ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bring on

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bring on-, *bring on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring on[PHRV] นำ(บางสิ่ง)ออกมา, See also: ปรากฏตัว, ออกมา, Syn. come on
bring on[PHRV] เป็นเหตุให้เจ็บป่วย, See also: ทำให้ป่วย, Syn. come on, draw on
bring on[PHRV] ทำให้มีมากขึ้น, See also: เพิ่มผลผลิต, ปรับปรุงให้ดีขึ้น, Syn. bring along, bring forward
bring on[PHRV] ทำให้ประสบกับ, See also: ทำให้พบกับ, ทำให้(บางสิ่ง)เกิดขึ้นกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How'd you like to see me bring one in that dressed out over a thousand pounds?วิธีการจะคุณชอบที่จะเห็นฉัน นำหนึ่งในการที่ แต่งตัวออกไปพันปอนด์? The Old Man and the Sea (1958)
- You can bring one toy.- ลูกเอาไปได้แค่ชิ้นเดียวนะ Toy Story (1995)
Oh yeah, bring on the spall baby!โอ้ใช่แล้ว ขอดูให้เต็มตาหน่อย The Jackal (1997)
Well, bring on the noise and bring on the funk, because I'm bringing out what's in my trunk.รถกระป๋อง? โอหรอ? ส่งเสียงและฟั๊งกี้หน่อย... Inspector Gadget 2 (2003)
Uh, I didn't bring one.เอ๊ะ, อ้อ ไม่ได้เอามาน่ะ. 11:14 (2003)
You're allowed to bring one member of your family to look after you.เธอได้รับอนุญาตให้พาคนในครอบครอบครัวของเธอหนึ่งคนมาดูแลเธอได้ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Bring on the beer.เอาเบียร์มาเลย The Perfect Man (2005)
Yeah, bring on the Beer.เอาเบียร์มาเลย The Perfect Man (2005)
This will bring only trouble.นี่มีแต่จะนำปัญหามาให้ The King and the Clown (2005)
Bring on the confetti!นำลูกปา! Cars (2006)
But you bring only this handful of soldiers against Xerxes?มิใช่หรือ? 300 (2006)
Bring on the next contestants.นำผู้แข่งขันต่อไปขึ้นมา American Duos (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bring onBut showing off the presents could embarrass the guests who did not bring one.
bring onDon't bring on any more shame.
bring onI'll bring one more towel.
bring onThat would bring only a small price.

Japanese-English: EDICT Dictionary
招く[まねく, maneku] (v5k,vt) (1) to invite; to ask; (2) to beckon; to wave someone in; to gesture to; (3) to call in; to send for; to summon; (4) to bring on oneself; to cause; to incur; to lead to; to result in; (P) [Add to Longdo]
忍びない[しのびない, shinobinai] (exp,adj-i) (See 忍ぶ) cannot bring oneself (to do, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bring on
   v 1: cause to arise; "induce a crisis" [syn: {induce}, {bring
      on}]
   2: bring onto the market or release; "produce a movie"; "bring
     out a book"; "produce a new play" [syn: {produce}, {bring
     on}, {bring out}]
   3: cause to appear; "bring on the birthday cake"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top