ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedecking

B IH0 D EH1 K   
112 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedecking-, *bedecking*, bedeck
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bedecking มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bedecking*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedeck[VT] ประดับประดา, See also: ตกแต่ง, ทำให้สะพรั่ง, Syn. decorate
bedeck with[PHRV] ประดับด้วย, See also: ตกแต่งไปด้วย, Syn. deck with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedeck(บิเดค') {bedecked,bedecking,bedecks} vt. ประดับ,ตกแต่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bedeck(vt) ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้สะพรั่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The clanging of shackles brings to our minds the dungeons of the czars, not the flag-bedecked liberty of an American courtroom.เสียงกระทบกันของโซ่ตรวน ทำให้จิตใจของเรา นึกไปถึงคุกใต้ดินของพระเจ้าซาร์ ไม่ใช่เสรีภาพบนธงของศาลอเมริกา Public Enemies (2009)
Four of our gladiators bedecked as roman legion.4 กลาดิเอเตอร์ของเราจะแต่งตัวเป็นกองทหารโรมัน Great and Unfortunate Things (2010)
Place them on the foot switches before the operation.Sie bedecken den Fußalarm damit. L'étrange Monsieur Steve (1957)
If the earth ever becomes enveloped in the "Ash of Death", all of mankind could become extinct. Perhaps the next species to rule will be the liquid human.Falls der Planet Erde von der Todesasche bedeckt wird und die Menschheit nicht mehr existiert werden die nächsten Herrscher der Erde vielleicht die Flüssigmenschen sein. The H-Man (1958)
He rolled himself in the blanket and slept on the papers... ... that covered the springs of the bed.Er rollte sich in die Decke und auf die Zeitungen, die die Sprungfedern des Bettes bedeckten. The Old Man and the Sea (1958)
Each bait hung head-down with the shank of the hook inside... ... tight and sewed solid.Alle Köder hingen kopfunter. Der ganze Haken mit Bogen und Widerhaken war mit Sardinen bedeckt. The Old Man and the Sea (1958)
Mars has polar snowcaps.Die Pole auf dem Mars sind schneebedeckt. Queen of Outer Space (1958)
Hunkle, keep that pinup covered, I've got enough troubles.Also... halten Sie bloß Ihre Pin-Up-Brust bedeckt. Ich hab genug um die Ohren! Operation Petticoat (1959)
Over the snow-covered mountains of Cuba.- Von den schneebedeckten Bergen in Kuba. Our Man in Havana (1959)
Lost over the snow-covered mountains of Cuba, a dashing pilot of the Cubana Airlines...Verloren über den schneebedeckten Bergen von Kuba, ein schneidiger Pilot der kubanischen Airline... Our Man in Havana (1959)
May God have mercy on your soul in this supreme moment.Moege Gott deiner Seele gnädig sein, in deiner letzten Stunde. Bedeckt nun ihr Gesicht mit der Maske Satans! Black Sunday (1960)
When the storm dies down, Javutich's body is buried in unconsecrated ground in the graveyard for murderers.Als der Sturm vorüber war, wurde der Leichnam von Javutich mit ungeheiligter Erde bedeckt, an einem Platz, der Moerder bestimmt ist. Black Sunday (1960)
Attention, everyoneNehmt eure Kopfbedeckungen ab! Night and Fog in Japan (1960)
You might come up covered in glory. All right, then.Vielleicht kommst du wieder nach oben, bedeckt mit Ruhm und Ehre. Two Way Stretch (1960)
Covering less of the upper surface of the digit... ... butasflatasnormalnails .Sie bedecken weniger Fläche des Fingers, sind aber so flach wie normale Nägel. Village of the Damned (1960)
Suspended in time and space for a moment, your introduction to miss janet tyler, who lives in a very private world of darkness, a universe whose dimensions are the size, thickness, length of the swath of bandagesFür einen Augenblick verschieben wir nun Zeit und Raum und stellen Ihnen jetzt Miss Janet Tyler vor, die in einer ganz privaten Welt der Finsternis lebt. Ein Universum, abgegrenzt durch Größe, Dicke und Länge des Verbandes, welcher ihr Gesicht bedeckt. Eye of the Beholder (1960)
Those freedom fighters who died have been moved further down the street and lie flag-covered in the dust.Die toten Freiheitskämpfer liegen am Ende der Straße mit Flaggen bedeckt im Staub. The Forgotten Faces (1961)
3. Three corpses with daffodils, that's madness!3. Drei Leichen mit Narzissen bedeckt, das ist Wahnsinn! The Devil's Daffodil (1961)
They're covered with soot.Sie sind mit Ruß bedeckt. 101 Dalmatians (1961)
That old faded dressing gownMit deinen unbedeckten Knien A Woman Is a Woman (1961)
You always had a thing for foreigners and strays but you're mighty tight-lipped when it comes to one of your own.Wissen Sie, ich hatte schon immer kleine Zweifel über Sie. Für Fremde und Streuner hat Sie schon immer etwas übrig, aber wenn es um Ihre eigenen Leute geht, halten Sie sich bedeckt. Dust (1961)
They stop before a redwood trunk marked with historical dates.Sie gehen. Sie sehen sich den Stumpf eines Redwood Baumes an, der mit historischen Daten bedeckt ist. La Jetée (1962)
- Jean, I'm perfectly decent.Jean, ich bin bedeckt. JEAN: Lolita (1962)
First, would you be kind enough to remove your hat.Aber wären Sie zuerst so liebenswürdig, Ihre Kopfbedeckung abzunehmen? Night Creatures (1962)
With the arrival of the last governor of the sky was overcast.Bei der Ankunft des letzen Statthalters war der Himmel bedeckt. Pontius Pilate (1962)
- Did you cover up?- Hast du dich wenigstens bedeckt? Love on a Pillow (1962)
Always felt the boot should cover the foot.Er findet, der Stiefel soll den Fuß bedecken. Ride the High Country (1962)
But if I'm condemned and made to undress, I ask for a woman's shirt and a head-dress.Sollte ich verurteilt werden und nackt dastehen, so erbitte ich mir ein Frauenhemd und eine Kopfbedeckung. The Trial of Joan of Arc (1962)
Cover your faces!Bedeckt eure Gesichter! The Birds (1963)
Say, something like this happened in Santa Cruz last year. The town was just covered with seagulls.Letztes Jahr war in Santa Cruz die ganze Stadt mit Möwen bedeckt. The Birds (1963)
All at once she pushed me inside, and they covered her!Sie stieß mich ins Haus... und war ganz von ihnen bedeckt! The Birds (1963)
The East shall see him laden with jewels and treasure.Der Osten wird ihn mit Juwelen und Schätzen bedeckt sehen. Cleopatra (1963)
That she saw me or a statue of me covered in blood.Dass sie mich sah... oder eine Statue von mir, mit Blut bedeckt. Cleopatra (1963)
The shadow of Caesar will cover you and the universe for all of time."Der Schatten Cäsars bedeckt Euch und das Universum auf alle Zeiten." Cleopatra (1963)
You should put your hat on. The sun is hot down here.- Sie sollten sich lieber bedecken, die Sonne brennt heute wieder sehr. The Leopard (1963)
And they ran back in terror and in awe. And covered their ears. For this was the Mother of Voices.Vor Schreck und Ehrfurcht rannten sie mit bedeckten Ohren weg... denn es erklang die Mutter der Stimmen. The Long Ships (1964)
The blinds will be covered with cavorite.Die Rollläden bedecke ich mit Cavorit. First Men in the Moon (1964)
Gold paint.Sie ist mit Farbe bedeckt. Goldfarbe. Goldfinger (1964)
If these spider monkeys touch even one of the hairs that are usually under this little hat... I'll disembowel them! I'll skin them alive!Wenn diese Pennerjemals eins der Haare krümmen, die dieser Hut bedeckt, dann werde ich sie aufschlitzen, sie kiel- holen, sie baumeln lassen, oben am Mast! Tintin et les oranges bleues (1964)
They make dresses like that now too.- Oder nur den Bauchnabel bedeckt. Une Femme Mariée (1964)
- You're all covered with mud, Edgar.- Du bist mit Schlamm bedeckt, Edgar. What a Way to Go! (1964)
He wouldn't be covered with this mud if he'd let the town pave that road in front of his property like anybody else.Er wäre nicht mit Schlamm bedeckt, wenn er die Stadt... endlich die Straße vor seinem Grundstück planieren ließe. What a Way to Go! (1964)
Overcast, but warm.Bedeckt, aber heiß. The Sucker (1965)
Now, spacing the central panels will be the, uh... pagan Sibyls and the Hebrew Prophets who foresaw the coming of Christ.Die mittleren Felder werden von den heidnischen Sibyllen bedeckt sein... den Propheten der Hebräern, die Christus vorhergesehen haben. The Agony and the Ecstasy (1965)
I, on the other hand, when I was little... thought God hid behind a big door... that was always closed... covered with dust... in the little theater in the convent.Als Kind dachte ich, Gott sei hinter einer großen Tür versteckt, die immer verschlossen und mit Staub bedeckt wäre. In dem kleinen Theater der Nonnen... Juliet of the Spirits (1965)
Trlstesse d'Olymplo.Bedecke deinen Himmel, Zeus. Pierrot le Fou (1965)
my coat torn, my shirt covered with blood.... mein Mantel zerrissen und mein Hemd mit Blut bedeckt. Repulsion (1965)
Nothing, captain.Es war alles mit dichten Wolken bedeckt. Planet of the Vampires (1965)
- We sweat it out right here.- Wir halten uns hier bedeckt. That Darn Cat! (1965)
Ah, here, maybe we can work out something to cover up your head.Ah. Mal sehen, vielleicht habe ich da etwas, um deinen Kopf zu bedecken. Death in the African Sun (1966)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประดับประดา[V] decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: ถนนประดับประดาด้วยธงทิว
ประดับ[V] decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, garnish, festoon, trim, Syn. ประดับประดา, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: เธอเก็บดอกไม้ป่าเหล่านี้มาประดับโต๊ะอาหาร
ขจิต[V] decorate, See also: ornament, adorn, bedeck, embellish, set, Syn. ประดับ, ตกแต่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDECK B IH0 D EH1 K
BEDECKED B IH0 D EH1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedecked (j) bˈɪdˈɛkt (b i1 d e1 k t)

German-Thai: Longdo Dictionary
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมฆปกคลุม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckung {f}; Bedeckung {f}; Verhüllung {f} | Abdeckungen {pl}; Bedeckungen {pl}; Verhüllungen {pl}covering | coverings [Add to Longdo]
Bedeckung {f} | Bedeckungen {pl}encrustation | encrustations [Add to Longdo]
Bedeckung {f} [astron.]occultation [Add to Longdo]
Bedeckungsgrad {m} (des Himmels mit Wolken)cloud coverage [Add to Longdo]
mit Fertigrasen bedeckento turf [Add to Longdo]
Kopfbedeckung {f}headgear [Add to Longdo]
Kopfbedeckung {f} | Kopfbedeckungen {pl}headpiece | headpieces [Add to Longdo]
Mulch {m} | mit Mulch bedeckenmulch | to mulch [Add to Longdo]
mit Rasen bedeckendsodding [Add to Longdo]
Rasenstück {n} | Rasenstücke {pl} | mit Rasenstücken bedeckenturf | turves | to turf over [Add to Longdo]
Schlamm {m}; Schmutz {m} | mit Schlamm bedeckt | mit nassem Schmutz bedecktmud | plastered with mud | caked with mud and wet [Add to Longdo]
Schneebedeckung {f}snow cover; snow covering [Add to Longdo]
Spinnwebe {f}; Spinnengewebe {n}; Spinngewebe {n}; Spinnennetz {n} | Spinnweben {pl}; Spinnengewebe {pl}; Spinnennetze {pl} | mit Spinngeweben bedecktcobweb; spider's web; spider web | cobwebs; spider's webs; spider webs | cobwebby [Add to Longdo]
mit Stroh bedeckendmulching [Add to Longdo]
mit Stroh bedecktmulched [Add to Longdo]
bedecken; abdecken | bedeckend; abdeckendto cover | covering [Add to Longdo]
bedeckendcanopying [Add to Longdo]
bedeckendcapping [Add to Longdo]
bedeckendsheltering [Add to Longdo]
bedeckendsuffusing [Add to Longdo]
bedeckt; verdeckt; zugedeckt; überzogencovered [Add to Longdo]
bedeckt {adj} (Wetter; Himmel)overcast (weather; sky) [Add to Longdo]
bedecktcapped [Add to Longdo]
bedecktcoated [Add to Longdo]
bedecktsuffuses [Add to Longdo]
bedecken; sich bewölkento overcast [Add to Longdo]
bedecktecanopied [Add to Longdo]
bedecktsuffused [Add to Longdo]
mit feinem Staub oder Puder bedecktglaucous [Add to Longdo]
decken; bedecken; umfassento cover [Add to Longdo]
erfüllen; durchfluten; bedeckento suffuse [Add to Longdo]
kiesbedeckt; kieshaltig; steinig {adv}gravelly [Add to Longdo]
rasenbedecktsodded [Add to Longdo]
rasenbedeckt {adv}turfily [Add to Longdo]
rasenbedecktturfy [Add to Longdo]
schmücken | schmückend | schmückt | schmückteto bedeck | bedecking | bedecks | bedecked [Add to Longdo]
schneebedecktsnow covered [Add to Longdo]
schneebedecktsnowcapped [Add to Longdo]
schuttbedecktrubbishy [Add to Longdo]
umhüllen; umkleiden; bedecken; auskleiden (mit)to coat (with) [Add to Longdo]
unbedeckt {adj}uncovered [Add to Longdo]
unbekleidet; entkleidet; unbedeckt {adj}undressed; unclothed; bare; naked [Add to Longdo]
von Spinngeweben bedecktcobwebbed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花自動車[はなじどうしゃ, hanajidousha] (n) a flower-bedecked vehicle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伏せる[ふせる, fuseru] (die_Augen) niederschlagen, umkehren, bedecken, verstecken [Add to Longdo]
[ぼう, bou] MUETZE, HUT, KOPFBEDECKUNG [Add to Longdo]
張る[はる, haru] aufspannen, ausbreiten, bedecken, anspannen, spannen [Add to Longdo]
無帽[むぼう, mubou] ohne_Kopfbedeckung, barhaeuptig [Add to Longdo]
[そ, so] NACKT, UNBEDECKT, SCHLICHT [Add to Longdo]
覆う[おうう, ouu] bedecken, verbergen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedeck \Be*deck"\, v. t. [imp. & p. p. {Bedecked} (?); p. pr. &
   vb. n. {Bedecking}.]
   To deck, ornament, or adorn; to grace.
   [1913 Webster]
 
      Bedecked with boughs, flowers, and garlands. --Pennant.
   [1913 Webster] Bedeguar

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top