Search result for

chancelles

(108 entries)
(0.0366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chancelles-, *chancelles*, chancelle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chancelles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chancelles*)
English-Thai: Longdo Dictionary
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Lord Chancellor[N] อธิบดีศาลสูงสุด, Syn. Lord High Chancellor
vice chancellor[N] รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
Lord High Chancellor[N] อธิบดีศาลสูงสุด, Syn. Lord Chancellor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
chancellor of the exchequn. รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษ
lord chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด,ประธานสภาขุนนาง
lord high chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด,ประธานสภาขุนนาง
vice chancellorn. รองอัครมหาเสนาบดี,รองนายกรัฐมนตรี,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

English-Thai: Nontri Dictionary
chancellery(n) ตำแหน่ง,สถานกงสุล,สถานทูต
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Lord Chancellor; Lord High Chancellorประธานฝ่ายตุลาการอังกฤษ (เป็นประธานสภาขุนนางด้วย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lord High Chancellorประธานศาลสูงของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellorนายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและสาธารณรัฐออสเตรีย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chancellorนายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor, Lord Highประธานศาลสูงของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Exchequer, Chancellor of theรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chancellor (n ) สมุหนายก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My lady, are you sure the information from chancellor Palpatine is reliable?ท่านหญิง ท่านแน่ใจนะว่า ข้อมูลที่ได้จาก สมุหนายกพัลพาตินจะเชื่อถือได้? Destroy Malevolence (2008)
Senator Farr requested me personally, Chancellor.ท่านวุฒิสมาชิกฟาร์ได้ร้องขอข้า เป็นการส่วนตัว ท่านสมุหนายก Bombad Jedi (2008)
Yousa no needing to worry, Chancellor.ท่านซ่า ไม่ต้องเป็นห่วง ท่านสมุหนายก Bombad Jedi (2008)
I will follow your advice, Chancellor. Thank you.ข้าจะทำตามคำแนะนำของท่าน ขอบคุณมาก ท่านสมุหนายก Bombad Jedi (2008)
Thank you, Chancellor.ขอบคุณมาก ท่านสมุหนายก Bombad Jedi (2008)
I think it's good manners to pay respect to those chancellors and professors.ฉันคิดว่า มันคงจะดีที่จะไปเคารพ อธิการบดีและศาสตราจารย์ทั้งหลาย Episode #1.7 (2008)
Myung Hun, after you meet the Chancellor, you should go to the airport directly.มยองฮุน,หลังจากที่ลูกเข้าพบอธิการบดีแล้ว, ลูกควรจะตรงไปที่สนามบินเลย. Episode #1.7 (2008)
- Hidey ho, chancellor.- หวัดดี ท่านสมุหนายก The Gungan General (2009)
We can not allow the Chancellorเราไม่อาจให้ท่านสมุหนายก Hostage Crisis (2009)
Chancellor Palpatineท่านสมุหนายกพัลพาทีน Hostage Crisis (2009)
Sorry to bother you, Chancellor,ขอโทษที่รบกวน ท่านสมุหนายก Hostage Crisis (2009)
This is Chancellor Palpatineนี่สมุหนายกพัลพาทีน Hostage Crisis (2009)
Chancellor Palpatine, can you hear me ?ท่านสมุหนายกพัลพาทีน ได้ยินข้ามั้ย? Hostage Crisis (2009)
Well, Mr Chancellorเอาล่ะ ท่านสมุหนายก Hostage Crisis (2009)
Mission accomplished, sir The Chancellor is safeภารกิจลุล่วงครับท่าน ท่านสมุหนายกปลอดภัยแล้ว Hostage Crisis (2009)
No, Chancellorไม่ ท่านสมุหนายก Hostage Crisis (2009)
There are no reinforcements available, Chancellor.ไม่มีกองกำลังเสริมเหลือประจำการเลยครับ ท่านสมุหนายก Liberty on Ryloth (2009)
The chancellor wants a report on our progress.ท่านสมุหนายกต้องการ รายงานความคืบหน้าจากเรา Children of the Force (2009)
I'm sorry to disagree, but as long as the Jedi are acting as a military, we should report to the chancellor, even on internal matters such as this.ขอโทษที่ข้าไม่เห็นด้วย แต่ตราบเท่าที่เจไดยังมีบทบาทในกองทัพ เราควรรายงานต่อท่านสมุหนายก แม้กระทั่งเรื่องภายในเช่นนี้ Children of the Force (2009)
- Give the chancellor my regards.- ฝากความเคารพไปถึงท่านสมุหนายกด้วย Children of the Force (2009)
Not yet, chancellor.ยังเลย ท่านสมุหนายก Children of the Force (2009)
Our thanks, Chancellor.ขอบคุณ ท่านสมุหนายก Landing at Point Rain (2009)
Today the chancellor presented the latest advancement... of technological wizardry to the public.วันนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอ ความคืบหน้าล่าสุด ของเทคโนโลยีการเล่นกลต่อ สาธารณชน 9 (2009)
It was meant to be an instrument of progress... of creation... that was the agreement our chancellor failed to honour.มันหมายถึงการเป็นเครื่องมือแห่ง ความคืบหน้า จากการสร้าง นั่นคือข้อตกลงที่นายกรัฐมนตรี ของเราไม่ได้ให้เกียรติ 9 (2009)
Thank you, chancellor.ขอบคุณมาก ท่านสมุหนายก Voyage of Temptation (2010)
It was during your meeting With the chancellor.มันเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านได้พบปะกับท่านสมุหนายก Duchess of Mandalore (2010)
Supreme chancellor,- ท่านสมุหนายก Duchess of Mandalore (2010)
Chancellor, If you and mas amedda Would join me for a moment,ท่านสมุหนายก ท่านกับมาส อเม็ดดา ช่วยมากับข้าสักครู่ได้ไหม? Duchess of Mandalore (2010)
Excuse me. Chancellor Palpatine has summoned both of you to his chambers.ขออภัยครับ ท่านสมุหนายกพัลพาทีน ได้เรียกท่านทั้งสองไปพบที่ห้องของท่านครับ Senate Murders (2010)
Of course, you were right chancellor.ใช่ค่ะ ถูกของท่านสมุหนายก Senate Murders (2010)
The chancellor mentioned as much...ท่านสมุหนายกก็มักกล่าวเช่นนั้น Cat and Mouse (2010)
Hey, Sheldon, I was up in the administration office and I happened to overhear the name of the winner of the Chancellor's Award for Science.เชลด้อน ฉันไปที่ห้องทะเบียนมา และเผอิญได้ยิน The Pants Alternative (2010)
Oh, Chancellor Morton, how are you, sir?อธิการบดีมอร์ตัน เป็นไงมั่งครับ The Pants Alternative (2010)
It is my great honor to introduce the winner of this year's Chancellor's Award for Science, and my good friend Dr. Sheldon Cooper.และเป็นเกียรติยอ่างยิ่งที่จะแนะนำ ผู้ชนะรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของอธิการบดีปีนี้ เพื่อนที่แสนดีของผมเอง ดร.เชลด้อน คูเปอร์ The Pants Alternative (2010)
Supreme Chancellor Palpatine has authorised the use of the Republic's newest weapon,สมุหนายกพัลพาทีน ได้มอบอำนาจให้มีการใช้ อาวุธใหม่เอี่ยมของสาธารณรัฐ The Zillo Beast (2010)
No, Chancellor. The treaty must be passed by the Council.ไม่ ท่านสมุหนายก สนธิสัญญาจำต้องผ่านสภาก่อน The Zillo Beast (2010)
Remember what the Chancellor said.- จำที่ท่านสมุหนายกพูดไว้สิ The Zillo Beast (2010)
Chancellor Palpatine, I think it would be in our best interest to study this creature.ท่านสมุหนายกพัลพาทีนคะ ข้าว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับเราในการที่จะศึกษาเจ้าสัตว์ประหลาดนี่ The Zillo Beast (2010)
Chancellor Palpatine orders Jedi Knights Mace Windu and Anakin Skywalker to transport a fearsome Zillo beast captured during the battle back to Coruscant.สมุหนายกพัลพาทีนได้มอบหมายให้อัศวินเจได เมซ วินดูและอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ \ ขนย้ายซิลโล่ บีสต์ อสูรร้ายน่ากลัวที่ถูกจับระหว่างการสู้รบ กลับสู่คอรัสซัง The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Chancellor Palpatine hopes to unlock the secret of its invulnerability to create new armour for the Republic's clone troopers.สมุหนายกพัลพาทีนจึงหวังที่จะไขความลับความคงกระพันของมัน เพื่อสร้างเกราะชุดใหม่ให้กับเหล่าโคลนทรูปเปอร์ของสาธารณรัฐ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
With respect, Chancellor,ด้วยความเคารพนะ ท่านสมุหนายก The Zillo Beast Strikes Back (2010)
I hope you're right, Chancellor.หวังว่าท่านจะพูดถูก ท่านสมุหนายก The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Why would the Chancellor want to bring the beast here?ทำไมท่านสมุหนายก ถึงต้องการนำสัตว์ร้ายมาที่นี่? The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Chancellor, I must protest.ท่านสมุหนายก ข้าต้องขอคัดค้าน The Zillo Beast Strikes Back (2010)
I serve at your pleasure, Chancellor.ข้าพร้อมทำตามคำสั่งท่านเสมอ ท่านสมุหนายก The Zillo Beast Strikes Back (2010)
You think I could influence the Chancellor.ท่านคิดว่าข้าสามารถช่วย โน้มน้าวท่านสมุหนายกได้ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Alright, let's speak to the Chancellor.ก็ได้ ไปคุยกับท่านสมุหนายกกัน The Zillo Beast Strikes Back (2010)
My role is not to set policy, Chancellor, but I do see both points of view.บทบาทข้าไม่ใช่การกำหนดนโยบาย ท่านสมุหนายก แต่ข้าก็เข้าใจมุมมองของท่านทั้งคู่ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Chancellor?ท่านสมุหนายก? The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Yours, but you must admit the Chancellor made some good points.ฝ่ายเจ้า แต่... เจ้าต้องยอมรับนะว่าท่านสมุหนายกมีเหตุผลที่ดีมาก The Zillo Beast Strikes Back (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chancellGerhard Schroeder is the first German chancellor not to have lived through World War II.
chancellThe consultant, who is under the authority of the Chancellor, gives the committee advice on important questions.
chancellThe German Chancellor is plagued by immigration problems.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายกรัฐมนตรี[N] prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกฯ, Example: วันนี้นายกรัฐมนตรีไปเปิดอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกอย่างเป็นทางการ, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี, หัวหน้ารัฐบาล
นายกฯ[N] prime minister, See also: PM, chancellor, Syn. นายกรัฐมนตรี, Example: นายกฯ เดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าที่ประเทศมาเลเซีย, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: หัวหน้ารัฐบาล, ตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี
อธิการบดี[N] chancellor, See also: president of a university, rector of a university or college, Example: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดี[N] chancellor, See also: president of a university, rector of a university or college, Example: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college   FR: doyen [m] ; recteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHANCELLOR    CH AE1 N S AH0 L ER0
CHANCELLOR    CH AE1 N S L ER0
CHANCELLORS    CH AE1 N S AH0 L ER0 Z
CHANCELLOR'S    CH AE1 N S AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chancellor    (n) (ch aa1 n s @ l @ r)
chancellery    (n) (ch aa1 n s @ l r ii)
chancellors    (n) (ch aa1 n s @ l @ z)
chancelleries    (n) (ch aa1 n s @ l r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Botschaftskanzlei {f} | Botschaftskanzleien {pl}chancellery | chancelleries [Add to Longdo]
Kanzleiamt {n}chancellorship [Add to Longdo]
Kanzler {m} | Kanzler {pl} | Eiserner Kanzlerchancellor | chancellors | Iron Chancellor [Add to Longdo]
Vizekanzler {m}vice chancellor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
元首相[もとしゅしょう, motoshushou] (n) (See 元・もと) former Prime Minister; former Chancellor [Add to Longdo]
首相[しゅしょう, shushou] (n) Prime Minister; Chancellor (Germany, Austria, etc.); Premier; (P) [Add to Longdo]
太政大臣[だいじょうだいじん;だじょうだいじん;おおきおおいどの;おおきおおいもうちぎみ;おおきおとど;おおきまつりごとのおおまえつぎみ;おおまつりごとのおおまえつぎみ;おおいまつ, daijoudaijin ; dajoudaijin ; ookiooidono ; ookiooimouchigimi ; ookiotodo ; ookimats] (n) Grand Minister; Chancellor of the Realm [Add to Longdo]
大法官[だいほうかん, daihoukan] (n) Lord Chancellor [Add to Longdo]
門下省[もんかしょう, monkashou] (n) (See 三省・さんしょう) Chancellery (Tang-dynasty China) [Add to Longdo]
連邦首相[れんぽうしゅしょう, renpoushushou] (n) federal chancellor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大臣[dà chén, ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, ] chancellor, #6,625 [Add to Longdo]
科尔[Kē ěr, ㄎㄜ ㄦˇ, / ] Kohl (name); Helmut Kohl (1930-), German CDU politician, Chancellor 1982-1998, #14,174 [Add to Longdo]
默克尔[Mò kè ěr, ㄇㄛˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ, / ] Angela Merkel (1954-), German CDU politician, chancellor from 2005, #19,951 [Add to Longdo]
施罗德[Shī luó dé, ㄕ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄜˊ, / ] Schröder (name); Gerhard Schröder (1944-), German SPD politician, Chancellor 1998-2005, #21,453 [Add to Longdo]
俾斯麦[Bǐ sī mài, ㄅㄧˇ ㄙ ㄇㄞˋ, / ] Bismarck (name); Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890, #60,091 [Add to Longdo]
李林甫[Lǐ Lín fǔ, ㄌㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄈㄨˇ, ] Li Linfu (-752), Tang politician, chancellor under Tang emperor Xuanzong 玄宗, #60,889 [Add to Longdo]
掌玺大臣[zhǎng xǐ dà chén, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, / ] chancellor (rank in various European states); grand chancellor [Add to Longdo]
掌玺官[zhǎng xǐ guān, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄢ, / ] chancellor (rank in various European states) [Add to Longdo]
王伾[Wáng pī, ㄨㄤˊ ㄆㄧ, ] Wang Pi (-c. 806), Tang dynasty chancellor and a leader of failed Yongzhen reform 永貞革新|永贞革新 of 805 [Add to Longdo]
铁血宰相[Tiě xuè zǎi xiàng, ㄊㄧㄝˇ ㄒㄩㄝˋ ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] Iron Chancellor, refers to Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top