Search result for

beides

(105 entries)
(0.1247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beides-, *beides*, beide
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beides มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beides*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beidelliteไบเดลไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Both.Beides. The Razor's Edge (1946)
- Both.- Beide? Daddy Long Legs (1955)
They both do!Beide! All the President's Men (1976)
Or is it both?Oder beide? Equus (1977)
- Never!Beides geht nicht! June 1861 - July 21, 1861 (1986)
Come here.(beide stöhnen) Dumb and Dumber (1994)
Either one!- Beides! Canadian Bacon (1995)
- Both.- Beides. The Emperor's New Cloak (1999)
- Both.- Beides. Day 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2003)
Nous deux.Wir beide. Luminous (2005)
Both of you.Beide. The Rat (2006)
Okay.BEIDE: Ok. All for One (2006)
Both.Beide. Waiting to Exhale (2007)
Stow it!Alle beide. Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Both of them.Beide. Do You Take Dexter Morgan? (2008)
BOTH:BEIDE: Idol (2009)
Either.- Beides. The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Um, both.Beides. Guilty Pleasure (2010)
[BOTH LAUGH](BEIDE LACHEN) New Year's Eve (2011)
Both of us.Auf beide. Cold Sunday (2012)
Both.Beides. Kissed by Fire (2013)
Both?Beides? El Cucuy (2013)
How?- Wir beide? Commitment (2013)
Or both?Oder beides? Just Push Play (2014)
Wow.(BEIDE LACHEN) Stuck (2014)
- Both of you.Alle beide! Lost Generation (2014)
Bye.(beide) Tschüs. Goodbye Berlin (2016)
- Both.- Beides. Semper Fidelis (2016)
-Both.-Beides. Stop the Presses (2016)
Hey, Bix Beiderbecke, the wonder boy.สวัสดี บิ๊คซ์ ไปเดอร์บั๊ค The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
We've known each other since our days back at Beida University.เรารู้จักกันตั้งแต่เรียนที่มหา'ลัยปักกิ่ง World Leader Pretend (2011)
I am Sheikh Al-Obeidi.- ฉันชีคอัล ObeidAmerican Sniper (2014)
At least both my sons have made their way in the world.Zumindest zwei Söhne - und stelle beide auf die Beine. Tikhiy Don (1957)
Concerns both of us.Es geht uns beide an. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
You and I are slated for the chute.Es sieht düster aus für uns beide. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
But, you see, that makes us both alike.Du siehst, wir sitzen beide im selben Boot. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
We both have someone we want to forget.Wir wollen beide jemanden vergessen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
A woman must compete for her man, and she should stay on her toes.Eine Frau muss für ihren Mann kämpfen und auf beiden Beinen stehen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
You know, we both owe her a great deal.Wir sind ihr beide etwas schuldig. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
She's been trying to forget him, the way I tried to forget you, only we both failed.Sie wollte ihn vergessen, genau wie ich dich, aber es gelang uns beiden nicht. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
We need a photograph. - Why?Wir überleben ihn hoffentlich beide! Witness for the Prosecution (1957)
- Where are your pills?Wir haben es beide lebend überstanden. Witness for the Prosecution (1957)
I told him we'd become pals, the two of us, and we'd come up with a little scheme.Ich habe ihm gesagt, dass wir beide gute Freunde geworden sind und dass wir ein Projekt haben. L'étrange Monsieur Steve (1957)
If he finds us he'll kill us both.Wenn er uns hier findet, tötet er uns beide. The Singing Ringing Tree (1957)
At least both my sons have made their way in the world.Zumindest zwei Söhne - und stelle beide auf die Beine. Tikhiy Don II (1958)
But I'm sure we'll work something out.Aber wir beide werden uns einig. Montparnasse 19 (1958)
Fine! You two are always right!Schon gut, ihr beiden habt immer recht. Premier mai (1958)
I did it with your mother, we both made you.Deine Mama und ich haben es beide gemacht. Premier mai (1958)
Well, both the Griselles got a clean slate.Beide Griselles haben eine völlig weiße Weste. Es gibt nichts Verdächtiges über sie. Fiend Without a Face (1958)
You know that our governments, Canada and the U.S.A., have set up this base as a joint protection for our people.Die Regierungen unserer beider Länder, Kanada und die USA haben diesen Flugplatz zum gemeinsamen Schutz unserer Völker eingerichtet. Fiend Without a Face (1958)

CMU English Pronouncing Dictionary
OBEID    OW0 B AY1 D
BEIDLER    B AY1 D AH0 L ER0
BEIDAIHE    B AY2 D EY1 HH IY0
BEIDLEMAN    B AY1 D AH0 L M AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
beideทั้งคู่
beiden, See also: beide

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balken {m}; Träger {m} | Balken {pl}; Träger {pl} | beidseitig gelenkig gelagerter Balken | einseitig eingespannter Balkenbeam | beams | simple beam | cantilever beam [Add to Longdo]
Beidhändigkeit {f}ambidexterity [Add to Longdo]
beide; entwedereither [Add to Longdo]
beiderseitig {adj}mutual [Add to Longdo]
Rad {n} | Räder {pl} | beidseitig montierbares Rad [auto] | einstellbares Rad | fünftes Rad | gegossenes Rad | gelenktes Rad | geschmiedetes Rad | verformtes Rad | verstellbares Rad | das Rad neu erfinden; das Rad noch einmal erfinden [übtr.]wheel | wheels | reversible wheel | adjustable wheel | fifth wheel | cast wheel | steered wheel | forged wheel | buckled wheel | adjustable wheel | to reinvent the wheel [Add to Longdo]
beideboth [Add to Longdo]
beidhändigambidextrous [Add to Longdo]
beidhändig {adv}ambidextrously [Add to Longdo]
beidrehen [naut.]to heave to [Add to Longdo]
beidseitig (Richtungen)both-way [Add to Longdo]
beidseitigdouble-sided [Add to Longdo]
binokular; beidäugig {adj}binocular [Add to Longdo]
einer von beiden; beideseither [Add to Longdo]
gleichzeitig in beide Richtungenduplex mode [Add to Longdo]
sich vorbeidrängento thrust past [Add to Longdo]
wir {ppron; pl} (unser; uns; uns) | wir sind | wir beide | wir alle | einer von uns | Wer war das? - Wir nicht!we (us) | we are; we're | both of us | all of us | one of us | Who was that? - It wasn't us. [Add to Longdo]
zu {prp; +Dativ} (Lage) | zu beiden Seiten | zu dieser Tür hereinkommenat; on | on both sides | to come in by this door [Add to Longdo]
Die beiden mögen sich.The two are fond of eachother. [Add to Longdo]
Er ist bis über beide Ohren verliebt.He's head over heels in love. [Add to Longdo]
Ich griff mit beiden Händen zu.I seized the opportunity with both hands. [Add to Longdo]
Nehmen Sie eine der beiden Straßen.Take either road. [Add to Longdo]
Sie ist bis über beide Ohren verliebt.She's head over heels in love. [Add to Longdo]
Wir stecken ja schon bis über beide Ohren in Schulden.We're already up to our ears in debt. [Add to Longdo]
Casablanca; Dar-el-Beida (Stadt in Marokko)Casablanca; Dar-el-Beida (city in Morocco) [Add to Longdo]
Felge mit beidseitigem Flat Humprim with double flat hump [Add to Longdo]
Felge mit beidseitigem Humprim with double hump [Add to Longdo]
Doktor beider RechteJUD : juris utriesque doctor, Doctor of Canon and Civil Law [Add to Longdo]
Die beiden VeroneserTwo Gentlemen of Verona [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
五斗米道[ごとべいどう, gotobeidou] (n) (See 天師道) Way of the Five Pecks of Rice (ancient Chinese Daoist movement later known as The Way of the Celestial Masters) [Add to Longdo]
米大統領[べいだいとうりょう, beidaitouryou] (n) President of the United States of America; US President [Add to Longdo]
米独[べいどく, beidoku] (n) America and Germany; American-German [Add to Longdo]
北米土人[ほくべいどじん, hokubeidojin] (n) American Indian; native American [Add to Longdo]
餅餤;餅腅(oK)[へいだん;へいたん;べいだん, heidan ; heitan ; beidan] (n) type of pastry of the Heian period made of duck or goose eggs mixed with vegetables boiled and wrapped in mochi which is then cut into squares [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北戴河区[Běi dài hé qū, ㄅㄟˇ ㄉㄞˋ ㄏㄜˊ ㄑㄩ, / ] (N) Beidaihe (area in Hebei) [Add to Longdo]
河北日报[Hé běi rì bào, ㄏㄜˊ ㄅㄟˇ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Hebei Daily, www.hebeidaily.com.cn [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] BEIDE, ALTE JAPANISCHE MUENZEINHEIT [Add to Longdo]
両手[りょうて, ryoute] beide_Haende [Add to Longdo]
両方[りょうほう, ryouhou] beide, beides [Add to Longdo]
両氏[りょうし, ryoushi] beide (Herren) [Add to Longdo]
両眼[りょうがん, ryougan] beide_Augen [Add to Longdo]
両翼[りょうよく, ryouyoku] beide_Fluegel [Add to Longdo]
両院[りょういん, ryouin] beide_Haeuser (Parlament) [Add to Longdo]
二人とも[ふたりとも, futaritomo] beide [Add to Longdo]
[とも, tomo] zusammen, beide, -alle [Add to Longdo]
[ふた, futa] -ein_Paar, -beide [Add to Longdo]
双方[そうほう, souhou] beide_Seiten, beide_Parteien [Add to Longdo]
[へん, hen] kata- eins(von beiden) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  beides [baidəs]
     either
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top