ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bless me!

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bless me!-, *bless me!*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bless me! มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bless me!*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนิจจา[INT] Alas, See also: dear me!, bless me!, Syn. อนิจจัง, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสารสังเวชเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนิจจา[excl.] (anitjā) EN: alas! ; dear me! ; bless me!   FR: hélas !

Japanese-English: EDICT Dictionary
したり[, shitari] (int) God bless me!; Good heavens! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bless \Bless\, v. t. [imp. & p. p. {Blessed}or {Blest}; p. pr. &
   vb. n. {Blessing}.] [OE. blessien, bletsen, AS. bletsian,
   bledsian, bloedsian, fr. bl?d blood; prob. originally to
   consecrate by sprinkling with blood. See {Blood}.]
   1. To make or pronounce holy; to consecrate
    [1913 Webster]
 
       And God blessed the seventh day, and sanctified it.
                          --Gen. ii. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To make happy, blithesome, or joyous; to confer prosperity
    or happiness upon; to grant divine favor to.
    [1913 Webster]
 
       The quality of mercy is . . . twice blest;
       It blesseth him that gives and him that takes.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It hath pleased thee to bless the house of thy
       servant, that it may continue forever before thee.
                          --1 Chron.
                          xvii. 27 (R.
                          V. )
    [1913 Webster]
 
   3. To express a wish or prayer for the happiness of; to
    invoke a blessing upon; -- applied to persons.
    [1913 Webster]
 
       Bless them which persecute you.    --Rom. xii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   4. To invoke or confer beneficial attributes or qualities
    upon; to invoke or confer a blessing on, -- as on food.
    [1913 Webster]
 
       Then he took the five loaves and the two fishes, and
       looking up to heaven, he blessed them. --Luke ix.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   5. To make the sign of the cross upon; to cross (one's self).
    [Archaic] --Holinshed.
    [1913 Webster]
 
   6. To guard; to keep; to protect. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   7. To praise, or glorify; to extol for excellences.
    [1913 Webster]
 
       Bless the Lord, O my soul: and all that is within
       me, bless his holy name.       --Ps. ciii. 1.
    [1913 Webster]
 
   8. To esteem or account happy; to felicitate.
    [1913 Webster]
 
       The nations shall bless themselves in him. --Jer.
                          iv. 3.
    [1913 Webster]
 
   9. To wave; to brandish. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And burning blades about their heads do bless.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Round his armed head his trenchant blade he blest.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   Note: This is an old sense of the word, supposed by Johnson,
      Nares, and others, to have been derived from the old
      rite of blessing a field by directing the hands to all
      parts of it. "In drawing [their bow] some fetch such a
      compass as though they would turn about and bless all
      the field." --Ascham.
      [1913 Webster]
 
   {Bless me!} {Bless us!} an exclamation of surprise. --Milton.
 
   {To bless from}, to secure, defend, or preserve from. "Bless
    me from marrying a usurer." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To bless the doors from nightly harm. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To bless with}, {To be blessed with}, to favor or endow
    with; to be favored or endowed with; as, God blesses us
    with health; we are blessed with happiness.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top