ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cancellation

K AE2 N S AH0 L EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cancellation-, *cancellation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cancellation(n) การยกเลิก, Syn. cancel, cancelation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cancellation(แคนเซลเล'เชิน) n. การยกเลิก, การขีดฆ่า, สิ่งที่ถูกยกเลิก, Syn. repeal

English-Thai: Nontri Dictionary
cancellation(n) การยกเลิก, การบอกเลิก, การเพิกถอน, การขีดฆ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cancellationการยกเลิกกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellationการเพิกถอน, การบอกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellationการตัดออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cancellation clauseข้อกำหนดการยกเลิกกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellation clauseข้อกำหนดให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellation of fraudulent actการเพิกถอนการฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellation of marriageการเพิกถอนการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellation propertyสมบัติการตัดออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Attention. We have a cancellation update. Flight 1 192 has been canceled.ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ประกาศยกเลิกเที่ยวบินล่าสุดไฟล์ท 1192 เนื่องจากสภาพอากาศ Red Eye (2005)
And that's the third cancellation I've gotten today, นี่โทรมายกเลิกตั้ง 3 รายแล้ววันนี้ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Simple noise cancellation won't work.ที่อุดหูธรรมดาใช้ไม่ได้หรอก The Box (2010)
The filming cancellation article is going to be released. I can't stop it.เรื่องที่คนปฏิเสธที่จะถ่าย MV จะกระจายออกไป แล้วผมก็จะไม่หยุดมันด้วย Episode #1.7 (2010)
Cancellation of contract.การยกเลิกสัญญา Episode #1.10 (2010)
If one of us dies, we stage it to look like a suicide caused by the unjust cancellation of Firefly.ถ้าเราคนนึงตาย เราจะจัดฉาก ให้ออกมาเหมือนการฆ่าตัวตาย จากการที่ซีรี่ย์ส Firefly ถูกแคนเซิล อย่างไม่ยุติธรรม Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
I had the Russian build me a wave cancellation box.ฉันสั่งทำเครื่องบังคลื่นเสียงจากพวกรัสเซีย Eye of the Beholder (2011)
Spa have very strict cancellation policy.สปาเคร่งครัดเรื่องนโยบายการยกเลิกนัด Raiders of the Lost Art (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cancellationApparently there's a cancellation charge of 30 percent.
cancellationOnly if there's a cancellation, and that would be a bolt out of the blue.
cancellationPlease confirm the cancellation by e-mail.
cancellationThese cancellations without notice are a real pain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ทัณฑฆาต(n) mark, See also: cancellation mark in Thai writing system, Example: อักษรที่ใส่ไม้ทัณฑฆาตไม่ต้องออกเสียง, Thai Definition: เครื่องหมายสำหรับฆ่าอักษรไม่ต้องออกเสียง รูปดังนี้ ์
การเพิกถอน(n) withdrawal, See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction, Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การเลิกล้ม, การยกเลิก
การล้มเลิก(n) close, See also: cancellation, annulment, Syn. การยกเลิก, การเลิก, การเลิกล้ม, Example: การล้มเลิกกิจการของบริษัทมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจตกต่ำ
การงด(n) cancellation, Syn. การยกเลิก, Example: การงดการเรียนการสอนในวันสถาปนาโรงเรียนทำให้นักเรียนต่างดีใจกันมาก
อโหสิกรรม(n) non-existence of the consequences for sins, See also: cancellation of penalties for all sins, Thai Definition: กรรมที่เลิกให้ผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [ m ]
การบอกเลิก[kān bøk loēk] (n, exp) EN: abrogation ; cancellation
การงด[kān ngot] (n) EN: cancellation
การเพิกถอน[kān phoēkthøn] (n) EN: cancellation ; revocation
การยกเลิก[kān yokloēk] (n) EN: annulment ; cancellation ; abrogation  FR: annulation [ f ]
ข้อกำหนดให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้[khøkamnot hai sitthi bøk loēk sanyā dāi] (n, exp) EN: cancellation clause ; escape clause

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CANCELLATION K AE2 N S AH0 L EY1 SH AH0 N
CANCELLATIONS K AE2 N S AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cancellation (n) kˌænsəlˈɛɪʃən (k a2 n s @ l ei1 sh @ n)
cancellations (n) kˌænsəlˈɛɪʃənz (k a2 n s @ l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbestellung { f } (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical) [Add to Longdo]
Abmeldefrist { f }cancellation notice period [Add to Longdo]
Annullierungskosten { pl }; Stornokosten { pl }cancellation charges; cancellation expenses [Add to Longdo]
Auslöseknopf { m }cancellation button [Add to Longdo]
Vertragsauflösung { f }; Vertragskündigung { f }cancellation of a contract [Add to Longdo]
Vertragsauflösung { f }; Vertragsaufhebung { f }cancellation of an agreement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation [Add to Longdo]
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]
エコーキャンセル[eko-kyanseru] (n) { comp } echo cancellation [Add to Longdo]
キャンセル待ち[キャンセルまち, kyanseru machi] (n) waiting list (waiting for a cancellation) [Add to Longdo]
キャンセル料[キャンセルりょう, kyanseru ryou] (n) cancellation charge [Add to Longdo]
ドタキャン;どたキャン[dotakyan ; dota kyan] (n, vs) (abbr) (from 土壇場でキャンセルする) last-minute cancellation [Add to Longdo]
解除[かいじょ, kaijo] (n, vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P) [Add to Longdo]
解消[かいしょう, kaishou] (n, vs) cancellation; liquidation; resolution; reduction (e.g. of stress); (P) [Add to Longdo]
解約[かいやく, kaiyaku] (n, vs) cancellation of contract; (P) [Add to Longdo]
願い下げ[ねがいさげ, negaisage] (n) (1) cancellation; withdrawal; (2) asking to be excused; begging off; not taking; refusing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation [Add to Longdo]
取り消し[とりけし, torikeshi] cancellation, cancel (CAN) [Add to Longdo]
取消[とりけし, torikeshi] cancellation, cancel (CAN) [Add to Longdo]
遅延配信取消し[ちえんはいしんとりけし, chienhaishintorikeshi] deferred delivery cancellation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cancellation \Can`cel*la"tion\, n. [L. cancellatio: cf. F.
   cancellation.]
   1. The act, process, or result of canceling; as, the
    cansellation of certain words in a contract, or of the
    contract itself.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) The operation of striking out common factors, in
    both the dividend and divisor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cancellation
   n 1: the act of cancelling; calling off some arrangement
   2: the speech act of revoking or annulling or making void

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top