Search result for

betend

(58 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -betend-, *betend*, beten
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา betend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *betend*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Betend crungon hergas to hrusan.Betend crungon hergas to hrusan. Arthur's Bane: Part One (2012)
Sweet, adoring and servile.Reizend, anbetend, unterwürfig... Steele on the Air (1986)
-Baker coming in on a wing and a prayer.-Baker betend im Gleitflug. Always (1989)
Wake up, Bart. Rise and shine, little guy.Man hielt die Serie für subversiv, dem Präsidenten gefiel sie nicht... und doch zeigen wir eine Figur... die betend Zwiesprache mit Gott hält. Wach auf, Bart! Treehouse of Horror (1990)
Sadhu (Shiva devotee) praying Kathmandu, NEPALbetender Sadhu (Anhänger Shivas) Kathmandu, NEPAL Baraka (1992)
My flesh crawls while I listen to them pray.Mein Fleisch erzittert, wenn ich sie so betend sehe. Stereo-typical (1992)
Not even the hospital chapel provided sanctuary... as those in prayer were gunned down on their knees.Nicht einmal die Krankenhauskapelle bot Zuflucht, denn die auf den Knien Betenden wurden niedergeschossen. The Frighteners (1996)
"Always, your own adoring, B.D."Für immer, deine dich anbetende B.D." Murder on the Links (1996)
"Your own adoring, B.D.""Deine dich anbetende B.D." Murder on the Links (1996)
[Chanting](Betende Stimmen) Snow White: A Tale of Terror (1997)
While we discover one another's pleasure centers they wait outside to pray and meditate and ensure that things do not go too far.Während wir uns bemühen, unsere vorlieben zu ergründen, warten sie nebenan, betend und meditierend. Sie achten darauf, dass die Dinge nicht zu weit gehen. Racing Mars (1997)
That's the Praying Hanuman straight from his birthplace.Der betende Hanuman! Hanuman (1998)
Don't you want to try the wheelbarrow... or the praying donkey... or the Chinese shag swing?Willst du nicht noch die Schubkarre ausprobieren, oder den Betenden Esel, oder die Chinesische Poppschaukel? Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)
The body was kneeling, but that didn't mean praying. It meant spying.Man fand die Leiche kniend, aber nicht betend, sondern auf Beobachterposten. Darwin's Eye (1999)
Your image did not fade. Just now for you I prayed.Im Beten habe ich gewacht Und betend deiner jetzt gedacht." Wild Flowers (2000)
Janta Whatever her name is, this chant of hers is so powerfulWie war noch der Name von diesem betenden Mädchen? Killer Tattoo (2001)
I thought that she was a loving mother and an adoring wife.Ich hielt sie für eine liebende Mutter und anbetende Ehefrau. Q & A (2002)
You lean in a little closer, hoping, praying that she actually knows the truth.Du beugst dich ein Stück vor hoffend, betend, dass sie tatsächlich die Wahrheit kennt. Wheel of Fortune (2002)
I call it "The Worshiper".Die Anbetende. The Hollow (2004)
He calls her his adoring fan.Er nennt sie "meine mich anbetende Verehrerin". In the Clamor and the Clangor (2004)
He led us in prayer when we departed Independence, asking the Lord's guidance and protection from disease, accidents, beasts of prey and wild heathens.Er führte uns betend an, als wir Independence verließen, um die Führung des Herrn und den Schutz vor Krankheiten, Unfällen, Raubtieren und wilden Heiden bittend. Manifest Destiny (2005)
We got some super-great programs, "Prayer Power" meetings.Wir haben einige Super-Großartige Programme. 'Macht der betenden' -Treffen Bill Sussman (2007)
They're satan-Worshipping, nutbag killers.Sie sind Satans anbetende, Nutbag-Mörder. Jus in Bello (2008)
I don't need crowds of adoring fans anymore, Rachel.Ich brauch keine Mengen an anbetenden Fans mehr, Rachel. Hungry for Fame (2008)
Gorgeous, adores me, and hardly able to speak a word.Großartig, mich anbetend, und kaum in der Lage ein Wort zu sagen. Forest of the Dead (2008)
praying that any minute You would wake up... And find out that none Of it ever happened.Betend, dass Sie jede Minute aufwachen würden ... und herausfinden würden, dass nichts davon je passiert ist. Internal Affairs (2008)
I mean, some Satan-worshipping, Anne Rice-reading gothic psycho vampire-wannabe?Ein anbetender, Vampirbücher-lesender Möchtegern-Psycho-Vampir? Monster Movie (2008)
You don't need Polish to spot a woman at her prayers.Nicht nötig, um eine betende Frau zu erkennen. Appointment with Death (2008)
The observed of all observers, the admired of all admirers.Der Magnet aller Blicke, die Angebetete aller Anbetenden. Episode #1.12 (2008)
What, the-the Stonesage Council?Was? Meinst du diese Stein anbetenden Scharlatane? Delgo (2008)
And I don't really care if you have to spend the night on your knees praying or just on your knees.Und es schert mich einen Dreck, ob Du die Nacht... auf deinen Knien betend, oder nur auf deinen Knien verbringen. Guess What's Coming to Dinner (2008)
I was told, one anecdote among many When our commisioners entered the London houses of the Crossed Friars They found the prayer himself, in babel disorder.Mir wurde, neben vielen anderen Geschichten, erzählt dass unsere Gesandten beim Betreten der Londoner Häuser von den Brüdern des heiligen Kreuzes einen Betenden fanden, in völligem Chaos. Civil Unrest (2009)
* Six Flanders praying ** Sechs betende Flanders * Pranks and Greens (2009)
I mean, I went from sharing a room with my grandmother, praying that we'd have enough money to keep the heat on to this big house in the suburbs.Ich meine, ich bin aus einem Zimmer gegangen, den ich mir meiner Oma geteilt habe, betend, dass wir genug Geld hatten um ein Dach über'm Kopf zu haben, für dieses große Haus in den Vororten. Winter Wonderland (2009)
With Pietros his ever doting wife?Mit Petros, seiner anbetenden Ehefrau? Great and Unfortunate Things (2010)
Or pretend that Lucas didn't exist? And every time, you and I, we'd run into a cornerUnd jedes Mal gingen wir in eine Ecke und führten eine gedämpfte Unterhaltung, hoffend und betend, dass sie ihn einfach anschauen würde. War (2010)
Come on, you see these two guys on a plane. Turbans.Zwei Typen im Flugzeug, mit Turban, schwitzend und betend... Fair Game (2010)
Those devil worshiping whores on the other side of the loch.Diese teufelsanbetenden Huren auf der anderen Seite des Sees! Twixt (2011)
I kind of feel like the sound of an adoring crowd should follow his name.Ich finde,... dass seinem Namen der Klang einer anbetenden Menge folgen sollte. Unaccompanied Minor (2011)
And now I must live my life in penance, praying for forgiveness.Und nun muss ich mein Leben in Buße leben, um Vergebung betendThe French King (2011)
Sooner or later, your businesses are gonna end up just like this garden-- hanging on by a thread, hoping, praying for the charity of others.Früher oder später werden eure Geschäfte... wie dieser Garten hier enden. An einem seidenen Faden hängend, hoffend und betend um die Wohltätigkeit anderer. Family Recipe (2011)
But you never woke up in the middle of the night with junkies banging on your bedroom windshield, praying they'd get tired or bored before they put a rock through a window.Aber du bist nie mitten in der Nacht aufgewacht, mit Junkies die es auf deiner Schlafzimmer Windschutzscheibe treiben, betend das sie müde und gelangweilt werden, bevor sie ein Stein durch ein Fenster werfen. Things We Said Today (2013)
Okay... that may be a new "Hail Mary" record you've got there.Okay... da haben Sie gerade einen neuen Rekord für zu betende "Ave Marias" aufgestellt. Charlie & Catholicism (2013)
The way the museum is set up upsets me much more than a few nuns praying in a building by the firing range.Die Organisation des Museums stört mich viel mehr, als ein paar betende Schwestern neben der Mauer der Erschossenen. The Jewish Cardinal (2013)
If a congregant doesn't follow his advice, or sings differently,Folgt ein Betender nicht seinem Rat oder singt anders, dann schwingt... Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
Isn't it your job as the Synagogue manager to conciliate the congregants?Aber als Synagogendiener müssen Sie die Betenden versöhnen? Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
- because you know all the congregants.Du kennst alle Betenden. Seit 20 Jahren. Gett: The Trial of Viviane Amsalem (2014)
In the attic resting, praying.Auf dem Dachboden, ruhend, betendCrescent City (2014)
Each night, I will think of you and rub, praying for the night fate will find us rubbing together.Jede Nacht denke ich an dich und rubbel. Betend, dass das Nachtschicksal uns zusammen beim Rubbeln vereint. Advanced Advanced Dungeons & Dragons (2014)
You're not exactly the praying type.Du bist nicht gerade der betende Typ. Happy Endings (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betende {m,f}; Betenderprayer [Add to Longdo]
anbeten; verehren; über alles lieben | anbetend; verehrend | angebetet; verehrt | er/sie betet an; er/sie verehrt | ich/er/sie betete an; ich/er/sie verehrteto adore | adoring | adored | he/she adores | I/he/she adored [Add to Longdo]
anbeten; verehren | anbetend; verehrend | angebetet; verehrt | betet an; verehrt | betete an; verehrteto worship | worshiping | worshiped | worships | worshiped [Add to Longdo]
beten (zu) | betend | gebetet | betet | beteteto pray (to) | praying | prayed | prays | prayed [Add to Longdo]
verbetendrefusing to tolerate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  betend [beːtənt]
     praying
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top