Search result for

biog

(102 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biog-, *biog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biography[N] อัตชีวประวัติ, See also: ประวัติชีวิต, ประวัติส่วนตัว, ชีวประวัติ, Syn. autobiography, profile
biographer[N] ผู้เขียนชีวประวัติของผู้อื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biogenesisn. การสร้างสิ่งมีชีวิตจากสิ่งมีชีวิตอื่น, See also: biogenetic,biogenous adj., Syn. biogeny
biographer(ไบออก'กระเฟอะ) n. ผู้เขียนชีวประวัติ'
biographial(ไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj.,n. เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล,วรรณคดีชีวประวัติ'
biographic(ไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj.,n. เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล,วรรณคดีชีวประวัติ'
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
autobiographic(al) (ออโทไบโอกราฟ'ฟิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับประสบการณ์หรือชีวประวัติของตัวเอง,เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autobiography(ออโทไบออก'กระฟี) n. ชีวประวัติของตัวเอง,อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ.

English-Thai: Nontri Dictionary
biographer(n) คนเขียนชีวประวัติ
biographical(adj) เกี่ยวกับชีวประวัติ
biography(n) ชีวประวัติ,อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ
autobiographer(n) ผู้เขียนอัตชีวประวัติ
autobiographic(adj) เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
autobiography(n) อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biogasแก๊สชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biogenesisกำเนิดชีวิตจากสิ่งมีชีวิต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biogenesisกำเนิดชีวิตจากสิ่งมีชีวิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biogenetic lawกฎการซ้ำรูป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biogenic rockหินชีวภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biogeochemical prospectingการสำรวจชีวธรณีเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biogeochemistryวิชาชีวธรณีเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
biogeographyชีวภูมิศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biogasก๊าซชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biogasก๊าซชีวภาพ
ก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์สารในสภาพที่ขาดออกซิเจน เรียกขบวนการที่เกิดขึ้นนี้ว่า การย่อยสลายไร้อากาศ ตามธรรมชาติโดยทั่วไปกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นในที่ลุ่มชื้นแฉะ ก้นทะเลสาบและในที่ลึกลงไปใต้ผิวดิน หรืออาจเกิดจากมนุษย์ เช่น ในบ่อน้ำเสียปศุสัตว์ และในหลุมขยะกลบฝัง เป็นต้น ก๊าซชีวภาพประกอบด้วยก๊าซมีเทน 60-80% คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 20-40% โดยประมาณ นอกจากนี้อาจมีไนโตรเจน ไฮโดรเจน และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ปนอยู่ในปริมาณเล็กน้อย [ปิโตรเลี่ยม]
Biogasก๊าซชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biogasก๊าซชีวภาพ [TU Subject Heading]
Biogas แก๊สชีวภาพ
แก๊สที่เกิดจากการย่อยสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะ แอนแอโรบิก ประกอบด้วยมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Biogas ก๊าซชีวภาพ
ก๊าซที่เกิดจากการย่อยสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะ แอนแอโรบิก [สิ่งแวดล้อม]
Biogasไบโอก๊าซ, ไบโอก๊าซ คือก๊าซที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายหรือกระบวนการหมักสารอินทรีย์ รวมทั้งของเสียในสภวะไร้อากาศ ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ มักประกอบด้วยมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Biogenesisชีวกำเนิด,ชีวิต,กำเนิด [การแพทย์]
biogenesisไบโอเจเนซิส, ทฤษฎีที่กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตมีกำเนิดมาจากสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Biogenic Aminesไบโอเจนิคแอมินส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Start talking, or the biography of Clark Kent comes to a sudden, tragic end!พูดได้แล้ว หรือจะให้เรื่องราวของคล๊ากกลายเป็นเรื่องจบของละครเสร้าง Odyssey (2008)
Their photos, their biographies.รูปของพวกเขา ประวัติของพวกเขา Joy (2008)
Well, I imagine it's some kind of biographical piece.อืม ผมคิดว่าน่าจะเป็น ส่วนของชีวประวัตินะครับ Frost/Nixon (2008)
Maybe the Marbro or the Biograph.ก็ไม่มาร์โบร ก็ไบโอกราฟ Public Enemies (2009)
And we have not learned if he will go to the Marbro or the Biograph.และเราไม่รู้ว่าเขาจะไปมาร์โบรหรือไบโอกราฟ Public Enemies (2009)
What's playing at the Marbro? What's playing at the Biograph?มาร์โบรฉายอะไร แล้วไบโอกราฟฉายอะไร Public Enemies (2009)
The Biograph is playing a gangster picture starring Clark Gable, Manhattan Melodrama.ที่ไบโอกราฟฉายหนังแก็งค์เตอร์ หนังของคลาก แกเบอร์เรื่องแมนฮัตตัน ไบโอรามา Public Enemies (2009)
Sergeants Zarkovich and O'Neill, from the East Chicago Police Department, and Agent Winstead will be at the Biograph, as will I.จ่าเซอโกวิชกับโอนิวจากกรมตำตรวจอีส ชิคาโก และเจ้าหน้าที่วินสเตทดักที่ไบโอกราฟพร้อมกับผม Public Enemies (2009)
You wrote his biography, roy.คุณจะพูดอะไร? Omnivore (2009)
Ok, do you want biographical informationโอเค... คุณต้องข้อมูล ประวัติบุคคล Faceless, Nameless (2009)
Yeah, his whole biography's written on him in ink.ครับ ชีวประวัติ ของเขาทั้งหมด เขียนอยู่บนตัว ด้วยน้ำหมึก Snakehead (2009)
Biographies of Korea's Top Businessmenชีวประวัติของยอดนักธุรกิจของเกาหลี. Shining Inheritance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
biogHis biography is quite true to life.
biogHe wrote a biography of a famous poet.
biogI illustrated his biography with some pictures.
biogThe history of the world is but the biography of great men.
biogA good biography is interesting and instructive.
biogThe difficulty with biography is that it is partly record and partly art.
biogGreat geniuses have the shortest biographies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก๊าซชีวภาพ[N] biogas, Example: นอกเหนือจากก๊าซชีวภาพจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมแล้ว ยังเป็นแหล่งพลังงานในการหุงต้มอีกด้วย, Thai definition: ก๊าซที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของแบคทีเรียกับของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
ก๊าซชีวภาพ[N] biogas, Thai definition: ก๊าซที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของแบคทีเรียกับของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
พระประวัติ[N] biography, Syn. ประวัติ, พระราชประวัติ, Example: พระประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เรียนมาจากโรงเรียน, Notes: (ราชา)
พุทธประวัติ[N] biography of Lord Buddha, Example: วัดไชยวัฒนารามมีประติมากรรมผนังเป็นเรื่องพุทธประวัติรอบพระวิหาร, Thai definition: เรื่องราวของพระพุทธเจ้า
ชีวประวัติ[N] biography, See also: life history, Syn. ประวัติส่วนตัว, ประวัติ, ประวัติบุคคล, Example: ข้าพเจ้าชอบศึกษาชีวประวัติของบุคคลสำคัญต่างๆ, Thai definition: ประวัติชีวิตบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตชีวประวัติ[n.] (attachīwaprawat) EN: autobiography   
ชีวประวัติ[n.] (chīwaprawat) EN: biography ; life story   FR: biographie [f]
เกียรติประวัติ[n.] (kīettiprawat) EN: glorious biography   
ประวัติ[n.] (prawat) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history   FR: récit historique [m] ; chronique [f] ; histoire [f] ; historique [m] ; chronologie [f] ; monographie [f]
สารคดีชีวประวัติ[n. exp.] (sārakhadī chīwaprawat) EN: biography   

CMU English Pronouncing Dictionary
BIOGEN    B AY1 OW0 JH EH2 N
BIOGEN'S    B AY1 OW0 JH EH2 N Z
BIOGRAPHY    B AY0 AA1 G R AH0 F IY0
BIOGRAPHER    B AY0 AA1 G R AH0 F ER0
BIOGRAPHERS    B AY0 AA1 G R AH0 F ER0 Z
BIOGRAPHIES    B AY0 AA1 G R AH0 F IY0 Z
BIOGRAPHICAL    B AY2 AH0 G R AE1 F IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biograph    (n) (b ai1 @ g r aa f)
biographs    (n) (b ai1 @ g r aa f s)
biography    (n) (b ai1 o1 g r @ f ii)
biographer    (n) (b ai1 o1 g r @ f @ r)
biographic    (j) (b ai2 @ g r a1 f i k)
biographers    (n) (b ai1 o1 g r @ f @ z)
biographies    (n) (b ai1 o1 g r @ f i z)
biographical    (j) (b ai2 @ g r a1 f i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, / ] biography, #1,254 [Add to Longdo]
传记[zhuàn jì, ㄓㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] biography, #18,759 [Add to Longdo]
事略[shì, ㄕˋlu:e4, ] biographical sketch, #103,706 [Add to Longdo]
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls [Add to Longdo]
生平简介[shēng píng jiǎn jiè, ㄕㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ, / ] biographic sketch [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biogas {n}biogas [Add to Longdo]
Biogasanlge {f}biogas plant [Add to Longdo]
Biograph {m} | Biographen {pl}biographer | biographers [Add to Longdo]
Biographie {f}; Lebensbeschreibung {f} | Biographien {pl}; Lebensbeschreibungen {pl}biography | biographies [Add to Longdo]
Biografie {f}memoir [Add to Longdo]
biografisch; biographisch {adj}biographical [Add to Longdo]
biographisch {adv}biographically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートバイオグラフィー[, o-tobaiogurafi-] (n) autobiography [Add to Longdo]
バイオガス[, baiogasu] (n) biogas [Add to Longdo]
バイオグラフィー[, baiogurafi-] (n) biography [Add to Longdo]
一代記[いちだいき, ichidaiki] (n) biography [Add to Longdo]
海洋生物地理区[かいようせいぶつちりく, kaiyouseibutsuchiriku] (n) marine biogeographic region [Add to Longdo]
絵伝[えでん, eden] (n) biography of a monk or history of a temple told in pictures [Add to Longdo]
外伝[がいでん, gaiden] (n) (1) (See 本伝) supplementary biography; (2) anecdote; side story; spin-off [Add to Longdo]
紀伝体[きでんたい, kidentai] (n) annals-biographies form (of historical writing) [Add to Longdo]
区系[くけい, kukei] (n) ecozone (biogeographical realm) [Add to Longdo]
古生物地理学[こせいぶつちりがく, koseibutsuchirigaku] (n) palaeobiogeography; paleobiogeography [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自伝[じでん, jiden] autobiography [Add to Longdo]
伝記[でんき, denki] biography [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伝記[でんき, denki] Biographie, Lebensbeschreibung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top