ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

certainly

S ER1 T AH0 N L IY0   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -certainly-, *certainly*, certain
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
certainly[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างแน่ใจ, อย่างไม่มีข้อสงสัย, Syn. absolutely, definitely, surely

English-Thai: Nontri Dictionary
certainly(adv) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Certainly not.ไม่แน่ The Great Dictator (1940)
Certainly feels good to be back on... dry land.แน่นอนว่ารู้สึกดีที่ได้กลับมา บนดินแห้ง Pinocchio (1940)
I should certainly never come to Monte.ฉันก็คงไม่มาที่มอนติ คาร์โลเเน่ Rebecca (1940)
He would most certainly have called me back.ป่านนี้เขาน่าจะโทรกลับมาหาฉันได้เเล้วนะ Rebecca (1940)
Still waters certainly run deep.นํ้านิ่งไหลลึก Rebecca (1940)
You certainly have your work cut out as mistress of Manderley.เเต่หน้าที่การงานของเธอไม่เหมาะ จะเป็นนายหญิงของเเมนเดอเลย์เเน่ Rebecca (1940)
She's certainly learned that trick of arranging flowers from Rebecca.หล่อนต้องเรียนรู้เคล็ดลับ การจัดดอกไม้มาจากรีเบคคาเเน่ๆ Rebecca (1940)
It certainly makes a very nice costume, sir. And economical, too.ชุดสวยดูดีครับท่าน เเล้วก็ประหยัดดีด้วย Rebecca (1940)
Now, the boy certainly must have heard the scream.ตอนนี้เด็กแน่นอนต้องเคยได้ยินเสียงกรีดร้อง 12 Angry Men (1957)
Certainly his back cannot feel as badly as mine does... ... and he cannot pull this skiff forever... ... no matter how strong he is. "แน่นอนว่าเขากลับไม่สามารถ รู้สึกมากเท่ากับ เหมืองไม่และเขาไม่สามารถดึง เรือกรรเชียงเล็ก ๆ นี้ ตลอดไปไม่ว่าวิธีการที่ แข็งแกร่งเขาเป็น The Old Man and the Sea (1958)
Yes, certainly I am.ใช่แน่นอนฉัน How I Won the War (1967)
- Certainly was carrying on.แน่นอนถูกดำเนินการเกี่ยวกับ Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
certainlyAnd unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
certainlyAt that time the snow plow was certainly our hero.
certainlyBob will certainly attend the meeting.
certainlyCertainly.
certainlyCertainly he is handsome and intelligent, but he something about him that I can't like.
certainlyCertainly he is independent of him.
certainlyCertainly. I'd be glad to.
certainlyCertainly she wouldn't have dreamt that I would get up promptly without grumbling.
certainlyCertainly there are downsides to leadership by coercion and force.
certainlyCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.
certainlyCertainly there is nothing that will separate people more, and nothing so easy to slip into.
certainlyCertainly. What can I do?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชัวร์[ADV] surely, See also: certainly, Syn. แน่นอน, มั่นใจ, Example: เจ้าของรถไม่ได้แวะเข้าปั๊มเพียงเพื่อเติมน้ำมันรถเพียงอย่างเดียวชัวร์, Notes: (อังกฤษ)
วันยังค่ำ[ADV] surely, See also: certainly, Example: ทำอะไรมันต้องมีอุปสรรคและปัญหาวันยังค่ำ
เที่ยงแท้[ADV] surely, See also: certainly, exactly, definitely, Syn. แน่แท้, แน่นอน, Example: เขาจะต้องประสบความหายนะอย่างเที่ยงแท้
มั่นแม่น[ADV] surely, See also: certainly, truly, Syn. แม่นมั่น, Example: เขาฝันถึงอนาคตอันสดใส และตั้งใจอย่างมั่นแม่นเอาไว้ว่า ถ้าเรียนจบแล้วจะต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ
แน่เทียว[ADV] surely, See also: certainly, undoubtedly, definitely, Syn. แน่ๆ, แน่, Example: นักมวยคู่นี้คงสมยอมกันแน่เทียวก่อนจะเข้าสู่สังเวียน
มั่นใจ[ADV] confidently, See also: certainly, surely, Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ, Example: เขาตอบออกไปอย่างมั่นใจในเหตุผลของตัวเอง, Thai definition: อย่างเชื่อใจหรือมั่นใจอย่างไม่แปรเปลี่ยน
ง่ายดาย[ADV] easily, See also: certainly: surely, clearly, simply, Syn. ง่ายมาก, สะดวกมาก, Ant. ยากมาก, ลำบากมาก, Example: วิภาสามารถผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศได้อย่างง่ายดาย
แน่นอน[ADV] certainly, See also: surely, definitely, Syn. แน่ๆ, เป็นแน่, Example: เรื่องเงินลงทุนไม่ต้องพูดถึง ต้องสูงถึงหลักล้านแน่นอน, Thai definition: อย่างจริงแท้, อย่างเที่ยงแท้
แน่ๆ[ADV] certainly, See also: surely, definitely, Syn. เป็นแน่, แน่นอน, Example: ถ้าเธอยังขี้เกียจอยู่อย่างนี้ มีหวังสอบตกแน่ๆ, Thai definition: อย่างจริงแท้, อย่างเที่ยงแท้
เป็นแน่[ADV] certainly, See also: surely, definitely, Syn. แน่ๆ, แน่นอน, Example: เรื่องเงินลงทุนไม่ต้องพูดถึงต้องสูงถึงหลักล้านเป็นแน่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely   
ได้[X] (dāi = dai) EN: yes ; that's possible ; certainly   FR: oui ; c'est possible ; certainement
ได้เลย[adv.] (dāi loēi) EN: certainly   FR: certainement ; absolument
ดอก[X] (døk) EN: unquestionable ; certainly ; at all   
แน่ ๆ[adv.] (naē-naē) EN: certainly ; surely ; definitely   FR: certainement ; assurément
แน่นอน[adv.] (naēnøn) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure   FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; à coup sûr ; sûr et certain
แน่วแน่[adv.] (naēonaē) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly   FR: résolument
หนักแน่น[adv.] (naknaen) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely   
ง่ายดาย[adv.] (ngāidāi) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply   FR: facilement ; simplement ; aisément

CMU English Pronouncing Dictionary
CERTAINLY S ER1 T AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
certainly (a) sˈɜːʳtnliː (s @@1 t n l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄅㄧˋ, ] certainly; must; will; necessarily, #1,845 [Add to Longdo]
确是[què shì, ㄑㄩㄝˋ ㄕˋ, / ] certainly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ach wo!Certainly not! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てっきり[, tekkiri] (adv) surely; certainly; beyond doubt; (P) [Add to Longdo]
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
もしかしなくても[, moshikashinakutemo] (exp,adv) (col) (See もしかし) no need to guess; certainly [Add to Longdo]
もちのろん[, mochinoron] (adv) (sl) (See 勿論) of course; certainly; naturally [Add to Longdo]
よもや[, yomoya] (adv) surely; certainly [Add to Longdo]
畏まりました[かしこまりました, kashikomarimashita] (exp) certainly!; (P) [Add to Longdo]
[しか, shika] (adv-to) (uk) (obsc) (arch) certainly (for certain) (used in negative sense) [Add to Longdo]
確かに;慥かに[たしかに, tashikani] (adv) surely; certainly [Add to Longdo]
確と;聢と[しかと;しっかと, shikato ; shikkato] (adv) (1) certainly; for sure; (2) distinctly; clearly; exactly; (3) firmly; tightly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Certainly \Cer"tain*ly\, adv.
   Without doubt or question; unquestionably.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 certainly
   adv 1: definitely or positively (`sure' is sometimes used
       informally for `surely'); "the results are surely
       encouraging"; "she certainly is a hard worker"; "it's
       going to be a good day for sure"; "they are coming, for
       certain"; "they thought he had been killed sure enough";
       "he'll win sure as shooting"; "they sure smell good";
       "sure he'll come" [syn: {surely}, {certainly}, {sure},
       {for sure}, {for certain}, {sure enough}, {sure as
       shooting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top