ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

book up

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -book up-, *book up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
book up[PHRV] จอง, See also: เต็ม (ห้องพัก, โรงแรม, คิวฯลฯ), Syn. book out

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or you could bring the Book upstairs. Emily does it all the time.เอาหนังสือขึ้นมาข้างบน เอมิลี่ทำงั้นทุกที The Devil Wears Prada (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
book upI must bring my address book up to date.
book upI read the book up to page 80 yesterday.
book upPlease bring my book up when you come.
book upShe did the book up in paper.
book upThe boy pretended he could read, but he was holding the book upside down.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  book up
      v 1: book all available places or tickets

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top