Search result for

broses

(769 entries)
(0.0303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broses-, *broses*, brose
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา broses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *broses*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
embroider (vt ) add fictitious or exaggerated details into something to make it more interesting
See also: S. exaggerate, embellish, elaborate, R. exaggerate, embellish, elaborate
young brotheryounger brother

English-Thai: Longdo Dictionary
bronchospasm(n) การบีบเกร็งของหลอดลม, R. bronchus, bronchi,
browser(n ) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (web browser) ตัวอย่าง เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Konqueror, Google Chrome, Netscape เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bro[N] พี่หรือน้องชาย (คำไม่เป็นทางการ)
brow[N] คิ้ว, See also: ขนคิ้ว, หน้าผาก, Syn. eyebrow
broad[ADJ] กว้างๆ, See also: หลวมๆ, ทั่วๆ ไป, ไม่จำกัด, Syn. general, Ant. narrow
broad[ADJ] ทั่วโลก
broad[N] ผู้หญิง (คำสแลง)
broad[ADJ] หยาบ, Syn. rough, Ant. precise
broad[ADJ] กว้างขวาง, See also: กว้าง, ครอบคลุม
broil[VI] โกรธ
broil[VI] ย่าง, See also: ปิ้ง, อังไฟ, Syn. grill
brood[VT] กก, See also: ฟัก, กกไข่, ฟักไข่
brood[N] ลูก, See also: ลูกอ่อน, Syn. progeny, Ant. adult
brood[VI] ครุ่นคิด, See also: กังวล
brood[VI] หน้างอ, See also: ทำหน้าบึ้ง
brood[ADJ] สำหรับไว้กกไข่, See also: สำหรับฟักไข่
brook[N] ลำห้วย, See also: ห้วย, ลำธาร, Syn. creek
brook[VI] ทน, See also: อดทน, อดกลั้น, Syn. tolerate
broom[VT] กวาด
broom[N] ไม้กวาด, Syn. besom
broom[N] ข้าวฟ่าง
broth[N] ซุป, See also: น้ำซุบ, น้ำแกง, Syn. soup
brown[N] สีน้ำตาล
brown[ADJ] สีน้ำตาล, Syn. auburn
abroad[ADV] ในต่างประเทศ, See also: ในต่างชาติ, ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก
abroad[ADV] แพร่หลาย, See also: แพร่, แพร่กระจาย, กว้างขวาง, Syn. extensively, broadly, far and wide
broach[VT] เริ่มพูดคุยในเรื่องที่น่าอับอายหรือคนอื่นไม่ยอมรับ
brogue[N] รองเท้าแบบหนึ่ง
broken[ADJ] ไม่ติดต่อ, Syn. discontinuous, Ant. continuous
broken[ADJ] หยาบ, See also: ขรุขระ
broken[ADJ] แตก, See also: แตกสลาย, แตกหัก, วิกฤต
broken[ADJ] ต่ำต้อย
broken[ADJ] ขาด, See also: ไม่ครบ, ไม่สมบูรณ์, Syn. imperfect
broken[ADJ] ไม่ถูกต้อง, See also: ไม่สมบูรณ์แบบ
broker[N] นายหน้า, Syn. dealer, agent
broker[VI] เป็นนายหน้า
brolly[N] ร่ม
bronco[N] ม้าป่าทางอเมริกาตะวันตก
bronze[N] ทองสัมฤทธ์
bronze[VT] ทำให้เป็นสีทองแดง, See also: ทำให้เป็นสีบรอนซ์, Syn. reddish-brown
brooch[VT] กลัดเข็มกลัด
brooch[N] เข็มกลัด, Syn. pin
broody[ADJ] ซึ่งต้องการที่จะมีลูกมากเกินไป
brothy[ADJ] เป็นน้ำซุป
browse[N] การอ่านคร่าวๆ, Syn. skim
browse[VT] มองไปรอบ ๆ, See also: ดูผ่านๆ
browse[VT] เล็ม, See also: และเล็ม, Syn. graze
browse[N] การเล็ม, See also: การและเล็ม
broaden[VT] ขยับขยาย, See also: ทำให้กว้าง, ขยาย, เปิดหูเปิดตา, Syn. widen, enlarge, Ant. narrow
broadly[ADV] อย่างกว้างขวาง, See also: อย่างแพร่หลาย, Syn. extensively, largely, widely
brocade[N] ผ้าหนาและหนักทอจากเส้นไหมทองหรือเงิน
broiler[N] ที่ย่าง, Syn. grill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
abrogate(แอบ' ระเกท) vt. ยกเลิก, เพิกถอน.
abrogatorn., Syn. cancel
ambroid(แอม' บรอยดฺ) n. amberoid
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
ambrotype(แอม' โบรไทพ) n. ภาพถ่ายบนแผ่นแก้วโดยการฉาบ negative ด้วยผิวพื้นดำ
big brothern. พี่ชาย,พี่ใหญ่,พี่เลี้ยง,ระบบเผด็จการ
bill brokern. นายหน้าซื้อขายตั๋วเงิน
blood brothern. พี่น้องร่วมสายโลหิต,เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน
broach(โบรชฺ) {broached,broaching,broaches} n. เครื่องคว้านรู,เหล็กเสียบ,โบสถ์หรือเจดีย์ยอดเหลี่ยม vt. เจาะรู,คว้านรู,ทำให้ผิวน้ำแตกกระจาย, See also: broacher n. -Conf. brooch
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
broad churchn. ศาสนาประจำชาติของอังกฤษ
broad sealn. ตราราชการของประเทศหรือของรัฐ
broad-minded(บรอด'ไมดิด) adj. ใจกว้าง,ไม่มีอคติ,อดทน
broadaxn. ขวานตัดไม้ซุง
broadaxen. ขวานตัดไม้ซุง
broadcast/broadcasted}(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง,กระจายข่าว,เผยแพร่,หว่านพืช. -Conf. forecast
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
broaden(บรอด'เดิน) {broadened,broadening,broadens} vt.,vi. ทำให้กว้าง,กว้างขึ้น, Syn. spread
broadsiden. ข้างเรือทั้งหมด,ปืนเรือทั้งหมดของข้างหนึ่งของเรือ,การโจมตีหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง,ยกหน้าเดียว adj.,vi. เอาด้านกว้างกว่าเข้าหา, Syn. volley
broadspectrumadj. เกี่ยวกับยาหรือสารปฏิชีวนะที่ต้านเชื้อจุลินทรีย์ได้มากชนิด
broadspreadadj. ซึ่งแผ่ออกกว้าง
broadway(บรอด'เวย์) n. ชื่อถนนสายใหญ่ในกรุงนิวยอร์ก,ย่านโรงละครโรงภาพยนต์ที่อยู่ในบริเวณถนนดังกล่าว adj. เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงภาพยนต์หรือโรงละคร, See also: broadwayite n.
broadwifen. ทาสหญิงที่มีสามีที่เป็นทาสของนายคนอื่น
brobdingnagianadj. ใหญ่มาก,มหึมา
brocade(โบรเคด') {brocaded,brocading,brocades} n. ผ้าปักดอก,สิ่งทอที่ปักดอก vt. ทอเป็นลายดอกบนสิ่งทอ
brocateln. ผ้าปักดอกลายนูน,หินอ่อนที่สลับ
brocatellen. ผ้าปักดอกลายนูน,หินอ่อนที่สลับ
broccoli(บรอค'คะลี) n. ต้นบรอคโคลี่ซึ่งคล้ายกระหล่ำปลี อยู่ในพืชตระกูลมัสตาร์ด
brochette(โบน'ชีท) n. ไม้เสียบปลาหรือเนื้อ
brochure(โบร?ัวร์') n. หนังสือเล่มเล็ก
brogan(n. รองเท้าทำงานที่ใหญ่และหยาบ
brogue(โบรก) n. สำเนียงท้องถิ่น,สำเนียงบ้านนอก,สำเนียงพื้นบ้าน,รองเท้าทำงานที่มีรูเจาะเป็นสิ่งประดับ,อุบาย,กล, See also: broguery n. ดูbrogue broguish adj. ดูbrogue
broider(บรอย'เดอะ) {broidered,broidering,broiders} vt. เย็บปักถักร้อย, See also: broiderer n. ดูbroider broidery n. ดูbroider
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook,heat,bake,burn
broilern. เครื่องย่างหรือปิ้งหรือเผาเนื้อ,เครื่องอบ,คนย่างเนื้อ
broke(โบรค) กริยาช่อง 2 ของ break adj. ไร้เงิน,ล้มละลาย, Syn. impoverished
broken(โบร'เคิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ break adj. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่เรียบ,อ่อนกำลัง,ยอมเชื่อ,พูดอย่างไม่สมบูรณ์,ขรุขระ,แตกแยก, See also: brokenness n. ดูbroken, Syn. split,damaged,sudued
broken diskหน่วยบันทึกเสียเป็นคำสะแลง ใช้หมายถึง หน่วยบันทึกที่เสียหรือใช้การไม่ได้ แล้ว (ไม่ใช่จานบันทึก)
broken wind n.โรคหอบหืดในม้า
broken-downadj. แย่มาก,มีสุขภาพทรุดโทรม,เกือบจะล้มอยู่แล้ว
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
broker(โบร'เคอะ) n. นายหน้าซื้อขาย,ตัวแทนซื้อขาย, See also: brokership n., Syn. middleman
brokerage(โบร'เคอริจฺ) n. กิจการนายหน้า,ค่านายหน้า,ค่าธรรมเนียม
brolly(บรอล'ลี) n. ร่ม
bromicadj. ประกอบด้วยโบรมีน
bromide(โบร'ไมดฺ) n. สารประกอบโบรมีน,คนที่น่าเบื่อหน่าย,คำที่พูดเรื่องซ้ำ ซาก, Syn. cliche
bromide papern. กระดาษที่ชุบด้วยสารละลายซิลเวอร์โบรไมด์ในการอัดภาพถ่าย
bromine(โบร'มีน) n. ธาตุแก๊สโบรมีน มีสัญลักษณ์Br

English-Thai: Nontri Dictionary
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
abrogate(vt) เพิกถอน,ยกเลิก
abrogation(n) การเพิกถอน,การยกเลิก
ambrosia(n) อาหารทิพย์,กระยาทิพย์
ambrosial(adj) เกี่ยวกับอาหารทิพย์,อร่อย,โอชะ,รสเลิศ
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน
broach(n) สว่าน,เครื่องกว้าน,เครื่องเจาะ,เข็มกลัด
broach(vt) ทาบทาม,แนะนำ,เริ่มเรื่อง
broad(adj) กว้าง,กว้างขวาง,โจ่งแจ้ง,ไม่ถูกจำกัด
BROAD-broad-minded(adj) ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,มีน้ำใจ
broadcast(adj) แพร่หลาย,ทั่วไป
broadcast(n) การกระจายเสียง,การกระจายข่าว,การออกข่าว
broadcast(vi,vt) กระจายเสียง,แพร่ข่าว,เผยแพร่,ออกข่าว
broadcloth(n) ผ้าสักหลาดอย่างดี
broaden(vi,vt) กว้างออก,ขยายออก
broadside(adv) หันด้านข้าง
broadside(n) การวิจารณ์อย่างรุนแรง,กระดาษพิมพ์หน้าเดียว
brocade(n) ผ้าปักดอก
broccoli(n) ผักบรอคโคลี
brochure(n) แผ่นพับ,หนังสือเล่มเล็กๆ
brogan(n) รองเท้าหุ้มส้น
broider(n) งานเย็บปักถักร้อย,งานฝีมือ
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง
broil(vi) เร่าร้อน,โกรธ
broil(vt) ผิง,ปิ้ง,ย่าง,อังไฟ
broiler(n) เตาอบ
broke(vt) pp ของ break
broken(adj) เป็นเศษเล็กเศษน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
broker(n) นายหน้า,ตัวแทน
brokerage(n) การเป็นนายหน้า,ค่านายหน้า
bromide(n) คนน่าเบื่อ
bronchitis(n) โรคหลอดลมอักเสบ
broncho(n) ม้าป่า
bronze(n) ทองสัมฤทธิ์
brooch(n) เข็มกลัด
brood(n) พันธุ์,พงศ์พันธุ์,ชนิด,ครอบครัว,ครอก(สัตว์),ลูกไก่
brood(vi) ครุ่นคิด,รำพึง,คิด
brood(vt) กกไข่,กกลูก
brook(n) ลำธาร,ห้วย
brook(vt) ยอม,ยินยอม,ยอมทน
brooklet(n) ลำธารเล็กๆ
broom(n) ไม้กวาด
broom(vt) กวาด,ปัดกวาด,ทำความสะอาด
broomstick(n) ด้ามไม้กวาด
broth(n) น้ำแกง
brother(n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง
BROTHER-IN-brother-in-law(n) พี่เขย,น้องเขย
brotherhood(n) ความเป็นพี่น้องกัน,ภราดรภาพ,คณะสงฆ์
brotherly(adj) ฉันพี่น้อง,เหมือนพี่เหมือนน้อง
brought(vt) pt และ pp ของ bring

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pawnbrokerผู้ประกอบธุรกิจรับจำนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phoroblast; fibroblastเซลล์สร้างเส้นใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pre-Raphaelite Brotherhoodกลุ่มนิยมแบบก่อนราฟาเอล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presentation, browหน้าผากนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precision denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision retained denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure, cerebrospinalความดันน้ำ(หล่อสมอง)ไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lloyd's Brokerนายหน้าประกันภัยของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
library subroutineซับรูทีนจากคลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
legal subrogationการเข้ารับช่วงสิทธิโดยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lee denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; precision denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinsurance brokerนายหน้าประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retrobronchial-หลังหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subrogationการสวมสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subrogationการรับช่วงสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subrogation clauseข้อกำหนดการสวมสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subrogation formใบแบบการสวมสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subrogeeผู้รับช่วงสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subrogor(เจ้าหนี้) ผู้ถูกสวมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subroutineซับรูทีน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Settlement of Claims Abroadการตกลงค่าสินไหมทดแทนในต่างประเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
skeleton, cardiac; fibrous skeleton of heartโครงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synarthrosis; joint, fibrousข้อต่อชนิดเนื้อเส้นใยคั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, bronchialการหดเกร็งของหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scabrousมีขนสาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
supercilia (พหู.); eyebrow; supercilium (เอก.)๑. คิ้ว [มีความหมายเหมือนกับ brow ๒]๒. ขนคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supercilium (เอก.); eyebrow; supercilia (พหู.)๑. คิ้ว [มีความหมายเหมือนกับ brow ๒]๒. ขนคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stockbrokerนายหน้าค้าหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subglabrousค่อนข้างเกลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
syndrome, stroke; cerebrovascular accident (CVA); stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
speech centre; centre, Broca'sศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subroutineซับรูทีน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subroutine libraryคลังซับรูทีน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stroke; cerebrovascular accident (CVA); syndrome, stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke syndrome; cerebrovascular accident (CVA); stroke๑. โรคลมปัจจุบัน๒. โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง๓. โรคหลอดเลือดสมอง [มีความหมายเหมือนกับ disease, cerebrovascular (CVD)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serofibrous-ผิวเยื่อเลื่อมปนพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osseofibrous-เป็นกระดูกและเส้นใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
open subroutineซับรูทีนแบบเปิด [มีความหมายเหมือนกับ in-line subroutine] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
osteofibromaเนื้องอกกระดูกปนเส้นใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
otorrhea, cerebrospinal fluid; otorrhoea, cerebrospinal fluidน้ำไขสันหลังไหลจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
otorrhoea, cerebrospinal fluid; otorrhea, cerebrospinal fluidน้ำไขสันหลังไหลจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
asthma, bronchialโรคหืดหลอดลม [มีความหมายเหมือนกับ asthma] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrogationการยกเลิก, การบอกเลิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrogationการยกเลิก (กฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint, fibrous; synarthrosisข้อต่อชนิดเนื้อเส้นใยคั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchostenosis; bronchiostenosis; bronchoconstrictionหลอดลมตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchovesicular; vesiculobronchial-ถุงลมและหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchusหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchus, mainหลอดลมประธาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brochureอัลปสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bronchoscopyการส่องกล้องตรวจหลอดลม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Brown riceข้าวกล้อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Browser (Computer program)เบราเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fibronectinไฟโบรเนกติน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Broadbrand communication systemระบบสื่อสารแบบบรอดแบรนด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Knowledge brokerนายหน้าความรู้, นายหน้าความรู้ ทำหน้าที่เชื่อมโยงคน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์อย่างแคล่วคล่องมากขึ้น ซึ่งความรู้ได้นี้จะเป็นความรู้ในคนหรือความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) เป็นหลัก [การจัดการความรู้]
Cerebrovascular syndromeกลุ่มอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 50 เกรย์ขึ้นไป อาการที่เกิดได้แก่ กระวนกระวาย สับสน คลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรง ไม่รู้สึกตัว และจะเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น (ดู Radiation syndrome, Bone marrow syndrome และ Gastrointestinal syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
subroutineโปรแกรมย่อย, โปรแกรมที่ถูกโปรแกรมอื่นเรียกใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Fibroblastเซลล์สร้างเส้นใย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bronzeทองสัมฤทธิ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Broker นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า
การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Brokerage firmนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า
การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Brokerage houseนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า
การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Women in television broadcasting สตรีที่ทำงานด้านโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Aphasia, Brocaภาวะเสียการสื่อภาษาแบบโบรคา [TU Subject Heading]
Bead embroideryการเย็บปักถักร้อยลูกปัด [TU Subject Heading]
Broadband communication systemsระบบการสื่อสารแถบความถี่กว้าง [TU Subject Heading]
Broadcast advertisingโฆษณาด้วยการกระจายเสียงและแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcast journalismข่าววิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Broadcastersนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcasting rightsสิทธิในการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broccoliบรอกโคลี [TU Subject Heading]
Broilers (Poultry)ไก่กระทง [TU Subject Heading]
Broken homesครอบครัวแตกแยก [TU Subject Heading]
Brokersนายหน้า [TU Subject Heading]
Bromeliaบรอมีเลีย [TU Subject Heading]
Bromeliaceaeบรอมีลิออยดิอี้ [TU Subject Heading]
Bronchial hyperreactivityภาวะหลอดลมตอบสนองไวเกิน [TU Subject Heading]
Bronchodilator agents ยาขยายหลอดลม [TU Subject Heading]
Bronchoscopyการส่องตรวจหลอดลมปอดด้วยกล้อง [TU Subject Heading]
Bronze drumกลองสัมฤทธิ์ [TU Subject Heading]
Bronzesเครื่องสัมฤทธิ์ [TU Subject Heading]
Brooms and brushesไม้กวาดและแปรง [TU Subject Heading]
Broussonetiaปอกระสา [TU Subject Heading]
Brown algaeสาหร่ายสีน้ำตาล [TU Subject Heading]
Brown riceข้าวกล้อง [TU Subject Heading]
Brown tideปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีน้ำตาล [TU Subject Heading]
Browsers (Computer programs)บราวเซอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Carcinoma, Bronchogenicคาร์ซิโนมาปอด [TU Subject Heading]
Cerebrospinal fluidสารน้ำสมองร่วมไขสันหลัง [TU Subject Heading]
Cerebrovascular accidentภาวะหลอดเลือดในสมองแตก [TU Subject Heading]
Cerebrovascular disordersหลอดเลือดสมองผิดปกติ [TU Subject Heading]
Claim vs [name of country or party agiant which claim are brought]ข้อเรียกร้องต่อ [ชื่อประเทศหรือคู่กรณี] [TU Subject Heading]
Cookery (Brown rice)การปรุงอาหาร (ข้าวกล้อง) [TU Subject Heading]
Customhouse brokersตัวแทนออกของ [TU Subject Heading]
Dibromopropanol phosphateไดโบรโมโพรพานอล ฟอสเฟต [TU Subject Heading]
Digital audio broadcastingการกระจายเสียงด้วยระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Direct broadcast satellite televisionโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agnate brother (n ) พี่น้องต่างแม่ พี่น้องที่พ่อเดียวกันแต่คนละแม่
brocade shoe (n ) รองเท้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหม
broken line (n) เส้นประ
brokenness (n ) การแตกสลาย, การแตกหัก, ภาวะที่ถูกทำให้แตกหัก หรือพังทลาย
bronchodilator (n ) ยาขยายหลอดลม
bronze (n adj) สำริด. ทองแดง
brown rice (n ) ข้าวซ้อมมือ, ข้าวกล้อง
brown shrike (n) นกอีเสือสีน้ำตาล
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้
subrogation rightsรับช่วงสิทธิ
uterine brother (n ) พี่น้องต่างพ่อ พี่ชายหรือน้องชายที่มีแม่เดียวกันแต่คนละพ่อ
we had brough you to testifiedได้นำท่านขึ้นเบิกความต่อศาบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ิbrought forwardยกมา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Broke the doctor's legs and beat two guards into a coma.เขาหักขาหมอ \และทำร้ายผู้คุมสองคนจนถึงขั้นโคม่า Game Ogre (2012)
Nothing broken, however. He's very lucky.แต่ก็ไม่มีอะไรที่หัก \เขาโชคดีมากนะ Game Ogre (2012)
Brought your sidearms back for you.เอาปืนพกกลับมาคืนให้ Episode #1.1 (2012)
As does your brother, Randall.แรนดอลล์ น้องชายนายก็เหมือนกัน Episode #1.1 (2012)
Your brother, Harmon, was done murdered.ฮาร์มอน พี่ชายคุณถูกฆ่าตาย Episode #1.1 (2012)
Or for my brother's murder'?หรือเรื่องที่พี่ชายฉันถูกฆ่า Episode #1.1 (2012)
Now, it won't get you justice for your poor murdered brother.เราจะไม่ได้ความยุติธรรม ให้พี่ชายของนายที่โดนฆ่า Episode #1.1 (2012)
Johnse, it's my brothers.จอห์นซี นั่นพี่ชายฉัน ไปซะ Episode #1.1 (2012)
- Yeah, her bonehead brothers.- ใช่ พี่ชายโง่ๆ ของเธอ - เเม่ Episode #1.1 (2012)
Time he's out of jail, he's dead broke.พอออกจากคุก เขาจะไม่มีอะไรเหลือ Episode #1.1 (2012)
My little brother Ed is standing behind you.เอ็ด น้องชายผมยืนอยู่ข้างหลังคุณ Episode #1.1 (2012)
Get off of me, Tolbert! Why you wanna hurt your future brother-in-law?อย่าทำฉันนะ ทอลเบิร์ต นายจะทำร้ายว่าที่น้องเขยตัวเองทำไม Episode #1.1 (2012)
Feel the kind of torment all the Hatfield's have brought down on us.รู้สึกถึงความทรมานทุกอย่างที่ พวกแฮตฟิลด์ทำไว้กับเรา Episode #1.1 (2012)
My brothers have got Johnse.พี่ชายฉันจับจอห์นซีไป Episode #1.1 (2012)
If I tell you, you gotta swear you ain't gonna hurt my brothers.ถ้าฉันบอกไป คุณต้องสาบานก่อน ว่าจะไม่ทำร้ายพี่ๆ ฉัน Episode #1.1 (2012)
If my son is safe, no harm will come to your brothers.ถ้าลูกชายฉันปลอดภัย พี่ชายเธอจะไม่เป็นอันตราย Episode #1.1 (2012)
See, I wanted to shoot you myself but I gotta humor my brothers.ฉันอยากยิงแกเอง แต่ฉันต้องหาเรื่องสนุกให้พี่น้องฉัน Episode #1.2 (2012)
Rest of you, kneel down there next to your brother.พวกที่เหลือมาคุกเข่าอยู่ข้างพี่แกนี่ Episode #1.2 (2012)
Drunken fool. I'm ashamed to call you my brother.ไอ้คนขี้เมา ฉันอายจริงๆ ที่มีพี่แบบนี้ Episode #1.2 (2012)
- Here, here. If you weren't my brother, you'd be dead right now.ถ้านายไม่ใช่น้องฉัน นายตายไปแล้ว Episode #1.2 (2012)
Get in there and help your brother.ไปช่วยน้องนายเร็ว Episode #1.2 (2012)
- Hold on, little brother.- แข็งใจไว้ ไอ้น้อง Episode #1.2 (2012)
How's your brother, Anse?น้องคุณเป็นไงบ้าง Episode #1.2 (2012)
I understand how you feel, Anse but these boys broke Kentucky law on Kentucky soil and are obliged to be tried by Kentucky justice.ผมเข้าใจดีว่าคุณรู้สึกยังไง แต่คนพวกนี้ทำผิดกฎหมายเคนตั๊กกี้ บนผืนดินของเคนตั๊กกี้ จึงต้องถูกตัดสินโดยศาลเคนตั๊กกี้ Episode #1.2 (2012)
Explain to your brother howsomever he and you and other Hatfields feel and I know that's awful this business requires to be done legal.อธิบายให้น้องคุณฟังทีว่า ไม่ว่าเขากับคุณกับแฮตฟิลด์จะรู้สึกยังไง ซึ่งผมรู้ดีว่ามันแย่ แต่เรื่องนี้ต้องจัดการด้วยกฎหมาย Episode #1.2 (2012)
Your boys stabbed my brother.ลูกแกแทงน้องชายฉัน Episode #1.2 (2012)
If my brother survives, you can have your boys.ถ้าน้องฉันรอด แกก็ได้ลูกคืน Episode #1.2 (2012)
If my brother dies, your boys will stay here and not long before justice will be done on them.ถ้าน้องฉันตาย ลูกแกจะต้องอยู่ที่นี่ แต่จะไม่ได้อยู่ถึงวันที่ ศาลจะตัดสินโทษพวกมัน Episode #1.2 (2012)
I brought some food from home.แม่เอาอาหารจากที่บ้านมาให้ Episode #1.2 (2012)
Same family killed your brothers, killed my pap.ครอบครัวเดียวกับที่ฆ่าพี่ชายเธอ ฆ่าพ่อของฉัน Episode #1.2 (2012)
The baby's daddy, Johnse Hatfield folks is saying he's amongst them that killed your brothers.พ่อของเด็ก จอห์นซี แฮตฟิลด์ ว่าเขาว่าเขาเป็นหนึ่งใน พวกที่ฆ่าพี่ชายเธอ Episode #1.2 (2012)
My brother was always about the work of life, he'd...น้องชายฉันเป็นคนที่เห็นงานมาก่อน Episode #1.2 (2012)
Even if she weren't too sickly she'd not wanna see the murderer of her brothers.ต่อให้เธอไม่ป่วยหนัก เธอก็คงไม่อยากเจอหน้า ฆาตกรที่ฆ่าพี่ชายเธอ Episode #1.2 (2012)
Take a look, little brother.ดูซะให้เต็มตา ไอ้น้อง Episode #1.2 (2012)
Let me do it. I'll get my brothers' killers.ให้ผมทำเอง ผมจะลากคอ คนที่ฆ่าน้องชายผมมา Episode #1.2 (2012)
Purchase some whiskey for my brother's birthday.มาซื้อวิสกี้สำหรับวันเกิดพี่ชายฉัน Episode #1.2 (2012)
Get your horse, go fetch your brother.ขี่ม้าไปตามพี่ชายแกมา Episode #1.2 (2012)
That's my brother.นั่นพี่ชายฉัน Episode #1.2 (2012)
It's just her goldang brother's turning my honeymoon into misery.ก็แค่ว่า... พี่ชายระยำของเธอ เปลี่ยนฮันนีมูนของผมให้เป็นเรื่องเศร้า Episode #1.2 (2012)
Shit, better than watching my layabout brother-in-law drink up all my whiskey profits, right?ยังไงก็คงดีกว่านั่งดูพี่เขยจอมขี้เกียจ กระดกวิสกี้ฉันจนทุนหายกำไรหด Episode #1.2 (2012)
Johnse Hatfield's Uncle Jim Vance and his little brother, Cap.จิม แวนซ์ ลุงของจอห์นซี แฮตฟิลด์ กับน้องชายเขา แคป Episode #1.2 (2012)
Come on. What are you doing to my brother?ทำอะไรพี่ชายฉัน Episode #1.2 (2012)
Well, then you go and you get after them and you bring my brother back here.งั้นก็ออกไปตามหาพวกเขา แล้วพาพี่ฉันกลับมาที่นี่ Episode #1.2 (2012)
I seen my brother Cap down the road.ฉันเห็นแคปน้องฉันที่ถนน Episode #1.2 (2012)
My brother's dead.พี่ฉันตายแล้ว Episode #1.2 (2012)
Now my brother's dead.พี่ฉันตายแล้ว Episode #1.2 (2012)
- Now my brother's dead.- พี่ฉันตายแล้ว Episode #1.2 (2012)
Worse than that, killed my brother and my pap.ที่แย่กว่านั้น เขาฆ่าพี่ชายกับพ่อฉัน Episode #1.2 (2012)
Get your brother, Cap.ลากพี่นายออกมา แคป Episode #1.2 (2012)
But all I brought you is pain in this life.แต่ผมกลับมอบแต่ความเจ็บปวดให้คุณ Episode #1.2 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
broA big fire broke out after the earthquake.
broAbout an hour's walk brought us to the lake.
broA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
broA broad river runs through the city.
broA broken-down car was standing in the middle of the road.
broA burglar broke into his house.
broA burglar broke into my house while I was away on a trip.
broA burglar broke into the bank last night.
broA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
broA burglar broke into the house.
broA burglar broke into the shop last night.
broA burglar broke into the shop yesterday.
broA burglar broke into your house while you were away on vacation.
broA burglar broke in while he was asleep.
broAccording to What I heard, they have broken up.
broA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
broAdam was furious with me when I broke his watch.
broA few minutes' walk brought him to the zoo.
broA few minutes' walk brought me to the park.
broA few minutes' walk brought me to the shore.
broA few minute's walk brought us to the park.
broA fire broke out after the earthquake.
broA fire broke out at the inn that they were staying.
broA fire broke out during that night.
broA fire broke out during the night.
broA fire broke out in a neighborhood hotel.
broA fire broke out in my neighborhood last night.
broA fire broke out in the middle of the city.
broA fire broke out in the neighborhood yesterday.
broA fire broke out in the supermarket last night.
broA fire broke out in this neighborhood last night.
broA fire broke out last night.
broA fire broke out last night and three houses were burnt down.
broA fire broke out near.
broA fire broke out near my house.
broA fire broke out on the fifth floor.
broA fire broke out on the first floor.
broA fire broke out the day before yesterday.
broA forest fire broke out in this area.
broA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
broA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
broA friend of mine is studying abroad.
broA friend of mine showed me all the dolls he had bought abroad.
broAfter a brief peace, war broke out again.
broAfter finishing his examinations, my brother is enjoying skiing to his heart's content.
broAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
broAfter her husband's death, she brought up the two children all by herself.
broAfter his parents' death he was brought up by his aunt.
broAfter their parents died their grandparents brought them up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้มจืด[N] soup, See also: broth, Syn. แกงจืด, Example: เมื่อได้ที่นั่งตั้งวงเรียบร้อยสำรับกับข้าวเริ่มทยอยมามีทั้งแกงเผ็ด ต้มจืด ขนมจีน ผัดหมี่มากมายจนไม่รู้จะกินอะไรดี, Thai definition: กับข้าวที่ปรุงเป็นน้ำ รสไม่เผ็ด
น้องเขย[N] younger brother-in-law, Example: บ้านของน้องสาวน้องเขยอยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านคุณพ่อคุณแม่, Thai definition: สามีของน้องสาว
ประเทืองปัญญา[V] enrich one's mind, See also: broaden one's mind, Example: หนังสือของผู้เขียนล้วนมีคุณค่าและประเทืองปัญญาให้กับผู้อ่าน, Thai definition: ทำให้สติปัญญาดีขึ้น
แตกกลุ่ม[V] be broken off from a group, See also: divided or split into factions, Syn. แตกเหล่าแตกก๊ก, แตกความสามัคคี, Example: ผู้ชุมนุมแตกกลุ่มกันเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน, Thai definition: ไม่สามัคคีกัน
ถ่ายทอดสด[V] broadcast live, Example: คอนเสิร์ตถ่ายทอดสดจากห้างสรรพสินค้า, Thai definition: กระจายเสียงหรือแพร่ภาพไปในขณะที่กำลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น
บีบีซี[N] BBC, See also: British Broadcasting, Syn. สถานีวิทยุกระจายเสียงบีบีซี
ขาดระยะ[V] broken off, Syn. ขาดตอน, ขาดช่วง, Example: รถโดยสารสาธารณะขาดระยะและแน่นมาก ทำให้คนหันมาใช้บริการรถตู้กันมาก, Thai definition: ไม่ต่อเนื่องกัน, ไม่ติดต่อกัน
โบรกเกอร์[N] broker, Syn. นายหน้า, Example: ลูกค้าจะได้รับการวิเคราะห์หลักทรัพย์จากโบรกเกอร์ โดยที่โบรกเกอร์จะได้รับค่านายหน้าจากลูกค้าเป็นผลตอบแทน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินค้าแทนคนอื่น
ไม้กวาด[N] broom, Count unit: อัน, กำ
แพร่ขยาย[V] spread, See also: broaden, extend, expand, widen, Syn. แพร่กระจาย, แพร่, ขยาย, Example: ความนิยมของโทรศัพท์มือถือกำลังแพร่ขยายไปทั่วโลก, Thai definition: กระจายออกไปทั่ว, กระจายออกไปในวงกว้าง, กระจายออกไปในขอบเขตที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ
นายหน้าซื้อขาย[N] broker, See also: agent, go-between, Syn. ผู้แทนขาย, คนกลาง, Example: พอเขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น ก็มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากันหรือทำการซื้อขายกัน
อนุชา[N] brother, See also: younger brother, Syn. น้องชาย, Example: อนุชาของพระรามชื่อพระลักษณ์, Thai definition: ผู้เกิดทีหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อย่างกว้างขวาง[ADV] widely, See also: broadly, Syn. อย่างมากมาย, Ant. อย่างจำกัด, Example: มีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย
เปราะบาง[V] fragile, See also: be easily broken, Syn. บอบบาง, เปราะ, Ant. แข็งแรง, หนา, Example: แก้วเจียระนัยพวกนี้เปราะบางมาก ถือขึ้นเครื่องบินไปด้วยดีกว่า, Thai definition: หักง่าย, แตกง่าย
กระโดดไกล[N] broad jump, See also: long jump, Syn. กีฬากระโดดไกล, Example: กระโดดไกลเป็นกีฬาที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์
ถังแตก[V] be broke, See also: be penniless, be extremely poor, Syn. จนกรอบ, Example: เขาถังแตกเวลาใกล้ๆ สิ้นเดือนเป็นประจำ, Thai definition: ไม่มีเงิน, Notes: (สำนวน)
ภราดรภาพ[N] brotherhood, See also: fraternity, Syn. ภราตรภาพ, ภราตฤภาพ, Example: หากคุณยังไม่ได้เป็นพี่น้องที่แท้จริงของมนุษย์คนอื่นๆ ภราดรภาพระหว่างมนุษย์จะไม่มีวันเป็นจริงขึ้นมาได้, Thai definition: ความเป็นฉันพี่น้องกัน
ไม้กวาด[N] broom, Example: ไม้กวาดใหม่ย่อมกวาดได้เกลี้ยง, Count unit: ด้าม, อัน, Thai definition: เครื่องที่ใชัปัดกวาดให้เตียน มีด้ามถือในตัว
เย็บปักถักร้อย[V] do needlework, See also: do embroidery, embroider, Syn. เย็บผ้า, Example: ย่ายังพอมีเรี่ยวแรงเย็บปักถักร้อยอยู่
เย็บปักถักร้อย[N] embroidery, See also: needlework, sewing, Syn. การเย็บผ้า, Example: คนสมัยโบราณผู้หญิงมักรู้เรื่องเย็บปักถักร้อย ส่วนผู้ชายจะรู้เรื่องการล่าสัตว์มากกว่า, Thai definition: งานฝีมือที่ใช้เข็มและด้ายปักบนผ้า
เยิน[V] be damaged, See also: be broken, be battered, Syn. ยับเยิน, Example: บังโคลนรถเยินเล็กน้อย
วิทยุกระจายเสียง[N] radio broadcast, Example: การใช้วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีข้อจำกัดในเรื่องการรับฟังและรับชม
หมดเนื้อประดาตัว[V] be stone-broke, See also: lose all, be a pauper, be penniless, be destitute, be ruined, Syn. หมดตัว, หมดเนื้อหมดตัว, สิ้นเนื้อประดาตัว, Example: เธอหมดเนื้อประดาตัวเพราะถูกสามีล้างผลาญ
อกสามศอก[ADJ] broad-chested, See also: able-bodied, full-grown, masculine, virile, Example: เขาเป็นผู้ชายอกสามศอก แต่หาเลี้ยงตัวเองไม่ได้, Thai definition: ลักษณะผู้ชายที่มีร่างใหญ่โต แข็งแรง
อกหัก[V] be broken-hearted, See also: be heartbroken, Example: เขาอกหักจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ กลางวันก็เก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวในห้อง, Thai definition: พลาดหวัง (มักใช้ในด้านความรัก)
อกหัก[ADJ] broken-hearted, See also: heartbroken, Example: วัยรุ่นจะชอบเพลงอกหักมาก เพราะเพลงอกหักไพเราะทั้งเนื้อหาและท่วงทำนอง, Thai definition: พลาดหวัง (มักใช้ในด้านความรัก)
อบ[V] bake, See also: roast, broil, cook in an oven, Example: อาหารมื้อนี้มีหอยแมลงภู่อบด้วยเครื่องเทศ หอมหรือกุ้งชุบแป้งทอดกรอบนุ่ม, Thai definition: ทำให้ร้อนหรือสุกด้วยไอน้ำหรือไอไฟในที่ที่ความร้อนออกไม่ได้
ออกอากาศ[V] broadcast, See also: be on the air, Syn. กระจายเสียง, ถ่ายทอด, Example: การรับฟังและรับชมต้องเป็นไปตามเวลาที่ออกอากาศ, Thai definition: กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์
รูปหล่อ[N] bronze statue, Example: หลวงพี่ก้มกราบ แล้วเงยหน้าขึ้นบอกกล่าวรูปหล่อครูบาศรีวิชัย, Count unit: รูป, Thai definition: รูปที่หล่อขึ้น
ล่มจม[V] become bankrupt, See also: go under, become insolvent, be broke, be destitute, be impoverished, go to ruin, collapse, Syn. สิ้นเนื้อประดาตัว, Example: เขาทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อไม่ให้บริษัทล่มจม, Thai definition: สูญเสียเงินทองข้าวของจนหมดตัวหรือเกือบหมดตัว
ล้มเลิก[V] abolish, See also: cancel, rescind, abrogate, put an end to, annul, Syn. เลิก, ยกเลิก, เลิกล้ม, Example: สำนักงานทางด้านยุทธศาสตร์อื่นๆ ถูกยุบและล้มเลิกไป, Thai definition: ไม่ทำต่อไป
ลือเลื่อง[V] spread, See also: circulate, broadcast, disseminate, make known, go around/round, Syn. เลื่องลือ, ระบือ, Example: ข่าวการแต่งงานลูกชายรัฐมนตรีลือเลื่องไปทุกหัวระแหง, Thai definition: กล่าวถึงกันในที่ต่างๆ
ลำแข้ง[N] one's own effort, See also: one's own toil, one's effort, sweat of one's brows, Example: ต่อไปนี้ฉันจะต้องพึ่งแต่ลำแข้งและขาของฉันเอง, Thai definition: กำลังของตนไม่ต้องพึ่งใคร
ส่งสัญญาณ[V] transmit, See also: relay, radio, broadcast, disseminate, send out, Ant. รับสัญญาณ, Example: เครื่องรับชนิดนี้ส่งสัญญาณไปได้ในรัศมีเพียง 200-300 เมตร
สีน้ำตาล[N] brown, Example: เขาวาดภาพที่ใช้สีน้ำตาลเป็นหลัก
ห้วย[N] brook, See also: stream, creek, Example: วันนี้หล่อนจะไปเก็บผักกูดตามริมห้วยมาไว้ทำกับข้าวมื้อเย็น, Count unit: ห้วย, Thai definition: แอ่งที่ขังน้ำซึ่งไหลมาจากภูเขา
นิ่วหน้า[V] frown, See also: knit one's brows, lour, scowl, look daggers, Syn. ขมวดคิ้ว, Example: เขานิ่วหน้าเพราะความเจ็บปวด, Thai definition: ทำหน้าย่นขมวดคิ้วแสดงความโกรธหรือเจ็บปวดเป็นต้น
ผ้านุ่ง[N] panung, See also: brocade worn over the trunks, Syn. โจงกระเบน, Example: นักเรียนทุกคนต้องใส่ผ้านุ่งเวลาเรียนรำไทย, Count unit: ผืน, Thai definition: ผ้าสําหรับนุ่งชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เวลานุ่งม้วนให้เป็นชายกระเบนหรือหางกระเบนแล้วเอาลอดหว่างขาดึงไปเหน็บไว้ที่ขอบผ้าระดับบั้นเอวข้างหลัง
การออกอากาศ[N] broadcast, See also: telecast, transmission, Example: ธ.ก.ส.ให้การสนับสนุนการออกอากาศของรายการเกษตรกรช่วงดังกล่าวตลอดทั้งปีเป็นเงินปีละกว่า 20 ล้านบาท, Thai definition: การกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์
ระราน[V] bully, See also: hector, browbeat, oppress, Syn. เกะกะระราน, Example: นกกระจิบตัวที่มาระรานไม่มีทีท่าว่าจะเลิกลา, Thai definition: กระทบกระทั่งทำให้เกิดความเดือดร้อน หรือแตกร้าวกัน, แกล้งทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
โยง[V] embroil, See also: concern, implicate, involve, enmesh, entangle, Syn. เกี่ยวเนื่อง, โยงใย, Example: ผู้ต้องหาให้การโยงไปถึงอีกคนหนึ่ง
แผ่ขยาย[V] expand, See also: extend, broaden, enlarge, widen, magnify, grow, Syn. แผ่กว้าง, แผ่กระจาย, Example: ปัจจุบันปัญหาใหญ่ๆ ได้แผ่ขยายเข้าสู่สังคมทุกระดับอย่างแก้ไขได้ยาก, Thai definition: คลี่กระจายออกไปให้มีลักษณะกว้างกว่าเดิม
ผู้อ่านข่าว[N] announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้รายงานข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ผู้จัดจะให้นางงามมาเป็นผู้อ่านข่าว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ
ผู้ประกาศข่าว[N] announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: การรายงานข่าวของสถานีนี้ใช้ผู้ประกาศข่าวถึง 5 คน ซึ่งถือว่าเกินความจำเป็น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ
ไพศาล[ADJ] vast, See also: wide, broad, extensive, great, expansive, Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา, กว้างใหญ่ไพศาล, Example: จีนมีเนื้อที่อันไพศาลครอบคลุมอาณาบริเวณหลายตารางกิโลเมตร, Thai definition: ที่มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต
เกาทัณฑ์[N] crossbow, See also: cross-bow, bow, war-bow, eyebrow, Syn. ธนู, กุทัณฑ์, Example: อาวุธที่ใช้ในสมัยอยุธยานั้น จะเป็นอาวุธประจำกายของแต่ละบุคคลทั้งสิ้น เช่น ทวน หอก ดาบ แหลน หลาว เกาทัณฑ์, Count unit: คัน, Thai definition: อาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันสำหรับยิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ข้าวกล้อง[N] brown rice, See also: milled rice imperfectly cleaned, unpolished rice, half milled rice, Syn. ข้าวซ้อมมือ, Example: มารดาควรกินข้าวกล้องเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง, Thai definition: ข้าวที่สีแล้วยังมีข้าวเปลือกปนอยู่เพื่อเอาไปซ้อมให้ขาว
โขนง[N] eye-brow, Syn. คิ้ว, ขนง, Example: นางอัปสรผู้นั้นมีโขนงโก่งงดงามปานจะเอ่ย, Thai definition: ส่วนโค้งขอบกระบอกตาข้างบนซึ่งมีขนขึ้นที่โค้งนั้น
เขย[N] son-in-law, See also: brother-in-law, male relative by marriage, Example: เจ้าเงาะเป็นเขยของท้าวสามล เพราะเป็นสามีของนางรจนา, Count unit: คน, Thai definition: ผัวของลูก เรียกว่า ลูกเขย, ผัวของญาติ เช่น ลุงเขย หลานเขย
เข็มซ่อนปลาย[N] brooch, See also: broach, clasp, safety pin, Syn. เข็มกลัด, Example: ฉันหาเข็มซ่อนปลายจะเอามากลัดเสื้อกันโป๊สักตัวนึง, Count unit: ตัว, Thai definition: เข็มสำหรับกลัดผ้า ซ่อนปลายแหลมไว้ด้านหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชา[n.] (anuchā) EN: younger brother of a prince ; younger brother   
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
บ้านแตก[n. exp.] (bān taēk) EN: broken home   
บ้านแตกสาแหรกขาด[n. exp.] (bān taēk sāraēk khāt) EN: broken family   
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
บริษัทนายหน้า[n. exp.] (børisat nāinā) EN: broker   
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บรอกโคลี [n.] (brøkkhōlī) EN: Broccoli   FR: brocoli
โบรกเกอร์[n.] (brōkkoē) EN: broker ; stockbroker   
โบรมีน[n.] (brōmīn) EN: bromine   FR: brome [m]
บรอดแบนด์[X] (brøtbaēn) EN: broadband   
ฉบับร่าง[n. exp.] (chabap rāng) EN: draft ; early version ; preliminary outline   FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
แฉ่ง[adv.] (chaeng) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly   
ไม่ได้[v. exp.] (chakchā mai dāi) EN: brook no delay   
ช่วยตัวเอง[v. exp.] (chūay tūa-ēng) EN: help oneself ; do it yourself   FR: se débrouiller tout seul
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery   FR: raccommoder ; repriser ; stopper
ดำแดง[adj.] (damdaēng) EN: reddish black ; brown ; dark red ; tan   FR: mordoré
เอกสาร[n.] (ēkkasān) EN: document ; papers   FR: document [m] ; papier [m] ; brochure [f]
ฝาแฝด[n.] (fāfaēt) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double   FR: jumeau [m] ; jumelle [f] ; double [m]
ฟักไข่[v. exp.] (fak khai) EN: hatch eggs ; brood eggs ; incubate eggs ; hatch ; brood   FR: couver des oeufs
ฟันหลอ[n. exp.] (fan lø) EN: broken tooth   FR: dent cassée [f]
หัก[v.] (hak) EN: break ; be broken ; fracture ; dock   FR: briser ; se briser ; se fracturer
หินลูกรัง[n. exp.] (hin lūkrang) EN: light-brown stone   
หอมเผา[n. exp.] (høm phao) EN: broiled shallot   
หัวคิ้ว[n.] (hūakhiu) EN: end of the eyebrow   
หัวอกหัก[v. exp.] (hūa-ǿk hak) EN: be heartbroken   FR: avoir le coeur brisé ; avoir un gros chagrin
ห้วย[n.] (hūay) EN: stream ; creek (Am.) ; brook ; riverlet   FR: rivière [f] ; ruisseau [m]
ห้วยหนอง[n. exp.] (hūay nøng) EN: brook ; creek ; stream ; rivulet   
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded   FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
เจ้าของโรงรับจำนำ[n. exp.] (jaokhøng rōng rap jamnam) EN: pawnbroker   FR: prêteur sur gages [m] ; prêteuse sur gages [f]
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkhit) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man   FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: rice porridge ; rice gruel ; rice soup ; congee ; broken-rice congee   FR: bouillie de riz [f] ; potage de riz [m]
จนกรอบ[adj.] (jon krøp) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken   
จบเรื่อง[v. exp.] (jop reūang) EN: end ; finish ; settle ; be brought to an end ; come to an end   
จุลสาร[n.] (junlasān) EN: pamphlet ; small document ; booklet ; brochure ; leaflet   FR: brochure [f] ; plaquette [f]
กะหล่ำดอก[n.] (kalam-døk) EN: cauliflower ; Heading Broccoli   FR: chou-fleur [m]
กะหล่ำต้น [n.] (kalam-ton) EN: cauliflower ; Heading Broccoli   FR: chou-fleur [m]
การบอกเลิก[n. exp.] (kān bøk loēk) EN: abrogation ; cancellation   
กนิษฐ์[n. exp.] (kanit) EN: younger brother ; younger sister ; darling   FR: frère cadet [m] ; soeur cadette [f] ; chéri [m] ; chérie [m]
การคลื่นที่แบบบราวน์[n. exp.] (kān khleūn thī baēp Brāwon) EN: Brownian motion   FR: mouvement Brownien [m]
การซื้อขายหุ้น[n. exp.] (kān seūkhāi hun) EN: stockbroking ; securities trade   FR: bourse [f]
การยกเลิก[n.] (kān yokloēk) EN: annulment ; cancellation ; abrogation   FR: annulation [f]
เกโรงเรียน[v. exp.] (kē rōngrīen) EN: pay truant from school   FR: faire l'école buissonnière ; s'absenter de l'école sans autorisation ; manquer les cours ; sécher le lycée (fam.) ; brosser les cours (fam. - Belg.)
ไข้ใจ[X] (khai jai) EN: heartsickness ; heartbreak ; love-sickness ; brokenhearted ; downcast   FR: avoir le coeur brisé ; démoralisé ; être abattu
ไข่กวน[n. exp.] (khai kūan) FR: oeuf brouillé [m]
ขมวดคิ้ว[v. exp.] (khamūat khiu) EN: frown ; knit one's brow   FR: froncer les sourcils
ค่านายหน้า[n.] (khā nāinā) EN: commission ; sales commission ; brokerage ; brokerage fees ; broker's fee ; compensation ; fee   FR: prime [f] ; commission [f] ; courtage [m]
ข้าวกล้อง[n. exp.] (khāo klǿng) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRO    B R OW1
BROK    B R AA1 K
EBRO    IY1 B R OW2
BROW    B R AW1
BROC    B R AA1 K
BROZ    B R AA1 Z
BROM    B R AA1 M
BROD    B R AA1 D
BROY    B R OY1
BROX    B R AA1 K S
BROE    B R OW1
BROOM    B R UW1 M
BRO'S    B R OW1 Z
BROWE    B R OW1
BROSH    B R AA1 SH
BRODE    B R OW1 D
BROKE    B R OW1 K
BRONN    B R AA1 N
BRODY    B R OW1 D IY0
BRONC    B R AA1 NG K
BROSS    B R AO1 S
BRONK    B R AA1 NG K
BROOK    B R UH1 K
EBRON    EH1 B R AH0 N
BROAD    B R AO1 D
BROSE    B R OW1 Z
BROER    B R OW1 ER0
BROOD    B R UW1 D
BROTT    B R AA1 T
BROMM    B R AA1 M
BROIL    B R OY1 L
BROUN    B R UW1 N
BROSZ    B R AA1 SH
BROTH    B R AO1 TH
ALBRO    AE1 L B R OW0
ABRON    AH0 B R AA1 N
BRONX    B R AA1 NG K S
BROST    B R AA1 S T
BRODA    B R OW1 D AH0
BRONS    B R AA1 N Z
BRODT    B R AA1 D T
BROCK    B R AA1 K
BROCE    B R OW1 S
CIBRO    S IH1 B R OW0
BROWN    B R AW1 N
BROWS    B R AW1 Z
BRONTE    B R AA1 N T IY0
BOBROW    B AA1 B R OW2
BILBRO    B IY1 L B R OW0
BRONER    B R OW1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bros    (n) (b r o1 s)
brow    (n) (b r au1)
Brody    (n) (b r ou1 d ii)
broad    (n) (b r oo1 d)
broil    (v) (b r oi1 l)
broke    (v) (b r ou1 k)
brood    (v) (b r uu1 d)
brook    (v) (b r u1 k)
broom    (n) (b r uu1 m)
broth    (n) (b r o1 th)
brown    (v) (b r au1 n)
brows    (n) (b r au1 z)
Toubro    (n) (t ou1 b r ou)
abroad    (a) (@1 b r oo1 d)
broach    (v) (b r ou1 ch)
broads    (n) (b r oo1 d z)
brogue    (n) (b r ou1 g)
broils    (v) (b r oi1 l z)
broken    (v) (b r ou1 k @ n)
broker    (n) (b r ou1 k @ r)
brolly    (n) (b r o1 l ii)
bronco    (n) (b r o1 ng k ou)
bronze    (v) (b r o1 n z)
brooch    (n) (b r ou1 ch)
broods    (v) (b r uu1 d z)
broody    (j) (b r uu1 d ii)
brooks    (v) (b r u1 k s)
brooms    (n) (b r uu1 m z)
browns    (v) (b r au1 n z)
browse    (v) (b r au1 z)
Bromley    (n) (b r o1 m l ii)
broaden    (v) (b r oo1 d n)
broader    (j) (b r oo1 d @ r)
broadly    (a) (b r oo1 d l ii)
brocade    (v) (b r @1 k ei1 d)
brogues    (n) (b r ou1 g z)
broiled    (v) (b r oi1 l d)
broiler    (n) (b r oi1 l @ r)
brokers    (n) (b r ou1 k @ z)
bromide    (n) (b r ou1 m ai d)
bromine    (n) (b r ou1 m ii n)
bronchi    (n) (b r o1 ng k ai)
broncos    (n) (b r o1 ng k ou z)
bronzed    (v) (b r o1 n z d)
bronzes    (v) (b r o1 n z i z)
brooded    (v) (b r uu1 d i d)
brooked    (v) (b r u1 k t)
brothel    (n) (b r o1 th l)
brother    (n) (b r uh1 dh @ r)
brought    (v) (b r oo1 t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] Thai: เมืองนอก English: abroad
育てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up
割れる[われる, wareru] Thai: แตก English: to be broken
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: ขยายให้กว้างขึ้น English: to broaden
広める[ひろめる, hiromeru] Thai: เผยแพร่ English: to broaden
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast

German-Thai: Longdo Dictionary
Brot(n) |das| ขนมปัง
Brom(n uniq) |das, nur Sg.| โบรมีน ตัวย่อ Br เป็นธาตุทางเคมี เป็นของเหลวสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว
Roggenbrot(n ) ขนมปังข้าวไรย์ เช่น So lässt sich mit gewöhnlicher Hefe zwar ein Weizenbrot, aber kein richtiges Roggenbrot backen. Roggenteige brauchen eine Säuerung.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendbrot {n}; Abendessen {n} | Abendessen {pl} | Abendbrot essensupper; evening meal | suppers | to have (one's) supper; to have one's evening meal [Add to Longdo]
Abendbrot essen; zu Abend essento have tea [Sc.] [Add to Longdo]
Abrollen {n}; Abspulen {n}unwinding [Add to Longdo]
Abtreten {n} einer Forderung; Forderungsübergang {m}; Gläubigerübergang {m} [jur.]subrogation [Add to Longdo]
Abwickeleinrichtung {f}; Abroller {m}unwinder [Add to Longdo]
Affenbrotbaum {m} [bot.] | Affenbrotbäume {pl}baobab | baobabs [Add to Longdo]
Akzent {m} | Akzente {pl} | irischer Akzentaccent | accents | Irish accent; brogue [Add to Longdo]
Anspruchslose {m,f}; Anspruchsloser; Kulturbanause {m}lowbrow [Add to Longdo]
Anzeige {f}; Reklame {f} | Anzeigen {pl} | Anzeige, die Neugier weckt | großformatige Anzeige | eine Anzeige schaltenadvertisement; ad | advertisements; ads | teaser advertisement | broadsheet | to place an ad [Add to Longdo]
Apfel {m} | Äpfel {pl} | glasierter Apfel | für einen Apfel und ein Ei; für ein Butterbrotapple | apples | toffie apple [Br.]; candy apple | for peanuts; for next to nothing [Add to Longdo]
Arm {m} | Arme {pl} | ein gebrochener Armarm | arms | a broken arm [Add to Longdo]
Arschkriecher {m} [ugs.] | ein Arschkriecher seinarse licker; brown noser [coll.] | to kiss ass [Am.] [Add to Longdo]
eine großzügige Auffassung vertretento take a broad view [Add to Longdo]
Aufhebung {f}; Außerkraftsetzung {f}; Kündigung {f} | Aufhebungen {pl}abrogation | abrogations [Add to Longdo]
Aufkaufen {n}; Wiederverkauf {m}abbroachement [Add to Longdo]
Auflage {f}; Ausgabe {f} (eines Buches) | Auflagen {pl}; Ausgaben {pl} | aktualisierte Ausgabe {f} | überarbeitete Auflage | beschränkte Auflage {f} | broschierte Ausgabe eines Buches | mehrsprachige Ausgabe {f}edition | editions | updated edition | revised edition | limited edition | paper edition of a book | polyglot edition [Add to Longdo]
Aufstrich {m}; Brotaufstrich {m}spread [Add to Longdo]
Augenbraue {f} [anat.] | Augenbrauen {pl}eyebrow | eyebrows [Add to Longdo]
Augenbraue {f}; Stirn {f}brow [Add to Longdo]
Augenbrauenstift {m}eyebrow pencil; eyepencil [Add to Longdo]
Ausland {n} | aus dem Ausland | im Ausland; ins Ausland | ins Ausland gehen | die Reaktion des Auslandesforeign countries | from abroad | abroad | to go abroad | reactions from abroad [Add to Longdo]
Auslandsaufenthalt {m}stay abroad [Add to Longdo]
Auslandsbeteiligung {f}associated company abroad [Add to Longdo]
Auslandserfahrung {f}experience abroad; international experience [Add to Longdo]
Auslandsreise {f}journey abroad [Add to Longdo]
Auslandsstartgenehmigung {f}authorisation to take part in events abroard [Add to Longdo]
Auslandsvertreter {m}agent abroad [Add to Longdo]
Ausstrahlung {f} (Radio, TV)broadcasting; transmission [Add to Longdo]
Austeiler {m}; Verteiler {m}; Spender {m}; Abroller {m}dispenser [Add to Longdo]
Bach {m} | Bäche {pl}brook | brooks [Add to Longdo]
Bachufer {n}brookside [Add to Longdo]
Besen {m}; Auskehrer {m} | Besen {pl}broom | brooms [Add to Longdo]
Besenpfrime {f}brooms [Add to Longdo]
Besenstiel {m} | Besenstiele {pl}broomstick; broom handle | broomsticks [Add to Longdo]
Bier {n} | Biere {pl} | helles Bier | dunkles Bier | Bier von Fass; Fassbier {n}beer | beers | lager; light beer | brown ale; dark beer | draught beer; draft beer [Am.] [Add to Longdo]
Bildfunk {m}facsimile transmission; facsimile broadcast(ing) [Add to Longdo]
Börsenmakler {m}; Börsenmaklerin {f}; Effektenmakler {m}; Effektenmaklerin {f} | Börsenmakler {pl}stock broker | stock brokers [Add to Longdo]
Bordell {n} | Bordelle {pl}brothel | brothels [Add to Longdo]
Bratrost {m} | Bratroste {pl}broiler | broilers [Add to Longdo]
Braue {f} [anat.] | Brauen {pl} | die Brauen zusammenziehenbrow | brows | to knit one's brows [Add to Longdo]
Braun {n}brown [Add to Longdo]
Braunkohle {f}lignite; brown coal [Add to Longdo]
Braunkohlenteeröl {n}brown coal tar oil [Add to Longdo]
Breitband {n}broadband [Add to Longdo]
Breitbandrauschen {n}broadband noise [Add to Longdo]
Breite {f}broadness [Add to Longdo]
Breitseite {f} | Breitseiten {pl}broadside | broadsides [Add to Longdo]
Broschüre {f}; Werbeprospekt {n}leaflet [Add to Longdo]
Broadcast-Adresse {f}broadcast address [Add to Longdo]
Brocken {m} | Brocken {pl}gobbet | gobbets [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
broche(n) la, = แท่งเหล็กชนิดหนึ่งใช้เป็นแกนหมุน เช่น เหล็กเสียบไก่ย่าง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
broken heart (n name) หัวใจสลาย
dobropobro jutro jaz i jubim in pogrea i am

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
いささ小川;いさら小川;細小小川[いささおがわ(いささ小川;細小小川);いさらおがわ(いさら小川;細小小川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook [Add to Longdo]
うぐいす色;鶯色[うぐいすいろ, uguisuiro] (n) (See 鶯茶) greenish brown [Add to Longdo]
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
かり子[かりこ, kariko] (n) (arch) maid in an Osaka brothel [Add to Longdo]
がっくり[, gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P) [Add to Longdo]
きつね色;狐色[きつねいろ, kitsuneiro] (n) light brown [Add to Longdo]
きび砂糖;黍砂糖[きびざとう, kibizatou] (n) light brown sugar [Add to Longdo]
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
くよくよ[, kuyokuyo] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) worry about; mope; brood over; (P) [Add to Longdo]
けりが付く;鳧が付く(ateji)[けりがつく, kerigatsuku] (exp,v5k) (uk) (See けり) to be settled; to be brought to an end [Add to Longdo]
こげ茶色;焦げ茶色[こげちゃいろ, kogechairo] (n) dark brown; olive brown [Add to Longdo]
こんがり[, kongari] (adv,adv-to) (on-mim) well-cooked; well-done; browned [Add to Longdo]
ご兄弟;御兄弟[ごきょうだい, gokyoudai] (n) (hon) (See 兄弟) siblings; brothers and sisters [Add to Longdo]
すっからかん[, sukkarakan] (adj-na,n) (1) flat out (of); completely empty; (2) out of money; penniless; broke [Add to Longdo]
すってんてん[, suttenten] (adj-na) flat broke; cleaned out; penniless [Add to Longdo]
せせらぎ[, seseragi] (n) (1) small stream; brooklet; (2) murmuring (as of a stream) [Add to Longdo]
そら豆;空豆;蚕豆[そらまめ, soramame] (n) broad bean; horse bean; fava bean [Add to Longdo]
たね違い;種違い;胤違い[たねちがい, tanechigai] (n) half-brother; half-sister [Add to Longdo]
どういう風の吹き回しか[どういうかぜのふきまわしか, douiukazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
どうした風の吹き回しか[どうしたかぜのふきまわしか, doushitakazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
なおこ[, naoko] (n) long thin brown "naoko" mushroom [Add to Longdo]
にたつく[, nitatsuku] (v5k,vi) to have (break out into) a broad (suggestive) grin [Add to Longdo]
にたにた;ニタニタ[, nitanita ; nitanita] (adv,n,vs) (on-mim) broad grin [Add to Longdo]
にたり[, nitari] (adv-to) smirkingly; smugly; broadly [Add to Longdo]
ぴくっと[, pikutto] (adv) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
ぴくり[, pikuri] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぴくっと) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter [Add to Longdo]
ふさぎ込む;塞ぎ込む;鬱ぎ込む[ふさぎこむ, fusagikomu] (v5m,vi) to mope; to brood; to be in low spirits; to have the blues [Add to Longdo]
ぷつん[, putsun] (n,adv-to) snap (sound of something being suddenly and irreversibly broken) [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
アイブロー;アイブラウ;アイブロウ[, aiburo-; aiburau ; aiburou] (n) eyebrow [Add to Longdo]
アイブローシェープ[, aiburo-shie-pu] (n) eyebrow shape [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七零八落[qī líng bā luò, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄌㄨㄛˋ, ] (成语 saw) everything broken and in disorder [Add to Longdo]
不名一文[bù míng yī wén, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄧ ㄨㄣˊ, ] without a penny to one's name; penniless; stony-broke [Add to Longdo]
不容[bù róng, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, ] not tolerate; not allow; not brook; not admit [Add to Longdo]
不容置辩[bù róng zhì biàn, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄓˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] peremptory; not to be denied; not brooking argument [Add to Longdo]
不让须眉[bù ràng xū méi, ㄅㄨˋ ㄖㄤˋ ㄒㄩ ㄇㄟˊ, / ] (idiom) to compare favorably with men in terms of ability, bravery etc; to be a match for men; lit. not conceding to men (beard and eyebrows) [Add to Longdo]
中外[zhōng wài, ㄓㄨㄥ ㄨㄞˋ, ] Sino-foreign; Chinese-foreign; home and abroad [Add to Longdo]
中文广播[Zhōng wén guǎng bō, ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广 / ] Chinese (language) broadcast [Add to Longdo]
丹布朗[Dān Bù lǎng, ㄉㄢ ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ, ] Dan Brown (American novelist) [Add to Longdo]
九月九日忆山东兄弟[jiǔ yuè jiǔ rì yì Shān dōng xiōng dì, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄡˇ ㄖˋ ㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄨㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] Remembering my brothers in faraway Shandong on the double ninth festival (poem by Tang Wang Wei's 王維|王维) [Add to Longdo]
二氧化铀[èr yǎng huà yóu, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ, / ] brown oxidier; uranium dioxide [Add to Longdo]
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, ] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas [Add to Longdo]
人浮于事[rén fú yú shì, ㄖㄣˊ ㄈㄨˊ ㄩˊ ㄕˋ, / ] more hands than needed (成语 saw); too many cooks spoil the broth [Add to Longdo]
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, ] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address [Add to Longdo]
伯仲叔季[bó zhòng shū jì, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧˋ, ] eldest; second; third and youngest of brothers; order of seniority among brothers [Add to Longdo]
伯伯[bó bo, ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, ] father's elder brother; uncle [Add to Longdo]
伯叔祖母[bó shū zǔ mǔ, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, ] father's father's brother's wife; great aunt [Add to Longdo]
伯叔祖父[bó shū zǔ fù, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, ] father's father's brother; great uncle [Add to Longdo]
伯母[bó mǔ, ㄅㄛˊ ㄇㄨˇ, ] wife of father's elder brother; aunt; (polite form of address for a woman who is about the age of one's mother) [Add to Longdo]
伯父[bó fù, ㄅㄛˊ ㄈㄨˋ, ] father's elder brother; term of respect for older man [Add to Longdo]
侄媳妇[zhí xí fu, ㄓˊ ㄒㄧˊ ㄈㄨ˙, / ] brother's son's wife; nephew's wife [Add to Longdo]
依依不舍[yī yī bú shě, ㄧ ㄧ ㄅㄨˊ ㄕㄜˇ, ] reluctant to part (成语 saw); broken-hearted at having to leave [Add to Longdo]
[yòng, ㄩㄥˋ, / ] commission (for middleman); brokerage fee [Add to Longdo]
伤心[shāng xīn, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ, / ] to grieve; broken-hearted [Add to Longdo]
伤心致死[shāng xīn zhì sǐ, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄙˇ, / ] to grieve to death; to die of a broken-heart [Add to Longdo]
伤心蒿目[shāng xīn hāo mù, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ ㄏㄠ ㄇㄨˋ, / ] to grieve; broken-hearted [Add to Longdo]
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, / ] emigrant; reside abroad [Add to Longdo]
侨胞[qiáo bāo, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄠ, / ] countryman living abroad [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] broker [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] elder brother [Add to Longdo]
兄弟[xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] brothers; brethren [Add to Longdo]
光天化日[guāng tiān huà rì, ㄍㄨㄤ ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄚˋ ㄖˋ, ] the full light of day (成语 saw); fig. peace and prosperity; in broad daylight [Add to Longdo]
内兄[nèi xiōng, ㄋㄟˋ ㄒㄩㄥ, / ] wife's older brother [Add to Longdo]
内弟[nèi dì, ㄋㄟˋ ㄉㄧˋ, / ] wife's younger brother [Add to Longdo]
全美广播公司[Quán Měi guǎng bō gōng sī, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] National Broadcasting Company (NBC) [Add to Longdo]
八字眉[bā zì méi, ㄅㄚ ㄗˋ ㄇㄟˊ, ] sloping eyebrows, formed like character for "eight" [Add to Longdo]
六亲[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, / ] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子 [Add to Longdo]
具尔[jù ěr, ㄐㄩˋ ㄦˇ, / ] brother [Add to Longdo]
凄恻[qī cè, ㄑㄧ ㄘㄜˋ, / ] heartbroken; sorrowful [Add to Longdo]
出使[chū shǐ, ㄔㄨ ㄕˇ, 使] to go abroad as ambassador; to be sent on a diplomatic mission [Add to Longdo]
出国[chū guó, ㄔㄨ ㄍㄨㄛˊ, / ] to go abroad; to leave the country; emigration [Add to Longdo]
刺绣[cì xiù, ㄘˋ ㄒㄧㄡˋ, / ] embroider [Add to Longdo]
刺绣品[cì xiù pǐn, ㄘˋ ㄒㄧㄡˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] embroidery [Add to Longdo]
刻不容缓[kè bù róng huǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] to brook no delay; to demand immediate action [Add to Longdo]
刘裕[Liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, / ] Liu Yu, founder of Song of the Southern dynasties 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420, reigned as Emperor Wudi of Song 宋武帝 [Add to Longdo]
博大[bó dà, ㄅㄛˊ ㄉㄚˋ, ] enormous; broad; extensive [Add to Longdo]
博大精深[bó dà jīng shēn, ㄅㄛˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄕㄣ, ] wide-ranging and profound; broad and deep [Add to Longdo]
博爱[bó ài, ㄅㄛˊ ㄞˋ, / ] universal fraternity (or brotherhood); universal love [Add to Longdo]
卡拉马佐夫兄弟[Kǎ lā mǎ zuǒ fū xiōng dì, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˇ ㄈㄨ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] Brothers Karamazov by Dostoyevsky 陀思妥耶夫斯基 [Add to Longdo]
去国外[qù guó wài, ㄑㄩˋ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, / ] to go abroad [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
サブルーチン[さぶるーちん, saburu-chin] subroutine [Add to Longdo]
サブルーチン副プログラム[サブルーチンふくプログラム, saburu-chin fuku puroguramu] subroutine subprogram [Add to Longdo]
サブルーチン名[サブルーチンめい, saburu-chin mei] subroutine name [Add to Longdo]
バロース[ばろーす, baro-su] browse [Add to Longdo]
ブラウザ[ぶらうざ, burauza] browser [Add to Longdo]
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] browser war [Add to Longdo]
ブロードバンド[ぶろーどばんど, buro-dobando] broadband [Add to Longdo]
ブロードバンドLAN[ぶろーどばんど LAN, buro-dobando LAN] broadband LAN [Add to Longdo]
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser) [Add to Longdo]
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] broadcast [Add to Longdo]
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
簡略分類体系[かんりゃくぶんるいたいけい, kanryakubunruitaikei] broad classification system [Add to Longdo]
広帯域[こうたいいき, koutaiiki] broadband [Add to Longdo]
広帯域ネットワーク[こうたいいきネットワーク, koutaiiki nettowa-ku] broadband network [Add to Longdo]
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんこう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinkou] B-ISDN, Broadband Integrated Services Digital Network [Add to Longdo]
広帯域伝送[こうたいいきでんそう, koutaiikidensou] broadband transmission [Add to Longdo]
再帰的サブルーチン[さいきてきサブルーチン, saikiteki saburu-chin] recursive subroutine [Add to Longdo]
再入可能サブルーチン[さいにゅうかのうサブルーチン, sainyuukanou saburu-chin] reentrant subroutine [Add to Longdo]
上位概念[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term [Add to Longdo]
上位語[じょういご, jouigo] broader term [Add to Longdo]
情報検索代行業者[じょうほうけんさくだいこうぎょうしゃ, jouhoukensakudaikougyousha] information broker [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
通信衛星[つうしんえいせい, tsuushin'eisei] communication satellite, Broadcast Satellite, BS [Add to Longdo]
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery [Add to Longdo]
同報通信[どうほうつうしん, douhoutsuushin] broadcast communication (vs) [Add to Longdo]
同報伝送[どうほうでんそう, douhoudensou] broadcast transmission [Add to Longdo]
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television [Add to Longdo]
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry [Add to Longdo]
放送形式[ほうそうけいしき, housoukeishiki] broadcast format (TV) [Add to Longdo]
ブロードキャスト[ぶろーどきゃすと, buro-dokyasuto] broadcast [Add to Longdo]
ビジブローカー[びじぶろーかー, bijiburo-ka-] VisiBroker [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冊子[さっし, sasshi] -Heft, Broschuere [Add to Longdo]
変人[へんじん, henjin] Sonderling, Eigenbroetler [Add to Longdo]
岩石[がんせき, ganseki] Gestein, Felsbrocken [Add to Longdo]
日々の糧[ひびのかて, hibinokate] das_taegliche_Brot [Add to Longdo]
泡立つ[あわだつ, awadatsu] schaeumen, brodeln [Add to Longdo]
銅メダル[どうめだる, doumedaru] Bronzemedaille [Add to Longdo]
銅像[どうぞう, douzou] Bronzestatue [Add to Longdo]
青銅[せいどう, seidou] Bronze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top