หรือคุณหมายถึง bißer?
Search result for

bisser

(47 entries)
(0.0304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bisser-, *bisser*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bisser มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bisser*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Come now. Just a little piece.- Ah, geh, hör auf, des bisserl Erdbeerkuchen. The Nasty Girl (1990)
Sit here, please.Bitte schön. Setzen wir uns doch ein bisserl her. Bitte. The Nasty Girl (1990)
Put a little ice on it. It'll be fine.Tu ein bisserle Eis drauf, dann wird des schon wieder. Robin Hood: Men in Tights (1993)
That might get a bit close.Des könnt a bisserl eng werden. Manitou's Shoe (2001)
I've always said, I need more time.-ich hab immer g'sagt, ich brauch noch a bisserl Zeit! Manitou's Shoe (2001)
Shall we go on?Gehen wir noch ein bisserl rum? Cherry Blossoms (2008)
I'll drive you around a little, okay? Show you the city.Ich führ euch ein bisserl rum und zeig euch die Stadt. Cherry Blossoms (2008)
A little more.Mach weiter. Massier ihn noch ein bisserl. Cherry Blossoms (2008)
Let us take the S-Bahn... a little big city flair for us country bumpkins...Lass uns ruhig mit der S-Bahn fahren. So ein bisserl ein Großstadt-Gefühl für uns Landpomeranzen. Gell? Cherry Blossoms (2008)
Let me just stay here with you a little longer. Just a little. Please.Lass mich noch ein bisserl hier bei dir bleiben. Cherry Blossoms (2008)
Sure.Nur noch ein bisserl. Bitte. Freilich. Cherry Blossoms (2008)
It's a little late.Da haben Sie sich ein bisserl zu spät entschieden. The Bone Man (2009)
C'mon, let's snuggle.Geh magst nicht noch kuscheln, ein bisserl? The Bone Man (2009)
Can I lean on you?Darf ich mich ein bisserl anhalten. The Bone Man (2009)
Up shit creek, aren't we?Stecken wir ein bisserl in der Scheiße? The Bone Man (2009)
There's a bend... with a wide emergency lane, we're pulled overthere with a silver Mini...jetzt wo es da runter geht... eh da auf die nach Prag... auf die ...auf die 22er... und da macht... da ist da so ein... da ist so eine lange Kurve... da am Pannenstreifen... da wird er ein bisserl breiter... genau da stehen wir... mit so einem... silbernen Mini... ja... könntet ihr The Bone Man (2009)
You know me, I tease rough.Gnädiges Fräulein, Sie kennen mich doch. Meine Scherze sind a bisserl grob. Inglourious Basterds (2009)
No, use the words of the Holy Bible with her.Redet lieber ein bisserl Schriftdeutsch mit ihr. The Holy Land of Tyrol (2010)
He's a little snappish today.Is heute a bisserl grantig, weißt? The Unintentional Kidnapping of Mrs. Elfriede Ott (2010)
Coffee with milk, 2 soft boiled eggs, a roll with butter and a bit of jam. And a baked charlotte, OK?Kaffee mit Milch, zwei Eier im Glasl, ein Buttersemmerl mit ein bisserl Marmelad... und eine Biskottentorte, ja? The Unintentional Kidnapping of Mrs. Elfriede Ott (2010)
It's her only link to the outside world.So kriegt sie wenigstens noch ein bisserl was mit von der Welt. The Unintentional Kidnapping of Mrs. Elfriede Ott (2010)
Are you a little nervous?Sind Sie ein bisserl nervös? The Unintentional Kidnapping of Mrs. Elfriede Ott (2010)
You seem a little uptight yourself.Sie wirken aber auch ein bisserl unentspannt. The Unintentional Kidnapping of Mrs. Elfriede Ott (2010)
Vroni really does like Gerry, even though he can be a pain.Die Vroni mag den Gerry ja wirklich, auch wenn er ein bisserl anstrengend ist. The Unintentional Kidnapping of Mrs. Elfriede Ott (2010)
Wait a sec.Wart ein bisserl. The Unintentional Kidnapping of Mrs. Elfriede Ott (2010)
We could snuggle a little.Ein bisserl kuscheln? The Unintentional Kidnapping of Mrs. Elfriede Ott (2010)
I have to back up a little.Dazu muss i a bisserl ausholen. The Unintentional Kidnapping of Mrs. Elfriede Ott (2010)
Something stinks, doesn't it?Heast stinkt's da net a bisserl? The Unintentional Kidnapping of Mrs. Elfriede Ott (2010)
Sorry. C'mon let's get her and go.Entschuldige, es hat a bisserl dauert, komm, pack ma's zamm. The Unintentional Kidnapping of Mrs. Elfriede Ott (2010)
It's a little more than I can handle.Ist schon ein bisserl viel. The Unintentional Kidnapping of Mrs. Elfriede Ott (2010)
We didn't mean any harm. We just wanted to borrow you.Wir wollten Ihnen echt nix Schlechtes, einfach ein bisserl ausborgen. The Unintentional Kidnapping of Mrs. Elfriede Ott (2010)
I can't take this anymore either.Mir wird des jetzt alles a bisserl viel! Weil i a nimmer mehr kann! The Unintentional Kidnapping of Mrs. Elfriede Ott (2010)
Now, my little Hatsi, go to work.Ja, lach a bisserl, Schatzi. Hä? 360 (2011)
You cant bother Muffler with that little hit.Mit dem Bisserl brauchst du nicht zum Muffler fahren. Was geht's dich an? Tom und Hacke (2012)
You wont get anything for this.Für das Bisserl kriegst du nix. Tom und Hacke (2012)
Titchy little snapperwhippers like you should not be higgling around with old sage and onions like me.Zupplige kleine Wesserbisser wie du haben einfach nix verloren bei alten Zeiselgrausen wie mir. The BFG (2016)
keep your eye on the girl, and help her a bit if necessary understood?Behalt das Mädel im Auge, und hilf ein bisserl nach, wenn es nötig sein sollte. Verstanden? Congress Dances (1931)
After all, I have to think about the future.Ich muß doch ein bisserl an unsere Zukunft denken. Sissi (1955)
I, and every other woman with a heart, would have done the same thing!Jede Frau, die ein bisserl Herz im Leibe hat, hätte dasselbe getan. Sissi: The Young Empress (1956)
Out with you! Out!Ein bisserl schneller. Reservations Are Required (1965)
She wants to sell some milk. ( men cheering )Sie will ein bisserl Milch verkaufen. Diamonds in the Rough (1966)
Well, I'm-I'm a little bit hungry.Na ja, jetzt bin ich schon ein bisserl hungrig. Praise the Fuhrer and Pass the Ammunition (1967)
I was on duty but sleeping.Ich hatte zwar Dienst. Ich hab aber ein bisserl geschlafen. The Tower (1967)
Just stretch your hands a little bit more though it.Dann streckst du Hände a bisserl durch. Die Engel von St. Pauli (1969)
- Hurry.- Aber bisserl fix. Die Engel von St. Pauli (1969)
Excuse me, Inspector, I was a bit distracted by the cat.Entschuldigen Sie, Herr Inspektor, ich war a bisserl abgelenkt durch die Katz. Die Engel von St. Pauli (1969)
Wanna watch a little.Willst a bisserl zuschauen. Die Engel von St. Pauli (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top