Search result for

broies

(225 entries)
(2.7622 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broies-, *broies*, broie , broy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา broies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *broies*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
embroider (vt ) add fictitious or exaggerated details into something to make it more interesting
See also: S. exaggerate, embellish, elaborate, R. exaggerate, embellish, elaborate

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broil[VI] โกรธ
broil[VI] ย่าง, See also: ปิ้ง, อังไฟ, Syn. grill
broiler[N] ที่ย่าง, Syn. grill
fibroid[ADJ] ซึ่งมีลักษณะของเส้นใย, See also: ประกอบด้วยเส้นใย, คล้ายเส้นใย, Syn. fibrous
fibroid[N] เนื้องอกซึ่งประกอบด้วยเส้นใยและกล้ามเนื้อเรียบ
charbroil[VT] ต้ม (โดยใช้ไฟที่ได้จากถ่านหิน)
embroider[VT] เย็บปักถักร้อย, See also: ปัก, ปักผ้า, ปักลวดลาย, Syn. knit, stitch, weave
embroider[VT] เสริมแต่งเรื่องราวให้น่าสนใจ, Syn. embellish, exaggerate
embroidery[N] การเย็บปักถักร้อย, Syn. embellishment, needlework, ornamentation
embroidery[N] การเสริมแต่งเรื่องเพื่อให้สนใจมากขึ้น, Syn. embellishment, exaggeration
embroil in[PHRV] ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของ (สิ่งที่ไม่น่ายินดี), See also: ทำให้เข้าไปมีส่วนร่วมใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambroid(แอม' บรอยดฺ) n. amberoid
broider(บรอย'เดอะ) {broidered,broidering,broiders} vt. เย็บปักถักร้อย, See also: broiderer n. ดูbroider broidery n. ดูbroider
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook,heat,bake,burn
broilern. เครื่องย่างหรือปิ้งหรือเผาเนื้อ,เครื่องอบ,คนย่างเนื้อ
embroider(เอมบรอย'เดอะ) v. ถัก,ถักลาย,ร้อย,เย็บปักถักร้อย,ตกแต่ง. ., See also: embroideer n. ดูembroider embroidery n. ดูembroider
embroil(เอมบรอล') vt. ทำให้ไม่ลงรอยกัน,นำเข้ามาพัวพัน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ซับซ้อน., See also: embroiler n. ดูembroil embroilment n. ดูembroil
pan-broilv. ต้มในกระทะเปิดฝา

English-Thai: Nontri Dictionary
broider(n) งานเย็บปักถักร้อย,งานฝีมือ
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง
broil(vi) เร่าร้อน,โกรธ
broil(vt) ผิง,ปิ้ง,ย่าง,อังไฟ
broiler(n) เตาอบ
embroider(vt) ถัก,ร้อย,เย็บปักถักร้อย,ตกแต่ง
embroidery(n) การถัก,การร้อย,การเย็บปักถักร้อย,การตกแต่ง
embroil(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ซับซ้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gabbroic layerชั้นแกบโบร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
embroideryงานเย็บปักถักร้อย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bead embroideryการเย็บปักถักร้อยลูกปัด [TU Subject Heading]
Broilers (Poultry)ไก่กระทง [TU Subject Heading]
Embroideryการเย็บปักถักร้อย [TU Subject Heading]
Embroidery industryอุตสาหกรรมการเย็บปักถักร้อย [TU Subject Heading]
Embroideryเย็บปักถักร้อย [การแพทย์]
Fibroidเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก [การแพทย์]
Fibroid, Recurrentไฟบรอยด์ที่กลับเป็นอีก [การแพทย์]
Fibroinไฟโบรอิน [การแพทย์]
Fibroin, Silkเส้นไหม,โปรตีนไฟโบรอินของไหม,ไฟโบรอินของไหม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I embroidered this case for her myself, and I keep it here always.ฉันปักปลอกหมอนนี้เองเเละเก็บมันไว้ตรงนี้ตลอด Rebecca (1940)
Such snow-scenes are embroidered, too.อย่างกับฉากหิมะที่ถูกกลับหัวเลยนะครับ A Short Film About Love (1988)
We had no broiler, so Johnny did everything in pans.เราไม่มีเตาย่าง เขาเลยทำทุกอย่างในกระทะ Goodfellas (1990)
"Embroidered together, heart against heart. ""หล่อหลอมให้เราเป็นหนึ่งเดียว ผูกพันหัวใจเราไว้คู่กัน" The Red Violin (1998)
The lapels should be blue, there's no green in the embroidery.ปกเสื้อของแท้ต้องมีสีฟ้า และไม่แต่งด้วยด้ายสีเขียว Rock Star (2001)
- You paint tables, play the piano and embroider cushions.-พวกเธอวาดลวดลายบนโต๊ะและเล่นเปียโน และปักหมอน Pride & Prejudice (2005)
Chickens, broiler chickens. Now that's the future.ไก่ นั่นสิอนาคตดี Faith Like Potatoes (2006)
# Like those stars embroidered in my eyes#ประหนึ่งหมู่ดวงดาว ที่พร่างพราวอยู่ในตาของฉัน 200 Pounds Beauty (2006)
# Like those stars embroidered in my eyes# ประหนึ่งดวงดาว ที่พร่างพราวอยู่ในตาของฉัน 200 Pounds Beauty (2006)
# Like those stars embroidered in my eyes# ประหนึ่งดวงดาว ที่พร่างพราวอยู่ในตาของฉัน 200 Pounds Beauty (2006)
You can do a running cross-stitch, finish it with an embroidery knot?คุณปักครอสติชเป็น เย็บผ้าเป็นใช่ใหม? Shooter (2007)
The university isn't gonna get itself embroiled in that kind of controversy, not in this charged climate.มหาวิทยาลัยอยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าไปขวางเขา ก็ไม่ได้ทุนสักเก๊เดียว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And do you the L embroide and brought all those strange dresses in my room?ท่านใช่มั๊ย ที่ทำเย็บปักถักร้อย และเอาเสื้อผ้าแปลกๆ มาไว้ในห้องฉัน ? The Secret of Moonacre (2008)
That sheet on which she embroiled fantails once spread it so as to cover her faceแผ่นนั้น ที่เธอเคยปัก แผ่ออกคลุมหน้าเธอ Pathology (2008)
I mean, the way I see it, agents catch up with us, we just pwwsshhh- charbroil 'em from the inside out.เราก็จะ ปรื๊ยดดดด ต้มพวกมันให้ไส้ทะลักเลย ฉันไม่อยากจะทิ้งศพ ไว้ตามทาง Chapter Five 'Exposed' (2009)
Were embroiled in bitter court battlesเกี่ยวพันกับคดีในศาล Pleasure Is My Business (2009)
It's 122,000 btus of charbroiling power.พลังความร้อนถึง 122,000 บีทียู Connect! Connect! (2009)
Once that geyser goes off, they're broiled.เดี๋ยวน้ำพุร้อนพ่นออกมา พวกมันก็ถูกต้มสุกเอง The Gungan General (2009)
Your Gran embroidered this blanket for you.ย่าของเธอทำผ้าห่มให้เธอแน่ะ Episode #3.3 (2009)
Perhaps you should embroider a red A on your wardrobe, abominable tramp.บางทีเธอน่าจะปักตัวเอสีแดง ไว้บนตู้เสื้อผ้านะ ยัยนมบูด Easy A (2010)
♪ Another angel got his wings this week ♪ ♪ Charbroiled with his own Willie Pete ♪ ♪ No one's dying if you speak double-speak ♪" another angel got his wings this week " " charbroiled with his own Willie Pete " " no one's dying if you speak double-speak " So (2010)
Yeah,well,I could broil,but I think you mean grill.เอ่อ ได้ หั่นก็ได้ แต่คุณหมายถึงสับสินะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Can I come in and watch you broil the suspect?ฉันเข้าไปดูคุณหั่นเขาให้เละได้ไหม The Parts in the Sum of the Whole (2010)
You, Ser, is that the black bat of Harrenhal I see embroidered on your coat?ท่าน นั่นใช่ค้างคาวคำของแฮร์อินฮอลหรือไม่ ที่ปักอยู่บนเสื้อท่าน Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Embroidery in the room...ผ้าปักในห้อง Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
I like to embroider cross-stitch woman.แล้วก็ชอบผู้ชายที่ชอบหัวเราะ Spellbound (2011)
It really is unlike you to do embroidery.มันดูไม่เหมือนคุณหนูเลยนะเจ้าคะที่เย็บปักถักร้อย The Princess' Man (2011)
That's why you should not daydream while you are embroidering.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณหนูถึงไม่ควร ใจลอยขณะเย็บปักถักร้อยนะเจ้าคะ The Princess' Man (2011)
Remember to embroider both sides with the plum blossom pattern.จำไว้เลยนะต้องปักดอกพลัมไว้ทั้งสองด้าน The Duo (2011)
Yes, I will embroider them very nicely and deliver them to you, madam.ข้าจะปักดอกให้สวยและส่งไปให้ท่านค่ะนายหญิง The Duo (2011)
Next time, I will embroider the hundred days red pattern for you, madam.ข้าจะปักดอกแดงร้อยดอกให้ค่ะนายหญิง The Duo (2011)
DON'T EMBROIL ME IN POLITICS NOW.อย่าเอาการเมืองมาสอดไส้ ตอนนี้ Skyfall (2012)
You also get a letterman robe, so you'll need to pick a nickname to embroider on the back.และนายก็จะได้ชุดคลุมของชมรม เพื่อที่นายจะได้ปักฉายาที่ข้างหลังเสื้อนั่น Yes/No (2012)
When I found you, you were wrapped in a blanket, and the name "Emma" was embroidered along the bottom of it.ตอนที่ผมเจอคุณ คุณห่ออยู่ในผ้าห่ม ที่ปักชื่อเอมม่าไว้ ตรงด้านล่าง The Stranger (2012)
The most beautifully embroidered chinese silk, and if you listen to it carefully, you can hear little children asking, "When's dinner?"ผ้าไหมถักของจีนที่สวยที่สุด และถ้าคุณฟังดีๆ นะ คุณจะได้ยินเสียงเด็กๆกำลังถามว่า "ดินเนอร์เมื่อไหร่"? Lost My Power (2012)
And the embroidered calico vest was actually inspired by one of your designs.และเสื้อกั๊กผ้าดิบปักตัวนั้น จริงๆแล้วได้แรงบันดาลใจ จากชุดที่คุณออกแบบ Makeover (2012)
Do you want the fried chicken, or the flame-broiled chicken breast?จะสั่งเป็นไก่ทอด หรืออกไก่ย่างไฟคะ? Nebraska (2013)
- He'll have the flame-broiled.- เขาจะเอาย่างไฟค่ะ Nebraska (2013)
Skipping down the corridors in his embroidered silks.ป้วนเปี้ยนไปมาตามเฉลียงทางเดิน ในชุดผ้าไหมปักเย็บอย่างดี Dark Wings, Dark Words (2013)
The fabric, the embroidery, the metalwork.ทั้งเนื้อผ้า ฝีมือปักร้อย หรือเนื้องานช่าง Valar Dohaeris (2013)
I sleep in sheets embroidered with roses.ผ้าปูที่นอนข้า อบด้วยกลิ่นของมัน And Now His Watch Is Ended (2013)
There. Broil.ทีนี้ไก่งวงก็จะสุก Endgame (2013)
It's embroidered on your Greendale shirt you got at the student store.มันปักอยู่บนเสื้อกรีนเดลที่คุณได้ มาจากร้านค้านักศึกษาไง Intro to Felt Surrogacy (2013)
I was indeed doing some grilling... or broiling actually... for a dinner you committed to.ฉันอยากจะสอบสวนนาย อยากจะทะเลาะกับนายจริงๆ เรื่องดินเนอร์ที่นายบอกว่าจะมากิน Kiss of the Muse (2013)
The bonds that join atoms to make solids and liquids on earth are not strong enough to withstand the heat of the broiling sun.ที่จะทำให้ของแข็งและ ของเหลวที่อยู่ในแผ่นดิน ยังไม่แข็งแรงพอที่จะทน ความร้อนของดวงอาทิตย์ Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
The surface is hotter than a broiling oven, hot enough to melt lead.พื้นผิวที่ร้อนกว่าเตาอบผิง, ร้อนพอที่จะละลายตะกั่ว ทำไม? The World Set Free (2014)
Well, I will not embroil the truth.ดีฉันจะไม่ลงรอยกันความจริง In the Heart of the Sea (2015)
I spent all night on this embroidery.ผมใช้เวลาแต่งตัวทั้งคืน Dead Men Tell No Tales (2015)
Speaking of embroidery, isn't Hoop Dreams over there the one helping you with your citizenship application?พูดเรื่องการแต่งตัว แม่สาวกระโปรงสุ่มคนนั้น ไม่ใช่คนที่ช่วยนายเรื่องสัญชาติเหรอ Dead Men Tell No Tales (2015)
About the Arbois Inn and Officer Schmitt.Zur Sache Auberged'Arbrois und Muller. Flic Story (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broiTake a look at this beautiful embroidery made with great effort.
broiShe embroidered her initials on a white handkerchief.
broiThey did not wish to become embroiled in the dispute.
broiIt is broiling hot.
broiShe gave me charming embroideries.
broiThe cook broiled the meat.
broiI have fibroid tumours. Is there a way to stop them getting large?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เย็บปักถักร้อย[V] do needlework, See also: do embroidery, embroider, Syn. เย็บผ้า, Example: ย่ายังพอมีเรี่ยวแรงเย็บปักถักร้อยอยู่
เย็บปักถักร้อย[N] embroidery, See also: needlework, sewing, Syn. การเย็บผ้า, Example: คนสมัยโบราณผู้หญิงมักรู้เรื่องเย็บปักถักร้อย ส่วนผู้ชายจะรู้เรื่องการล่าสัตว์มากกว่า, Thai definition: งานฝีมือที่ใช้เข็มและด้ายปักบนผ้า
อบ[V] bake, See also: roast, broil, cook in an oven, Example: อาหารมื้อนี้มีหอยแมลงภู่อบด้วยเครื่องเทศ หอมหรือกุ้งชุบแป้งทอดกรอบนุ่ม, Thai definition: ทำให้ร้อนหรือสุกด้วยไอน้ำหรือไอไฟในที่ที่ความร้อนออกไม่ได้
โยง[V] embroil, See also: concern, implicate, involve, enmesh, entangle, Syn. เกี่ยวเนื่อง, โยงใย, Example: ผู้ต้องหาให้การโยงไปถึงอีกคนหนึ่ง
ปัก[V] embroider, Example: เจือจันทร์กำลังปักผ้าอยู่ที่โต๊ะเล็กริมลานหลังบ้านตามเคย, Thai definition: เอาด้าย ไหม หรือดิ้นเป็นต้น สอดด้วยเข็มลงไปบนผืนผ้าให้เป็นลวดลายต่างๆ
สะดึง[N] embroidery hoop, See also: embroidery frame, Example: อุปกรณ์สำหรับการปักริบบิ้นมือเบื้องต้น ได้แก่ ริบบิ้น ไหมปักสีต่างๆ กระดาษลอกลาย กระดาษคาร์บอน เข็มปัก สะดึง หมอนเข็ม, Count unit: อัน, Thai definition: กรอบไม้สำหรับขึงผ้าที่จะใช้เย็บเป็นจีวร, กรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าในเวลาปักดิ้นหรือไหม, ขอบไม้สำหรับขึงเปลมี 4 ด้าน
ชุน[V] darn, See also: mend, repair, make embroidery, Syn. ถัก, ซ่อม, ปะชุน, Example: กางเกงตัวนี้เป็นตัวเดียวที่พี่สาวตัดให้ใส่จนก้นขาดก็ต้องปะชุนเอา, Thai definition: ซ่อมผ้าหรือแหเป็นต้น ที่ขาดทะลุเป็นรูให้เป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยการถักหรือด้วยวิธีอื่นๆ, Notes: (เขมร)
การย่าง[N] roasting, See also: broiling, grilling, Syn. การปิ้ง, การเผา, Example: การย่างเนื้อสเต็กมีหลายแบบ คือ สุกมาก สุกปานกลาง และไม่สุก แล้วแต่ความชอบของผู้บริโภค, Thai definition: การทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ เพื่อให้สุก ระอุทั่วกัน หรือให้แห้ง มักใช้แก่ของสด โดยปกติใช้เวลานานกว่าปิ้ง เช่น ย่างไก่ ย่างหมู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery   FR: raccommoder ; repriser ; stopper
หอมเผา[n. exp.] (høm phao) EN: broiled shallot   
กระเทียมเผา[n. exp.] (krathīem phao) EN: broiled garlic gloves   
กรอง[v.] (krøng) EN: string ; stitch together ; embroider   
อบ[v.] (op) EN: bake ; braise ; roast ; broil   FR: cuire au four ; rôtir ; braiser
ปัก[v.] (pak) EN: embroider   FR: broder
เผา[v.] (phao) EN: heath ; warm up ; bake ; broil ; roast ; char ; grill under the fire   FR: cuire ; griller
พัวพันอยู่ใน[v. exp.] (phūaphan yū nai) EN: be involved in ; be caught up in ; be embroiled in ; be mixed up in   FR: être impliqué dans
ปิ้ง[v.] (ping) EN: toast ; bake ; grill ; broil ; roast ; barbecue   FR: griller
ร้อย[v.] (røi) EN: string together ; thread ; cord ; embroider ; weave   FR: enfiler
สะดึง[n.] (sadeung) EN: embroidery frame ; embroidery hoop   
เฅาปิ้ง[n.] (tao ping) EN: broiler   FR: gril [m] ; rôtissoire [f]
ตกกระไดพลอยโจน[v. exp.] (tok kradai phløi jōn) EN: confess ; follow through after a false step ; be compromised ; get embroiled ; be an innocent victim   
เย็บปักถักร้อย[n. exp.] (yep pak thakrøi) EN: embroidery ; needlework ; sewing   
เย็บปักถักร้อย[v. exp.] (yep pak thakrøi) EN: do needlework ; do embroidery ; embroider   

CMU English Pronouncing Dictionary
BROIL    B R OY1 L
BROICH    B R OY1 CH
BROILED    B R OY1 L D
BROILER    B R OY1 L ER0
FIBROID    F AY1 B R OY0 D
EMBROIL    EH0 M B R OY1 L
FIBROIDS    F AY1 B R OY0 D Z
GABBROIC    G AE0 B R OW1 IH0 K
BROILERS    B R OY1 L ER0 Z
BROILING    B R OY1 L IH0 NG
EMBROIDER    EH0 M B R OY1 D ER0
EMBROILED    EH0 M B R OY1 L D
EMBROIDERY    EH0 M B R OY1 D ER0 IY0
EMBROIDERER    EH0 M B R OY1 D ER0 ER0
EMBROIDERED    EH0 M B R OY1 D ER0 D
EMBROIDERING    EH0 M B R OY1 D ER0 IH0 NG
EMBROIDERIES    EH0 M B R OY1 D ER0 IY0 Z
EMBROIDERERS    EH0 M B R OY1 D ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broil    (v) (b r oi1 l)
broils    (v) (b r oi1 l z)
broiled    (v) (b r oi1 l d)
broiler    (n) (b r oi1 l @ r)
embroil    (v) (i1 m b r oi1 l)
broilers    (n) (b r oi1 l @ z)
broiling    (v) (b r oi1 l i ng)
embroils    (v) (i1 m b r oi1 l z)
embroider    (v) (i1 m b r oi1 d @ r)
embroiled    (v) (i1 m b r oi1 l d)
embroiders    (v) (i1 m b r oi1 d @ z)
embroidery    (n) (i1 m b r oi1 d @ r ii)
embroiling    (v) (i1 m b r oi1 l i ng)
embroidered    (v) (i1 m b r oi1 d @ d)
embroidering    (v) (i1 m b r oi1 d @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bratrost {m} | Bratroste {pl}broiler | broilers [Add to Longdo]
Einband {m} | Einbände {pl}; Einfassungen {pl} | Einband lose | beschädigter Einband | fester Einband | flexibler Einband | gestickter Einband | Einband fehlt | lose im Einbandbinding | bindings | binding loose | binding worn | hard-cover | soft-cover | embroidered binding | binding gone | binding loosened [Add to Longdo]
Stickerei {f} | Stickereien {pl}embroidery | embroideries [Add to Longdo]
Stickerin {f} | Stickerinnen {pl}embroiderer | embroiderers [Add to Longdo]
Verwicklung {f} | Verwicklungen {pl}embroilment | embroilments [Add to Longdo]
bestickento embroider; to broider [Add to Longdo]
besticktbroiders [Add to Longdo]
faserartigfibroid [Add to Longdo]
gestickt {adj}embroidered [Add to Longdo]
glühendbroiling [Add to Longdo]
grillen | grillend | gegrillt | es grillt | es grillteto grill; to broil | grilling; broiling | grilled; broiled | it grills | it grilled [Add to Longdo]
sticken | stickendto embroider | embroidering [Add to Longdo]
verwickeln | verwickelnd | verwickelt | verwickelt | verwickelteto embroil | embroiling | embroiled | embroils | embroiled [Add to Longdo]
Putzerfisch {m} (Labroides spp.) [zool.]cleaner wrasse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンブロイダリー[, enburoidari-] (n) embroidery [Add to Longdo]
エンブロイダリーレース[, enburoidari-re-su] (n) embroidery lace [Add to Longdo]
コード刺繍[コードししゅう, ko-do shishuu] (n) cord embroidery [Add to Longdo]
スカジャン[, sukajan] (n) (See スタジャン) satin and embroidered version of a stadium jumper [Add to Longdo]
ソメワケベラ[, somewakebera] (n) bicolor cleaner wrasse (Labroides bicolor) [Add to Longdo]
ハワイアンクリーナーラス;レインボークリーナーラス;ゴールデンクリーナーラス;ハワイクリーナーラス[, hawaiankuri-na-rasu ; reinbo-kuri-na-rasu ; go-rudenkuri-na-rasu ; hawaikuri-na-ras] (n) Hawaiian cleaner wrasse (Labroides phthirophagus); rainbow cleaner wrasse; golden cleaner wrasse [Add to Longdo]
フィブロイン[, fiburoin] (n) fibroin [Add to Longdo]
フランス刺繍[フランスししゅう, furansu shishuu] (n) embroidery [Add to Longdo]
ブロイラー[, buroira-] (n) broiler; (P) [Add to Longdo]
ミシン刺繍[ミシンししゅう, mishin shishuu] (n) machine embroidery [Add to Longdo]
鰻重;うな重[うなじゅう, unajuu] (n) broiled eel served over rice a lacquered box [Add to Longdo]
塩焼き;塩焼[しおやき, shioyaki] (n,vs) (1) (fish) grilled or broiled with salt; (2) boiling seawater to get salt [Add to Longdo]
蒲焼き;かば焼き;蒲焼[かばやき, kabayaki] (n) loach or eel dipped and broiled in soy-based sauce [Add to Longdo]
甘栗[あまぐり, amaguri] (n) {food} broiled sweet chestnuts [Add to Longdo]
錦繍;錦綉[きんしゅう, kinshuu] (n) (1) fabric with a brocade and embroidery; beautiful fabric; beautiful clothes; (2) beautiful poem; beautiful wording; (3) beautiful autumn leaves; beautiful flowers [Add to Longdo]
残酷焼[ざんこくやき, zankokuyaki] (n) live broiling of shellfish [Add to Longdo]
刺す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to pierce; to stab; to prick; to stick; to thrust; (2) (See 螫す) to sting; to bite; (3) to sew; to stitch; to embroider; (4) (See 差す・11) to pole (a boat); (5) to catch (with a limed pole); (6) (in baseball) to put (a runner) out; to pick off; (P) [Add to Longdo]
刺繍[ししゅう, shishuu] (n,vs) embroidery [Add to Longdo]
刺繍糸[ししゅういと, shishuuito] (n) embroidery thread [Add to Longdo]
子宮筋腫[しきゅうきんしゅ, shikyuukinshu] (n) fibroid; uterine myoma [Add to Longdo]
焼き鍋;焼鍋[やきなべ, yakinabe] (n) cooking pot (for roasting, broiling, etc.) [Add to Longdo]
焼き物;焼物;焼きもの[やきもの, yakimono] (n) (1) earthenware; pottery; porcelain; china; (2) flame-broiled food (esp. fish); (3) tempered blade [Add to Longdo]
照り焼き;照焼き(io);照焼(io)[てりやき, teriyaki] (n) teriyaki (meat or fish marinated in sweet soy sauce and broiled) [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) [Add to Longdo]
煎じ出す[せんじだす, senjidasu] (v5s,vt) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct [Add to Longdo]
煎る;炒る;熬る[いる, iru] (v5r,vt) to parch; to fry; to fire; to broil; to roast; to boil down (in oil) [Add to Longdo]
地無し[じなし, jinashi] (n) fabric dyed, embroided or impressed so that the original fabric is completely covered [Add to Longdo]
直焼き[じかやき, jikayaki] (n) broiling over an open fire [Add to Longdo]
漬け焼き;漬焼き;漬焼;付焼き;付焼;付け焼き[つけやき, tsukeyaki] (n) broiling with soy [Add to Longdo]
浜焼き[はまやき, hamayaki] (n) freshly caught seafood broiled at a beach [Add to Longdo]
縫い[ぬい, nui] (n) embroidery; sewing [Add to Longdo]
縫い取り[ぬいとり, nuitori] (n) embroidery [Add to Longdo]
縫い箔[ぬいはく, nuihaku] (n) embroidery and foil or gilt [Add to Longdo]
縫い模様[ぬいもよう, nuimoyou] (n) embroidered design [Add to Longdo]
縫い紋[ぬいもん, nuimon] (n) embroidered crest [Add to Longdo]
縫物;縫い物;縫いもの[ぬいもの, nuimono] (n) sewing; needlework; embroidery [Add to Longdo]
本染分倍良[ほんそめわけべら;ホンソメワケベラ, honsomewakebera ; honsomewakebera] (n) (uk) bluestreak cleaner wrasse (Labroides dimidiatus) [Add to Longdo]
網焼き[あみやき, amiyaki] (n) {food} grilling; broiling [Add to Longdo]
類線維腫[るいせんいしゅ, ruisen'ishu] (n) fibroid; fibroid tumor; fibroid tumour [Add to Longdo]
炙る;焙る[あぶる, aburu] (v5r,vt) (1) (uk) to warm (i.e. one's hands over a fire); to dry; (2) to scorch; to broil; to toast; to grill [Add to Longdo]
炒りつける;煎りつける;炒り付ける;煎り付ける[いりつける, iritsukeru] (v1,vt) to parch; to roast; to broil; to scorch [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺绣[cì xiù, ㄘˋ ㄒㄧㄡˋ, / ] embroider [Add to Longdo]
刺绣品[cì xiù pǐn, ㄘˋ ㄒㄧㄡˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] embroidery [Add to Longdo]
挑花[tiǎo huā, ㄊㄧㄠˇ ㄏㄨㄚ, ] cross-stitch (embroidery) [Add to Longdo]
湘绣[Xiāng xiù, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄡˋ, / ] Hunan embroidery [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] broil [Add to Longdo]
[kǎo, ㄎㄠˇ, ] to roast; bake; to broil [Add to Longdo]
[biān, ㄅㄧㄢ, ] to stir-fry before broilng or stewing [Add to Longdo]
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] embroidered banner [Add to Longdo]
[gǔn, ㄍㄨㄣˇ, / ] cord; embroidered sash; sew [Add to Longdo]
绷子[bēng zi, ㄅㄥ ㄗ˙, / ] embroidery frame; hoop; tambour [Add to Longdo]
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, / ] to embroider [Add to Longdo]
绣花[xiù huā, ㄒㄧㄡˋ ㄏㄨㄚ, / ] to embroider; to do embroidery [Add to Longdo]
绣花鞋[xiù huā xié, ㄒㄧㄡˋ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄝˊ, / ] embroidered shoes [Add to Longdo]
缠头[chán tóu, ㄔㄢˊ ㄊㄡˊ, / ] embroidered headband used as decoration by actors or in Hui nationality; to reward an actor with brocade headband [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] embroidered collar; expose [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] brocade; embroidered work; bright [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] embroidery [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] (embroidery) [Add to Longdo]
[fǔ, ㄈㄨˇ, ] (embroidery) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top