Search result for

board of commissioners

(6 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -board of commissioners-, *board of commissioners*, board of commissioner
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา board of commissioners มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *board of commissioners*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
board of commissionersn. คณะกรรมาธิกา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
board of commissionersคณะเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมาธิการ[N] commissioner, See also: commission, Board of Commissioner, committee, Syn. กรรมการ, Example: คณะกรรมาธิการขนส่งมวลชนจะประชุมเพื่อเตรียมการเรื่องรถไฟฟ้า, Thai definition: บุคคลที่ได้รับเลือกจากวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรตั้งเป็นตั้งเป็นคณะกรรมาธิการเพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ ตามที่สภามอบหมายแล้วรายงานต่อสภา คณะกรรมาธิการแบ่งออกเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ ประกอบด้วยคณะกรรมาธิการที่เลือกจากบรรดาสมาชิกของสภา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: commission ; Board of Commissioner ; committee   FR: comité [m] ; commission [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top