หรือคุณหมายถึง caßes?
Search result for

casses

(795 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casses-, *casses*, casse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา casses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *casses*)
English-Thai: Longdo Dictionary
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
I rest my case.(idiom) เป็นสำนวน หมายถึง เธอพูดถูก ฉันยอมแล้ว เช่น Ned's mother said he needs to leave home or he'll never be independent. His sister said, “But he can't even do his wash!” and his mother replied, “I rest my case.”, S. IRMC
cassava pellet(n) มันสำปะหลังอัดเม็ด
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.
Cash Surrender Value(n ) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cas[SL] ปกติ (มาจาก casual), See also: ดีแล้ว
case[N] คดี, See also: ข้อคดี, คดีความ, Syn. court case, lawsuit
case[N] คนที่ไม่ปกติ, Syn. eccentric
case[N] คนหรือสิ่งที่เป็นกรณีศึกษา, Syn. subject
case[N] ปัญหา, Syn. problem
case[N] เรื่องราว, Syn. matter
case[N] เหตุการณ์, See also: สถานการณ์, Syn. situation, circumstance
case[N] เหตุผลสนับสนุน, See also: ข้อสนับสนุน
case[N] กรอบ, Syn. casing
case[N] กล่องเล็กๆ
case[N] จำนวนคู่หนึ่ง, Syn. couple, pair
case[VT] ตรวจสอบ, Syn. examine
case[N] ปลอกหมอน, Syn. pillowcase, pillowslip, slip
case[VT] ปูพื้น, Syn. revet
case[VT] ใส่กล่อง
cash[N] เงินสด
cash[VT] รับหรือจ่ายเงิน, Syn. cash in, realize
cask[N] ถังไม้ขนาดใหญ่ใส่ของเหลว, Syn. barrel
cask[N] ปริมาณที่บรรจุได้ในถังไม้, Syn. caskful
cast[N] การคำนวณ, Syn. computation, calculation
cast[N] การทำนาย, Syn. forecast
cast[N] การโยน, See also: การขว้าง, Syn. throwing
cast[VT] คำนวณ, Syn. calculate, compute
cast[VT] จับฉลาก, Syn. draw
cast[N] ชนิด, See also: ประเภท, แบบ, Syn. kind, sort, style
cast[N] โชคชะตา, Syn. fortune, lot
cast[VT] ทำนาย, Syn. forecast
cast[VT] ทิ้ง, Syn. throw away
cast[VT] มองตรงไปยัง
cast[VT] โยน, See also: ขว้าง, Syn. hurl, throw
cast[VT] เลือกตัวละคร
cast[N] สิ่งที่ได้จากการหลอม
cast[N] สิ่งภายนอก, Syn. appearance
cast[VT] หลอม, Syn. form
caste[ADJ] เกี่ยวกับชนชั้น
caste[N] ชนชั้นหรือกลุ่มในสังคม, Syn. class, rank, level, social stratum
caste[N] วรรณะในศาสนาฮินดู, See also: ชนชั้นในศาสนาฮินดู
cashew[N] มะม่วงหิมพานต์
casing[N] กรอบภายนอก, Syn. case, shell
casino[N] บ่อนการพนัน, See also: บ่อนคาสิโน, Syn. betting house, gambling establishment
casket[N] ตลับ, See also: กล่องเล็กๆ
casket[VT] บรรจุ, See also: ใส่ลงในหีบหรือตลับ
casket[N] หีบศพ, Syn. coffin, funerary box
casque[N] อวัยวะที่งอกจากศีรษะ (สัตว์)
caster[N] ล้อเลื่อนที่ติดที่ฐานเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์, Syn. castor
castle[N] คฤหาสน์
castle[VI] เดินหมาก, See also: เดินตัวหมากรุก
castle[N] ตัวเรือในเกมหมากรุก, Syn. rook
castle[N] ปราสาท, See also: พระราชวัง, Syn. palace
castle[N] ป้อมปราการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air castleวิมานในอากาศ
antimacassar(แอนทีมะแคส' ซา) n. ผ้าหรือผนังหรือปลาสติกคลุมที่พิงหลัง หรือแขนเพื่อกันเปื้อนหรือให้ใช้ทน (a tidy)
attach caseกระเป๋าถือของนักธุรกิจ., Syn. dispatch case (a small suitcase)
bookcase(บุค'เคส) n. ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ
briefcasen. กระเป๋าเอกสาร
broadcast/broadcasted}(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง,กระจายข่าว,เผยแพร่,หว่านพืช. -Conf. forecast
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
caracas(คะรา'คัส) n. ชื่อเมืองหลวงของเวนิซูเอลลา
carcase(คาร์'เคิส,คาร์'เคส) n. ซากศพ,ซากสัตว์,ร่างกายคน,โครงสร้าง -Conf. skeleton
carcass(คาร์'เคิส,คาร์'เคส) n. ซากศพ,ซากสัตว์,ร่างกายคน,โครงสร้าง -Conf. skeleton
cascade(แคส'เคด) {cascaded,cascading,cascades} n. น้ำตกเล็กที่ตกจากหน้าผาที่สูงชัน,น้ำตกเป็นหลั่น ๆ ,การต่อไฟฟ้าเป็นหลั่น ๆ ,การเชื่อมโยง,ใบพะเนียด vt.,vi. ตกลงมาเหมือนน้ำตก,ต่อเนื่องกันเป็นขั้นบันได, Syn. cataract แบบต่อเรียงการจัดเรียงวินโดว์บนจอภาพนั้น สามารถทำได้ 2 แบบ คือให้เป็นแบบต่อเรียง ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นชื่อของแต่ละวินโดว์ที่เรียงต่อกัน หรือแบบแผ่เรียง (tile) ซึ่งจะทำให้มองเห็นทุกวินโดว์บนจอพร้อม ๆ กันในขนาดเล็ก ๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่คำสั่งของผู้ใช้เครื่อง (คอมพิวเตอร์) ว่าจะสั่งให้เป็นแบบ cascade หรือ tileดู tile เปรียบเทียบ
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
case historyn. ประวัติคนไข้,ประวัติเฉพาะราย
case sensitivityการบังคับใช้ตัวเล็ก/ตัวใหญ่หมายถึง ความแตกต่างระหว่างการใช้ตัวใหญ่และตัวเล็กของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ โปรแกรมบางโปรแกรมหรือระบบบางระบบจะบังคับว่า ต้องใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด หรือตัวเล็กทั้งหมด มิฉะนั้นเครื่องจะไม่เข้าใจ เช่น ชื่อโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) หรือ ระบบยูนิกซ์ (UNIX) จะบังคับให้ใช้ตัวใหญ่เท่านั้น ส่วนระบบดอสและวินโดว์ไม่บังคับ กล่าวคือ ใช้ตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้
case studyn. การศึกษาเรื่องราวทีละราย,ประวัติคนไข้
caseate(เค'ซีเอท) vi. กลายเป็นส่วนที่คล้ายเนย,เกิดเป็นเนยขึ้น
casehardenvt. แข็งที่เปลือกนอก,ทำให้จิตใจแข็งกล้า
casement clothn. ผ้าม่านหน้าต่างชนิดบาง
caseous(เค'เซียส) adj. เกี่ยวกับ (คล้าย) เนย
caseshotn. ขีปนาวุธที่ห่อหุ้มลูกโลหะกลมหลายลูกหรือเศษโลหะ, Syn. canister
casette tapeตลับแถบบันทึกหมายถึง ม้วนแถบพลาสติกอาบแม่เหล็ก นำมาใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ทั้งกับไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องขนาดใหญ่ (mainframe) ที่นำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะเหมือนตลับเทปเพลงธรรมดา สมัยหนึ่งเรานิยมใช้แถบบันทึกนี้เก็บข้อมูล เพราะราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น แต่จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่นในเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อีกทั้งยังมักจะเสียง่าย ในปัจจุบัน จึงหันมานิยมใช้จานบันทึก (diskette) จานบันทึกอัดแน่นหรือซีดี (CD) แทนกันหมดแล้ว
casette tape-recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยตลับเทป
casewormn. ตัวหนอนที่สร้างเยื่อหุ้มล้อมรอบตัว
cash(แคช) {cashed,cashing,cashes} n. เงินสด,เหรียญเงิน,ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด,รับเงินสด,ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด,หยุดกิจการ,ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก), See also: cashable adj. ดูcash, Syn. curren
cash discountn. ส่วนลดเงินสด
cash on deliveryn. จ่ายสดเมื่อของถึง ใช้อักษรย่อว่า C.O.D.
cash registern. เครื่องบันทึกจำนวนเงินที่ซื้อสำหรับลูกค้าและเจ้าของ
cash-and ###SW. carry adj. จ่ายสดงดเชื่อ
cash-in(แคช' อิน) n. เอกสารที่ขึ้นเป็นเงินสดได้,การขึ้นเป็นเงินสดได้
cashbookn. สมุดบันทึกการจ่ายเงินและการนับเงิน,บัญชีเงินสด
cashew(แคช'ชู?ู) n. ต้นมะม่วงหิมพานต์,มะม่วงหิมพานต์
cashier(แคช'เชียร์) n. พนักงานรับจ่ายเงิน
cashier's checkn. เช็คสั่งจ่ายโดยธนาคารเอง
cashmere(แคช'เมียร์) n. สิ่งทอที่ทำด้วยเส้นใยขนแกะแค็ชเมียร์
casimire(แคส'ซะเมียร์) n. สิ่งทอลายเฉียงสองลาย, Syn. cassimere
casing(เค'ซิง) n. หีบ,กล่อง,สิ่งหุ้มห่อ,วัตถุสำหรับหุ้มห่อ,โครง,ท่อ,ท่อเหล็ก,ไส้วัวควายที่ใช้ทำไส้กรอก, Syn. wrapper,cover
casino(คะซี'โน) n. บ่อนการพนัน,โรงบ่อน,อาคารหรือห้องใหญ่สำหรับการประชุมหรือเต้นรำ,
cask(คาสคฺ) {casked,casking,casks} n. ถังไม้ขนาดใหญ่ที่แข็งแรง,ปริมาณที่บรรจุได้ในหนึ่งถังดังกล่าว vt. ใส่หรือบรรจุลงในถัง
casket(คาส'คิท) {casketted,casketting.caskets| n. โลงศพ,กล่องเล็ก ๆ ,ตลับ vt. ใส่โลงศพ,ใส่ในกล่อง ใส่ในตลับ, Syn. coffin
caspian sea(แคส'เพียน ซี) n. ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ระหว่างยุโรปและเอเซีย
cassava(คะซา'วะ) n. มันสำปะหลัง,แป้งมันสำปะหลัง
casseroln. ชามหรือหม้ออบหรือปิ้ง,หม้อมีฝาปิดสำหรับต้มและเคี่ยว
cassette(คะเซท') n. ตลับเทป
cassette tapen. เทปตลับ,ตลับเทป
cassia(แคช' ชะ,แค็ส'เชีย) ต้นอบเชย,เปลือกอบเชย,
cassimeren. สิ่งทอลายเฉียง, Syn. casimere,casimire
cassimire(แคส'ซะเมียร์) n. สิ่งทอลายเฉียงสองลาย, Syn. cassimere
cassino(คะซี'โน) n. เกมไพ่กาสิโน (casino)
cassis(แคส'ซีส) n. เหล้าที่ทำจากลูกเกดดำ
cassiteriten. แร่ดีบุก,หินดีบุก

English-Thai: Nontri Dictionary
bookcase(n) ตู้หนังสือ
briefcase(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสารหิ้ว
broadcast(adj) แพร่หลาย,ทั่วไป
broadcast(n) การกระจายเสียง,การกระจายข่าว,การออกข่าว
broadcast(vi,vt) กระจายเสียง,แพร่ข่าว,เผยแพร่,ออกข่าว
carcase(n) ซากศพ,โครง
carcass(n) ซากศพ,โครง
cascade(n) น้ำตก
CASE case history(n) ประวัติคนไข้,ประวัติผู้ป่วย,ประวัติอาชญากร
case(n) กรณี,คดี,เรื่อง,ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,คนไข้,หีบของ,กล่อง,ซอง
casement(n) หน้าต่าง,ป้อมปืน
cash(n) เงินสด,ธนบัตร
cash(vt) ขึ้นเงินสด,จ่ายเงินสด
cashew(n) ต้นมะม่วงหิมพานต์
cashier(n) เจ้าหน้าที่การเงิน,พนักงานแคชเชียร์
cashmere(n) ผ้าขนสัตว์ชนิดหนึ่ง
casing(n) วงกบประตู,กรอบ,โครง,ท่อ,หีบ
casino(n) บ่อนการพนัน,บ่อนคาสิโน
cask(n) ถัง
casket(n) หีบ,หีบศพ,โลงศพ
casque(n) หมวกเหล็ก
cassava(n) แป้งมันสำปะหลัง,มันสำปะหลัง
casserole(n) หม้อปรุงอาหาร,หม้ออบ,หม้อตุ๋น
cassette(n) ตลับเทป,เทปคาสเซ็ท
cassock(n) เสื้อดำยาวของพระคริสต์
CAST cast iron(n) เหล็กหล่อ
cast(n) รูปหล่อ,การขว้าง,การเลือกตัวละคร,การทอดลูกเต๋า,การคำนวณ
cast(vt) โยน,เหวี่ยง,ขว้าง,หว่าน,หล่อ,เลือก(ผู้แสดง),ปลด,ไล่ออก
CAST-cast-iron(adj) ทำด้วยเหล็กหล่อ,แข็งแกร่ง
castanets(n) ฉิ่ง
castaway(adj) ถูกทิ้ง,ล่องลอย,ถูกลอยแพ
castaway(n) คนที่เรืออับปาง,คนนอกกฎหมาย
caste(n) ตระกูล,ชั้น,วรรณะ,ฐานะทางสังคม
caster(n) ผู้ขว้าง,ช่างหล่อ,ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง,กระปุกเครื่องปรุง
castigate(vt) ดุว่า,ดัดนิสัย,ลงโทษ,เฆี่ยนตี
casting(n) การโยน,การทอดแห,การขว้าง,การหล่อ,การเลือกนักแสดง
castle(n) คฤหาสน์,ปราสาท,ป้อมปราการ
CASTOR castor bean(n) เมล็ดละหุ่ง
castor(n) ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง
castrate(vt) ตอนสัตว์
casual(adj) ประจวบเหมาะ,บังเอิญ,ตามอารมณ์,ธรรมดาๆ,ไม่เป็นทางการ
casualty(n) ความเสียหาย,อุบัติเหตุ,ผู้บาดเจ็บ,จำนวนผู้เสียชีวิต
casuist(n) คนเจ้าคารม,คนเจ้าโวหาร
downcast(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,คอตก,ตาละห้อย
encase(vt) ห่อไว้,หุ้มไว้,ใส่หีบ,ใส่กรอบใส่กลัก
forecast(n) คำทำนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ์,คำพยากรณ์
forecast(vt) ทำนาย,พยากรณ์,คาดคะเน
forecastle(n) ดาดฟ้าเรือ,กะลาสีเรือ
HALF-half-caste(n) ลูกครึ่ง,ลูกผสม
incase(vt) ใส่หีบ,บรรจุหีบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PCV (positive crankcase ventilation)พีซีวี (การระบายไอห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
petty caseคดีมโนสาเร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy, cash and carryนโยบายขายเงินสดและขนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prima facie caseคดีมีมูล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
population forecastการพยากรณ์ประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
political forecastingการคาดคะเนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
positive crankcase ventilation (PCV)การระบายไอห้องข้อเหวี่ยงแบบปิด (พีซีวี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
person specified to pay in case of needผู้จะใช้เงินยามประสงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary castชิ้นหล่อแรก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaster castเฝือกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
law of the caseหลักว่าด้วยการไม่รับฟ้องคดีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leading caseคดีบรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
referee in case of needผู้สมอ้างยามประสงค์ (เกี่ยวกับตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rate, attack; rate, caseอัตราป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, case; rate, attackอัตราป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, case fatality; rate, fatalityอัตราป่วยตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, fatality; rate, case fatalityอัตราป่วยตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation castration; sterilisation, radiation; sterilization, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation sterilisation; castration, radiation; sterilization, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reopening a caseการรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
radiation sterilization; castration, radiation; sterilisation, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rescue casesคดีเกี่ยวกับผู้เข้าช่วยให้พ้นภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sarcasmคำประชดเหน็บแนม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
split cast mountingการติดตั้งชิ้นหล่อแบบแยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
slab castเฝือกแผ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
study castชิ้นหล่อศึกษา [มีความหมายเหมือนกับ diagnostic cast และ study model] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
study, caseกรณีศึกษา, คดีศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary castชิ้นหล่อที่สอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
steinkern; internal castรูปพิมพ์หิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sterilization, radiation; castration, radiation; sterilisation, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
settle the caseเปรียบเทียบคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
special caseกรณีพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sterilisation, radiation; castration, radiation; sterilization, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
short-term forecastการพยากรณ์ระยะสั้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sand castingการหล่อด้วยแม่พิมพ์ทราย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strike the case out of the case-listจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
one disaster or casualty clauseข้อกำหนดความเสียหายต่อครั้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occasional verseบทร้อยกรองเฉพาะโอกาส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
occasionaslismโอกาสนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance in case of needsการรับรองยามประสงค์ (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
average duration per caseระยะเวลาป่วยโดยเฉลี่ยต่อราย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
axle casingเสื้อเพลา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
attack rate; rate, caseอัตราป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
as the case may beแล้วแต่กรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
borderline caseกรณีคาบเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
broadcastแพร่สัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broadcasting-satellite serviceบริการแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
medicasterหมอเถื่อน [มีความหมายเหมือนกับ quack ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcassซาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcass; tire carcass; tire casing; tyre carcass; tyre casingโครงยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tape cassetteเทปตลับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Video cassetteวีดิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Video cassetteวีดิทัศน์

Video <b>cas</b>sette

วีดิทัศน์ จัดเป็นทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ ประเภทโสตทัศนวัสดุ คือ ทรัพยากรที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อมูล ความรู้ผ่านการดูและฟัง ด้วยภาพและเสียง ทั้งนี้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อช่วยในการอ่าน

การบันทึกข้อมูลภาพและเสียงในวีดิทัศน์ มีการบันทึกลงบนสารสังเคราะห์ที่เคลือบด้วยแม่เหล็กในรูปแบบม้วน ตลับ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอนาล็อค (Analog) หรือ ระบบดิจิทัล (Digital) โดยสามารถลบแล้วบันทึก หรือบันทึกซ้ำได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book caseตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tape cassetteเทปตลับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Multicasting (Computer networks)การแพร่สัญญาณเฉพาะกลุ่ม (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Casingท่อกรุ
ท่อเหล็กที่ใส่เข้าไปในหลุมเจาะเพื่อป้องกันการพังทลายของผนังหลุมเจาะ กันไม่ให้ของไหลที่ไม่ต้องการเข้ามาในหลุม และเพื่อช่วยควบคุมความดันของหลุมเจาะ และไว้สำหรับขั้นตอนการผลิตก๊าซและน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Box-Jenkins forecastingพยากรณ์แบบบอกซ์-เจนกินส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Weather forecastingพยากรณ์อากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Demand forecastingการคาดคะเนอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Economic forecastการคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic forecastingการคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Casual workerคนงานชั่วคราว [เศรษฐศาสตร์]
Energy forecastการคาดคะเนพลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
Cassia siameaขี้เหล็ก (พืช) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Precast concreteคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Castor oilน้ำมันละหุ่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cash dividendเงินสดปันผล
เงินปันผลที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินสด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลปกติจะจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเพราะสะดวก และเป็นที่นิยมเนื่องจากผู้รับเงินปันผลสามารถนำเงินไปใช้ได้ทันที ในด้านของบริษัท การจ่ายเงินสดปันผลมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท แต่มักจะกระทบต่อกระแสเงินสดในปีต่อไป เช่น การจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรในปี 2542 จะมีการตั้งเจ้าหนี้เงินปันผลค้างจ่าย ตั้งแต่ปี 2542 โดยจะจ่ายจริงในปี 2543 ทำให้กระแสเงินสดในปี 2543 จะลดลงเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลของปี 2542 บริษัทส่วนมากจะจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด เว้นแต่จะมีเหตุอื่นที่ทำให้เกิดผลดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวมากกว่า บริษัทจึงจะจ่ายปันผลในรูปอื่น [ตลาดทุน]
Cash accountบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
บัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวนด้วยเงินสด โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าให้แก่ผู้ลงทุนนั้น จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งผู้ซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Women in television broadcasting สตรีที่ทำงานด้านโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Action on the caseการดำเนินคดี [TU Subject Heading]
Audiocassettesแถบบันทึกเสียงตลับ [TU Subject Heading]
Audiocassettes for children แถบบันทึกเสียงตลับสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Box-Jenkins forecastingพยากรณ์แบบบ็อกซ์-เจนกินส์ [TU Subject Heading]
Broadcast advertisingโฆษณาด้วยการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcast journalismข่าววิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Broadcastersนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcasting rightsสิทธิในการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Business forecastingพยากรณ์ธุรกิจ [TU Subject Heading]
Case grammarไวยากรณ์การก [TU Subject Heading]
Case hardeningการชุบผิวแข็ง [TU Subject Heading]
Case studiesการศึกษาเฉพาะกรณี [TU Subject Heading]
Caseinsเคซีน [TU Subject Heading]
Casesคดี [TU Subject Heading]
Cash basis accountingการบัญชีแบบเกณฑ์เงินสด [TU Subject Heading]
Cash flowกระแสเงินสด [TU Subject Heading]
Cash managementการจัดการเงินสด [TU Subject Heading]
Cash registersเครื่องบันทึกการเก็บเงิน [TU Subject Heading]
Cashewมะม่วงหิมพานต์ [TU Subject Heading]
Cashew nutเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ [TU Subject Heading]
Cashew nut industryอุตสาหกรรมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ [TU Subject Heading]
Cashiersพนักงานรับจ่ายเงิน [TU Subject Heading]
Casinosบ่อน [TU Subject Heading]
Cassavaมันสำปะหลัง [TU Subject Heading]
Cassava as feedมันสำปะหลังที่เป็นอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Cassava as foodมันสำปะหลังที่เป็นอาหาร [TU Subject Heading]
Cassava flourแป้งมันสำปะหลัง [TU Subject Heading]
Cassava flour industryอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง [TU Subject Heading]
Cassava industryอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
just in case (phrase ) วลี just in case แปลว่า เผื่อไว้ เผื่อๆไว้ ตัวอย่างเช่น แนนบอกนกว่า Do you want to go to the beach with me? เธออยากไปชายหาดกับฉันไหม นกตอบว่า Sure! Are we going to swim? ไปสิ! เรากำลังจะไปว่ายน้ำกันใช่ไหม แนนตอบว่า Nope, I just want to sunbathe not swim. ไม่ล่ะ ฉันแค่อยากไปนอนอาบแดดน่ะ ไม่ว่ายน้ำ นกทำหน้าหงอยนิดหนึ่งก่อนพยักหน้าและตอบว่า Okay, with me. ตกลง ฉันยังไงก็ได้ But I will take my swimsuit, just in case. แต่ฉันจะเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยแล้วกัน เผื่อๆ ไว้
zamioculcas zamiifolia (n ) ต้นเขียวมรกต หรือกวักมรกต ชื่อเรียกย่อๆคือ zz plants
a sense of occasiona sense of occasion / Mostly used in UK / the feeling people have when there is a very important event or celebration: The decorations, flowers, and crowds gave the town a real sense of occasion. a sense of occasion / หลักๆใช้ในสหราชอาณาจักร์ / ความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อการเฉลิมฉลองหรือเหตุการณ์สำคัญๆ เช่น การประดับประดาต่างๆทั้งดอกไม้และฝูงชนที่แออัดทำให้ตัวเมืองเป็นที่ตื่นตาตื่นใจไปหมด
as the case may beตามแต่กรณี
cash before cover (n ) การทำ/ต่ออายุประกันภัยก่อนวันคุ้มครอง
cash flow (n) กระแสเงินสด
cashflow (vi) กระแสเงินสด
casion[เเคเชิน] (n ) จังหวะ
casional[เเคเชอะเนิล] (adj ) ทางจังหวะ, ตามจังหวะ
casionate[เเคเชอะเนิท] (vt ) สร้งจังหวะ, ทําจังหวะ
casionative[เเคเชอะเนทิฟว] (adj ) ซึ่งทําจังหวะ, ซึ่งสร้างจังหวะ
casive[เเคซิฟว] (adj ) เป็นจังหวะ, มีจังหวะ
casivify[เเคซิฝิไฟ] (vt ) กําหนดจังหวะ
casivity[เเคซิฝิดิ] (n ) อัตราจังหวะ, ปริมาณจังหวะ
casterbow (n) ดาก
See also: S. ดด, A. ดด, R. กก
casterbow (n) ดาก
See also: S. ดด, A. ดด, R. กก
casterbow (n) ดาก
See also: S. ดด, A. ดด, R. กก
casural[เเคเชอะเริล] (adj ) โดยเคาะจังหวะ
casurate[เเคเชอะเริท] (vt ) เคาะจังหวะ
casurative[เเคเชอะเรทิฟว] (adj ) ซึ่งเคาะจังหวะ
casure[เเคเชอะ] (n ) เครื่องเคาะจังหวะ
Climatic aspects in urban design—a case study (n vi vt modal ver) Climatic aspects in urban design—a case study Isaac G. Capeluto, , A. Yezioro and E. Shaviv Faculty of Architecture and Town Planning, Technion—Israel Institute of Technology, 32000, Haifa, Israel Received 11 December 2001; revised 13 February 2002; accepted 21 February 2002.; Available online 4 April 2002. Abstract We present a case study of a design of a new business district in Tel Aviv city. In this work climatic aspects were taken into consideration in the very early design stages. For that purpose, two models SustArc (Proceedings of the ISES 1997 Solar World Congress, Taejon, Korea, 1997, p. 148) and FLUENT 5.0.2 (Fluent's User's Guide, Fluent Inc., NH, USA, 1999) were applied in order to achieve solar and wind rights. The new business district was designed as a high-density urban area and is located near an old low-rise residential quarter. SustArc was used as a design tool to create the solar envelope that shows the maximum available volume in which it is possible to build without violating the solar rights of existing residential neighborhood, the main avenues and the pedestrian sidewalks. FLUENT, on the other hand, was implemented as an evaluative tool, in a trial and error method, until a design solution could be achieved, in which the wind rights of the residential neighborhood were preserved, while ensuring tolerable winds inside the business district. The paper presents the process of sun and wind controlled planning, as well as the recommendations. Author Keywords: Solar rights; Wind rights; Urban design; Design tools Article Outline 1. Introduction 2. Sun, winds and urban design 3. Planning control for sun and winds in a new business district 4. Planning control for sun access 5. Planning control for wind access and protection 6. Summary and conclusions Acknowledgements References 1. Introduction During the conceptual design phase of urban districts, the designer deals with different geometrical characteristics related to the building's height and width, in relation to the open spaces and the pedestrian sidewalks. New buildings may create a different microclimate, like changing the wind regime and shading of existing neighborhoods, as well as in the new district. To protect solar rights, as well as wind rights, is a complex task. Moreover, tolerable winds should be achieved along the pedestrian sidewalks. The determination of a preferable design solution becomes specially complicated due to mutual influences. On the other hand, ignoring the solar rights at the stage of the preparation of the master plan may cause discomfort conditions around the buildings beyond repair. Different design tools for solar insolation conscious design were developed. We can classify these tools into generation tools and evaluation tools. The generative design tools aid to define the proper geometry. Some examples are [1, 2, 3, 4, 5 and 6] for determining solar rights. These tools generate nomograms that present all possible solutions to a given problem. These nomograms are called “Solar Envelopes”. The evaluation tools, on the other hand, analyze the performance of a given design. Some examples are Kroner and Abrey [7], Yezioro and Shaviv [8 and 9] and Capeluto and Shaviv [5] for evaluating solar rights for buildings and in open spaces among them. Heliodons are also used to evaluate the proposed design, namely a scaled down 3D physical model examined in the laboratory. For microclimate and wind rights conscious design, there are today only evaluative design tools. These are either wind tunnel studies, or computational fluid dynamics (CFD) simulation tools. The CFD models are very powerful, require heavy calculations, but provide detailed results that can show clearly the defects in suggested designs. As a result, new design alternatives may be thought of and re-evaluated, until a good and satisfactory design is achieved. In the design of the new business district in Tel Aviv (Fig. 1), we have used SustArc, as the design tool to evaluate the proposed design (Fig. 2). We have also used SustArc to create the solar envelope that shows the maximum available volume in which it is possible to build while keeping the solar rights of the existing neighborhood (Fig. 5). We used FLUENT to evaluate the existing situation, the proposed solution and the mitigation design, in which the wind rights to the residential neighborhood were preserved, while ensuring tolerable winds along the pedestrian sidewalks ( Fig. 8 and Fig. 9). The paper presents the design process along with the different design tools implemented to create the solutions and to simulate and evaluate the proposed design. Using these tools we could develop rules and design guidelines that ensure proper insolation and ventilation in the existing residential neighborhood as well as creating good microclimatic conditions inside the new business district. Display Full Size version of this image (63K) Fig. 1. An aerial view of the business district. Display Full Size version of this image (24K) Fig. 2. Sun-view presenting the shading of the main green avenue (the area adjacent to the tall buildings from the right) and the residential neighborhood (the long square on the right). 2. Sun, winds and urban design There are many places in which urban design take into consideration solar rights and winds protection. Let us mention a few: New York, Boston, Chicago, Philadelphia, Pittsburgh and San Francisco, in the USA, Calgary, Edmonton, Halifax, London, Montreal, Ottawa and Toronto, in Canada [10]. Many tall buildings were built during the past in all of the above cities. These tall buildings caused different problems, like shading, loss of daylight, and creation of strong winds around the tall buildings on one hand, and at the same time avoid good ventilation by creating wind stagnation at some parts around them. From the accumulating experience, the city leaders and designers recognized the need to control the changes in the microclimatic conditions created by a proposed design. In many cities, large projects, including tall buildings, require wind studies, as well as shading evaluation. Nevertheless, in most places, the planning control for wind protection and solar insolation are not mandatory and are not imposed by standards, but rather open to negotiations with the developers. Defining urban standards can be carried on along three different approaches [10]: Prescriptive and descriptive standards, in which the exact physical solution is given. For example, the specific maximum height of buildings in the inner city neighborhood of San Francisco is dictated along with the angle of the slope of a plan that cut the upper floors further from the street. Performance standards, in which the expected performance of the design is given. For example, Boston zoning ordinance dictates for some downtown areas, that “No net increase in shadow is permitted between 8 a.m. and 2.30 p.m.”. In San Francisco for example a performance standard is set for the maximum allowed wind velocity so that “a building form which causes wind speeds to exceed 11 miles/h in areas where people walk and 7 miles/h in areas where people sit, should not be used”. Discretionary review, in which a comprehensive study is required as part of the environmental impact study (EIS) process. For example, in New York, sponsors of large development projects are required to conduct wind studies. The expected wind velocities in new or existing open spaces shall not exceed the mean wind velocity in existing comparable open spaces. There are not yet urban standards and legislation in Israel about how much a building can shade neighboring buildings, open spaces, or what is the maximum allowed wind speed. As for solar rights, we were contracted to develop legislation [11] and we hope that our future recommendations will be imposed. However, in many cities, the Israeli ministry of the environment demands from every developer, who intends to build high-rise buildings, a discretionary review for winds and shading, as part of the EIS. As there are not yet urban standards, the results of the study are not always imposed on the project. The shading study is usually an evaluation process, carried by different computer codes, while the wind assessment is in most cases a wind tunnel study. In the following chapter we shall demonstrate the approach to deal with planning control for sun access and wind access and protection [12] that was carried out in the design of a new business district in Tel Aviv. 3. Planning control for sun and winds in a new business district A new business district is being planned in the heart of Tel Aviv on an area of 250,000 m2. The urban density was changed from 200% to 450%. As a result, the developers wish to build in the area many high-rise buildings 40 stories and above. Existing low-rise residential buildings that surround this new business district will be affected by the high-rise buildings (see Fig. 1). The new master plan of this district was not approved yet, and the residents of neighboring communities can submit objections to the new plan, which they did. The designers of the Tel Aviv City planning department produced a 3D model of the site, in which they assumed that all developers would build the maximum allowed (a likely outcome). The model allows the visualization of the spatial drawbacks in the preliminary design. In particular, it was found that the new buildings create a high wall that would deprive the sun and winds (coming mainly from west) from the existing buildings (Fig. 2). Therefore, the designers of Tel Aviv City planning department decided to adopt certain rules for the design of this new business district so as to ensure sun and winds in the existing residential neighborhood. The Tel Aviv climate is hot and humid, and the sea breeze helps in summer to bring about thermal comfort in open spaces, as well as indoors. Therefore, the proposed high-rise buildings should not block the sea breeze. Moreover, tall buildings can create strong winds at the foot of the buildings. This fact complicates the situation, as near tall buildings the wind velocity may change very fast from extremely strong wind to no breeze at all. The sun in Tel Aviv is undesirable in summer but it can cause any open space and parks to be a very pleasant and enjoyable place to stay in winter. Therefore, permanent shading, even if needed in summer, compromises winter sun. A dynamic solution, like shading open spaces and sidewalks in summer by deciduous trees that supply winter insolation, is preferred. In general, at least one pedestrian sidewalk should be exposed to winter sun to provide thermal comfort in winter. The other sidewalk, which is shaded by the building in winter, can be protected from the summer sun by permanent shading devices, or by evergreen trees. On top of it, in Israel there is a requirement by law, for every residential unit, to have solar panels for hot water. It is mandatory, therefore, that these panels will be exposed to the sun the year around. 4. Planning control for sun access “Solar Rights Envelope” defines the space of all possible solutions for the determination of a design that does not violate the solar rights of existing buildings and open spaces during a given period of the year (See Fig. 3). The model SustArc creates such an envelope [5 and 6]. Display Full Size version of this image (18K) Fig. 3. The solar rights envelope. In the design of the new business district, the use of solar envelopes was recommended to protect the solar rights. The requirement was to achieve solar access during the entire winter, between 8 a.m. and 3.00 p.m., in the residential neighborhood, as well as in the main avenue that is the only existing green open area. The solar envelope that fulfills the above requirement, as well as the obtained shape of the buildings under this envelope, are presented in Fig. 4. Display Full Size version of this image (11K) Fig. 4. The solar envelope that ensure solar rights in the existing residential neighborhood as well as in the main green open space. Although the requirements were only to ensure solar access to the residential neighborhood, we added the demand that the main two avenues from west to east will be exposed to the sun during the same period. This is in order to ensure that the morning and afternoon walk from the railway station to work, is in the sun (see Fig. 6). On top of it, we required that the main inner street parallel to the main green avenue would have solar access during lunchtime from 12.00 to 13.00. These requirements will allow the people to enjoy walking in the sun to the two avenues (A and B in Fig. 6) that lead them to the main green avenue, to have lunch in the garden, or in the planned restaurants along the green avenue. Fig. 5 presents the solar envelope that was accepted as design guidelines for the relocation or reshaping of the tall buildings in the business district. All buildings higher than this envelope (these are the buildings that can be seen above the net of the envelope) must be displaced to another location, or should be reshaped (see Fig. 6). This is a descriptive approach, in which all possible consistent solutions are given in advance. However, we mixed the descriptive approach with the performance one, by allowing some exceptions, as long as the shading caused by these buildings is not above a given standard. But, till such standard will exist, a discretionary review approach might be necessary. Display Full Size version of this image (36K) Fig. 5. The solar envelope that ensure solar rights in the existing residential neighborhoods as well as in the main avenues and streets. Display Full Size version of this image (22K) Fig. 6. The maximum allowed floors for each building, keeping solar rights in the existing residential neighborhoods as well as in the main avenues and streets. Based on these design guidelines a new scheme was suggested by the city planners, that follows the solar envelope (see Fig. 7). Until now, few tall buildings have already been relocated and reshaped, so that they will not stick out from the given solar envelope. Display Full Size version of this image (33K) Fig. 7. Design guidelines on building mass as proposed by the city planners. View from south–east. 5. Planning control for wind access and protection Contrary to other cities, where the requirements were only to protect from high wind velocity around tall buildings, the demand in our case was to ensure good ventilation to the residential neighborhood located east to the business center. The situation today is, that in the business district, most of the buildings are seven floors high and are in a very bad physical condition. Therefore, the majority of the buildings should be demolished and replaced by new ones. The only exception is the first row of buildings near the freeway that are seven floors and new. Today, one can feel in the neighboring residential quarter the good breeze coming from the west. The proposed new tall buildings, thirty floors and above, may block the breeze. As a result, the residents of this quarter objected to the new design on the ground of wind rights. The question that was raised, therefore, was what should be the ventilation corridors inside the business district tissue, so that good natural ventilation will remain in the residential neighborhood, as well as in the new business district. This fact complicated the situation, as in many design alternatives the very solution for ensuring the breeze in the residential quarter, may cause excessive winds in the business district (see Fig. 9 and Fig. 10). There are not yet design tools that can create the envelope of all possible solutions that satisfy wind requirements, or wind protection. Therefore, performance approach and evaluation technique were applied by using a CFD simulation model FLUENT 5.0.2 [13]. We required the following: wind velocity in the main avenues and streets should be in summer at least 2 m/s in walking areas, and 1 m/s in sitting areas. In winter, wind velocity in the main green avenue should not be higher than 5 m/s in walking areas and 3.5 m/s in sitting areas. In other streets, where people move fast, it can reach up to 9 m/s . In the residential neighborhood, the breeze should be similar to what exists today. FLUENT is a very powerful tool. It requires heavy calculations, but gives detailed results that can show the wind pattern in any plan or cross-section (see Fig. 9 and Fig. 10). We used FLUENT with the k– turbulence model, to evaluate the existing situation. We compared it with the proposed design (Fig. 9) and with the design based on the solar envelope ( Fig. 10). Many different design alternatives were proposed and evaluated, until a design solution was found, in which the wind rights of the residential neighborhood are preserved while ensuring tolerable winds inside the business district. As the buildings are not yet designed, and for the master plan only general information about the mass of the buildings is required, we assumed simple shapes, and conducted parametric evaluation, in order to find the influence of each design option on the wind pattern. Also, as the simulations are CPU time intensive, we shorten the evaluation procedure by presenting in the same plan different widths for the ventilation corridors, as well as different widths for the north–south streets. In this way we could learn from the same run, what is the preferred width of the ventilation corridors. Fig. 8 presents the standard meteorological wind measurements on site, 10 m above the ground. From this figure one learns that the desired winds in the hot seasons come mainly from the west and northwest and in general the wind velocity is about 3.5 m/s. To ensure wind rights, we carried simulations for these two directions. In all simulations we assumed a wind profile appropriate for the urban roughness and wind velocity of 3.5 m/s at the entrance. Display Full Size version of this image (21K) Fig. 8. The wind rose as measured in site. Fig. 9 and Fig. 10 show few of the simulations results and only for winds coming from the west. In general, the wind coming from northwest gave better results than what is shown here. Fig. 9 and Fig. 10 top left present the existing situation; i.e. all buildings are seven floors high. The widths of the north–south streets are 16 and 36 m according to the existing situation and widths of the east–west streets are 36, 24 and 12 m. The latter are the ventilation corridors that should allow the sea breeze to reach the residential neighborhood. According to the wind pattern obtained, we required that the north–south streets should be at least 36 m in order not to have wind stagnation in the street. The ventilation corridors should be at least 24 m, preferable 36 m. For the 12 m wide ventilation corridor, the wind velocity in the residential neighborhood is too low, even in the existing situation of seven floors high buildings. Therefore, we defined the wind pattern examined area as the area east to the 24 and 36 m ventilation corridors only. Based on these recommendations ventilation corridors were designed and required by the city planners (see Fig. 11). Display Full Size version of this image (80K) Fig. 9. Simulating winds in the business district by using FLUENT: Top left—existing situation. Top right—proposed design. Bottom—parametric analysis. Display Full Size version of this image (79K) Fig. 10. Simulating winds in the business district by using FLUENT: Top left—existing situation. Top right—proposed design according to the Solar envelope section. Bottom left—parametric analysis: Seven floors buildings along the pathway. Bottom right—parametric analysis: Adding trees at the entrance of the ventilation corridor. Display Full Size version of this image (16K) Fig. 11. Ventilation corridors as requested by the city planners. Fig. 9 presents the simulation results for the proposed design (top right) and parametric analysis for mitigation (bottom left and right). We can see that cutting the building in 45ฐ at the exit of the business district, improves the ventilation in both the main green avenue and the residential neighborhood (bottom left). On the other hand, changing the plan of the middle tower from square to round deteriorates the microclimate conditions. Fig. 10 presents the simulation results for the proposed design according to the solar envelope section (top right) and parametric analysis for mitigation (bottom left and right). We can see that the design according the solar envelope preserves also the wind rights. However, the wind velocity along the east–west pathway is too high, and should be reduced. Adding seven floors high buildings along the 36 m wide pathway, reduces the high velocity wind speed in this pathway, but also reduces a little bit the wind velocity in the residential neighborhood. Adding trees at the entrance to the ventilation corridors reduces the wind velocity inside the ventilation corridors, and also in the residential neighborhood. However, the wind pattern obtained is quite satisfactory (bottom right). 6. Summary and conclusions This work presents a case study in which, for the first time, the solar rights envelope was used in Israel for the design of a new business district in Tel Aviv, keeping solar rights in a high-density urban area. Using this solar envelope we could determine the maximum allowed heights of the buildings that ensure proper insolation in the existing residential neighborhood as well as in the new business district and the main green avenue. The requirement to build under the solar envelope is a prescriptive/descriptive approach. To protect both, the solar and wind rights, the solar envelope was created first, this envelope was then evaluated using a CFD technique to ensure the wind rights and tolerable winds inside the business district. From the many simulations performed (only few of them shown here) we found that it is not easy to use the prescriptive/descriptive approach, as was done in the solar rights requirement. Only for the determination of the geometry of the ventilation corridors to ensure wind rights, such an approach can be applied. However, for the wind control, a standard performance approach should be applied. This is because the winds pattern depends on the exact geometry of all buildings around. Changing the geometry of one building can influence the wind pattern around other buildings. Therefore, performance standards should be established, and the wind pattern around the building should be evaluated against these standards, by certified tools and users. Acknowledgements This research was supported by the fund for promotion of research at the Technion. Research Number 022.732, and 022.751. References 1. F. Arumi, Computer-aided energy design for buildings. In: D. Watson, Editor, Energy conservation through building design, McGraw-Hill, New York (1979). 2. Shaviv E. Design tools for solar rights and sun-shades determination. Proceedings of the Ninth National Passive Solar Conference ASES, Boulder, CO, 1984. p. 14–9. 3. Wright R, Hoinkes R. Computational issues in urban design: developing a strategy for solar impact assessment. In: Flemming, Wyk, editors. CAAD futures. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1993. 4. Schiler M, Ueng-Fang P. Solvelope: an interactive computer program for defining and drawing solar envelopes. 18th National Passive Solar Conference-ASES, Washington, DC, 1993. 5. Capeluto IG, Shaviv E. Modeling the design of urban grids and fabric with solar rights considerations. Proceedings of the ISES 1997 Solar World Congress, Taejon, Korea, 1997. p. 148–60. 6. Capeluto IG, Shaviv E. Modeling the design of urban fabric with solar rights consideration. IBPSA 99, Kyoto, Japan, 1999. p. 1341–7. 7. Kroner WM, Abrey D. From the sun's point of view. Proceedings of the 10th National Passive Solar Conference, Ralleigh, North Carolina, USA, 1985. 8. Yezioro A, Shaviv E. A Design tool for analyzing mutual shading between buildings, Solar energy, Vol. 52, No. 1. USA: Pergamon Press, 1994. p. 27–37. 9. Yezioro A, Shaviv E. Shading: analyzing mutual shading among buildings. IBPSA 99, Kyoto, Japan, 1999. 10. Bosselmann P, Arens E, Dunker K, Wright R. Sun, wind, and pedestrian comfort. A study of Toronto's central area. Center for Environmental Design Research, University of California at Berkeley and Center for Landscape Architecture Research, University of Toronto. The Department of Planning and Development, City of Toronto, 1991. 11. Shaviv E, Capeluto IG, Yezioro A. Solar rights in high density urban design. Research Proposal No. 022.732, Ministry of Housing, Israel, 2001. 12. HELIOS Climate Energy CAD and Architecture Ltd. Urban climatic design of a new business district in Tel Aviv. Internal Report, 2000 [in Hebrew]. 13. FLUENT Inc. Fluent user's guide. NH, USA: Fluent Inc., 1999. Corresponding author. Tel.: +972-4-829-4013; fax: +972-4-829-4617 Building and Environment Volume 38, Issue 6, June 2003, Pages 827-835
Encashment[เอ็นแคชเม็นต์] (n) การแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
filing a caseฟ้องคดี
free cash flowกระแสเงินสดอิสระ
get on one's case (v.phr. ) ตามรังควาน, คอยวิพากษ์วิจารณ์
seal carcass (n) ซากแมวน้ำ
slipcase (n ) กล่องใส่หนังสือซึ่งมีที่เปิดออกด้านเดียว คือ ทางด้านสันหนังสือ
Image:

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lucas !ลูคัส Dead in the Water (2005)
- Cassie.- แคสซี่ Push (2009)
Castle...คาสเซิส Pandora (2012)
Lucas.ลูคัส That Girl Is Poison (2012)
Cass!แคส! What's Up, Tiger Mommy? (2012)
Cass?แคส? Hunteri Heroici (2012)
Cass? !แคช Sacrifice (2013)
- Cash.- แคช Advanced Introduction to Finality (2013)
Casey.เคซีย์ Split (2016)
Case?Case? Holiday (1938)
Hello?Ja, hier ist Casey Mayo. The Blue Gardenia (1953)
Lucas."Lucas." John's Crossroad (1977)
Casey!Casey! The Return of the Living Dead (1985)
Cash!Cash! Tango & Cash (1989)
Lucas!LucasBad Water (1993)
CASEY:CASEY: Outbreak (1995)
Gas.CasFace/Off (1997)
Cassius!Cassius! The Passion of the Christ (2004)
Casey...Casey.. Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
Mr Casby!Mr. Casby, Mr. Casby. Episode #1.5 (2008)
'Lucas!LucasEpisode #8.4 (2009)
Lucas...LucasEpisode #8.5 (2009)
No luck.- CASTRO: Fruition (2010)
Cass?Cass? Frontierland (2011)
Castus.Castus. Decimation (2013)
Cass?Cass? Sacrifice (2013)
Cass?Cass? The Captive (2014)
Castle?Castle? Deep Cover (2014)
Cass...Cassie... Paradox (2015)
Castle.Castle. Sleeper (2015)
Cass.Cass. Meltdown (2016)
Casey...Casey. Chapter Eight: The Griefbearers (2016)
Just in case.ก็แค่เผื่อไว้น่ะ New Haven Can Wait (2008)
Cash--direct deposit into one of my offshore accounts.เงิน โอนเข้ามาในบัญชีเรียบร้อย Chuck in Real Life (2008)
Good thing I didn't bring a casserole.ดีที่ฉันไม่ได้เอาหม้อมา Chuck in Real Life (2008)
I'm lucas douglas, p.I.ผม ลูคัส ดักลาส Adverse Events (2008)
No, in this case, it's not.ไม่ ในเรื่องนี้มันไม่ใช่ Pret-a-Poor-J (2008)
And hope she'd plead your case to the dean?และหวังว่าหล่อนต้องการวิงวอนในกรณีของคุณต่อคณบดี? There Might be Blood (2008)
Save it, in case you want to tip another hostess.เก็บไว้เถอะ, เผื่อคุณอยากทิปสาวเสริฟคนอื่น Committed (2008)
I'll take 100 cases of beluga, 50 cases of osetra, and this pathetic little punk here.นี่ฉันให้ 100 beluga กับ 50 osetra สำหรับอ้ายคนจรนี่ Odyssey (2008)
This rash of unusual cases coming from the planet puzzles me.เรื่องแปลกเหล่านี้มันทำให้ผมงงไปหมด Dead Space: Downfall (2008)
And in each case, serious complications came on suddenly And without warning.ในแต่ละราย มีโรคแทรกซ้อนที่น่ากังวล และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยที่ไม่มีท่าทีใดๆมาก่อน Not Cancer (2008)
Sorry-Just trying to save you some cash.ขอโทษ... แค่พยายามช่วยคุณไม่ให้ทรุดหนัก Not Cancer (2008)
Can't lucas-- Nope.ทำไมไม่ใช้ลูคัส Adverse Events (2008)
She's been making weekly cash deposits For about a year now.เธอฝากเงินสดสัปดาห์ละหน\ มาประมาณปีนึงแล้ว Adverse Events (2008)
(Lucas) what's your end game?เกมคุณจบหรือยัง Adverse Events (2008)
In which case, I am less interested in you,เรื่องนี้ฉันสนใจคุณน้อยมาก Adverse Events (2008)
In which case, I am more interested in you.กรณีนี้ฉันสนใจคุณมากขึ้น Adverse Events (2008)
Our patient, who's been known to take a few drinks on non-occasions, vomits blood and collapses on a trip to China.คนไข้ของเราเท่าที่เรารู้ดื่มเล็กน้อย\ ไม่เป็นครั้งคราว อาเจียนเป็นเลือดและหมดสติ\ ขณะเดินทางไปเมืองจีน Birthmarks (2008)
I have a case I think you might be interested in.ฉันมีเคสที่คุณน่าจะสนใจ Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
casI believe it is a genuine Picasso.
casThat rule holds good in this particular case.
casThe girl was holding several books. Not text books but thick case bound books.
casIn the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.
casThe suitcase contained nothing but dirty clothes.
casI had the porter take my suitcases to my room.
casThere may be two cases here.
casThis is the site of a castle.
casI'm completely cast down!
casScarcely had we started out before the sky became overcast and down came the rain again.
casI'll leave my number in case you want to call me.
casAs is often the case with him, he didn't show up on time.
casLet me relieve you of that case. It looks heavy.
casI'll leave a key with my next-door neighbour in case you get here before I do.
casThe occasion demands a cool head.
casShe has a cast on her arm.
casThe police will look into the case.
casThere are cases where this rule doesn't hold good.
casThe forecast says it will begin to rain tonight.
casAs is often the case, the boy ran away from home.
casIn case you see him, give him my regards.
casSuch being the case, I can't go with you.
casPoliticians are cashing in on public apathy.
casIn any case, I must finish this work by tomorrow.
casFor safety purposes, remove the plastic casing before use.
casThere is no precedent for such a case.
casAs is often the case with young people, he was indifferent to money.
casNagoya is a city which is famous for its castle.
casThere's a long line at every (cash) register.
casWe meet him on occasion at the club.
casThey say there's a Picasso and three Renoirs in that museum.
casHe offered his congratulations on the happy occasion.
casThe summit talks are to be broadcast around the globe.
casIn case of emergency, call the police.
casThe sky has become overcast.
casI saw him coming with his briefcase under his arm.
casThis rule cannot be applied to that case.
casThere is a severe shortage of water in this city, so we must give up having a bath occasionally.
casWe made up our mind to come in any case.
casWe broadcast news on the hour.
casT-shirts and jeans are not suitable for this occasion.
casIn nine cases out of ten he will take the first place.
casShe had nothing to do with the case.
casYou can't apply this theory to this case.
casThe weather forecast predicts whether it will rain or not.
casIt was a casual look meeting.
casDepending on the case; sometimes it is so, sometimes not.
casOne of my suitcases is missing.
casIn nine cases out of ten, he will win the race.
casI paid for the purchase in cash.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรณีจำเป็น[N] case of necessity, Syn. เรื่องจำเป็น, Example: การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน กรณีจำเป็น แจ้งภายหลังได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด, Count unit: กรณี
คำร้องเรียน[N] complaint, See also: case, suit, Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์, Example: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น, Thai definition: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน
ถ้าหาก[CONJ] if, See also: providing (that), provided (that), supposing, in case, Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า, Example: ชาติบ้านเมืองจะสลายลงถ้าหากเราไม่สามัคคีกัน
บางราย[N] some people, See also: some cases, Ant. ทุกราย, Example: กัญชาเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทของบุคคลแตกต่างกัน บางรายใช้นิดหน่อยก็เกิดอาการเป็นพิษบางรายใช้มากก็ไม่เป็นไร
รูปคดี[N] case, Syn. รูปความ, Example: ผมไม่สามารถเล่าในรายละเอียดได้มากนัก เพราะอาจจะเสียรูปคดีได้หลายๆ ด้าน, Thai definition: ความเป็นไปของคดี
กระแทกแดกดัน[ADV] sarcastically, See also: ironically, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: บรรดาแม่ค้าต่างพูดจากระแทกแดกดันกันอย่างไม่ยั้ง ทั้งที่เป็นเพื่อนขายกันมาแสนนาน, Thai definition: พูดเสียงกระแทกเป็นความกระทบกระเทียบ
กระแทกแดกดัน[ADJ] sarcastic, See also: ironic, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: คำพูดกระแทกแดกดันถึงภรรยาของเขาเป็นที่น่ารำคาญ, Thai definition: ที่พูดด้วยลักษณะการกระทบกระเทียบ ประชดประชัน
ครั้งหน้า[N] next time, See also: next occasion, Syn. คราวต่อไป, หนต่อไป, คราวหน้า, Example: หวังว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าคงไม่ขัดสนเรื่องค่าใช้จ่ายแบบนี้
ครั้งหลัง[N] next time, See also: next occasion, Ant. ครั้งแรก, Example: ครั้งหลังนี้สุนัขเรียนรู้ได้เร็วกว่าครั้งแรก, Thai definition: คราวหลังจากนี้
แคชเชียร์[N] cashier, Syn. พนักงานบัญชี, Example: เขาไต่เต้าด้วยการเป็นเด็กล้างจาน ขยับขึ้นมาเป็นบ๋อยและกระทั่งได้เป็นแคชเชียร์, Count unit: คน, Thai definition: พนักงานรับ-จ่ายเงินในธนาคาร สำนักงานร้านค้า, Notes: (อังกฤษ)
ถ่ายทอดสด[V] broadcast live, Example: คอนเสิร์ตถ่ายทอดสดจากห้างสรรพสินค้า, Thai definition: กระจายเสียงหรือแพร่ภาพไปในขณะที่กำลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ประมาณการณ์[V] expect, See also: guess, anticipate, predict, forecast, Syn. คาดการณ์, คาดหมาย, Example: นักวิเคราะห์ประมาณการณ์กันว่าในอนาคตยอดขายไมโครคอมพิวเตอร์จะสูงกว่ายอดขายทางด้านเมนเฟรม, Thai definition: คาดหมายเหตุที่อาจเป็นไป
ไปรเวต[ADJ] private, See also: casual, Syn. เป็นส่วนตัว, ลำลอง, Ant. ทางการ, Example: ผู้เข้าสัมนาสามารถแต่งกายในชุดไปรเวตเพื่อเข้าฟังการสัมนาได้, Thai definition: ไม่เป็นทางการ
บีบีซี[N] BBC, See also: British Broadcasting, Syn. สถานีวิทยุกระจายเสียงบีบีซี
เครื่องเล่นเทป[N] cassette player
แคชเชียร์[N] cashier
ผู้อ่านข่าว[N] newsreader, See also: newscaster, Syn. ผู้ประกาศข่าว
พนักงานเก็บเงิน[N] cashier
แลเงา[V] shadow, See also: cast a shadow, Example: ผมแรเงาภาพนี้ด้วยเส้นดินสอ, Thai definition: เขียนเส้นเพื่อให้เห็นเป็นเงา
ชายตามอง[V] glance at, See also: cast a sidelong glance at, Syn. ชายตาดู, ชำเลืองมอง, Ant. จ้องมอง, Example: แม้หล่อนจะเดินกรีดกรายโฉบผ่านใคร ก็ไม่มีใครสนใจแม้แต่จะชายตามอง, Thai definition: มองด้วยหางตา
ทำลวกๆ[V] do casually, See also: do carelessly, Ant. รอบคอบ, Example: ประตูบานนี้พ่อทำลวกๆ ไว้เพียงเพื่อกันลม, Thai definition: ทำอย่างไม่ละเอียด ไม่รอบคอบ
ศูทร[N] Sudra, See also: member of the fourth Hindu caste
เลือกตั้ง[V] vote, See also: cast one's vote, elect, opt, Syn. ลงคะแนน, ลงคะแนนเสียง, ออกเสียง, เลือก, Example: พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 82 กำหนดให้เลือกตั้งเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งเดียวเท่านั้น, Thai definition: การลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งในการทำหน้าที่แทนตนเอง
สัมภาระ[N] luggage, See also: baggage, bags, gear, cases, impedimenta, paraphernalia, suitcases, Example: เขาต้องใช้เวลาถึง 2 วัน ในการย้ายบ้าน เพราะมีสัมภาระมากมาย, Thai definition: สิ่งของต่างๆ ซึ่งสะสมรวบรวม หรือจัดเตรียมไว้ เพื่อภาระต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คดีมโนสาเร่[N] petty case, Ant. คดีอุกฉกรรจ์, Example: คดีนี้เป็นเพียงคดีมโนสาเร่, Count unit: คดี, Thai definition: คดีเล็กน้อย
กรณีศึกษา[N] case study, Example: เทคนิคที่พัฒนาขึ้นนับว่าน่าสนใจอย่างยิ่งควรที่จะนำกรณีศึกษานี้มาเผยแพร่, Count unit: เรื่อง, กรณี, Thai definition: เทคนิคในการสอน โดยมีพื้นฐานอยู่ที่การเลือกเหตุการณ์จากสถานการณ์ที่เป็นจริง เพื่อที่จะคิดหาทางแก้ไขที่เป็นไปได้ต่อไป
สตางค์[N] money, See also: cash, coin, readies, legal tender, Syn. ตังค์, เงิน, Example: รายจ่ายแต่ละเดือนมีมากเสียจนเขาแทบจะไม่มีสตางค์ไว้จับจ่ายซื้อของในแต่ละเดือน, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ใช้สอยในชีวิตประจำวัน
เสก[V] recite an incantation over, See also: pronounce an incantation over, cast/put a spell on, Syn. ปลุกเสก, เสกเป่า, Example: พ่อหมอเริ่มเสกคาถาพร้อมกับพ่นน้ำมนตร์ให้เขาฟื้นขึ้นมา, Thai definition: ร่ายมนตร์หรือท่องคาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
เอทีเอ็ม[N] ATM, See also: automated teller machine, cash machine, Syn. เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ
ลูกจ้างชั่วคราว[N] casual worker, Example: ถึงแม้เขาจะได้เข้าไปทำงานในบริษัทแล้ว แต่ก็เป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว, Thai definition: ลูกจ้างซึ่งได้รับการจ้างเพราะเกิดมีความต้องการแรงงานกระทันหันในช่วงสั้น
ลมแล้ง[N] Cassia fistula, Syn. ต้นลมแล้ง, คูน, ราชพฤกษ์, Example: ลมแล้งเหลืองพราวจนต้องมาถ่ายรูปเก็บไว้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ดอกสีเหลือง ฝักสีดำเกลี้ยง ไม่มีขน ใช้ทำยาได้
มีคดี[V] have a case (cases), See also: have a charge (charges), Syn. มีคดีติด, มีความ, Example: บริษัทเขามีคดีฟ้องร้องกับลูกค้าอยู่เนืองๆ จนฉันไม่แน่ใจ, Thai definition: มีเรื่องหรือข้อพิพาทกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ครั้งคราว[ADV] occasionally, See also: now and then, now and again, at intervals, Syn. บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อยๆ, เสมอๆ, Example: ทรัพย์สินถาวรต่างๆ จะไม่ค่อยสูญหาย หากมีการตรวจนับเป็นครั้งคราวว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่
ชั้นวรรณะ[N] castes and classes, Syn. ชนชั้น, ชั้นทางสังคม, Example: มีผู้กล่าวไว้ว่าในสังคมไทยแบ่งชั้นวรรณะออกเป็น 4 ชั้นคือ ชั้นเจ้านาย ชั้นผู้ดี ชั้นไพร่ และชั้นทาส
เทศนา[V] scold, See also: castigate, Syn. สั่งสอน, อบรม, ต่อว่า, บ่นว่า, Example: ความผิดคราวนี้หนัก เขารู้ว่าต้องถูกพ่อเทศนาเสียใหญ่โต
มงคลฤกษ์[N] auspicious occasion, Syn. ฤกษ์ดี, Example: วันและเวลาที่กำหนดให้ถือเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ไม่ต้องไปสรรหาฤกษ์ที่ไหนมาอีก, Thai definition: เวลาที่ดี
มันสำปะหลัง[N] cassava, See also: manioc or tapioca plant, genus Manihot, Example: เมื่อราคามันสำปะหลังสูงขึ้น คนชนบทบางส่วนก็เพิ่มเนื้อที่ปลูกมันสำปะหลังกันมากขึ้น, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อพันธุ์ไม้ต้นขนาดย่อม ใช้หัวทำแป้ง
ราย[CLAS] case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ในปีถัดมามีข่าวการแท้งลูกในหญิง 7 ราย ในสหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอภาพเป็นเวลานานๆ, Thai definition: ลักษณนามใช้แก่สิ่งที่มีลักษณะเป็นเรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
ราย[N] case, See also: instance, person, item, account, issue, story, party, statement, record, Example: ถ้าคุณได้พบกับคนไข้อีกรายหนึ่งที่มีอาการคล้ายคลึงกับคุณ คุณจะรู้สึกดีขึ้น, Thai definition: เรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
ล้อ[N] wheel, See also: roller, caster, Syn. ลูกล้อ, ล้อรถ, Example: รถคันนี้วิ่งไม่ได้เพราะล้อพัง, Thai definition: ส่วนของรถซึ่งเป็นวงกลมสำหรับหมุนเคลื่อนพารถไป
ลูกครึ่ง[N] half-caste, See also: half-breed, Example: เด็กชายหน้าตาสวยงามผมสีน้ำตาลนุ่มเป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกัน, Thai definition: ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ซึ่งต่างชาติกัน
ว่าความ[V] conduct a case, See also: hold a brief, plead, try a case, act as an arbiter, Example: ทนายในสำนักงานของผมไม่ค่อยว่าง เพราะต้องออกว่าความทุกวัน, Thai definition: เป็นทนายว่าต่างหรือแก้ต่างในศาล
วารดิถี[N] auspicious day/occasion, Example: ในวารดิถีอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพเจ้าขอเปิดผ้าคลุมพระบรมรูป ณ บัดนี้, Thai definition: วาระซึ่งเป็นวันทางจันทรคติ
วาระ[N] time, See also: occasion, period, Syn. วาร, Example: ผมต้องขอความช่วยเหลือจากท่านอีกวาระหนึ่ง, Thai definition: เวลาที่กำหนดแน่นอน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิทยุกระจายเสียง[N] radio broadcast, Example: การใช้วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีข้อจำกัดในเรื่องการรับฟังและรับชม
หาก[CONJ] if, See also: provided that, in case of, in the event of, Syn. ถ้า, แม้, Example: แม้ประเทศจะมีถนนดีๆ หากคนใช้ไม่มีคุณภาพ บ้านเมืองจะพัฒนาได้ยาก
ออกอากาศ[V] broadcast, See also: be on the air, Syn. กระจายเสียง, ถ่ายทอด, Example: การรับฟังและรับชมต้องเป็นไปตามเวลาที่ออกอากาศ, Thai definition: กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์
อาญา[N] criminal case, Syn. คดีอาญา, Ant. แพ่ง, คดีแพ่ง, Example: อาชญากรรมคือการกระทำผิดอาญา และผู้ที่กระทำต้องได้รับโทษตามกฎหมาย, Thai definition: คดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (กฎหมาย)
ลงคะแนนเสียง[V] vote for, See also: elect, cast one's vote, ballot, opt, Syn. ลงคะแนน, โหวต, Example: ผู้ที่รับเงินเพื่อลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัคร เป็นพวกเห็นแก่เงิน, Thai definition: แสดงความเห็นโดยนับความเห็นของผู้ออกเสียงคนหนึ่งเป็นหนึ่งคะแนน
ลือเลื่อง[V] spread, See also: circulate, broadcast, disseminate, make known, go around/round, Syn. เลื่องลือ, ระบือ, Example: ข่าวการแต่งงานลูกชายรัฐมนตรีลือเลื่องไปทุกหัวระแหง, Thai definition: กล่าวถึงกันในที่ต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause   FR: litige [m]
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. prop.] (baēp lø Phraphuttharūp) EN: mold for casting images of Buddha   
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngoen) EN: cash voucher ; withdrawal slip   
ใบแสดงแฟ้มอาชญากรรม [n. exp.] (bai sadaēng faem ātyākam) FR: extrait de casier judiciaire [m]
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บัญชีเงินสด[n. exp.] (banchī ngoensot) EN: cash account   
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs   FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บันไดเลื่อน[n. exp.] (bandai leūoen) EN: escalator ; moving staircase   FR: escalier roulant [m] ; Escalator [m] ; escalier mécanique [m]
บางครั้ง[adv.] (bāngkhrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāngkhrang-bāngkhrāo) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time   FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre
บางคราว[adv.] (bāngkhrāo) EN: occasionally   FR: de temps en temps ; occasionnellement
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บางเวลา[adv.] (bāng wēlā) EN: sometimes ; occasionally   FR: certaines fois
เบ้า[n.] (bao) EN: cast ; crucible   FR: creuset [m]
บัด[n.] (bat) EN: time ; moment ; occasion   FR: moment [m] ; point [m]
บัตรเบิกเงินสด[n. exp.] (bat boēk ngoen sot) EN: cash card   
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]
เบิกโลง[v. exp.] (boēklōng) EN: perform the rites before placing a body in a casket   FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
บ่อน[n.] (bǿn) EN: gambling house ; casino   FR: maison de jeu [f] ; tripot [m]
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
ใช้แล้ว[adj.] (chāi laēo) EN: used ; second-hand ; recycled   FR: usagé ; d'occasion ; de seconde main ; recyclé
ชม้อย[v.] (chamøi) EN: coy ; glance sideways ; cast sidelong glances   FR: faire les yeux doux
ชำระ[v.] (chamra) EN: try ; hear ; decide ; try a case ; judge   
ชำระความ[v.] (chamrakhwām) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge   
ชำระเงินสด[v. exp.] (chamra ngoensot) EN: pay cash   FR: payer comptant ; payer cash
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: alors ; dans ce cas
ช่างหล่อ[n.] (chang lø) EN: caster ; founder ; moulder ; molder (am.)   FR: mouleur [m] ; fondeur [m]
ชั้นหนังสือ[n.] (chan nangseū) EN: bookcase   FR: bibliothèque [f] (meuble) ; tablette [f]
ฉาบฉวย[v.] (chāpchūay) EN: treat lightly ; be casual ; make shift   FR: agir avec désinvolture
ชาติ[n.] (chāt) EN: family ; lineage ; race ; caste ; clan   
เช็คที่สั่งจ่ายโดยธนาคาร[n. exp.] (chek thī sang jāi dōi thanākhān) EN: cashier's check   
เฉือนราคา[v. exp.] (cheūoen rākhā) FR: casser les prix
ชิ้นส่วนสำเร็จรูป [n. exp.] (chinsuan samretrūp) EN: precast element   FR: élément préfabriqué [m]
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ōkāt) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity   FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
ช่อง[n.] (chǿng) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole   FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ช่องว่าง[n.] (chǿngwāng) EN: blank ; gap   FR: espace [m] ; blanc [m] ; case [f]
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity   FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion/l'opportunité
ฉวยว่า[X] (chūay wā) EN: in case ; in the event   
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual   FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically   FR: tourner en dérision ; ironiser
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire   FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
แดกดัน[adv.] (daēkdan) EN: ironically ; satirically ; sarcastically   FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement
แดกให้[v. exp.] (daēk hai) EN: be sarcastic   
ได้โอกาส[v. exp.] (dāi ōkāt) EN: get the chance (to)   FR: avoir l'occasion (de)
ด้านไม้[adj.] (dānmāi) EN: case-hardened ; inured to the rod   
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate   FR: reprocher ; réprimander
ดุว่า[v.] (duwā) EN: castigate   FR: gronder ; réprimander

CMU English Pronouncing Dictionary
CAS    K AE1 S
TCAS    T IY1 S IY1 EY1 EH1 S
CASH    K AE1 SH
CASA    K AA1 S AH0
CASS    K AE1 S
CASK    K AE1 S K
CASO    K AA1 S OW0
CAST    K AE1 S T
CASE    K EY1 S
CASKS    K AE1 S K S
CASON    K AE1 S AH0 N
CASCO    K AE1 S K OW0
PICAS    P AY1 K AH0 Z
ORCAS    AO1 R K AH0 S
CASAD    K AE1 S AH0 D
CASAL    K AA0 S AA1 L
CASTA    K AE1 S T AH0
CASTE    K AE1 S T
CASSO    K AE1 S OW0
INCAS    IH1 NG K AH0 Z
CASES    K EY1 S AH0 Z
CASEY    K EY1 S IY0
CASTS    K AE1 S T S
CASIO    K AE1 S IY0 OW0
CASAS    K AA1 S AH0 Z
LUCAS    L UW1 K AH0 S
CASTO    K AE1 S T OW0
CASBAH    K AE1 S B AH0
CASAUS    K AE1 S AO0 Z
CASKEY    K AE1 S K IY0
CASPAR    K AE1 S P ER0
CASHES    K AE1 SH AH0 Z
CASALS    K AA0 S AA1 L Z
CASALS    K AH0 S AA1 L Z
CASCIO    K AE1 S IY0 OW0
CASLER    K AE1 S AH0 L ER0
CASHED    K AE1 SH T
CASEZE    K AH0 S IY1 Z IY0
CASHEN    K AE1 SH AH0 N
CASOLA    K AA0 S OW1 L AH0
CASHER    K AE1 SH ER0
CASLIN    K AE1 S L IH2 N
CASING    K EY1 S IH0 NG
CASINO    K AH0 S IY1 N OW0
BUCASE    B Y UW1 K EY2 S
CASNER    K AE1 S N ER0
CASERA    K AH0 S EH1 R AH0
CASHIN    K AE1 SH IH2 N
CASADA    K AA0 S AA1 D AH0
AMCAST    AE1 M K AE2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
case    (v) (k ei1 s)
cash    (v) (k a1 sh)
cask    (n) (k aa1 s k)
cast    (v) (k aa1 s t)
Lucas    (n) (l uu1 k @ s)
cased    (v) (k ei1 s t)
cases    (v) (k ei1 s i z)
casks    (n) (k aa1 s k s)
caste    (n) (k aa1 s t)
casts    (v) (k aa1 s t s)
arecas    (n) (a1 r i k @ z)
casein    (n) (k ei1 s ii n)
cashed    (v) (k a1 sh t)
cashes    (v) (k a1 sh i z)
cashew    (n) (k a1 sh uu)
casing    (v) (k ei1 s i ng)
casino    (n) (k @1 s ii1 n ou)
casket    (n) (k aa1 s k i t)
caster    (n) (k aa1 s t @ r)
castes    (n) (k aa1 s t s)
castle    (v) (k aa1 s l)
castor    (n) (k aa1 s t @ r)
casual    (j) (k a1 zh u@ l)
encase    (v) (i1 n k ei1 s)
fracas    (n) (f r a1 k aa)
fracas    (n) (f r a1 k aa z)
recast    (v) (r ii2 k aa1 s t)
Caracas    (n) (k @1 r a1 k @ s)
alpacas    (n) (a1 l p a1 k @ z)
carcase    (n) (k aa1 k @ s)
carcass    (n) (k aa1 k @ s)
cascade    (v) (k a1 s k ei1 d)
cashews    (n) (k a1 sh uu z)
cashier    (v) (k a1 sh i@1 r)
cashing    (v) (k a1 sh i ng)
casings    (n) (k ei1 s i ng z)
casinos    (n) (k @1 s ii1 n ou z)
caskets    (n) (k aa1 s k i t s)
cassava    (n) (k @1 s aa1 v @)
cassock    (n) (k a1 s @ k)
casters    (n) (k aa1 s t @ z)
casting    (v) (k aa1 s t i ng)
castled    (v) (k aa1 s l d)
castles    (v) (k aa1 s l z)
castors    (n) (k aa1 s t @ z)
casuals    (n) (k a1 zh u@ l z)
casuist    (n) (k a1 z y u i s t)
encased    (v) (i1 n k ei1 s t)
encases    (v) (i1 n k ei1 s i z)
miscast    (v) (m i2 s k aa1 s t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
別物[べつもの, betsumono] Thai: กรณีพิเศษ English: special case
小物入れ[こものいれ, komonoire] Thai: ถุงหรือกล่องที่ใช้สำหรับใส่ของจุกจิกเช่นเครื่องสำอาง กิ๊ฟ เป็นต้น English: an accessory case
捨てる[すてる, suteru] Thai: ทอดทิ้ง English: to cast aside
投げる[なげる, nageru] Thai: สลัดทิ้ง English: to cast away
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
casein (n) โปรตีนจากนม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abguss {m} | Abgüsse {pl}; Güsse {pl}casting; cast | castings [Add to Longdo]
Ablaufkette {f}sequence cascade [Add to Longdo]
Abrechnung {f}; Schlussrechnung {f}cashing up [Add to Longdo]
Abschreibungsprognose {f}amortization forecast [Add to Longdo]
Acajoubaum {m} [bot.]cashew [Add to Longdo]
Geldwert {m}cash value [Add to Longdo]
Aktentasche {f}brief case; briefcase [Add to Longdo]
Aktentasche {f}; Aktenkoffer {m}attache case [Add to Longdo]
Alternativprognose {f}alternative forecast [Add to Longdo]
Anlass {m}; Anlaß {m} [alt]; Gelegenheit {f}occasion [Add to Longdo]
Audiokassette {f}cassette [Add to Longdo]
Aufruhr {m}fracas [Add to Longdo]
Ausgestoßene {m,f}; Ausgestoßener | Ausgestoßenen {pl}; Ausgestoßeneoutcast | outcasts [Add to Longdo]
Ausnahme {f}; Ausnahmefall {m} | Ausnahmen {pl}exception; exceptional case | exceptions [Add to Longdo]
Außenseiter der Gesellschaftsocial outcast [Add to Longdo]
Ausstrahlung {f} (Radio, TV)broadcasting; transmission [Add to Longdo]
Bankguthaben {n}bank balance; cash in bank [Add to Longdo]
Barausschüttung {f}; Bardividende {f}; ausgeschüttete Dividende {f}cash dividend [Add to Longdo]
Barbestand {m}cash reserve; cash in hand [Add to Longdo]
Bareinnahme {f} | Bareinnahmen {pl}cash receipts | cash receipts baren bars [Add to Longdo]
Bargeld {n} | Bargeld einnehmencash | to take in cash [Add to Longdo]
Bargeld {n}hardcash [Add to Longdo]
Barkauf {m}cash purchase [Add to Longdo]
Barliquidität {f}available cash [Add to Longdo]
Barreserve {f}cash reserver [Add to Longdo]
Barverkauf {m}cash sale [Add to Longdo]
Barzahlung {f}cash payment [Add to Longdo]
Barzahlungsrabatt {m}cash discount [Add to Longdo]
Basilika {f} | Basiliken {pl}basilica | basilicas [Add to Longdo]
Bauerntopf {m}country casserole [Add to Longdo]
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need [Add to Longdo]
im Bedarfsfallin case of need; if necessary [Add to Longdo]
Besetzung {f} (einer Rolle)casting [Add to Longdo]
Besetzung {f} (Theater)cast [Add to Longdo]
Bestrafer {m}castigator [Add to Longdo]
Betonstein {m}precast concrete block [Add to Longdo]
Betonwerk {n}precast concrete factory [Add to Longdo]
Bettbezug {m}plumeau case [Add to Longdo]
sofortige Bezahlung {f} | gegen sofortige Bezahlungspot cash | for spot cash [Add to Longdo]
Bildfunk {m}facsimile transmission; facsimile broadcast(ing) [Add to Longdo]
Blatt {n} | Blätter {pl} | die Blätter abwerfenleaf | leaves | to cast its leaves [Add to Longdo]
Brillenetui {n}spectacle case [Add to Longdo]
Broadcast-Adresse {f}broadcast address [Add to Longdo]
Bücherbrett {n}bookcase [Add to Longdo]
Buchstaben-Ziffernumschaltung {f}case shift [Add to Longdo]
Büchermappe {f}; Mappe {f} | Büchermappen {pl}; Mappen {pl}briefcase | briefcases [Add to Longdo]
Bücherregal {n}bookcase [Add to Longdo]
Bücherschrank {m}bookcase; library cupboard [Add to Longdo]
Burgvogt {m}; Kastellan {m}castellan [Add to Longdo]
Casanova {m}Casanova [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
TPO[ティーピーオー, tei-pi-o-] (n) time, place, occasion; TPO [Add to Longdo]
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
お宝;御宝[おたから, otakara] (n,adj-no) (1) (pol) (See 宝) treasure; (2) (See 宝船) picture of a treasure ship; (3) money; cash [Add to Longdo]
お目出度う(ateji)(P);御目出度う(ateji);お芽出度う(ateji);御芽出度う(ateji)[おめでとう, omedetou] (int) (uk) (See おめでたい・1) congratulations!; an auspicious occasion!; (P) [Add to Longdo]
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for) [Add to Longdo]
きかっけ[, kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion [Add to Longdo]
こうすれば[, kousureba] (exp) if you do this; if this is the case; (P) [Add to Longdo]
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
この際;此の際[このさい, konosai] (n-adv) on this occasion; now [Add to Longdo]
この場合[このばあい, konobaai] (exp) in this case [Add to Longdo]
この度;此の度;此度[このたび;こたび(此度), konotabi ; kotabi ( konotabi )] (n-adv,n-t) this occasion; at this time; now [Add to Longdo]
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark) [Add to Longdo]
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so [Add to Longdo]
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so [Add to Longdo]
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P) [Add to Longdo]
すだ椎[すだじい;スダジイ, sudajii ; sudajii] (n) (uk) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
すれば[, sureba] (exp) (See 為る・する・1) if so; in that case; in that situation [Add to Longdo]
せん馬;騸馬(oK)[せんば, senba] (n) gelding; castrated horse [Add to Longdo]
そうすれば[, sousureba] (exp) if so; in that case; in that situation; (P) [Add to Longdo]
そうでない場合は[そうでないばあいは, soudenaibaaiha] (exp) if this is not the case [Add to Longdo]
そうなると[, sounaruto] (exp) if that is the case; if it becomes so; when it becomes so; (P) [Add to Longdo]
その時[そのとき, sonotoki] (exp) at that time; at that moment; then; on that occasion [Add to Longdo]
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
その場合には[そのばあいには, sonobaainiha] (n) in that case [Add to Longdo]
その折り;其の折[そのおり, sonoori] (n-t,n-adv) on that occasion; at that time [Add to Longdo]
それはそうかもしれない[, sorehasoukamoshirenai] (exp) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
それはそうかもしれません[, sorehasoukamoshiremasen] (exp) (pol) (See それはそうかもしれない) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case [Add to Longdo]
そんだけ[, sondake] (n,adv) only that; that's all (used in casual speech); (P) [Add to Longdo]
ぞろり[, zorori] (adv,adv-to) (1) (arch) (on-mim) all together in a line; all together in a lump; (2) dressed sloppily; overdressed for the occasion [Add to Longdo]
たこ焼き器;蛸焼き器[たこやきき, takoyakiki] (n) (See たこ焼き) tako-yaki pan (cast iron with semi-spherical molds) [Add to Longdo]
たこ焼き鍋;蛸焼き鍋[たこやきなべ, takoyakinabe] (n) (obsc) (See たこ焼き器) tako-yaki pan (cast iron with semi-spherical molds) [Add to Longdo]
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]
だったら[, dattara] (conj) (See だ・1) if it's the case; (P) [Add to Longdo]
だと[, dato] (exp) if it's the case; (P) [Add to Longdo]
ちょいちょい[, choichoi] (adv,int,n) often; frequently; now and then; occasionally [Add to Longdo]
ちょくちょく[, chokuchoku] (adv) often; frequently; now and then; occasionally; (P) [Add to Longdo]
って(P);て(P)[, tte (P); te (P)] (prt) (abbr for というのは and other similar combinations) casual quoting particle; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一但[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, ] if; in case; in a short time; once [Add to Longdo]
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, / ] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction [Add to Longdo]
一旦[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, ] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day [Add to Longdo]
上诉[shàng sù, ㄕㄤˋ ㄙㄨˋ, / ] appeal (a judicial case) [Add to Longdo]
不一而足[bù yī ér zú, ㄅㄨˋ ㄧ ㄦˊ ㄗㄨˊ, ] by no means an isolated case; numerous [Add to Longdo]
不便[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] inconvenient; inappropriate; unsuitable; short of cash [Add to Longdo]
不区分大小写[bù qū fēn dà xiǎo xiě, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, / ] case insensitive; not distinguishing capitals from lower case letters [Add to Longdo]
不对碴儿[bù duì chá er, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄚˊ ㄦ˙, / ] not proper; not fit for the occasion [Add to Longdo]
不知凡几[bù zhī fán jǐ, ㄅㄨˋ ㄓ ㄈㄢˊ ㄐㄧˇ, / ] one can't tell how many; numerous similar cases [Add to Longdo]
不管三七二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, ] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast [Add to Longdo]
不苟[bù gǒu, ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, ] not lax; not casual; careful; conscientious [Add to Longdo]
中国社会科学院[zhōng guó shè huì kē xué yuàn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Chinese Academy of Social Sciences (CASS) [Add to Longdo]
中国航天工业公司[zhōng guó háng tiān gōng yè gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] (CASC) [Add to Longdo]
中文广播[Zhōng wén guǎng bō, ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广 / ] Chinese (language) broadcast [Add to Longdo]
中科院[zhōng kē yuàn, ㄓㄨㄥ ㄎㄜ ㄩㄢˋ, ] abbr. for Chinese Academy of Sciences (CAS) [Add to Longdo]
事例[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, ] example; exemplar; typical case [Add to Longdo]
亚美尼亚[Yà měi ní yà, ㄧㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Armenia, former Soviet republic in Caucasus and region of northern Turkey [Add to Longdo]
付之一叹[fù zhī yī tàn, ㄈㄨˋ ㄓ ㄧ ㄊㄢˋ, / ] to dismiss with a sigh (成语 saw); a hopeless case [Add to Longdo]
付之一叹[fù zhī yī tàn, ㄈㄨˋ ㄓ ㄧ ㄊㄢˋ, / ] to dismiss with a sigh (成语 saw); a hopeless case [Add to Longdo]
仙后座[xiān hòu zuò, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Cassiopeia (constellation) [Add to Longdo]
以防万一[yǐ fáng wàn yī, ㄧˇ ㄈㄤˊ ㄨㄢˋ ㄧ, / ] (phr) just in case [Add to Longdo]
低沉[dī chén, ㄉㄧ ㄔㄣˊ, ] overcast; gloomy; downcast; deep and low (of sound); muffled [Add to Longdo]
低落[dī luò, ㄉㄧ ㄌㄨㄛˋ, ] downcast [Add to Longdo]
来龙去脉[lái lóng qù mài, ㄌㄞˊ ㄌㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄇㄞˋ, / ] lit. a mountain is like a dragon, with a connecting pulse throughout (fengshui term); the whys and wherefores (of a case); where sth comes from and where it is going [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] example; precedent; rule; case; instance [Add to Longdo]
例子[lì zi, ㄌㄧˋ ㄗ˙, ] case; (for) instance; example [Add to Longdo]
例证[lì zhèng, ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ, / ] example; case in point [Add to Longdo]
保证金[bǎo zhèng jīn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄣ, / ] earnest money; cash deposit; bail [Add to Longdo]
个案[gè àn, ㄍㄜˋ ㄢˋ, / ] a case; an individual case; case-by-case [Add to Longdo]
假使[jiǎ shǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄕˇ, 使] if; in case; suppose; given ... [Add to Longdo]
假案[jiǎ àn, ㄐㄧㄚˇ ㄢˋ, ] fabricated legal case; frame-up [Add to Longdo]
假若[jiǎ ruò, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄨㄛˋ, ] if; supposing; in case [Add to Longdo]
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ, ] accidentally; once in a while; very ocassionally [Add to Longdo]
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, ] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly [Add to Longdo]
偶尔[ǒu ěr, ㄡˇ ㄦˇ, / ] occasionally; once in a while; sometimes [Add to Longdo]
偶犯[ǒu fàn, ㄡˇ ㄈㄢˋ, ] casual offender; casual offence [Add to Longdo]
偶见[ǒu jiàn, ㄡˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] to happen upon; to see incidentally; occasional; accidental [Add to Longdo]
备案[bèi àn, ㄅㄟˋ ㄢˋ, / ] put on record; enter (a case) in the records [Add to Longdo]
备而不用[bèi ér bù yòng, ㄅㄟˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, / ] have sth ready just in case; keep sth for possible future use [Add to Longdo]
伤亡[shāng wáng, ㄕㄤ ㄨㄤˊ, / ] casualties; injuries and deaths [Add to Longdo]
伤者[shāng zhě, ㄕㄤ ㄓㄜˇ, / ] casualty; victim (of an accident); wounded person [Add to Longdo]
伤号[shāng hào, ㄕㄤ ㄏㄠˋ, / ] casualties; wounded soldiers [Add to Longdo]
凶杀案[xiōng shā àn, ㄒㄩㄥ ㄕㄚ ㄢˋ, / ] murder case [Add to Longdo]
[duì, ㄉㄨㄟˋ, / ] to cash [Add to Longdo]
兑现[duì xiàn, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] to honor a check (by paying in cash); to conclude a deal in cash [Add to Longdo]
内城[nèi chéng, ㄋㄟˋ ㄔㄥˊ, / ] inner castle; donjon [Add to Longdo]
全美广播公司[Quán Měi guǎng bō gōng sī, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] National Broadcasting Company (NBC) [Add to Longdo]
公案[gōng àn, ㄍㄨㄥ ㄢˋ, ] judge's desk; complex legal case [Add to Longdo]
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, / ] actually; that is not the case; in fact; really [Add to Longdo]
再审[zài shěn, ㄗㄞˋ ㄕㄣˇ, / ] to rehear (a case); rehearing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
カスケード[かすけーど, kasuke-do] cascade [Add to Longdo]
カスケードメニュー[かすけーどめにゅー, kasuke-domenyu-] cascading menu [Add to Longdo]
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry [Add to Longdo]
カセット[かせっと, kasetto] cassette [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]
キャスト[きゃすと, kyasuto] cast (vs) [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
シングルキャスト[しんぐるきゃすと, shingurukyasuto] single cast [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case [Add to Longdo]
ブリーフケースコンピュータ[ぶりーふけーすこんぴゅーた, buri-fuke-sukonpyu-ta] briefcase computer [Add to Longdo]
ライブラリケース[らいぶらりけーす, raiburarike-su] library case [Add to Longdo]
一時的ユーザ[いちじてきユーザ, ichijiteki yu-za] casual user [Add to Longdo]
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] broadcast [Add to Longdo]
英小文字[えいこもじ, eikomoji] lower-case letters [Add to Longdo]
英大文字[えいおおもじ, eioomoji] upper-case letters [Add to Longdo]
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
計画評価[けいかくひょうか, keikakuhyouka] forecasting [Add to Longdo]
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast [Add to Longdo]
現金自動支払機[げんきんじどうしはらいき, genkinjidoushiharaiki] cash dispenser [Add to Longdo]
最悪の場合[さいあきのばいあい, saiakinobaiai] worst case [Add to Longdo]
試験項目[しけんこうもく, shikenkoumoku] test case [Add to Longdo]
試験項目誤り[しけんこうもくあやまり, shikenkoumokuayamari] test case error [Add to Longdo]
自動資料作成支援システム[じどうしりょうさくせいしえんシステム, jidoushiryousakuseishien shisutemu] ADCAS, Auto Documentation Aid System [Add to Longdo]
実行可能試験項目[じっこうかのうしけんこうもく, jikkoukanoushikenkoumoku] executable test case [Add to Longdo]
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case [Add to Longdo]
小文字名前開始文字[こもじなまえかいしもじ, komojinamaekaishimoji] lower-case name start characters [Add to Longdo]
小文字名前文字[こもじなまえもじ, komojinamaemoji] lower-case name characters [Add to Longdo]
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]
多方向展開[たほうこうてんかい, tahoukoutenkai] multicasting [Add to Longdo]
大文字名前開始文字[おおもじなまえかいしもじ, oomojinamaekaishimoji] upper-case name start characters [Add to Longdo]
大文字名前文字[おおもじなまえもじ, oomojinamaemoji] upper-case name characters [Add to Longdo]
段シフト[だんシフト, dan shifuto] case shift [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
抽象的試験項目[ちゅうしょうてきしけんこうもく, chuushoutekishikenkoumoku] abstract test case [Add to Longdo]
通信衛星[つうしんえいせい, tsuushin'eisei] communication satellite, Broadcast Satellite, BS [Add to Longdo]
登録器[とうろくき, tourokuki] register (e.g. cash) [Add to Longdo]
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery [Add to Longdo]
同報通信[どうほうつうしん, douhoutsuushin] broadcast communication (vs) [Add to Longdo]
同報伝送[どうほうでんそう, douhoudensou] broadcast transmission [Add to Longdo]
汎用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television [Add to Longdo]
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry [Add to Longdo]
放送形式[ほうそうけいしき, housoukeishiki] broadcast format (TV) [Add to Longdo]
筐体[きょうたい, kyoutai] cabinet, case, component, unit, housing [Add to Longdo]
ケースセンシティブ[けーすせんしていぶ, ke-susenshiteibu] case-sensitive [Add to Longdo]
キャッスル[きゃっする, kyassuru] CASL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

  casses
     spiderweb
     snare; trap
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top