ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

butt weld

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -butt weld-, *butt weld*, butt wel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา butt weld มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *butt weld*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resistance butt weldingการเชื่อมชนความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
single-U butt weldรอยเชื่อมชนรูปตัวยูเดี่ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
single-V butt weldรอยเชื่อมชนรูปตัววีเดี่ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
square butt weldรอยเชื่อมชนหน้าฉาก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
single-bevel butt weldรอยเชื่อมชนหน้าเฉียงเดี่ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
single-J butt weldรอยเชื่อมชนรูปตัวเจเดี่ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
butt weldรอยเชื่อมชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
magnetically-impelled arc butt weldingการเชื่อมชนอาร์กแม่เหล็ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
double-J butt weldรอยเชื่อมชนรูปตัวเจคู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
double-U butt weldรอยเชื่อมชนรูปตัวยูคู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
double-V butt weldรอยเชื่อมชนรูปตัววีคู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
double-bevel butt weldรอยเชื่อมชนหน้าเฉียงคู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stumpfschweißen {n}butt welding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weld \Weld\, n.
   The state of being welded; the joint made by welding.
   [1913 Webster]
 
   {Butt weld}. See under {Butt}.
 
   {Scarf weld}, a joint made by overlapping, and welding
    together, the scarfed ends of two pieces.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Butt \Butt\, But \But\, n. [F. but butt, aim (cf. butte knoll),
   or bout, OF. bot, end, extremity, fr. boter, buter, to push,
   butt, strike, F. bouter; of German origin; cf. OHG. b[=o]zan,
   akin to E. beat. See {Beat}, v. t.]
   1. A limit; a bound; a goal; the extreme bound; the end.
    [1913 Webster]
 
       Here is my journey's end, here my butt
       And very sea mark of my utmost sail. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: As applied to land, the word is nearly synonymous with
      mete, and signifies properly the end line or boundary;
      the abuttal.
      [1913 Webster]
 
   2. The larger or thicker end of anything; the blunt end, in
    distinction from the sharp end; as, the butt of a rifle.
    Formerly also spelled {but}. See 2nd {but}, n. sense 2.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. A mark to be shot at; a target. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       The groom his fellow groom at butts defies,
       And bends his bow, and levels with his eyes.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A person at whom ridicule, jest, or contempt is directed;
    as, the butt of the company.
    [1913 Webster]
 
       I played a sentence or two at my butt, which I
       thought very smart.          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. A push, thrust, or sudden blow, given by the head of an
    animal; as, the butt of a ram.
    [1913 Webster]
 
   6. A thrust in fencing.
    [1913 Webster]
 
       To prove who gave the fairer butt,
       John shows the chalk on Robert's coat. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   7. A piece of land left unplowed at the end of a field.
    [1913 Webster]
 
       The hay was growing upon headlands and butts in
       cornfields.              --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mech.)
    (a) A joint where the ends of two objects come squarely
      together without scarfing or chamfering; -- also
      called {butt joint}.
    (b) The end of a connecting rod or other like piece, to
      which the boxing is attached by the strap, cotter, and
      gib.
    (c) The portion of a half-coupling fastened to the end of
      a hose.
      [1913 Webster]
 
   9. (Shipbuilding) The joint where two planks in a strake
    meet.
    [1913 Webster]
 
   10. (Carp.) A kind of hinge used in hanging doors, etc.; --
     so named because fastened on the edge of the door, which
     butts against the casing, instead of on its face, like
     the strap hinge; also called {butt hinge}.
     [1913 Webster]
 
   11. (Leather Trade) The thickest and stoutest part of tanned
     oxhides, used for soles of boots, harness, trunks.
     [1913 Webster]
 
   12. The hut or shelter of the person who attends to the
     targets in rifle practice.
     [1913 Webster]
 
   13. The buttocks; as, get up off your butt and get to work;
     -- used as a euphemism, less objectionable than {ass}.
     [slang]
 
   Syn: ass, rear end, derriere, behind, rump, heinie.
     [PJC]
 
   {Butt chain} (Saddlery), a short chain attached to the end of
    a tug.
 
   {Butt end}. The thicker end of anything. See {But end}, under
    2d {But}.
    [1913 Webster]
 
       Amen; and make me die a good old man!
       That's the butt end of a mother's blessing. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {A butt's length}, the ordinary distance from the place of
    shooting to the butt, or mark.
 
   {Butts and bounds} (Conveyancing), abuttals and boundaries.
    In lands of the ordinary rectangular shape, butts are the
    lines at the ends (F. bouts), and bounds are those on the
    sides, or sidings, as they were formerly termed.
    --Burrill.
 
   {Bead and butt}. See under {Bead}.
 
   {Butt and butt}, joining end to end without overlapping, as
    planks.
 
   {Butt weld} (Mech.), a butt joint, made by welding together
    the flat ends, or edges, of a piece of iron or steel, or
    of separate pieces, without having them overlap. See
    {Weld}.
 
   {Full butt}, headfirst with full force. [Colloq.] "The
    corporal . . . ran full butt at the lieutenant."
    --Marryat.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Butt weld \Butt" weld`\
   See Butt weld, under {Butt}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 butt weld
   n 1: a butt joint that is welded [syn: {butt weld}, {butt-weld}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top