ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blockbusting

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blockbusting-, *blockbusting*, blockbust
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blockbusting มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blockbusting*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blockbuster[N] ลูกระเบิดที่ปล่อยจากเครื่องบิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
blockbusterภาพยนตร์หรือหนังสือที่ประสบความสำเร็จได้รับความนิยมจากผู้ชมหรือผู้อ่าน, หนังทำเงิน, หนังสือขายดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This being the time when Hollywood dumps their crappy would-be blockbusters, which we could mock and thus feel better about ourselves.เพราะนี่เป็นช่วงเวลาที่ ฮอลลีวูดปล่อยหนัง ดีแตกออกมา/ซึ่งเราสามารถล้อเลียนได้ The O.C. (2003)
I knew dad had a blockbuster here.ฉันรู้พ่อมีระเบิดอยู่ที่นี่ The Butterfly Effect (2004)
I have to concentrate to destroy the blockbuster. - What? The blockbuster?I have to concentrate if I wanna destroy the blockbuster. my mum would've never started smoking in the first place. The Butterfly Effect (2004)
Now, how do I destroy the blockbuster?how do I destroy the blockbuster? The Butterfly Effect (2004)
I'm joking. Blockbuster and pizza.ล้อเล่นน่ะ แค่เช่าวิดีโอกับพิซซ่าก็พอ Goal! The Dream Begins (2005)
And I call it a blockbuster.เรียกว่าหนังฟอร์มยักษ์ดีกว่า The Constant Gardener (2005)
No such thing as a Blockbuster or dvd.หนังบล็อคบัสเตอร์ หรือดีวีดี ดับเบิ้ลยูจีเอ The Holiday (2006)
Colin, or as he's been dubbed by the queen, "Sir Colin " has gone on to sell millions of records, star in blockbuster films and create his own cologne, "A Whiff of Colin. "คอลิน ผู้ที่สมเด็จพระราชินีแต่งตั้งให้เป็น "เซอร์คอลิน" ซึ่งทำยอดขายได้ถึงล้านแผ่น แถมยังเป็นดาราให้กับหนังของบล็อคบลาสเตอร์ และสร้างแบรนด์โคโลญจ์ของตัวเองในชื่อว่า กลิ่นหอมอ่อนๆของคอลิน Music and Lyrics (2007)
Go to Blockbuster, rent a little romantic comedy, go back to Mom's house, sit on the couch?ไปร้านบล็อคบัสเตอร์, เช่าหนัง แล้วกลับไปนังดู บนโซฟาบ้านแม่เหรอ Eagle Eye (2008)
Soft music. And then you skip this Blockbuster thing.เรื่องเช่าหนังนี่เลิกคุยเลย Eagle Eye (2008)
We're in for a blockbuster.เรามาในที่นี้เพื่อ บล็อคบัสเตอร์ Dan de Fleurette (2009)
I would like you to meet our next blockbuster.เชิญพบกับสินค้าขายดีตัวต่อไปของเรา TRON: Legacy (2010)
- A blockbuster.- บล็อคบัสเตอร์ครับ (ระเบิดที่ทิ้งจากเครื่องบิน) Melbourne (2010)
In the blockbuster hit video game "The Sims,"หรือเราสามารถค้นพบใน ผู้สร้างทฤษฎีทางคณิตศาสตร์? Is There a Creator? (2010)
It's gonna be a blockbuster.มันคงจะดังระเบิดแน่ๆ Red Sky at Night (2010)
Blockbusters has shut down. - Right.ร้านเช่าหนังปิดแล้วอ่ะดิ Attack the Block (2011)
Yeah, you and Blockbuster Video.ใช่ เธอมันเชย ล้าสมัย Gone, Gone, Gone (2012)
Virtanen didn't have any blockbuster drugs in the pipeline.กับเวอร์ทาเน่นซึ่งไม่มียาตัวไหนดังๆเลย ในตลาดยา Risk (2012)
Sweet Pea will get the tapes. You been to Blockbuster, right?ให้เจ้าถั่วน้อยนั่นเป็นคนไปเอาเทป The Gunk in the Garage (2012)
Potential blockbuster drug down the drain.ทำให้ยายอดนิยมพวกนั้น ถูกโยนทิ้งไป In Extremis (2013)
Ashley Wednesday, star of the blockbuster Cube Theorem franchise, was spotted with pop rapper Conner4Real, leaving the exclusive New York City nightclub...แอชลีย์ เวนส์เดย์ ดารานำของหนังดัง ทฤษฎีบทรูปลูกบาศก์ ทฤษฎีบทรูปลูกบาศก์ มีคนเจอว่าอยู่กับนักร้องเพลงแร็พชื่อดัง คอนเนอร์โฟร์เรียล Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Yeah, it's called the euphoric blockbuster and it's supposed to make Special K look weak.Das ist EUPHORIC BLOCKBUSTER, gegen das ist SPECIAL K harmlos. Versuch's. Kids (1995)
Jesus Christ and his apostles were certainly not into man on man action... which is how they describe it on their porno videos... which I'm proud to say Blockbuster does not carry.Jesus und seine Jünger standen nicht auf solche Schweinereien, wie sie sie in Pornos zeigen, die es nicht bei Blockbuster gibt. Ich arbeite dort. The Opposite of Sex (1997)
There you go.Bitte sehr. Das ist eine "Blockbuster-Video" Notting Hill (1999)
I'm an active renter at Blockbuster and I attend the Film du Cinema as much as possible.Ich bin ein aktiver Leiher bei Blockbuster, und ich besuche das Film du Cinéma... so oft wie möglich. Bowfinger (1999)
New bloods are all around, but we're making a big budgeted movie.Das findest du an jeder Ecke. Wir drehen einen Blockbuster. King of Comedy (1999)
As they are in Blockbuster, T ower, and stores across the nation.Genauso, wie bei Blockbuster, Tower und jedem Plattenladen im Land. Sex, Lies and Politics (1999)
Stick it to canvas as part of a piece depicting a society populated by cathode junkies selling their imagination for quick-fix media hits from the Blockbuster syringe ?Willst du ihn an die Leinwand hängen als Zeichen für eine Gesellschaft voller Elektro-Junkies, die ihre Phantasie an die Medien verkaufen, nur um sich eine Blockbuster-Spritze zu leisten? Epiphanies (1999)
They're giving away Dragon Ball Z at Blockbuster.Die verteilen kostenlos "Dragonball Z" bei Blockbuster. The Glass House (2001)
- Blockbuster Video?- Blockbuster Video? K-9: P.I. (2002)
I stopped by Blockbuster in case those are boring.Ich war bei Blockbuster, falls die langweilig sind. The Good Samaritan (2004)
Hollywood blockbusters have their lunch.Hollywood blockbustern zum Essen. Up the Down Steroid (2004)
More popular than The Celestial Homecare Omnibus, better selling than 53 More Things to Do in Zero Gravity, and more controversial than Oolon Colluphid's trilogy of philosophical blockbusters, Where God Went Wrong,Populärer als der Himmlische Heimschützer-Almanach, mehr verkauft als 53 neue Aktivitäten bei Schwerelosigkeit und kontroverser als Oolon Colluphids philosophische Blockbuster Wo Gott sich irrte, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005)
They rented movies at Blockbuster.Sie haben sich Filme bei Blockbuster ausgeliehen. Exodus (2005)
Well, you better get moving. Blockbuster closes at 10.Dann solltest du dich beeilen, Blockbuster macht um zehn zu. Gorilla Warfare (2005)
I don't need Blockbuster. This is gonna be all me.Dafür brauch ich Blockbuster nicht, das mach ich selbst! Gorilla Warfare (2005)
By the Way, Do You Have Zo? s Number? Is a blockbuster.Übrigens, "Hast du Zoés Telefonnummer?" Ist ein Blockbuster. The Science of Sleep (2006)
No such thing as a Blockbuster or dvd.Nicht so was wie Blockbuster oder DVD. The Holiday (2006)
I'll try Blockbuster.Ich probiere es bei Blockbuster. Queer Duck: The Movie (2006)
Blockbuster over there.- Bei den Blockbustern, da drüben. 10 Items or Less (2006)
I'm wasting my time at Blockbuster.Blockbuster ist Zeitvergeudung. Johnny Cakes (2006)
The kid spends every night in some fucking club in New York, sleeps till noon, puts in a couple hours at Blockbuster and that's it.Der Kleine verbringt jede Nacht in so einem Scheißklub in New York, schläft bis mittags, geht ein paar Stunden zu Blockbuster, das war's. Johnny Cakes (2006)
- Blockbuster.- Bei Blockbuster. Mr. & Mrs. John Sacrimoni Request (2006)
Fine, but for now is it safe to say that there are worse ways to earn money than by stocking shelves at Blockbuster?Na schön, aber könnte man nicht sagen, dass es schlimmere Brotverdienste gibt, als bei Blockbuster Regale einzuräumen? Mr. & Mrs. John Sacrimoni Request (2006)
And he got a job at Blockbuster.- Und er arbeitet bei Blockbuster. Gut. The Fleshy Part of the Thigh (2006)
I went to blockbuster today to rent "cinderella man"- Ich wollte mir bei Blockbuster was ausleihen. Cold Stones (2006)
From blockbuster?Bei Blockbuster? Cold Stones (2006)
What, I should care about blockbuster?Wegen Blockbuster aufregen? Cold Stones (2006)
Make a blockbuster, Min-ho.Und Min-ho: dreh einen Blockbuster! A Dirty Carnival (2006)
The Thanksgiving sales, the parades, the blockbuster movies.Der Thanksgiving-Ausverkauf, die Paraden, die Blockbuster-Filme. Scoop and Run (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOCKBUSTER    B L AA1 K B AH2 S T ER0
BLOCKBUSTERS    B L AA1 K B AH2 S T ER0 Z
BLOCKBUSTER'S    B L AA1 K B AH2 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blockbuster    (n) blˈɒkbʌstər (b l o1 k b uh s t @ r)
blockbusters    (n) blˈɒkbʌstəz (b l o1 k b uh s t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大片[dà piàn, ㄉㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, ] wide expanse; large area; vast stretch; extending widely; blockbuster movie, #5,104 [Add to Longdo]
畅销书[chàng xiāo shū, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ ㄕㄨ, / ] a best-seller; a best-selling book; a blockbuster, #26,243 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knüller {m}; Renner {m}; Hammer {m}; tolles Dingblockbuster [Add to Longdo]
Minenbombe {f}; große Bombe {f} [mil.] | Minenbomben {pl}blockbuster | blockbusters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロックバスター[, burokkubasuta-] (n) blockbuster [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top