ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chicken out

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chicken out-, *chicken out*
English-Thai: Longdo Dictionary
chicken out(vi colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chicken out[PHRV] กลัว, See also: ตัดสินใจไม่ทำบางสิ่งเพราะว่ากลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't let him chicken out and run away!อย่าให้พวกปอดแหกมันหนีไปได้ล่ะ Street Fighter Alpha (1999)

Japanese-English: EDICT Dictionary
チキる[, chiki ru] (v5r) (sl) to get scared; to chicken out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chicken out
   v 1: remove oneself from an obligation; "He bowed out when he
      heard how much work was involved" [syn: {chicken out},
      {back off}, {pull out}, {back down}, {bow out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top