ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caricature

K EH1 R IH0 K AH0 CH ER2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caricature-, *caricature*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caricature(n) ภาพล้อเลียนบุคคล, Syn. cartoon, burlesque

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caricature(แค'ระคะเชอะ) { caricatured, caricaturing, caricatures } n. ภาพล้อ, ภาพล้อบุคคล, การ์ตูนล้อเลียน, ศิลปะการเขียนภาพล้อเลียน vt. เขียนภาพหรือการ์ตูนล้อเลียน, Syn. travesty

English-Thai: Nontri Dictionary
caricature(n) ภาพล้อ, การ์ตูนล้อเลียน, ภาพเสียดสี
caricature(vi) เขียนภาพล้อ, เขียนการ์ตูนล้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caricatureภาพล้อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
caricatureภาพล้อ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caricatures and cartoonsการ์ตูนและภาพล้อ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have not been this excited since I discovered Andre doing caricatures at The Pier.ผมไม่ได้ตื่นเต้นแบบนี้มานานแล้ว ตั้งแต่ผมเห็นภาพล้อเลียนที่ท่าเรือของอังเดร Suspicion Song (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพล้อ(n) caricature, Example: นักเขียนคนนี้ชอบเขียนภาพล้อนักการเมืองดังๆ ลงในคอลัมน์ของเขา, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: ภาพที่เขียนล้อเลียนบุคคล มักเป็นการ์ตูน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้อเลียน[lølīen] (v) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody  FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer
ภาพล้อ[phāp lø] (n, exp) EN: caricature  FR: caricature [ f ]
รูปล้อ[rūp lø] (n, exp) FR: caricature [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CARICATURE K EH1 R IH0 K AH0 CH ER2
CARICATURED K EH1 R IH0 K AH0 CH ER2 D
CARICATURES K EH1 R IH0 K AH0 CH ER2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caricature (v) kˈærɪkətʃuəʳr (k a1 r i k @ ch u@ r)
caricatured (v) kˈærɪkətʃuəʳd (k a1 r i k @ ch u@ d)
caricatures (v) kˈærɪkətʃuəʳz (k a1 r i k @ ch u@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漫画[màn huà, ㄇㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] caricature; cartoon; Japanese manga #5,691 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karikatur { f }; Zerrbild { n } | Karikaturen { pl }caricature | caricatures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリカチュール[karikachu-ru] (n) caricature (fre [Add to Longdo]
カリカチュア[karikachua] (n) caricature [Add to Longdo]
デフォルメ(P);ディフォルメ[deforume (P); deiforume] (n, vs) distortion (often used for caricature in manga, etc.) (fre [Add to Longdo]
ポンチ絵[ポンチえ, ponchi e] (n) cartoon; caricature [Add to Longdo]
戯画[ぎが, giga] (n) caricature; cartoon; comics; (P) [Add to Longdo]
戯評[ぎひょう, gihyou] (n) humorous comments; humourous comments; sarcastic remarks; cartoon; caricature; satire [Add to Longdo]
風刺画[ふうしが, fuushiga] (n) caricature [Add to Longdo]
漫画化[まんがか, mangaka] (n, vs) making a caricature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caricature \Car"i*ca*ture\, v. t. [imp. & p. p. {Caricatured};
   p. pr. & vb. n. {Caricaturing}.]
   To make or draw a caricature of; to represent with ridiculous
   exaggeration; to burlesque.
   [1913 Webster]
 
      He could draw an ill face, or caricature a good one,
      with a masterly hand.          --Lord
                          Lyttelton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caricature \Car"i*ca*ture\, n. [It. caricatura, fr. caricare to
   charge, overload, exaggerate. See {Charge}, v. t.]
   1. An exaggeration, or distortion by exaggeration, of parts
    or characteristics, as in a picture.
    [1913 Webster]
 
   2. A picture or other figure or description in which the
    peculiarities of a person or thing are so exaggerated as
    to appear ridiculous; a burlesque; a parody. [Formerly
    written {caricatura}.]
    [1913 Webster]
 
       The truest likeness of the prince of French
       literature will be the one that has most of the look
       of a caricature.           --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       A grotesque caricature of virtue.   --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caricature
   n 1: a representation of a person that is exaggerated for comic
      effect [syn: {caricature}, {imitation}, {impersonation}]
   v 1: represent in or produce a caricature of; "The drawing
      caricatured the President" [syn: {caricature}, {ape}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top