Search result for

beantragen

(57 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beantragen-, *beantragen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beantragen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beantragen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He kept telling me he was going to get a new trial, but he never did.Er wollte eine neue Verhandlung beantragen, doch das ist nie geschehen. The Outrage: Part 1 (1980)
Michael, wouldn't it be more advantageous to go to the local D.A. and arrange for extradition?Würden wir nicht besser beim örtlichen Staatsanwalt eine Überstellung beantragenThe Final Verdict (1982)
I'm ordering the release of all prisoners within the next 24 hours.Ich werde die Freilassung aller Gefangenen beantragenGandhi (1982)
I'm gonna ask for a mistrial. I'll request that you disqualify yourself from this case.Ich werde einen neuen Prozess sowie ihre Absetzung beantragenThe Verdict (1982)
Lombard's probably back out there on his yacht.Sie werden eine schwere Strafe beantragenOne Eyed Jack (1984)
"We, the tenants of 80010th Street... hereby petition for the eviction of one Laura Holt"-"Wir, die Mieter der 10th Street 800, beantragen den Rauswurf von Laura Holt." Lofty Steele (1984)
"We, the undersigned tenants of 80010th Street... Los Angeles, California, hereby petition for the eviction of one Laura Holt. ""Wir, die Mieter der 10th Street 800 in Los Angeles, Kalifornien, beantragen den Rauswurf von Laura Holt." Lofty Steele (1984)
Laura, now that the neighbors think so highly of you... do you think we could petition for an elevator in this building?Laura, bei Ihrem jetzigen Ansehen könnten wir einen Aufzug beantragenLofty Steele (1984)
And he'll need to open a checking account uh, know where all the best discount marts are join the Y, get a library card.Er muss ein Bankkonto eröffnen, äh, rausfinden, wo die besten Supermärkte sind, der YMCA beitreten, einen Büchereiausweis beantragenLost and Found (1984)
- Who would I apply to?- Bei wem müsste ich die beantragen? Bei mir! A Private Function (1984)
But you do know me, sir... even if the world is not aware you're my father.Du kannst einen Feldauftrag beantragen. Einen Feldauftrag? Episode #1.2 (1985)
I think if I manage to live through this... I shall require a rabies inoculation.Wenn ich das hier alles lebend überstehe, sollte ich eine Tollwutimpfung beantragenSky Knight (1985)
You better get hazardous duty pay, Amanda because M street is kind of a combination of tag-team wrestling...Sie sollten lieber Gefahrenzulage beantragen, Amanda, die M Street ist eine Mischung aus Wrestling-Schlägereien J. Edgar's Ghost (1985)
We apply for postponement, our prime witness is absentWir beantragen Verfahrensaufschub. Unsere Kronzeugin ist nicht da. Police Story (1985)
We could probably still get an annulment.Wir können bestimmt noch die Annullierung der Ehe beantragenSt. Elmo's Fire (1985)
We could petition the court to appoint a conservatorship for Todd with us as conservators, but the odds are so much against it.Wir könnten beim Gericht die Vor- mundschaft für Todd beantragen mit uns als Vormund, aber die Umstände stehen gegen uns. A Special Love: Part 2 (1986)
We move for a change of venue due to misleading exposure in the press.Wir beantragen einen Raumwechsel in Anbetracht des Medieninteresses. Legal Eagles (1986)
We have got to get blood tests, apply for a license.Wir müssen den Bluttest machen, die Lizenz beantragenRumors of My Death (1987)
Lieutenant Scheer asks those men with waterlogged mitts to make every effort to dry them out in the sun before requesting new ones.Scheer bittet, Fanghandschuhe vorzugsweise zu trocknen, statt neue zu beantragenGood Morning, Vietnam (1987)
Well, first thing, Garlick, is you gotta requisition a new name.Zuerst solltest du einen neuen Namen beantragenGood Morning, Vietnam (1987)
As a matter of fact, nobody goes shopping when I get some money because I'm going to apply for more credit cards in my name only.Keiner geht einkaufen, wenn ich Geld bekomme... denn ich werde weitere Kreditkarten nur auf meinen Namen beantragenMaster the Possibilities (1988)
We'll just send for some we don't have.Wir beantragen welche. Master the Possibilities (1988)
In fact, it might be less awkward if you move for immediate dismissal.Vielleicht könnten Sie dabei gleich die Einstellung des Verfahrens beantragenThe Accused (1988)
Listen, I'm gonna apply for unemployment.Hör zu, ich kann Arbeitslosengeld beantragenArthur 2: On the Rocks (1988)
You cannot collect unemployment until you've worked some--Das kannst du erst beantragen, wenn du mal gearbeitet hast. Arthur 2: On the Rocks (1988)
But I can write for a copy.Ich kann eine Kopie beantragenRunning on Empty (1988)
But now the prosecutor's not only going to ask for it, he'll want to examine them.Jetzt wird der Staatsanwalt nicht nur nach den Akten fragen, er wird Einsicht beantragenCriminal Law (1988)
Maybe we should get an unlisted number.Vielleicht sollten wir eine Geheimnummer beantragenThe Source (1989)
Maybe I should get my licence again.Ich sollte meinen Führerschein neu beantragenBlind Fury (1989)
- We should get a family rate here.Wir sollten hier Familienrabatt beantragenPostcards from the Edge (1990)
Make a motion for dismissal?Eine Abweisung beantragenPresumed Innocent (1990)
Why don't we just get a court order.Warum beantragen wir keinen Haftbefehl? The Rookie (1990)
Your Honour, may I respectfully request that the courtroom be cleared of all those not directly involved with this case, due to the delicate nature of the material we're about to hear?Euer Ehren, dürfte ich beantragen, dass alle aus dem Gericht entfernt werden, die nicht direkt mit diesem Fall zu tun haben, auf Grund der Sensitivität des Materials, das wir hören werden? The Two Jakes (1990)
[people chattering] MR. MACGYVER.Ich habe Anweisung erhalten, schnellstmöglich zu reagieren, darum werde ich heute Nachmittag vor Gericht einen Haftbefehl für Wyatt Robins beantragenRush to Judgement (1990)
We, the people of the State of Washington, move the defendant be denied bail.Wir, das Volk des Staates Washington, beantragen, dass dem Angeklagten keine Kaution gewährt wird. Episode #2.5 (1990)
This great star of stage and screen who has enjoyed our hospitality for 30 years without applying for American citizenship.Der große Star von Bühne und Leinwand, der die Gastfreundschaft dieses Landes 30 Jahre genoss, ohne einmal die amerikanische Staatsbürgerschaft zu beantragenChaplin (1992)
In the morning, we'll ask Randolph for a continuance, 24 hours.Wir gehen morgen hin und beantragen einen Aufschub um 24 Stunden. A Few Good Men (1992)
I'll order a new autopsy.Ich werde eine neue Autopsie beantragenHard Target (1993)
I'd like to put in an application to get all my teeth extracted.Ich würde gerne beantragen, dass mir alle Zähne gezogen werden. In the Name of the Father (1993)
I'll apply for a transfer.Ich werde meine Versetzung beantragenLessons (1993)
Local environmentalists want investigations by the EPA OSHA and the Department of Environmental Concerns.Umweltschützer beantragen eine Prüfung durch Naturschutz-, Gesundheitsbehörde und Umweltministerium. On Deadly Ground (1994)
With Tommy's testimony, I can get a new trial.Aber ich könnte ein neues Verfahren beantragen, wenn Tommy aussagt! The Shawshank Redemption (1994)
Besides, he is a scholar. Even if he is proven guilty, someone will plead for his mercy.Auch wenn er schuldig gesprochen wird, kann er die Gnade der Berufung beantragenA Chinese Torture Chamber Story (1994)
She tried to talk to the doctor doing the operation, but he wouldn´t listen.Was hast du gesagt, Helmer streicht dir dein Phasenmikroskop? Ich kann es nächstes Jahr neu beantragenAlliancen kalder (1994)
Pre-trial services recommends that bail remain as set.Wir beantragen, die Kaution in der jetzigen Höhe zu belassen. Casino (1995)
Now, sir, I shall go presently... and write for your royal pardon.Und nun, Sir, werde ich Eure königliche Begnadigung beantragenCutthroat Island (1995)
They're setting up extradition, he escapes again.Die New Yorker beantragen Auslieferung und er entwischt wieder. The Usual Suspects (1995)
- It was such a disaster they should have filed for federal aid.- Es war eine Katastrophe, sie hätten staatliche Hilfe beantragen können. Top Copy (1995)
- And arrange for an autopsy bay.- Und beantragen Sie eine Autopsie. Colony (1995)
Stop.- Stopp! Sie beantragen Asyl? Death Wish (1996)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beurlaubung {f} | eine halbjährliche Beurlaubung beantragenleave of absence | to apply for half year's leave of absence [Add to Longdo]
beantragen (bei jdm.) | beantragtto apply for (to sb.) | applies for [Add to Longdo]
beantragen (im Parlament)to move for [Add to Longdo]
vorschlagen (zu); beantragento propose (for) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  beantragen [bəantraːgən]
     to propose (for)
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top