Search result for

bersicht

(84 entries)
(0.0354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bersicht-, *bersicht*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bersicht มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bersicht*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He never looked at her because he was always looking at you.Leute wie ich und du, wir brauchen es übersichtlicher. In the Steele of the Night (1982)
They're slipping around the end.Zur ÜbersichtStarman (1984)
Use your Comprehensive Configuration Analysis... and give me a rundown on any weak spots.Mach mir eine Strukturanalyse und gib mir eine Übersicht von allen Schwachpunkten. Burial Ground (1985)
KITT, give me a readout.K.I.T.T., gib mir 'ne ÜbersichtKnight Strike (1985)
(Tanika) Show me an overall view... of O'Brien's complex.Zeigen Sie mir eine Gesamtübersicht von O'Briens Anlagen. Knight of the Rising Sun (1986)
Okay, I've got last night's flash status summary.Gut, ich habe die Übersicht von gestern Abend. Photo Finish (1986)
Construction blueprints, anything that shows the layout.Baupläne, irgendeine Übersicht dieser Anlage. Aliens (1986)
It's a complete collection of Sebastian Deardon's paintings.Dies ist eine komplette Übersicht von Sebastian Deardons Bildern. Legal Eagles (1986)
Laura, Linda. There've been so many, it's hard to keep track.Es sind so viele, dass ich die Übersicht verloren habe. Steeled with a Kiss: Part 1 (1987)
He was just following through on what I'd taught him. You should've taught him to keep his zipper up.Habe ihn eingeführt in das Gestrüpp des unübersichtlichen politischen Dschungels. Vote of Confidence (1988)
It just kept getting bigger and bigger.und dann... dann verlor ich einfach die ÜbersichtThe Source (1989)
Steal a map from weather.Fragen sie Connie um eine Übersichtskarte. Die Hard 2 (1990)
It was absent on the chart of "John's" organs.Er fehlte auf der Übersicht der Organe von John. Léolo (1992)
Abstracting and indexing. It's a service.- Wir liefern Übersichten und Verzeichnisse. Prelude to a Kiss (1992)
It's hard to survey the situation.Die Gesamtsituation ist unübersichtlich. The House of the Spirits (1993)
I wish to see a display of this facility.Ich möchte einen Übersichtsplan dieser Station. Captive Pursuit (1993)
Specify exterior or interior display.Innen- oder Außenübersichtsplan? Spezifizieren Sie. Captive Pursuit (1993)
- What's this chart?- Was ist das für eine ÜbersichtThe Jersey Devil (1993)
10, 50, 100, before you lost count?10, 50, 100, bevor du die Übersicht verloren hast? The Specialist (1994)
My point of view is better than in a courtroom.Ich habe eine bessere Übersicht als aus dem Gerichtssaal. Three Colors: Red (1994)
[alarm sounding] Ortiz, if you can give me a schematic on that... I can check the progress.Geben Sie mir die Übersicht, damit ich den Fortschritt verfolgen kann. Hide and Seek (1994)
We have a minimum visibilityDas Gelände ist äußerst unübersichtlich. The Adventurers (1995)
Here. I did a rundown on where you stand financially.Hier haben Sie eine Übersicht, wie Sie finanziell dastehen. Jerry Maguire (1996)
Computer, display tactical overview of our current course.Computer, taktische Übersicht über unseren gegenwärtigen Kurs. Basics: Part I (1996)
And I prepared, at Mr. Milton's request, an overview of the Moyez case.Hier die von Herr Milton gewünschte Übersicht über den Fall Moyez. The Devil's Advocate (1997)
A survey of French literature for American students.Eine Übersicht über die französische Literatur für amerikanische Studenten. Lolita (1997)
President Clark is out of control.clark hat die Übersicht verloren. No Surrender, No Retreat (1997)
I love you, but sometimes I not anymore.Was liegt an? Die Sache muss übersichtlich bleiben! Witness to the Mob (1998)
Give me a summary of the calls.Gib mir eine Übersicht, wer sonst angerufen hat. Futuresport (1998)
It's the right place, but this is getting out of hand.Sie sind richtig, aber es wird unübersichtlich. Secrets of the Soul (1998)
Get the reports ready. Over and out.Bereiten Sie mir die Nachrichtenübersicht vor. Cosy Dens (1999)
Voyager's schematics and an overview of its database.Eine Übersicht über die Datenbank der Voyager. Think Tank (1999)
You perspective is fucked, so just let your hands work as if you are straight.Wenn du die Übersicht verloren hast, schaltest du ganz einfach auf manuell. Heavy Metal 2000 (2000)
And ... and, oh, who, who can keep it all straight?Unübersichtlich. Do You Wanna Dance? (2000)
It's a little exposed though, isn't it?Etwas unübersichtlich hier, nicht? Guise Will Be Guise (2000)
Okay, here we go.Na gut, hier ist die ÜbersichtThe Shroud of Rahmon (2000)
That's just an overview.Das ist nur eine ÜbersichtThe Lorelais' First Day at Chilton (2000)
She liked knowing where everything stood.Es gefiel ihr, die Übersicht zu haben. The Man Who Wasn't There (2001)
The maze of canals is vast and confusing.Das Labyrinth der Kanäle ist weitläufig und unübersichtlich. Uprising (2001)
And we were able to obtain a roster of their scientists at Arzamas.Wir haben eine Übersicht ihrer Wissenschaftler in Arzamas. The Sum of All Fears (2002)
- It's a big place.- Es ist ein unübersichtlicher Ort. My Little Eye (2002)
I got all the info on peripheral vascular disease, highlighted passages and coded them to correspond with the outline in your packet.Ich hab alle Infos zu den peripheren Gefäßerkrankungen. Ich hab die entsprechenden Absätze kodiert, so passen sie zur Übersicht in deiner Mappe. My Heavy Meddle (2002)
And you're behind bullet-proof glass, with a clear view of the lobby?Und Sie befanden sich hinter kugelsicherem Glas, mit einer klaren Übersicht über die Lobby? The Target (2002)
A map to the game.- Eine Übersichtskarte fürs Spiel. Spy Kids 3-D: Game Over (2003)
Guy like me: Friends, enemies, hard to keep track.Freunde, Feinde, es ist schwer, da die Übersicht zu behalten. Soulless (2003)
I wanted to make everything nice and simple.Darum wollte ich's da unten schön übersichtlich haben. One (2003)
our world is a lot more complicated than your small prisoner camp there, everything is exposed, have your own rules everything follow the orderUnsere Welt ist viel komplizierter als die kleine Lagerwelt, die Sie kennen. Dort ist alles ja übersichtlich, hat seine Ordnung, geht seinen Gang. The Ninth Day (2004)
- Not much for clutter, is he?- Schön übersichtlich. Mirage (2005)
We need to get a little perspective here.Aber bitte nicht die Übersicht verlieren. Malice in Wonderland (2005)
And it's hard to navigate, there's no site map.Sie ist unübersichtlich, es gibt keine Sitemap. Next (2005)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschaulichkeit {f}; Deutlichkeit {f}; Übersichtlichkeit {f}clearness [Add to Longdo]
Artikelübersicht {f}article report [Add to Longdo]
Befehlsübersicht {m}; Menü {n}menu [Add to Longdo]
Gesamtübersicht {f}general survey [Add to Longdo]
Installationsübersicht {f}installation summary [Add to Longdo]
Klarheit {f}; Übersichtlichkeit {f} | Klarheiten {pl}clarity | clarities [Add to Longdo]
unübersichtliche Kurve {f}blind corner [Add to Longdo]
Überblick {m}; Übersicht {f}overview [Add to Longdo]
Übersicht {f} | Übersichten {pl}synopsis | synopses [Add to Longdo]
Übersicht {f}; zusammenfassung {f}digest [Add to Longdo]
Übersicht {f}; Überblick {m}; Konspekt {n}conspectus [Add to Longdo]
Übersicht {f}oversight [Add to Longdo]
die Übersicht behalten überto keep track of [Add to Longdo]
Übersichtlichkeit {f}clear arrangement [Add to Longdo]
Übersichtskarte {f}outline map [Add to Longdo]
Übersichtsplan {m}lay-out plan [Add to Longdo]
Übersichtsplan {m}floor plan [Add to Longdo]
Übersichtstabelle {f} | Übersichtstabellen {pl}synoptical table | synoptical tables [Add to Longdo]
Übersichtstafel {f}synoptic table [Add to Longdo]
Übersichtszeichnung {f}assembly drawing [Add to Longdo]
Unübersichtlichkeit {f}blindness [Add to Longdo]
Verfügbarkeitsübersicht {f}availability summary [Add to Longdo]
dunkel; verborgen; unsichtbar; unübersichtlich; schwer zu finden {adj}blind [Add to Longdo]
klar; deutlich; hell; übersichtlich {adj}lucid [Add to Longdo]
übersichtlich (klar dargestellt) {adj}clear; clearly [Add to Longdo]
übersichtlich (Gelände) {adj}open [Add to Longdo]
übersichtlich (Kurve) {adj}clear [Add to Longdo]
unklar; unübersichtlich {adj}unclear [Add to Longdo]
unübersichtlich {adj} | unübersichtlicher | am unübersichtlichstencomplex | more complex | most complex [Add to Longdo]
verwirrend; verworren; unübersichtlich {adj}confusing [Add to Longdo]
Übersichtigkeit {f}; Weitsichtigkeit {f} [med.]hyperopia [Add to Longdo]
übersichtig; weitsichtig; hyperop {adj} [med.]hyperopic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] tabellarische_Uebersicht, -Tafel [Add to Longdo]
概括[がいかつ, gaikatsu] Zusammenfassung, Uebersicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top