ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cerebral edema

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cerebral edema-, *cerebral edema*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerebral Edemaสมองบวม,สมองบวมน้ำ,การบวมน้ำในสมอง [การแพทย์]
Cerebral Edema, Cytotoxicสมองบวมจากการเกิดภาวะพิษต่อเซลล์ [การแพทย์]
Cerebral Edema, Interstitialสมองบวมที่เนื้อรอบเวนตริเคิลของสมอง [การแพทย์]
Cerebral Edema, Vasogenicสมองบวมจากหลอดเลือด [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cerebral edema
   n 1: swelling of the brain due to the uptake of water in the
      neuropile and white matter [syn: {cerebral edema}, {brain
      edema}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top