้งการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน, Thai definition: ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และการจ้างแรงงานนั้น ห้ามมิให้นายจ้าง จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง
ศิษย์[N] student, See also: school child, Syn. ลูกศิษย์, Ant. ครู, อาจารย์, Count unit: คน
เด็กก่อนวัยเรียน[N] pre-school child, Syn. วัยก่อนเข้าโรงเรียน, Example: เสรีภาพของเด็กในการเคลื่อนไหวตั้งแต่เด็กวัยทารกจนถึงเด็กก่อนวัยเรียน เด็กจะต้องอยู่ในสายตาของพ่อแม่, Count unit: คน
เด็กในอุปการะ[N] dependent child, Syn. เด็กในความอุปการะ, Example: เงินจำนวนนี้เป็นเงินฝากเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของเด็กในอุปการะ, Count unit: คน
เด็กวัยเรียน[N] school age child, Example: เราไม่มีสถานศึกษาให้พอกับจำนวนประชากรในเด็กวัยเรียน, Count unit: คน
ลูกไม่มีพ่อ[N] illegitimate child, See also: bastard, love child, Example: ที่ปองไม่อยากจะไปโรงเรียนเพราะไม่อยากได้ยินที่เพื่อนล้อว่าปองเป็นลูกไม่มีพ่อ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ[N] Foundation for Handicapped Children, See also: FHC, Example: มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้เริ่มโครงการฟื้นฟูผู้พิการโดยชุมชนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ณ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, Thai definition: องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีแนวคิดในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะเด็กพิการที่ด้อยโอกาส
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก[N] Foundation of the protection of children's Rights, See also: CPCR, Example: ชมรมครอบครัวเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, Thai definition: องค์กรที่สนับสนุนการคุ้มครองเด็ก ในด้านกฎหมายและสังคมสงเคราะห์แก่เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิในกรณีต่างๆ
มูลนิธิคุ้มครองเด็ก[N] Child Protection Foundation, Example: ครอบครัวเราร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับมูลนิธิคุ้มครองเด็ก, Thai definition: มูลนิธิที่ทำหน้าที่ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กไทยที่ประสบภาวะทุกข์ยากลำบาก ถูกทอดทิ้งในสังคม
ลูกเต้า[N] child, Syn. ลูก, Ant. พ่อแม่, Example: หญิงวัยกลางคนเริ่มรู้สึกตัวว่าแก่และหมดความสำคัญลง เนื่องจากลูกเต้าเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือออกเรือนกันไปแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ลูกผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่
ข้าเก่าเต่าเลี้ยง[N] old servant, See also: slave since childhood, one born in slavery, Syn. ข้าเก่า, คนเก่าคนแก่, Example: ทุกวันนี้คนรับใช้ที่เป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงสูญพันธุ์ไปแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่อยู่ด้วยกันมานานในฐานะรับใช้จนไว้วางใจได้, Notes: (สำนวน)
มารหัวขน[N] child born by unmarried parents, See also: unwanted child, Count unit: คน, Thai definition: ลูกที่อยู่ในท้องซึ่งยังไม่ปรากฏว่าใครเป็นพ่อ หรือไม่มีใครรับว่าเป็นพ่อ, Notes: (ปาก)
สมุดพก[N] school report, See also: report card, school children's report book, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดบันทึกผลการเรียน
ไร้เดียงสา[ADJ] innocent, See also: naive, childlike, artless, simple, credulous, ingenuous, unworldly, Syn. ไม่รู้เดียงสา, Example: เด็กไร้เดียงสาอย่างนั้นคงไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งก่อนที่จะพูด
ไร้เดียงสา[V] be innocent, See also: be naive, be childlike, be artless, be simple, be credulous, be ingenuous, be unworldly, Example: ดูเขายังไร้เดียงสา ทำไมเขาถึงกล้าทำแบบนี้
ลูก[N] child, See also: kid, son, daughter, offspring, bairn, Syn. บุตร, Example: ความแออัดยัดเยียดทำให้เธอกับสามี และลูกๆ ทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่
ลูกบุญธรรม[N] adopted child, See also: adoptive child, Syn. บุตรบุญธรรม, Ant. ลูกในไส้, Example: เขาใช้ขวดโค้กตีหัวลูกบุญธรรมจนเลือดออกหลายครั้งแล้วจึงเข้าข่ายกระทำทารุณกรรมกับเด็ก, Count unit: คน, Thai definition: ลูกของคนอื่นที่เอามาเลี้ยงเป็นลูกของตัว
ลูกหัวปี[N] eldest child, See also: first child, Syn. ลูกคนโต, ลูกคนแรก, Ant. ลูกคนสุดท้อง, Example: พ่อหวังให้ลูกหัวปีคนนี้เรียนแพทย์ให้ได้, Count unit: คน, Thai definition: ลูกที่เกิดคนแรก
วัยเด็ก[N] childhood, See also: boyhood or girlhood, immaturity, infancy, Ant. วัยแก่, วัยชรา, Example: พอนึกถึงบทเพลงที่แม่เห่กล่อมตอนวัยเด็กก็หลับได้, Thai definition: ระยะที่อายุยังน้อย
หน่อ[N] child, See also: son, lineage, ancestry, descent, Example: เขาเป็นถึงหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ เขาไม่สนใจเธอหรอก, Thai definition: ลูก, ลูกชาย, เชื้อสาย
เด็กร่อนเร่[N] tramp child, See also: vagabond child, vagrant child, hobo child, Syn. เด็กจรจัด, เด็กเร่ร่อน, Example: ในกรุงเทพมีเด็กร่อนเร่อยู่มากมาย ที่อาจสร้างอาชญากรรมที่ร้ายแรงได้, Count unit: คน, Thai definition: เด็กที่เที่ยวเตร่ไปไม่เป็นกำหนดที่ทาง, ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
เด็กจรจัด[N] tramp child, See also: vagabond child, vagrant child, hobo child, Syn. เด็กเร่ร่อน, Example: แยกนี้มักมีเด็กจรจัดมาคอยขอเงินจากรถที่ติดไฟแดง, Count unit: คน, Thai definition: เด็กที่ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
คลอดลูก[V] deliver a child, See also: give birth to, be born, bear, Syn. ออกลูก, Example: เธอคลอดลูกก่อนกำหนด, Thai definition: ให้กำเนิดลูก
กุมาร[N] child, See also: baby, infant, childhood, Example: ชูชกเดินทางไปยังเขาวงกต เพื่อทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดร, Count unit: คน, Thai definition: เด็กชาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คุณหนู[N] child, Syn. หนูน้อย, พ่อหนู, เจ้าหนู, Example: คุณหนูมักจะผวาเวลาหลับ, Count unit: คน, Thai definition: คำเรียกลูกของเจ้านาย
แง[ADV] onomatopoeia of the sound of the crying children, Syn. แงๆ, งอแง, Example: ใครมาปล่อยให้ลูกร้องไห้แงอยุ่แถวนี้, Thai definition: เสียงเด็กร้องไห้
แฝดเลือด[N] childbirth bleeding, See also: blood discharged just before giving birth, Thai definition: ภาวะที่เลือดออกมากทางช่องคลอดก่อนคลอดลูก
ผู้เยาว์[N] minor, See also: child, adolescent, youth, Syn. เด็ก, เยาวชน, Ant. ผู้ใหญ่, ผู้อาวุโส, Example: การเดินก้มหลังเมื่อผ่านผู้ใหญ่ เป็นการปฏิบัติตนที่ผู้เยาว์ควรปฏิบัติต่อผู้อาวุโส, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Notes: (กฎหมาย)
ฝากโรงเรียน[V] take a child to enter a school, See also: bring (a child) to study in a school, Syn. ฝากเรียน, Example: นิดพาลูกไปฝากโรงเรียนแถวบ้าน, Thai definition: นำเด็กไปสมัครเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียน
แฝดเลือด[N] childbirth bleeding, See also: blood discharged just before giving birth, Example: ถ้าผู้ป่วยมีแฝดเลือดแล้วให้เรียกแพทย์ทำคลอดได้ทันที, Thai definition: ภาวะที่เลือดออกมาทางช่องคลอดก่อนคลอดลูก
พยศ[V] refuse to obey, See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious, Syn. ดื้อ, ขัดขืน, Example: เวลาที่ม้าพยศดื้อดึงก็ใช้วิธีลงโทษเล็กๆ น้อยๆ ก็อยู่มือ, Thai definition: แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทำตาม
เรือพ่วง[N] son or daughter, See also: children, Thai definition: ลูก, Notes: (ปาก)
โร[ADJ] swollen (used descriptive of the abdomen in conditions like worms in children), See also: distended, Syn. โต, ป่อง, Example: เด็กๆ โดยมากมักมีร่างกายผอมเกร็ง พุงโร จนเรียกกันติดปากว่าเป็น ตาลขโมย
ลืบ[N] grandchild of great-grandchild, See also: great-great-great grandchild, Thai definition: ลูกของลื่อ, หลานของเหลน
ลื่อ[N] child of great-grandchild, See also: great-great grandchild, child of grandnephew, Thai definition: ลูกของเหลน
ลูกกก[N] first child, See also: eldest child, Syn. ลูกหัวปี, ลูกคนโต, Count unit: คน
ลูกเล็กเด็กแดง[N] little children, See also: young children and babies, Syn. ลูกเด็กเล็กแดง, Example: คุณจะทำอะไรก็ให้นึกถึงลูกเด็กเล็กแดงเอาไว้ด้วย, Thai definition: เด็กเล็กๆ และเด็กทารก
ลูกเลี้ยง[N] stepchild, See also: stepson, stepdaughter, foster child, Syn. ลูกบุญธรรม, บุตรบุญธรรม, Example: ส่วนใหญ่แล้วลูกเลี้ยงมักไม่ถูกกับแม่เลี้ยงหรือพ่อเลี้ยง, Thai definition: ลูกของคนอื่นซึ่งเอามาเลี้ยงต่างลูก, ลูกที่ติดพ่อหรือแม่มา
เล่นขายของ[V] be childish, Example: งานนี้จะมามัวเล่นขายของแบบเด็กๆ ไม่ได้นะผมเอาจริง, Thai definition: ทำไม่ถูกหลักเกณฑ์หรือทำอย่างเด็กเล่น, Notes: (ปาก)
เลี้ยงต้อย[V] raise since childhood, See also: rear a child to become one's wife/husband when he/she grows up, Example: นายมานะเลี้ยงต้อยวิมลไว้เป็นภรรยา, Thai definition: เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาว แล้วก็ยกฐานะขึ้นเป็นสามีหรือภรรยาของผู้เลี้ยงเอง
วัยเด็กเล็ก[N] childhood, Syn. วัยเด็ก, ปฐมวัย, วัยต้น, Example: เธอไม่เหมาะที่จะสอนวัยเด็กเล็กเพราะเธอไม่ใจเย็นพอ
ว้าก[INT] onomatopoeia of children's cry; loud cry, Syn. หวาก, Thai definition: เสียงร้องดังๆ อย่างเสียงเด็กร้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตร[n.] (but) EN: child ; son ; daughter ; offspring   FR: enfant [m, f] ; fils [m] ; fille [f] ; progéniture [f]
บุตรบุญธรรม[n. exp.] (but buntham) EN: adopted child ; adoptive child   FR: enfant adoptif [m]
บุตรเลี้ยง[n. exp.] (but līeng) EN: stepchild   
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk somrot) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรธิดา[n.] (but-thidā) EN: children ; son and daughter   FR: enfants [mpl]
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี[xp] (dek āyu tam kwā sip-søng pī) EN: children younger than 12   FR: les enfants de moins de 12 ans
เด็ก ๆ[n.] (dek-dek) EN: children ; kids   FR: enfants [mpl] ; marmaille [f] (fam. - péj.)
เด็ก 7 ใน 10 คน[xp] (dek jet nai sip khon) EN: 7 out 10 children   FR: 7 enfants sur dix
เด็กจรจัด[n. exp.] (dek jønjat) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   
เด็กข้างถนน[n. exp.] (dek khāng thanon) EN: homeless child ; waif   FR: enfant de la rue [m, f]
เด็กก่อนวัยเรียน[n. exp.] (dek køn wai rīen) EN: pre-school child   FR: enfant d'âge préscolaire
เด็กอมมือ[] (dek ommeū) EN: child   
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child   FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
เด็กประถม[n. exp.] (dek prathom) EN: pupil ; children at primary school ; young boy   FR: enfant de l'école primaire [m, f] ; écolier [m] ; écolière [f]
เด็กเร่ร่อน[n. exp.] (dek rērǿn) EN: waif ; homeless child   
เด็กร่อนเร่[n. exp.] (dek rǿnrē) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   FR: jeune clochard [m]
เด็กสองภาษา = เด็ก 2 ภาษ[n. exp.] (dek søng phāsā) EN: bilingual child   FR: enfant bilingue [m]
เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ[xp] (dek tam kwā sip-søng khūap) EN: children under 12   FR: enfants de moins de 12 ans [mpl]
เด็กยากจน[n. exp.] (dek yākjon) EN: poor children; impoverished children ; needy children   FR: enfants pauvres [mpl]
ดอกไม้[n.] (døkmāi) EN: baby tooth ; child milk-tooth   
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth   
ห้องเด็ก [n. exp.] (hǿng dek) EN: children's room   FR: chambre d'enfants [m]
หัวปีท้ายปี[adv.] (hūapī thāi pī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year   
เจ้าตัวเล็ก[n. exp.] (jao tūa lek) EN: little kid ; kiddy ; kiddie ; little child   FR: petit enfant [m]
จิตวิทยาเด็ก[n. exp.] (jittawitthayā dek) EN: child psychology   FR: psychologie de l'enfant [f]
การคลอด[n.] (kān khløt) EN: delivery ; childbirth   FR: accouchement [m]
การกระทำทารุณต่อเด็ก[n. exp.] (kān kratham thārun tø dek) EN: child abuse ; abuse of children   FR: maltraitance des enfants [f] ; maltraitance infantile [f]
การพัฒนาเด็ก[n. exp.] (kān phatthanā dek) EN: child development   
การส่งเสริมสุขภาพเด็ก[n. exp.] (kān songsoēm sukkhaphāp dek) EN: child health promotion   
การทอดทิ้งเด็ก[n. exp.] (kān thøtthing dek) EN: abandonment of children   FR: abandon d'enfant [m]
การอยู่ไฟ[n. exp.] (kān yūfai) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation   
คลอด[v. exp.] (khløt) EN: give birth (to) ; bear (a child) ; be born   FR: donner naissance (à) ; accoucher ; enfanter
ความเป็นเด็ก[n.] (khwām pen dek) EN: childhood   FR: enfance [f]
กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ[org.] (Køngthun Chukchoēn Songkhrǿ Dek Haeng Sahaprachāchāt) EN: United Nations Children's Fund ; UNICEF   FR: UNICEF
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ[org.] (Køngthun Pheūa Dek Haeng Sahaprachāchāt) EN: United Nations Children's Fund ; UNICEF   FR: UNICEF
กระเดียดลูก[v. exp.] (kradīet lūk) EN: carry a child on one's waist   FR: porter un enfant sur la hanche
กุมาร[n.] (kumān) EN: child ; baby ; infant ; childhood   FR: enfant [m]
กวาด[v.] (kwāt) EN: introduce (medicament) into the throat of a child with a finger   
หลาน[n.] (lān) EN: nephew ; niece ; grandchild   FR: neveu [m] ; nièce [f] ; petit-fils [m] ; petite-fille [f] ; petits-enfants [mpl]
หลานปู่[n.] (lānpū) EN: grandchild ; grandson ; granddaughter   FR: petit-fils [m] ; petite-fille [f] ; petits-enfants [mpl]
ละทิ้งลูก[v. exp.] (lathing lūk) EN: abandon a child   FR: abandonner un enfant
เหลน[n.] (lēn) EN: great-grandchild ; great-grandson ; great-granddaughter   FR: arrière-petits-enfants [mpl] ; arrière-petit-fils [m] ; arrière-petite-fille [f]
เล่นขายของ[v. exp.] (len khāikhøng) EN: be childish   
เลี้ยงเป็นลูก[v. exp.] (līeng pen lūk) EN: adopt a child   FR: adopter un enfant
หลงลูก[v. exp.] (long lūk) EN: dote on one's child   FR: chérir son enfant
ลูก[n.] (lūk) EN: child ; son ; daughter ; kid ; offspring ; bairn   FR: enfant [m, f] ; rejeton [m] (fam.) ; progéniture [f] (litt.) ; fille [f] ; fils [m]
ลูก[n.] (lūk) EN: child (when referring to the children of others – inf.)   FR: petit [m] (appellatif) ; petite [f] (appellatif) ; petit bonhomme [m] (fam.) ; petite bonne femme [f] (fam.)
ลูก[classif. (n.)] (lūk) EN: [classifier : children ; animal offspring ; small round fruit (grapes ...) ; balls ; keys ; hills ; typhoons]   FR: [classificateur : enfants ; jeunes animaux ; petits fruits ronds (raisins ...) ; balles ; buts (football), clés/clefs]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHILD    CH AY1 L D
SCHILD    SH AY1 L D
CHILDS    CH AY1 L D Z
CHILDE    CH IH1 L D
CHILD'S    CH AY1 L D Z
SCHILDT    SH IH1 L T
CHILDISH    CH AY1 L D IH2 SH
CHILDREE    CH AY0 L D R IY1
CHILDREN    CH IH1 L D R AH0 N
CHILDRES    CH AY1 L D ER0 Z
CHILDREY    CH IH1 L D R IY0
CHILDERS    CH IH1 L D ER0 Z
SCHILDER    SH AY1 L D ER0
ROTHCHILD    R AO1 TH CH AY2 L D
FAIRCHILD    F EH1 R CH AY2 L D
CHILDCARE    CH AY1 L D K EH2 R
CHILDRESS    CH IH1 L D R AH0 S
CHILDRENS    CH IH1 L D R AH0 N Z
STEPCHILD    S T EH1 P CH AY2 L D
CHILDENER    CH IH1 L D N ER0
GOODCHILD    G UH1 D CH AY2 L D
HAUSCHILD    HH AW1 S CH AY2 L D
CHILDLIKE    CH AY1 L D L AY2 K
CHILDHOOD    CH AY1 L D HH UH2 D
CHILDLESS    CH AY1 L D L AH0 S
CHILDENER    CH IH1 L D AH0 N ER0
ROTHSCHILD    R AO1 TH S CH AY2 L D
GRANDCHILD    G R AE1 N D CH AY2 L D
GRANDCHILD    G R AE1 N CH AY2 L D
HAUSCHILDT    HH AW1 SH IH2 L T
BRAINCHILD    B R EY1 N CH AY2 L D
CHILDHOODS    CH AY1 L D HH UH2 D Z
CHILDBIRTH    CH AY1 L D B ER2 TH
CHILDREN'S    CH IH1 L D R AH0 N Z
CHILDRENS'    CH IH1 L D R AH0 N Z
CHILDCRAFT    CH AY1 L D K R AE2 F T
SCHOOLCHILD    S K UW1 L CH AY2 L D
CHILDENER'S    CH IH1 L D N ER0 Z
ROTHSCHILDS    R AO1 TH CH AY2 L D Z
CHILDENER'S    CH IH1 L D AH0 N ER0 Z
FAIRCHILD'S    F EH1 R CH AY2 L D Z
LITTLECHILD    L IH1 T AH0 L CH AY2 L D
CHILDBEARING    CH AY1 L D B EH2 R IH0 NG
SCHILDKNECHT    SH AY1 L D K AH0 N EH2 K T
STEPCHILDREN    S T EH1 P CH IH1 L D R AH0 N
CHILDRAISING    CH AY1 L D R EY2 Z IH0 NG
ROTHSCHILD'S    R AO1 TH CH AY2 L D Z
GRANDCHILDREN    G R AE1 N D CH IH2 L D R AH0 N
GRANDCHILDREN    G R AE1 N CH IH2 L D R AH0 N
SCHWARTZCHILD    SH W AO1 R T S CH AY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
child    (n) (ch ai1 l d)
childish    (j) (ch ai1 l d i sh)
children    (n) (ch i1 l d r @ n)
godchild    (n) (g o1 d ch ai l d)
childhood    (n) (ch ai1 l d h u d)
childless    (j) (ch ai1 l d l @ s)
childlike    (j) (ch ai1 l d l ai k)
stepchild    (n) (s t e1 p ch ai l d)
brainchild    (n) (b r ei1 n ch ai l d)
childbirth    (n) (ch ai1 l d b @@ th)
childishly    (a) (ch ai1 l d i sh l ii)
grandchild    (n) (g r a1 n ch ai l d)
love-child    (n) - (l uh1 v - ch ai l d)
godchildren    (n) (g o1 d ch i l d r @ n)
schoolchild    (n) (s k uu1 l ch ai l d)
child's-play    (n) - (ch ai1 l z - p l ei)
foster-child    (n) - (f o1 s t @ - ch ai l d)
stepchildren    (n) (s t e1 p ch i l d r @ n)
child-bearing    (n) - (ch ai1 l - b e@ r i ng)
grandchildren    (n) (g r a1 n ch i l d r @ n)
love-children    (n) - (l uh1 v - ch i l d r @ n)
schoolchildren    (n) (s k uu1 l ch i l d r @ n)
foster-children    (n) - (f o1 s t @ - ch i l d r @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
初産[ういざん, uizan] Thai: ท้องแรก English: first childbirth
子女[しじょ, shijo] Thai: เด็ก English: child
育児[いくじ, ikuji] Thai: การดูแลเลี้ยงดูเด็ก English: childcare
育つ[そだつ, sodatsu] Thai: เติบโต English: to raise (child)

German-Thai: Longdo Dictionary
Preisschild(n) |das, pl. Preisschilder| ป้ายราคา, ป้ายบอกราคา
Nummernschild(n) |der, pl. Nummernschilder| ป้ายหมายเลขรถยนต์, ป้ายทะเบียนรถยนต์
Namenschild(n) |das, pl. Namenschilder| ป้ายชื่อ, ป้ายประจำตัว, See also: S. Ausweis

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adoptivkind {n}adoptive child [Add to Longdo]
Anweisungsschild {n}instruction plate [Add to Longdo]
Aufschrift {f}; Aufschriftschild {n}inscription [Add to Longdo]
Aushängeschild {n}figurehead [Add to Longdo]
Ausschilderung {f}sign-posting [Add to Longdo]
Autokennzeichen {n}; Kfz-Kennzeichen {n}; Nummernschild {n}number plate; registration plate [Br.]; license plate [Am.] [Add to Longdo]
(armes) Bauernkind {n}peasant child [Add to Longdo]
Bauschild {n}construction sign [Add to Longdo]
Bericht {m}; Schilderung {f}narrative [Add to Longdo]
Beschreibung {f}; Schilderung {f} | Beschreibungen {pl}; Schilderungen {pl} | allgemeine Beschreibung | von der Beschreibung gestütztdescription | descriptions | general description | supported by the description [Add to Longdo]
Besuchsrecht {n} für seine Kinderright of access to one's children [Add to Longdo]
Bubenstreich {m}childish prank [Add to Longdo]
Darstellung {f}; Schilderung {f}portrayal [Add to Longdo]
Darstellung {f}; Beschreibung {f}; Schilderung {f} | Darstellungen {pl}; Beschreibungen {pl}; Schilderungen {pl}depiction | depictions [Add to Longdo]
Detailschilderung {f}circumstance [Add to Longdo]
Detailschilderung {f}particularization [Add to Longdo]
Einzelkind {n}(an) only child [Add to Longdo]
Enkel {m}grandchild [Add to Longdo]
Enkel {m}; Enkelkind {n}grandchild [Add to Longdo]
Enkelkinder {pl}; Enkel {pl}grandchildren [Add to Longdo]
Entbindung {f}childbearing [Add to Longdo]
Entbindung {f}childbirth [Add to Longdo]
Etikett {n}; Namensschild {n}tab [Add to Longdo]
Fabrik-Schild {n}manufacturer's plate [Add to Longdo]
Fahrwerksschild {n}trolley side cheek [Add to Longdo]
Firmenschild {n}nameplate [Add to Longdo]
Firmenschild {n} | Firmenschilder {pl}sign of company | signs of companies [Add to Longdo]
Firmenschild {n} | Firmenschilder {pl}signboard | signboards [Add to Longdo]
Führungsschild {n}guide vane [Add to Longdo]
Gebotsschild {n}mandatory-sign [Add to Longdo]
Geistesprodukt {n}brainchild [Add to Longdo]
Großenkel {pl}great grandchildren [Add to Longdo]
Hinweisschild {n}decal information [Add to Longdo]
Hinweistafel {f}; Hinweisschild {n}information board; sign; sign-board [Add to Longdo]
Jugendschutz {m}legal protection for children and young persons [Add to Longdo]
Jugendschutzgesetz {n} [jur.]law for the protection of the children and the youth [Add to Longdo]
Katalogschild {n}catalogue labelling [Add to Longdo]
Kinderzimmer {n}children's room [Add to Longdo]
Kind {n} | Kinder {pl} | Kinder im Alter von drei Jahrenchild | children | children aged three [Add to Longdo]
Kindbett {n} | Kindbetten {pl}childbed | childbeds [Add to Longdo]
Kindbettfieber {n}childbed fever [Add to Longdo]
Kinderabteilung {f}children's department [Add to Longdo]
Kinderarbeit {f}child labour [Add to Longdo]
Kinderbibliothekar {m}children's librarian [Add to Longdo]
Kinderbuch {n} | Kinderbücher {pl}children's book | children's books [Add to Longdo]
Kinderermäßigung {f}reduction for children [Add to Longdo]
Kindererziehung {f}child education [Add to Longdo]
Kinderfest {n}children's treat [Add to Longdo]
Kinderfreibetrag {m}allowance for dependent children [Add to Longdo]
Kinderfreund {m}friend of children [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AC[エーシー, e-shi-] (n) adult children [Add to Longdo]
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
いい子いい子[いいこいいこ, iikoiiko] (n,vs) patting or stroking (pet, child, etc.) [Add to Longdo]
いじめられっ子;苛められっ子[いじめられっこ, ijimerarekko] (n) bullied child [Add to Longdo]
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おいた[, oita] (n) childish prank; mischief [Add to Longdo]
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence [Add to Longdo]
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30 [Add to Longdo]
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P) [Add to Longdo]
お子;御子[おこ, oko] (n) (pol) (See 子・こ・1) (someone else's) child [Add to Longdo]
お子さん[おこさん, okosan] (n) (someone else's) child [Add to Longdo]
お子ちゃま[おこちゃま, okochama] (n) (1) child; (2) childish person; immature person [Add to Longdo]
お子様[おこさま, okosama] (n) (pol) child (someone else's) [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay [Add to Longdo]
お尻ぺんぺん[おしりぺんぺん, oshiripenpen] (n,vs) spanking (a child) [Add to Longdo]
お孫さん;御孫さん[おまごさん, omagosan] (n) (hon) grandchild [Add to Longdo]
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P) [Add to Longdo]
お腹の子(P);おなかの子[おなかのこ, onakanoko] (exp) child one is expecting; (P) [Add to Longdo]
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
かあかあ[, kaakaa] (adv) (1) (on-mim) caw-caw (the sound of a crow cawing); (n) (2) (sl) crow (childish term) [Add to Longdo]
かまくら[, kamakura] (n) mid-January festival in northern Japan, with snow huts in which children play house; (P) [Add to Longdo]
こけこっこう;コケコッコー;こけっこう;こけこっこ[, kokekokkou ; kokekokko-; kokekkou ; kokekokko] (adv) (1) cock-a-doodle-doo (sound made by cockerels, roosters); (n) (2) (sl) cockerel; rooster (childish term) [Add to Longdo]
こどもの日;子供の日[こどものひ, kodomonohi] (n) Children's Day (national holiday; May 5th) [Add to Longdo]
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
こましゃくれる;こまっしゃくれる;こまちゃくれる;こまっちゃくれる[, komashakureru ; komasshakureru ; komachakureru ; komacchakureru] (v1) to be saucy (of children); to be impudent; to be cheeky; to be sassy; to be precocious [Add to Longdo]
ちびっ子[ちびっこ, chibikko] (n) (col) small child; rug rat; ankle-biter [Add to Longdo]
ちゃりんこ[, charinko] (n) (1) (sl) child pickpocket; (2) (col) bicycle [Add to Longdo]
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest) [Add to Longdo]
ぶりっ子;鰤っ子(ateji);鰤子(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman [Add to Longdo]
べーっだ;べーだ[, be-dda ; be-da] (int) (abbr) (See あっかんべー) sound often made when performing the akanbe- (childish and insulting) gesture [Add to Longdo]
べそ[, beso] (n) child's tear-stained face [Add to Longdo]
めっ[, metsu] (int) used to scold small children and pets [Add to Longdo]
もやしっ子;萌やしっ子[もやしっこ, moyashikko] (n) weak, frail or gangly child [Add to Longdo]
やさぐれ[, yasagure] (n) (1) (sl) running away from home; (2) runaway (child) [Add to Longdo]
わんぱく盛り;腕白盛り[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children) [Add to Longdo]
オープンスクール[, o-punsuku-ru] (n) school(s) with flexible, child-centred curricula (wasei [Add to Longdo]
キッズ[, kizzu] (n) kids; children [Add to Longdo]
キッズカフェ[, kizzukafe] (n) restaurant with a play area for children (wasei [Add to Longdo]
クーバード[, ku-ba-do] (n) (obsc) (See 擬娩) couvade (custom in which a male acts out the physical process of his own child being born) (fre [Add to Longdo]
スキンシップ[, sukinshippu] (n) (1) child-rearing with frequent physical contact (wasei [Add to Longdo]
ストリートチルドレン[, sutori-tochirudoren] (n) street children [Add to Longdo]
ストロフルス[, sutorofurusu] (n) strophulus; red gum (skin condition primarily affecting children) [Add to Longdo]
セカンドスクール[, sekandosuku-ru] (n) outdoor environmental educational program for city children (programme) (wasei [Add to Longdo]
チーン;チン[, chi-n ; chin] (n,vs) (1) ding (sound of a bell); bing; (vs) (2) to cook (or heat) in a microwave oven (from the 'ching' timer bell); (3) sneeze (into a tissue, used with children) [Add to Longdo]
チャイドル[, chaidoru] (n) (abbr) (See 子役) child idol [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生产[shēng chǎn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ, / ] childbirth; parturition; to produce; manufacture, #206 [Add to Longdo]
学生[xué sheng, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙, / ] student; school child, #282 [Add to Longdo]
[lǎo, ㄌㄠˇ, ] prefix used before the surname of a person or a numeral indicating the order of birth of the children in a family or to indicate affection or familiarity; old (of people); venerable (person); experienced; of long standing; always; all the time; of the pas, #295 [Add to Longdo]
孩子[hái zi, ㄏㄞˊ ㄗ˙, ] child, #300 [Add to Longdo]
[zǐ, ㄗˇ, ] son; child; seed; egg; small thing; 1st earthly branch: 11 p.m.-1 a.m., midnight, 11th solar month (7th December to 5th January), year of the Rat, #469 [Add to Longdo]
[wā, ㄨㄚ, ] sound of child's crying, #1,165 [Add to Longdo]
儿童[ér tóng, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] child, #1,406 [Add to Longdo]
[yǎng, ㄧㄤˇ, / ] to raise (animals); to bring up (children); to keep (pets); to support; to give birth, #1,669 [Add to Longdo]
家长[jiā zhǎng, ㄐㄧㄚ ㄓㄤˇ, / ] the parent or guardian of a child, #1,920 [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] surname Tong; boy; child; children, #2,434 [Add to Longdo]
小孩[xiǎo hái, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄞˊ, ] child, #2,725 [Add to Longdo]
孩子们[hái zi men, ㄏㄞˊ ㄗ˙ ㄇㄣ˙, / ] children, #3,164 [Add to Longdo]
男生[nán shēng, ㄋㄢˊ ㄕㄥ, ] male student (usually primary school); male schoolchild, #3,233 [Add to Longdo]
子女[zǐ nǚ, ㄗˇ ㄋㄩˇ, ] children; sons and daughters, #3,795 [Add to Longdo]
小时候[xiǎo shí hou, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] in one's childhood, #3,860 [Add to Longdo]
从小[cóng xiǎo, ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ, / ] from childhood; as a child, #4,139 [Add to Longdo]
小朋友[xiǎo péng yǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄆㄥˊ ㄧㄡˇ, ] children, #4,768 [Add to Longdo]
[guāi, ㄍㄨㄞ, ] (of a child) obedient, well-behaved; clever, #5,033 [Add to Longdo]
娃娃[wá wa, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙, ] baby; small child; doll, #5,551 [Add to Longdo]
[hái, ㄏㄞˊ, ] child, #5,972 [Add to Longdo]
童年[tóng nián, ㄊㄨㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, ] childhood, #6,345 [Add to Longdo]
[liē, ㄌㄧㄝ, ] child's cry, #6,538 [Add to Longdo]
幼儿[yòu ér, ㄧㄡˋ ㄦˊ, / ] child, #6,563 [Add to Longdo]
童话[tóng huà, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] children's fairy tales, #6,952 [Add to Longdo]
生育[shēng yù, ㄕㄥ ㄩˋ, ] to bear; to give birth; to grow; to rear; to bring up (children), #7,116 [Add to Longdo]
小学生[xiǎo xué shēng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] primary school student; schoolchild, #7,360 [Add to Longdo]
入学[rù xué, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] to enter a school or college; to go to school for the first time as a child, #7,451 [Add to Longdo]
胎儿[tāi ér, ㄊㄞ ㄦˊ, / ] the unborn child; fetus; embryo, #7,537 [Add to Longdo]
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, / ] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children, #7,666 [Add to Longdo]
儿女[ér nǚ, ㄦˊ ㄋㄩˇ, / ] children; sons and daughters, #7,984 [Add to Longdo]
幼稚[yòu zhì, ㄧㄡˋ ㄓˋ, ] young; childish; naive, #8,059 [Add to Longdo]
[diǎ, ㄉㄧㄚˇ, ] coy; childish, #8,455 [Add to Longdo]
计划生育[jì huà shēng yù, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄥ ㄩˋ, / ] planned childbirth; the one child policy, #8,579 [Add to Longdo]
子弟[zǐ dì, ㄗˇ ㄉㄧˋ, ] child; the younger generation, #11,039 [Add to Longdo]
玩耍[wán shuǎ, ㄨㄢˊ ㄕㄨㄚˇ, ] to enjoy oneself; an entertainment; to play (of children), #11,903 [Add to Longdo]
少儿[shào ér, ㄕㄠˋ ㄦˊ, / ] child, #11,951 [Add to Longdo]
撒娇[sā jiāo, ㄙㄚ ㄐㄧㄠ, / ] act like a spoiled child; throw a tantrum; act coquettishly, #12,901 [Add to Longdo]
老二[lǎo èr, ㄌㄠˇ ㄦˋ, ] the second child or brother (or sister), #13,143 [Add to Longdo]
亲生[qīn shēng, ㄑㄧㄣ ㄕㄥ, / ] born to oneself (i.e. one's natural child); having born oneself (i.e. one's natural parent), #15,362 [Add to Longdo]
压岁钱[yā suì qián, ㄧㄚ ㄙㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] money given to children as new year present, #16,463 [Add to Longdo]
领养[lǐng yǎng, ㄌㄧㄥˇ ㄧㄤˇ, / ] adoption; to adopt a child, #16,550 [Add to Longdo]
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, ] mound; burial mound; senior (i.e. eldest child or senior in rank), #16,727 [Add to Longdo]
小鬼[xiǎo guǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨㄟˇ, ] (idiom) an endearing term of address to a child; little demon, #17,430 [Add to Longdo]
独生子女[dú shēng zǐ nǚ, ㄉㄨˊ ㄕㄥ ㄗˇ ㄋㄩˇ, / ] an only child, #18,130 [Add to Longdo]
男童[nán tóng, ㄋㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, ] boy; male child, #18,312 [Add to Longdo]
催生[cuī shēng, ㄘㄨㄟ ㄕㄥ, ] to induce labor; to expedite childbirth, #18,760 [Add to Longdo]
贩子[fàn zǐ, ㄈㄢˋ ㄗˇ, / ] child trafficking, #19,663 [Add to Longdo]
弱小[ruò xiǎo, ㄖㄨㄛˋ ㄒㄧㄠˇ, ] small and weak; puny; a child, #20,250 [Add to Longdo]
认领[rèn lǐng, ㄖㄣˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] to claim (as one's property); to accept (an illegitimate child as one's own), #21,040 [Add to Longdo]
神童[shén tóng, ㄕㄣˊ ㄊㄨㄥˊ, ] child prodigy, #21,474 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
子エントリ[こエントリ, ko entori] child-entry [Add to Longdo]
子プロセス[こプロセス, ko purosesu] child process [Add to Longdo]
子供[こども, kodomo] child [Add to Longdo]
子構造体[ここうぞうたい, kokouzoutai] child structure [Add to Longdo]
子順序番号[こじゅんじょばんごう, kojunjobangou] child-sequence-number [Add to Longdo]
子操作[こそうさ, kosousa] child-operation [Add to Longdo]
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
叙景[じょけい, jokei] Landschaftsbeschreibung, Naturschilderung [Add to Longdo]
叙述[じょじゅつ, jojutsu] Darstellung, Schilderung [Add to Longdo]
広告塔[こうこくとう, koukokutou] grosses_Reklameschild [Add to Longdo]
心理描写[しんりびょうしゃ, shinribyousha] psychologische_Schilderung [Add to Longdo]
描く[えがく, egaku] -malen, skizzieren, schildern, beschreiben [Add to Longdo]
描写[びょうしゃ, byousha] Schilderung, Beschreibung [Add to Longdo]
映す[うつす, utsusu] (sich) spiegeln, projizieren, abschreiben, kopieren, nachahmen, schildern, fotografieren [Add to Longdo]
[ふだ, fuda] -Zettel, Etikett, -Schild [Add to Longdo]
標札[ひょうさつ, hyousatsu] Namenschild [Add to Longdo]
[こう, kou] A, (Nr.)1 (in einer Reihe);, MUSCHELSCHALE, SCHILDKROETENPANZER [Add to Longdo]
甲状腺[こうじょうせん, koujousen] Schilddruese [Add to Longdo]
[たて, tate] (der) Schild [Add to Longdo]
看板[かんばん, kanban] -Schild, Reklameschild, Firmenschild [Add to Longdo]
自然描写[しぜんびょうしゃ, shizenbyousha] Naturschilderung [Add to Longdo]
表札[ひょうさつ, hyousatsu] Tuerschild [Add to Longdo]
記述[きじゅつ, kijutsu] Beschreibung, Schilderung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top