Search result for

câlins

(72 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -câlins-, *câlins*, câlin
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา câlins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *câlins*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scaliness[N] การตกสะเก็ด
scaling ladder[N] บันไดกำแพง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mescaline(เมส'คะลิน) n. ยาหลอนประสาทจำพวกหนึ่ง
scaliness(สเคล'ลินิส) n. การมีเกล็ด,การมีสะเก็ด,การตกสะเก็ด,การมีคราบ,คราบบนผิวของเหลว,ความเลวทราม,ความใจแคบ
scaling laddern. บันไดปีนกำแพง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scale factor; scaling factorค่าสเกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scalingการขูดหินน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scalingการขูดหินน้ำลาย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
scalingการปรับมาตรา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
descalingการขจัดตะกรัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
de-scaling blowpipe; flame cleaning blowpipeคันเชื่อมขจัดสะเก็ด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flame cleaning blowpipe; de-scaling blowpipeคันเชื่อมขจัดสะเก็ด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dental scalingการขูดคราบฟัน [TU Subject Heading]
Scaling (Social sciences)การสร้างมาตรวัด (สังคมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Erythematous Eruption, Scalingผื่นแดงลอก [การแพทย์]
Mescalineเมสคาลีน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scaling (n ) การขูด มาจาก verb scale

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Câline.- Câline. Shall We Kiss? (2007)
Câline. Nice name.Câline... hübscher Name. Shall We Kiss? (2007)
Yes, I wouldn't want it to get in the way of my relationship either.Und ich will nicht, dass es meine Beziehung zu Câline behindert. Shall We Kiss? (2007)
About your infatuation for Câline?Über deine Gefühle für Câline? Shall We Kiss? (2007)
You're in love with Câline.Du bist in Câline verliebt. Shall We Kiss? (2007)
This way I can make love to Câline without having to feel too much guilt.Dann schlafe ich mit Câline ohne allzu schlechtes Gewissen. Shall We Kiss? (2007)
- But Câline's nice...- Aber Câline ist doch liebenswert? Shall We Kiss? (2007)
We have to tell Claudio and Câline and find a place.Wir müssen es Claudio und Câline sagen und eine Wohnung finden. Shall We Kiss? (2007)
Câline knows she's supposed to call when she's alone.Câline weiß, dass sie anrufen muss, so wie sie allein ist. Shall We Kiss? (2007)
At nine o'clock Claudio still hadn't returned home, and no news from Câline.Um 21h war Claudio noch nicht zu Hause und Câline hatte sich nicht gemeldet. Shall We Kiss? (2007)
If Claudio hadn't returned, things must have gone well with Câline.Dass Claudio nicht zurückkam, heißt, dass es gut ging mit Câline, nicht? Shall We Kiss? (2007)
Have you talked to Câline?Telefonierst du mit Câline? Shall We Kiss? (2007)
Call me when you've heard something from Câline.Rufst du an, wenn du von Câline hörst? Shall We Kiss? (2007)
All night Nicolas waited for news about Câline.Die ganze Nacht wartete Nicolas auf Nachrichten von Câline. Shall We Kiss? (2007)
A few hours later Câline landed in Paris.Etwas später landete Câline in Paris. Shall We Kiss? (2007)
Gift it, wear it, buy it at Câline,Zum Verschenken, zum Tragen! Zu erwerben bei Câline, Léa (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าง[n. exp.] (dāng) EN: alkaline salt ; basic salt ; potash ; lye   FR: sel alcalin [m] ; alcali [m]
ด่าง[adj.] (dāng) EN: alkaline ; chemically basic   FR: alcalin ; basique
ดินเค็ม [n. exp.] (din khem) EN: alkaline soil ; basic soil   FR: sol alcalin [m]
ฟัด[v.] (fat) EN: cuddle   FR: câliner
คลึงเคล้า[v.] (khleungkhlao) EN: caress ; fondle   FR: caresser ; câliner
โลม[v.] (lōm) EN: caress ; fondle ; pet   FR: caresser ; câliner
ลูบคลำ[v.] (lūpkhlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle   FR: câliner ; cajoler
นุ่มนวล[adj.] (numnūan) EN: gentle ; delicate ; graceful ; mild ; soft ; smooth   FR: tendre ; câlin ; doux
อุ้มชู[v.] (umchū) EN: take care of ; cherish ; support   FR: faire un câlin
ยาแก้ท้องเฟ้อ[n.] (yā kaē thøng foē) EN: antacid   FR: médicament alcalin [n] ; antiacide [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCALING    S K EY1 L IH0 NG
MCALINDEN    M AH0 K L IH1 N D AH0 N
MESCALINE    M EH1 S K AH0 L IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scaling    (v) (s k ei1 l i ng)
descaling    (v) (d ii2 s k ei1 l i ng)
mescaline    (n) (m e1 s k @ l i n)
scaling-ladder    (n) - (s k ei1 l i ng - l a d @ r)
scaling-ladders    (n) - (s k ei1 l i ng - l a d @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートスケーリング[, o-tosuke-ringu] (n) {comp} autoscaling [Add to Longdo]
スケーリング[, suke-ringu] (n) {comp} scaling (e.g. in computer graphics) [Add to Longdo]
スケーリングファクター[, suke-ringufakuta-] (n) scaling factor [Add to Longdo]
メスカリン[, mesukarin] (n) mescaline [Add to Longdo]
烏羽玉[うばたま;ウバタマ, ubatama ; ubatama] (n,adj-no) (1) jet black; pitch dark; (n) (2) (uk) (See ペヨーテ) peyote (Lophophora williamsii); mescaline [Add to Longdo]
雲梯[うんてい, untei] (n) (1) overhead ladder; horizontal ladder; monkey bars; (2) yunti (scaling ladder used for escalade in ancient China) [Add to Longdo]
拡大縮小[かくだいしゅくしょう, kakudaishukushou] (n) {comp} scaling; zooming [Add to Longdo]
計数回路[けいすうかいろ, keisuukairo] (n) counting circuit; scaling circuit [Add to Longdo]
縮尺[しゅくしゃく, shukushaku] (n,vs) reduced scale; scaling; (P) [Add to Longdo]
単位倍率[たんいばいりつ, tan'ibairitsu] (n) {comp} unit scaling [Add to Longdo]
登攀[とうはん, touhan] (n,vs) climbing; scaling; ascending [Add to Longdo]
倍率[ばいりつ, bairitsu] (n) (1) magnification; leverage; amplification; scaling factor; scale factor; (2) acceptance rate; pass rate (of an exam, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麦司卡林[mài sī kǎ lín, ㄇㄞˋ ㄙ ㄎㄚˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] mescaline [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オートスケーリング[おーとすけーりんぐ, o-tosuke-ringu] autoscaling [Add to Longdo]
スケーリング[すけーりんぐ, suke-ringu] scaling (e.g. in computer graphics) [Add to Longdo]
拡大縮小[かくだいしゅくしょう, kakudaishukushou] scaling, zooming [Add to Longdo]
基準化[きじゅんか, kijunka] scaling (vs) [Add to Longdo]
想定した位取り[そうていしたいとり, souteishitaitori] assumed decimal scaling position [Add to Longdo]
単位倍率[たんいばいりつ, tan'ibairitsu] unit scaling [Add to Longdo]
倍率[ばいりつ, bairitsu] scale factor, scaling factor [Add to Longdo]
縮尺[しゅくしゃく, shukushaku] scaling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top