Search result for

bxs

(69 entries)
(0.0376 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bxs-, *bxs*, bx
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bxs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bxs*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bxabbr. biopsy

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PBX (private branch exchange)พีบีเอกซ์ (ตู้สาขา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private branch exchange (PBX)ตู้สาขา (พีบีเอกซ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PABX (private automatic branch exchange)พีเอบีเอกซ์ (ตู้สาขาอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PABX (private automatic branch exchange)พีเอบีเอกซ์ (ตู้สาขาอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private automatic branch exchange (PABX)ตู้สาขาอัตโนมัติ (พีเอบีเอกซ์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
private automatic branch exchange (PABX)ตู้สาขาอัตโนมัติ (พีเอบีเอกซ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I need a SPAS-12, a BF-8, ten pounds ofPBX and a USAS... ..at the base ofthe Stargate in, oh... five minutes?Ich brauche ein SPAS-12, einen BF-8, fünf Kilo PBX und eine USAS,... ..das Ganze in... äh, fünf Minuten abholbereit auf der Basis. Nemesis (2000)
So we just plant some PBX, jump ship and blow it.Also brauchen wird das PBX nur von da draußen zu zünden. Nemesis (2000)
PBX?PBXNemesis (2000)
This is WBXT, the voice of Fort Baxter.Hier ist WBXT, die Stimme von Fort Baxter. Sgt. Bilko (1996)
WXBXnews break, News as it happens, Roger Pratt reporting,Hier sind die WXBX Nachrichten. Twelve Monkeys (1995)
You challenged it. That challenge was noted and recorded under Article 15, document number BX732, dated 25 February, 1991,Diese Zweifel wurden unter Artikel 15 in Dokument Nummer BX732 notiert, und zwar am 25. Februar 1991. Collateral Damage (1999)
I'd still use the subxiphoid rather than the parasternal.Blut nicht in die Mitte des Herzens fliesen. Ich benutze immer noch den Subxiphoid seltener als den Parasternal. Crash Into Me: Part 2 (2007)
- Is the phone system the new PBX matrix?- Ist es eine PBX-Matrix-Telefonanlage? The Awful Truth (2005)
This is Dixon's PBX communication.Hier ist Dixons PBX-Nachricht. Maternal Instinct (2006)
Case number 8ABX03:Fall 8ABX03. Redrum (2000)
Chairman of BXJ Technologies.Chairman of BXJ Technologies. Day 6: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2007)
Okay.Eine Funktion y=ax2 + bx + c ist für alle Werte von a und c symmetrisch zur y-Achse. Lies and Crimes (2007)
No. BXJ does a lot of business in Eastern Europe.BXJ hat eine Menge Geschäfte in Ost-Europa. Day 6: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2007)
- Yeah, Gredenko did business with BXJ Technologies, specifically with your father.Ja, Gredenko hat geschäfte mit BXJ Technologies, speziell mit ihrem Vater. Day 6: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2007)
Gredenko did business with BXJ Technologies,Gredenko machte Geschäfte mit BXJ Technologies, Day 6: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2007)
Housed in office utility rooms, a PBX is the phone switchboard for a whole company.Untergebracht in Büro Abstellräumen, ist ein PBX die Telefonzentrale für eine komplette Firma. Fast Friends (2010)
So you're not Darren McCarthy, arms dealer, subcontracted by BXJ Technologies.Er blufft nur. Dann sind Sie also nicht Darren McCarthy, ein Waffenhändler, der für BXJ Technologies arbeitet? Day 6: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2007)
One Tree Hill Season06 Episode01Übersetzt von bbx suicide Touch Me I'm Going to Scream: Part I (2008)
BXJ was hired to dismantle some of the smaller bombs and to recycle their cores into energy production-- we do it all the time.BXJ wurde beauftragt einige kleinere Bomben zu zerlegen und ihre Kerne für die Energiegewinnung zu recyceln. So etwas machen wir andauernd. Day 6: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2007)
Pain threshold, test one, DBX-7.Schmerzerkennung: Test Eins, DBX-7. District 9 (2009)
Commencing test one, DBX-7.Wir beginnen mit Test Eins, DBX-7. District 9 (2009)
- Yeah, it all went through BXJ.- Es lief alles über BXJ. Day 6: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2007)
I'm looking for anything in McCarthy's system that connects him to BXJ or the nukes.Ich suche in McCarthy's System nach einer Verbindung zu BXJ oder den Atombomben. Day 6: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2007)
That's McCarthy's employment contract with BXJ.McCarthy's Arbeitsvertrag mit BXJ. Day 6: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2007)
Edited by otal_manje- S06E02 One Million Billionth of a Millisecond on a Sunday Morning Übersetzt von bbx ZeroTollerance One Million Billionth of a Millisecond on a Sunday Morning (2008)
Alex, we need to do a subxiphoid pericardiotomy to drain the blood that's squeezing the heart.Wir müssen eine subxiphoidale Perikardiotomie durchführen, um das Blut, dass das Herz quetscht, heraus zu ziehen. The Time Warp (2010)
My father's company, BXJ, has shelter corporations.BXJ, das Unternehmen meines Vaters besitzt mehrere kleine Unternehmen. Day 6: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2007)
Yeah, Jesse hacked their PBX switch.Ja, Jesse hackte deren PBX-Switch. Fast Friends (2010)
He worked for BXJ Technologies.Er arbeitete für BXJ Technologies. Day 6: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2007)
Identifying the right line to bug on a PBX is as simple as matching call times from your records to those in the computer.Die richtige Leitung zu identifizieren, die man im PBX verwanzen will, ist so einfach, wie ein Vergleich der Aufzeichnungen mit denen des Computers. Fast Friends (2010)
How about a 52-line PBX system with direct inward calling?Wie steht es mit einer 52-line PBX System Telefonanlage mit direktem Anruf? Sonograms and Tube Tops (2014)
- No one gets the wrong present. 47785 BXK....Keiner bekommt je das falsche Geschenk. 47785 BXK. Arthur Christmas (2011)
Langley PBX system is down.Das Langley PBX-System funktioniert nicht. Pandora (2011)
I'm going in, um, subxiphoid. Knife.Ich gehe rein, ähm, subxiphoidal, Messer. Flight (2012)
Probably the Cord Enterprises 2BX 900.Wahrscheinlich die Cord Enterprises 2BX 900. The Scientist (2013)
So since gift delivery to child 47785BXK is all that seems to matter I'll do it myself.Da die Geschenklieferung an Kind 47785 BXK alles zu sein scheint, was hier wichtig ist, übernehme ich sie selbst. Arthur Christmas (2011)
♪ yeah, I said, I ♪ ♪ I said, I ♪ ♪ I don't want to be ♪ ♪ I don't want to be ♪Übersetzt von bbx Not Afraid (2010)
It's got Pro Tools with two Farm cards autotone monitors with DBX compressors.Es hat Profi-Geräte mit 2 Farm Cards, Auto-Tune-Monitore mit DBX-Kompressoren. Chapter 10 (2010)
I mean 47785BXK.Ich meine 47785 BXK. Arthur Christmas (2011)
We will get 47785BXK a present within the window of Christmas.Wir besorgen 47785 BXK ein Geschenk innerhalb des weihnachtlichen Zeitfensters. Arthur Christmas (2011)
Oh, come on, come on where are you?Komm schon. Komm schon. Komm schon. 47785 BXK. Arthur Christmas (2011)
- BX, man!- BXDoin' It in the Park: Pick-Up Basketball, NYC (2012)
- What's the ABX at?- Wo liegt der ABXThe Big Short (2015)
The ABX is at...Der ABX ist bei... The Big Short (2015)
Justine's computer, it's a BX32. Water-cooled, 12 core.Justines Computer ist ein BX32, wassergekühlt, 12-Kernprozessor. The Accountant (2016)
Look at the TABX.Sieh dir den TABX an. The Big Short (2015)
Connect the PBXs to the SNA inputs on the 3090, okay?Verbinde die PBXs mit dem Eingang des SNA auf dem 3090, okay? Limbo (2015)
November, bravo, Xray... 1-0-8.Raketenabschussbasen bei Borschow. Koordinaten: NBX108. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
it is called the BXP protocol, and it started at Gillman.Es nennt sich das BXP-Protokoll und es wurde am Gillman ins Leben gerufen. Be Still, My Soul (2017)
Here is the key to the garage... where the victim goes every night at 7.30 sharp... driving a green Volvo, license number 292 BX 74.Das ist der Schlüssel der Tiefgarage, in die das Opfer jeden Abend um Punkt 19:30 Uhr einfährt, in einem grünen Volvo mit der Nummer 292 BX 74. Buffet Froid (1979)

Japanese-English: EDICT Dictionary
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]
デジタルPBX[デジタルピービーエックス, dejitarupi-bi-ekkusu] (n) {comp} digital Private Branch eXchange; DPBX [Add to Longdo]
ピービーエックス[, pi-bi-ekkusu] (n) {comp} PBX [Add to Longdo]
ブイビーエックス[, buibi-ekkusu] (n) {comp} VBX [Add to Longdo]
構内交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] (n) {comp} private branch exchange; PBX [Add to Longdo]
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] (n) {comp} private branch exchange; PBX [Add to Longdo]
自動式構内交換機[じどうしきこうないこうかんき, jidoushikikounaikoukanki] (n) {comp} private automatic branch exchange; private branch exchange; PABX; PBX [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
構内交換機[こうないこうかんき, kounaikoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
構内電話交換機[こうないでんわこうかんき, kounaidenwakoukanki] private branch exchange (PBX) [Add to Longdo]
自動式構内交換機[じどうしきこうないこうきのう, jidoushikikounaikoukinou] Private Automatic Branch eXchange, PABX [Add to Longdo]
ピービーエックス[ぴーびーえっくす, pi-bi-ekkusu] PBX [Add to Longdo]
ブイビーエックス[ぶいびーえっくす, buibi-ekkusu] VBX [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top