ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

can

K AE1 N   
183 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -can-, *can*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
can’t stand[แคนท สแตนด์] (phrase ) ทนไม่ไหว ทนไม่ได้ She can't stand waiting for those people.

English-Thai: Longdo Dictionary
Cancel Culture(n ) การแบนหรือคว่ำบาตรคนดัง ศิลปิน องค์กร หรือใครก็ตามแต่ที่แสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงในโซเชียลมีเดีย ที่ทำให้คนทั่วไปไม่พอใจหรือผิดหวังในตัวคนคนนั้น
canter(vi) วิ่งโขยก, วิ่งเหยาะๆ
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้
order of canada(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของแคนาดา เช่น If the advisory council decides that Black should lose his Order of Canada, he will first be given an opportunity to give it up voluntarily.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
can[N] กระป๋อง, Syn. tin, tin can
can[N] คุก (คำสแลง), Syn. jail, prison
can[VT] บรรจุกระป๋อง, Syn. put up, tin
can[N] ปริมาณหนึ่งกระป๋อง, Syn. canful
can[N] ห้องน้ำ (คำสแลง), Syn. john, lav, toilet
can[AUX] สามารถ, See also: สามารถที่จะ
cane[N] ไม้เท้า, Syn. walking stick, staff
cane[N] ไม้ไผ่
cane[N] ไม้เรียว, Syn. stick
cank[SL] จ้อ, See also: พูด, คุย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
can't(คานทฺ,แคนทฺ) abbrev. can not
canadian(คะเน'เดียน) adj.,n. (เกี่ยว) กับแคนาดา (คน,ภาษา,วัฒนธรรมและอื่น ๆ)
canaille(คะแนล') n. คนชั้นต่ำ,คนไร้ค่าของสังคม, Syn. riffraff
canakinn. กระป๋องเล็ก ๆ ,ถ้วยเล็ก ๆ ถังไม้เล็ก ๆ
canal(คะแนล') {canalled,canalling,canals} n. คลอง,ช่องทาง,ทางน้ำ,คู,หลอด,ท่อ,ช่อง. vt. ทำทางน้ำผ่าน
canaliculusn. ท่อเล็ก ๆ -pl. canaliculi
canallern. เรือบรรทุกที่ใช้แล่นบนคลอง
canape(แคน'นะพี) n. ขนมปังหรือขนมชิ้นบางทาเนยและอื่น ๆ
canard(ระนาร์ด') n. เรื่องเท็จ,รายงานเท็จ,ข่าวเท็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
can(n) กระป๋อง,ถัง
can(vi) สามารถ,ทำได้
can(vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง
canaille(n) ไพร่,คนชั้นต่ำ,คนสารเลว,คนต่ำช้า
canal(n) คลอง,คู,ร่อง,ทางน้ำ
canary(n) นกคีรีบูน,นกขมิ้น,สีเหลืองอ่อน
cancel(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ขีดฆ่า,เพิกถอน,ไม่เอา
cancellation(n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า
cancer(n) มะเร็ง,เนื้อร้าย
candelabrum(n) โคมระย้า,โคมกิ่ง,โคมแขวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canada balsamกาวแคนาดา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
canalหลอด, ทางเดิน, ทางไหล, ช่อง, คลอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canalคลอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canal, alimentary; tract, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, auditoryช่องหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, external auditoryช่องหูชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, internal auditoryช่องหูชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, semicircularหลอดกึ่งวงกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, spinalช่องบรรจุไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, vertebralคลองกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Can กระป๋อง [สิ่งแวดล้อม]
Can Bank ธนาคารกระป๋อง
ดู Bottle Bank (Bottle Bank หมายถึง ที่สำหรับรวบรวมขวดที่ใช้แล้วเพื่อนำไปหลอม กลับมาใช้ใหม่ มักแยก ประเภทตามสีแก้วและชนิดพลาสติก) [สิ่งแวดล้อม]
Can Cleanersเครื่องทำความสะอาด [การแพทย์]
Can Crusher เครื่องบดบีบกระป๋อง [สิ่งแวดล้อม]
Can Flattening เครื่องบีบกระป๋อง [สิ่งแวดล้อม]
Canabalismพวกที่กินแมลงชนิดอื่นเป็นอาหาร [การแพทย์]
Canadaแคนาดา [TU Subject Heading]
Canada. Treaties, etc. 1992 Oct. 7 ; North American Free Trade Agreementข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ [TU Subject Heading]
Canadian dollarดอลลาร์แคนาดา [เศรษฐศาสตร์]
Canadian International Development Agencyองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งแคนาดา [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
can't but it[ค้านท บาย อิท] (slang ) รับไม่ได้ example : i can't buy it ฉันรับไม่ได้
can't help (vt ) อดไม่ได้
canceled check (jargon ) เช็คที่ขึ้นเงินแล้ว
Canki (n ) จังกีพราหมณ์ ในพุทธประวัติ ครอบครองหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อโอปาสาทะ ซึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลพระราชทานให้ครอบครอง
canned (adj ) สำเร็จรูป
cannibaliseกินเนื้อคน, In marketing and strategy, cannibalization refers to a reduction in the sales volume, sales revenue, or market share of one product as a result of the introduction of a new product by the same producer
Cannibalization (n ) การถอดปรน หมายถึงการถอดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง เพื่อนำไปเป็นอะไหล่หรือใช้ประโยชน์กับอุปกรณ์เครื่องอื่น
cannot hold a candle (phrase ) เทียบไม่ติด
Can’t complain (phrase ) ก็ดี, ก็ไม่เลว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can scrub in.เธอ scrub in ได้ Here Comes the Flood (2008)
You can have mine.เอาของฉันไปเลย Crime Doesn't Pay (2009)
What can I do?จะให้ฉันทำไง? Real Steel (2011)
What can I say?จะว่าไงได้ล่ะ Confaegion (2013)
Here's what we can do.นี่แหละที่เราทำได้ Blood Moon (2013)
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Can you fly?คุณสามารถบิน? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Maybe you know where I can stay.บางทีคุณอาจจะรู้ว่าฉันสามารถ อยู่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, you can talk!โอ้คุณสามารถพูดคุย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She can even make herself invisible.เธอยังสามารถทำให้ตัวเองมอง ไม่เห็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Can you make dapple lumpkins...คุณสามารถทำให้ ลัมกินส แต้ม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Can you fly?ขับมันเป็นไหม The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
can3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
canA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
canA baby deer can stand as soon as it is born.
canA bad habit, once formed, cannot easily be got rid of.
canA ballet theater is a place in which I can study motion well.
canAbandoning that plan can't be helped.
canA bear can climb a tree.
canA big canoe was cutting through the water.
canA big wave turned over his canoe.
canA bird can glide through the air without moving its wings.
canA birthday cake with twelve candles on top.
canA book can be compared to a friend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับต้นชนปลายไม่ถูก[V] cannot make head or tail of, Syn. วุ่นวาย, ไร้ระเบียบ, Example: คณะผู้แทนเจรจาฝ่ายอิสราเอลจับต้นชนปลายไม่ถูกกับท่าทีของซีเรีย
จับมือใครดมไม่ได้[V] cannot look for the one who makes trouble, Example: อำนาจป่าเถื่อนคุกคามเอาชีวิตผู้คนไปทิ้งโดยยังจับมือใครดมไม่ได้, Thai definition: หาคนทำผิดไม่ได้, Notes: (สำนวน)
ต่อไม่ติด[V] can not continue, See also: can not go on, Example: พวกเขาจากกันไปนานจนความเป็นเพื่อนมันต่อไม่ติด, Thai definition: ขาดการกระทำสืบต่อจนทำต่อไปไม่ได้, ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้
เตียงผ้าใบ[N] camp bed, See also: canvas bed, Example: สำหรับการมาเที่ยวทะเลสิ่งที่ท่านขาดไม่ได้ คือการ เอนตัวลงนอนกับเตียงผ้าใบ รับกับลมทะเลเย็นๆ, Thai definition: เตียงนอนที่ทำเป็นโครง ขึงด้วยผ้าใบหรือวัสดุอย่างอื่นที่ทำอย่างผ้าใบ สามารถพับเก็บได้
อาหารกระป๋อง[N] canned food
ผลไม้กระป๋อง[N] canned fruit
สามารถ[AUX] can, See also: be able to, Syn. เชี่ยวชาญ, Ant. ไร้สามารถ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง[N] candidate, Example: ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศกำลังขับเคี่ยวในสนามเลือกตั้งอย่างหนัก, Count unit: คน
ช่วยไม่ได้[V] can't help, See also: be helpless, Example: ถ้าเขาไม่คิดจะลดศักดิ์ศรีเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนอื่น ใครก็ช่วยไม่ได้จริงๆ
เถียงไม่ขึ้น[V] can't argue, See also: argue without reason, lose the argument, be unable to reason with, fail to convince, Syn. เถียงไม่ออก, Example: เหตุผลของเขาทำให้ผมเถียงไม่ขึ้น, Thai definition: เถียงต่อไปไม่ได้ เพราะต้องยอมรับเหตุผลที่เขายกขึ้นอ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อัลเคน[n.] (alkhēn) EN: alkane   FR: alcane [m]
อเมริกัน[adj.] (Amērikan) EN: American   FR: américain
อเมริกันฟุตบอน[n. exp.] (Amērikan futbøn) EN: American football ; football (Am.)   FR: football américain [m]
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อัฟริกัน[n. prop.] (Apfarikan = Apfárikan) EN: African   FR: Africain [m]
อัฟริกัน[adj.] (Apfarikan = Apfárikan) EN: African   FR: africain

CMU English Pronouncing Dictionary
CAN K AE1 N
CAN K AH0 N
CANN K AE1 N
CANT K AE1 N T
CANE K EY1 N
CANA K AE1 N AH0
CANS K AE1 N Z
CANO K AA1 N OW0
CANBY K AE1 N B IY0
CAN'S K AE1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
can (v) kæn (k a n)
cane (v) kˈɛɪn (k ei1 n)
cans (v) kˈænz (k a1 n z)
cant (v) kˈænt (k a1 n t)
can't (v) kaːnt (k aa n t)
canal (n) kˈənˈæl (k @1 n a1 l)
candy (v) kˈændiː (k a1 n d ii)
caned (v) kˈɛɪnd (k ei1 n d)
canes (v) kˈɛɪnz (k ei1 n z)
canna (n) kˈænə (k a1 n @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association, #34 [Add to Longdo]
可以[kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ, ] can; may; possible; able to, #61 [Add to Longdo]
[néng, ㄋㄥˊ, ] can; may; capable; energy; able; surname Neng, #64 [Add to Longdo]
[, ㄎㄜˇ, ] can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis), #97 [Add to Longdo]
不能[bù néng, ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ, ] cannot; must not; should not, #163 [Add to Longdo]
参加[cān jiā, ㄘㄢ ㄐㄧㄚ, / ] to participate; to take part; to join, #289 [Add to Longdo]
参与[cān yù, ㄘㄢ ㄩˋ, / ] to participate (in sth), #613 [Add to Longdo]
只能[zhǐ néng, ㄓˇ ㄋㄥˊ, ] can only; obliged to do sth; to have no other choice, #645 [Add to Longdo]
不可[bù kě, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ, ] cannot; should not; must not, #1,177 [Add to Longdo]
[cáng, ㄘㄤˊ, ] to conceal; to hide away; to harbor; to store; to collect, #2,299 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büchse {f}; Blechbüchse {f}; Dose {f}can [Am.] [Add to Longdo]
Canangabaum {m} [bot.]ylang ylang [Add to Longdo]
Canasta {n}canasta [Add to Longdo]
Cannabis {m}cannabis [Add to Longdo]
Cannon-Stecker {m}Cannon connector [Add to Longdo]
Dosenöffner {m}; Büchsenöffner {m}can opener [Am.]; tin-opener [Br.] [Add to Longdo]
Konservenbüchse {f}can [Am.] [Add to Longdo]
Darf ich Ihnen behilflich sein?Can I give you a hand? [Add to Longdo]
Dürfte ich Sie einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit bitten?Can I have your attention for a moment? [Add to Longdo]
Haben Sie eine Minute Zeit?Can you spare a minute? [Add to Longdo]
Kannst du mir bitte den Rücken eincremen?Can you put some cream on my back, please? [Add to Longdo]
Ist es begehbar?Can you walk on it? [Add to Longdo]
Kann es wahr sein?Can it be true? [Add to Longdo]
Kommst du damit klar?Can you manage it okay? [Add to Longdo]
Können Sie mich unterbringen?Can you put me up?; Can you house me? [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
CANDU炉[キャンドゥろ, kyandou ro] (n) CANDU reactor; Candu reactor [Add to Longdo]
CTスキャナー[シーティースキャナー, shi-tei-sukyana-] (n) CT scanner [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller [Add to Longdo]
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation [Add to Longdo]
スキャナ[すきゃな, sukyana] scanner [Add to Longdo]
スキャン[すきゃん, sukyan] scan (vs) [Add to Longdo]
デュアルスキャンディスプレー[でゆあるすきゃんでいすぷれー, deyuarusukyandeisupure-] dual scan display [Add to Longdo]
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner [Add to Longdo]
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
マーク認知開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters [Add to Longdo]
マーク認知終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 May \May\ (m[=a]), v. [imp. {Might} (m[imac]t)] [AS. pres. maeg
   I am able, pret. meahte, mihte; akin to D. mogen, G.
   m["o]gen, OHG. mugan, magan, Icel. mega, Goth. magan, Russ.
   moche. [root]103. Cf. {Dismay}, {Main} strength, {Might}. The
   old imp. mought is obsolete, except as a provincial word.]
   An auxiliary verb qualifying the meaning of another verb, by
   expressing:
   (a) Ability, competency, or possibility; -- now oftener
     expressed by {can}.
     [1913 Webster]
 
        How may a man, said he, with idle speech,
        Be won to spoil the castle of his health!
                          --Spenser.
     [1913 Webster]
 
        For what he [the king] may do is of two kinds; what
        he may do as just, and what he may do as possible.
                          --Bacon.
     [1913 Webster]
 
        For of all sad words of tongue or pen
        The saddest are these: "It might have been."
                          --Whittier.
     [1913 Webster]
   (b) Liberty; permission; allowance.
     [1913 Webster]
 
        Thou mayst be no longer steward.   --Luke xvi. 2.
     [1913 Webster]
   (c) Contingency or liability; possibility or probability.
     [1913 Webster]
 
        Though what he learns he speaks, and may advance
        Some general maxims, or be right by chance. --Pope.
     [1913 Webster]
   (d) Modesty, courtesy, or concession, or a desire to soften a
     question or remark.
     [1913 Webster]
 
        How old may Phillis be, you ask.   --Prior.
     [1913 Webster]
   (e) Desire or wish, as in prayer, imprecation, benediction,
     and the like. "May you live happily." --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   {May be}, & {It may be}, are used as equivalent to
    {possibly}, {perhaps}, {maybe}, {by chance},
    {peradventure}. See 1st {Maybe}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Can \Can\, v. t. [imp. & p. p. {Canned}; p. pr. & vb. n.
   {Canning}.]
   To preserve by putting in sealed cans [U. S.] "Canned meats"
   --W. D. Howells.
   [1913 Webster]
 
   {Canned goods}, a general name for fruit, vegetables, meat,
    or fish, preserved in hermetically sealed cans.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Can \Can\, v. t. & i.
 
   Note: [The transitive use is obsolete.] [imp. {Could}.] [OE.
      cunnen, cannen (1st sing. pres. I can), to know, know
      how, be able, AS. cunnan, 1st sing. pres. ic cann or
      can, pl. cunnon, 1st sing. imp. c[=u][eth]e (for
      cun[eth]e); p. p. c[=u][eth] (for cun[eth]); akin to
      OS. Kunnan, D. Kunnen, OHG. chunnan, G. k["o]nnen,
      Icel. kunna, Goth. Kunnan, and E. ken to know. The
      present tense I can (AS. ic cann) was originally a
      preterit, meaning I have known or Learned, and hence I
      know, know how. [root]45. See {Ken}, {Know}; cf. {Con},
      {Cunning}, {Uncouth}.]
   1. To know; to understand. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I can rimes of Robin Hood.      --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       I can no Latin, quod she.       --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       Let the priest in surplice white,
       That defunctive music can.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To be able to do; to have power or influence. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The will of Him who all things can.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       For what, alas, can these my single arms? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       M[ae]c[ae]nas and Agrippa, who can most with
       C[ae]sar.               --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. To be able; -- followed by an infinitive without to; as, I
    can go, but do not wish to.
 
   Syn: {Can but}, {Can not but}. It is an error to use the
     former of these phrases where the sens requires the
     latter. If we say, "I can but perish if I go," "But"
     means only, and denotes that this is all or the worst
     that can happen. When the apostle Peter said. "We can
     not but speak of the things which we have seen and
     heard." he referred to a moral constraint or necessety
     which rested upon him and his associates; and the
     meaning was, We cannot help speaking, We cannot refrain
     from speaking. This idea of a moral necessity or
     constraint is of frequent occurrence, and is also
     expressed in the phrase, "I can not help it." Thus we
     say. "I can not but hope," "I can not but believe," "I
     can not but think," "I can not but remark," etc., in
     cases in which it would be an error to use the phrase
     can but.
     [1913 Webster]
 
        Yet he could not but acknowledge to himself that
        there was something calculated to impress awe, . .
        . in the sudden appearances and vanishings . . .
        of the masque            --De Quincey.
     [1913 Webster]
 
        Tom felt that this was a rebuff for him, and could
        not but understand it as a left-handed hit at his
        employer.              --Dickens.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Can \Can\ (k[a^]n),
   an obs. form of began, imp. & p. p. of {Begin}, sometimes
   used in old poetry.
 
   Note: [See {Gan}.]
      [1913 Webster]
 
         With gentle words he can faile gree. --Spenser.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Can \Can\, n. [OE. & AS. canne; akin to D. Kan, G. Kanne, OHG.
   channa, Sw. Kanna, Dan. kande.]
   1. A drinking cup; a vessel for holding liquids. --[Shak. ]
    [1913 Webster]
 
       Fill the cup and fill can,
       Have a rouse before the morn.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. A vessel or case of tinned iron or of sheet metal, of
    various forms, but usually cylindrical; as, a can of
    tomatoes; an oil can; a milk can.
    [1913 Webster]
 
   Note: A can may be a cylinder open at the top, as for
      receiving the sliver from a carding machine, or with a
      removable cover or stopper, as for holding tea, spices,
      milk, oysters, etc., or with handle and spout, as for
      holding oil, or hermetically sealed, in canning meats,
      fruits, etc. The name is also sometimes given to the
      small glass or earthenware jar used in canning.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 can
   n 1: airtight sealed metal container for food or drink or paint
      etc. [syn: {can}, {tin}, {tin can}]
   2: the quantity contained in a can [syn: {can}, {canful}]
   3: a buoy with a round bottom and conical top [syn: {can}, {can
     buoy}]
   4: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
     deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
     your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
     {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
     {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
     {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
     {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
     {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]
   5: a plumbing fixture for defecation and urination [syn:
     {toilet}, {can}, {commode}, {crapper}, {pot}, {potty},
     {stool}, {throne}]
   6: a room or building equipped with one or more toilets [syn:
     {toilet}, {lavatory}, {lav}, {can}, {john}, {privy},
     {bathroom}]
   v 1: preserve in a can or tin; "tinned foods are not very tasty"
      [syn: {can}, {tin}, {put up}]
   2: terminate the employment of; discharge from an office or
     position; "The boss fired his secretary today"; "The company
     terminated 25% of its workers" [syn: {displace}, {fire},
     {give notice}, {can}, {dismiss}, {give the axe}, {send away},
     {sack}, {force out}, {give the sack}, {terminate}] [ant:
     {employ}, {engage}, {hire}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CAN
     Complete Area Networks (SNI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CAN
     Controller Area Network [bus] (CAN)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top