ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catastrophic

K AE2 T AH0 S T R AA1 F IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catastrophic-, *catastrophic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
catastrophic(adj) ให้ผลหายนะอย่างใหญ่หลวง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
catastrophic floodcatastrophic flood, มหันตอุทกภัย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In a catastrophic emergency, you take giant panic breaths.โดยอาศัยแค่ ของใช้ในบ้านธรรมดาๆ จริงอ้ะ? If one were so inclined. Fight Club (1999)
Catastrophic impact with Earth now appears unavoidable...การกระแทกโลก ดูเหมือนว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว... Pilot (2004)
That mission resulted in a catastrophic attack.เธอส่งให้คุณ แต่ไม่ใช่ที่นี่ Mission: Impossible III (2006)
This new neurotoxin is basically flipping the preservation switch, blocking neurotransmitters in a specific order, causing specific self-damaging and catastrophic effects.สารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทชนิดใหม่นี้ ทำการพลิกสวิตช์การป้องกันตัวเอง กีดขวางสารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท ในทางหนึ่ง ทำให้เกิดการทำร้ายตัวเอง และผลกระทบที่ร้ายแรงนี้ The Happening (2008)
You know that this is a security breach that could have catastrophic ramifications for the Company.เธอก็รู้ว่ามันมีผลต่อความปลอดภัยขององค์กร มันอาจก่อให้เกิดความวิบัติ ต่อองค์กร Scylla (2008)
What do you expect? We're facing a multimillion - dollar lawsuit that could have catastrophic long-term effects.คุณจะหวังอะไร เรามีคดีฟ้องร้องมูลค่าหลายล้าน London. Of Course (2009)
It's about a ceo, walter kendrick, who has circumvented every safety and environmental regulation on the books and engineered a catastrophic merger, all to increase his personal base of power at the expense of his shareholders.เป็นเรื่องของซีอีโอ วอลเตอร์ เค็นดริก ผู้ที่หลีกเลี่ยงกฎรักษาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทุกข้อ และวางแผนการควบรวมที่หายนะ New York Sucks (2009)
We test a new weapon of my own design which is capable of catastrophic destruction, เราจะทำการทดสอบอาวุธชนิดใหม่ ซึ่งข้าเป็นคนออกแบบเอง พลังการทำลายล้างของมันร้ายกาจยิ่งนัก Defenders of Peace (2009)
Fortunately, Dr. Rush was able to avoid catastrophic disaster.โชคดีที่ ดร.รัส สามารถที่จะหลีกเหลี่ยง หายนะภัยพิบัติได้ Earth (2009)
Catastrophic failure, every time.หายนะ ความล้มเหลว ทุกเวลา Life (2009)
According to Elizabeth Kubler-Ross, when we are dying... or have suffered a catastrophic loss, we all move through five distinct stages of grief.ตามที่ อลิซาเบ็ธ คูเบลอร์-รอส กล่าวไว้ เมื่อเรากำลังตาย... หรือทุกข์ทนกับความสูญเสียจากหายนะ Good Mourning (2009)
He had a fear of a catastrophic earthquake hitting california.เขามีความกลัวในภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ที่เกิดในแคลิฟอร์เนีย The Eyes Have It (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CATASTROPHIC K AE2 T AH0 S T R AA1 F IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catastrophic (j) kˌætəstrˈɒfɪk (k a2 t @ s t r o1 f i k)
catastrophically (a) kˌætəstrˈɒfɪkliː (k a2 t @ s t r o1 f i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灾难性[zāi nàn xìng, ㄗㄞ ㄋㄢˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] catastrophic #31,016 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壊滅的;潰滅的[かいめつてき, kaimetsuteki] (adj-na) devastating; catastrophic; crushing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catastrophic \Cat`a*stroph"ic\, a.
   Of a pertaining to a catastrophe. --B. Powell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catastrophic
   adj 1: extremely harmful; bringing physical or financial ruin;
       "a catastrophic depression"; "catastrophic illness"; "a
       ruinous course of action" [syn: {catastrophic},
       {ruinous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top