ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beeilen

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beeilen-, *beeilen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beeilen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beeilen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The luggage is in the car and we've only 20 minutes to catch the boat train.Das Gepäck ist im Wagen. Wir müssen uns beeilenWitness for the Prosecution (1957)
- You can just barely catch the boat train.Sie müssen sich beeilenWitness for the Prosecution (1957)
We must be quick.Wir müssen uns beeilenMontparnasse 19 (1958)
I've got him, hurry!Ich habe ihn. Beeilen Sie sich. The Night Heaven Fell (1958)
If they hurry up, we can take him to the match too!Es soll sich beeilen, dann nehmen wir es mit zum Fußball. Premier mai (1958)
We have to hurry, I have to deliver these lilies.Beeilen wir uns, ich muss Maiglöckchen ausliefern. Premier mai (1958)
He can't move far if we move fast.Wenn wir uns beeilen, wird er nicht weit kommen. Fiend Without a Face (1958)
All right, now. Let's go!Also los, dann wollen wir uns beeilenFiend Without a Face (1958)
Hurry up.- Beeilen Sie sich. Inspector Maigret (1958)
Hurry up, hurry up...- "Beeilen Sie sich." Inspector Maigret (1958)
And bring her in, willingly or not. Off you go.Beeilen Sie sich, egal, wie Sie sie herbringen. Inspector Maigret (1958)
Hurry up!Beeilen Sie sich! Kommen Sie! Mon Oncle (1958)
The time sure flies!Dann müssen wir uns beeilenThe H-Man (1958)
-Hurry, please!-Beeilen Sie sich! The Buccaneer (1958)
I've got to run now, François.Ich muss mich beeilen. Bis dann. The Fly (1958)
We'd better hurry.Wir sollten uns besser beeilenHouseboat (1958)
-I couldn't possibly be on time.Wir beeilen uns. Das schaff ich unmöglich. Indiscreet (1958)
They'll shoot us if we're not careful.Die Soldaten könnten uns erschießen. Wir brauchen uns nicht zu beeilenThe Hidden Fortress (1958)
Hurry.Beeilen Sie sich. Me and the Colonel (1958)
Please, Colonel, we must hurry.Bitte, Herr Oberst, wir müssen uns beeilenMe and the Colonel (1958)
The performance is nearly over.Wir mussen uns beeilenMädchen in Uniform (1958)
Hurry up a bit.Beeilen Sie sich ein bisschen. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
We must hurry.Wir müssen uns beeilenQueen of Outer Space (1958)
- We better hurry.- Wir müssen uns beeilenTouch of Evil (1958)
Alan? - We'd better get moving, eh?Alan, wir müssen uns beeilenThe Crawling Eye (1958)
I hope you'll do it quickly.Ich hoffe, Sie beeilen sich. Back to the Wall (1958)
And when it does, you better move fast.Und dann sollten Sie sich beeilenA Personal Matter (1959)
- Yes, Mr Perkins.- Ja, aber beeilen Sie sich. Carry on Nurse (1959)
Hurry up, nurse.Beeilen Sie sich. Carry on Nurse (1959)
Make haste!Beeilen Sie sich bitte! Le Bossu (1959)
- Hurry.Jetzt müssen wir uns aber beeilenThe Bridge (1959)
- We want to go home. - Hurry a little!Los, Mensch, beeilen Sie sich! The Bridge (1959)
And you'd rush in to pass the hat.Und du würdest dich beeilen, den Hut weiterzureichen. Two Men in Manhattan (1959)
Well, I must run.Gut, ich muss mich beeilenThe Diary of Anne Frank (1959)
Hurry up.Beeilen Sie sich. An Angel on Wheels (1959)
- Swiftly.- Beeilen Sie sich! Fever Mounts at El Pao (1959)
Let's go, swiftly!Wir verschwinden, beeilen Sie sich! Fever Mounts at El Pao (1959)
Quickly or I will not arrive on time!Beeilen Sie sich, ich komme sonst zu spät. Fever Mounts at El Pao (1959)
Yes! After all, one can die anytime.Weshalb sollte man sich nach allem beeilen zu sterben? The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
I almost forgot I have to dash.Fast vergessen. Ich muss mich beeilenOn the Beach (1959)
If you're going to be in Melbourne by 11:00, you'd better hurry.Wenn du um elf in Melbourne sein willst, solltest du dich beeilenOn the Beach (1959)
He said to hurry... before you left.Er sagte, ich soll mich beeilenOperation Petticoat (1959)
I told you to hurry up, didn't I? Didn't I?Ich hab dir gesagt, dass du dich beeilen sollst, oder etwa nicht? Pork Chop Hill (1959)
Get up there fast.Beeilen Sie sich. Pork Chop Hill (1959)
You'll have to get up there fast.Lhr müsst euch beeilenPork Chop Hill (1959)
I told you to hurry up, didn't I? Didn't I?Ich hab dir gesagt, dass du dich beeilen sollst, oder etwa nicht? Pork Chop Hill (1959)
Get up there fast.Beeilen Sie sich. Pork Chop Hill (1959)
You'll have to get up there fast.Lhr müsst euch beeilenPork Chop Hill (1959)
I wish he'd hurry up and do it.Wenn er sich nur beeilen würde. Rio Bravo (1959)
Will you hurry!Wirst du dich beeilenFloating Weeds (1959)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich beeilen; eilen | beeilend; eilend | beeilt; geeilt | beeilt sich; eilt | beeilte sich; eilteto hasten | hastening | hastened | hastens | hastened [Add to Longdo]
eilen; sich beeilen | eilend; sich beeilend | geeilt; beeilt | er/sie eilt; er/sie beeilt sich | ich/er/sie eilte; ich/er/sie beeilte sichto hurry | hurrying | hurried | he/she hurries | I/he/she hurried [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
焦る[あせる, aseru] sich_beeilen, sich_uebereilen, ungeduldig_werden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  beeilen /bəailən/
   to hasten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top