ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be up-, *be up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be up(phrv) ยกขึ้นสูง, See also: ยกไว้, ยก, Syn. hold up
be up(phrv) ขึ้น (พระอาทิตย์, พระจันทร์)
be up(phrv) ขึ้นมาข้างบน (จากระดับต่ำกว่า)
be up(phrv) ตื่นและลุกจากเตียงนอน, Syn. get up
be up(phrv) สูงขึ้น, See also: เพิ่มขึ้น, Syn. keep up, remain up
be up(phrv) (ราคา)สูงขึ้น, Ant. go down, be down
be up(phrv) ผิดปกติ, See also: ไม่ปกติ
be up(phrv) หมดเวลา
be up(phrv) มาถึง (มหาวิทยาลัยหรือสถานที่สำคัญ)
be up(phrv) ขึ้นศาล, Syn. have up

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The old Father tells me you'll be up and around in a few days.พระเฒ่านั่นบอกฉันว่า นายจะฟื้นในไม่กี่วัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- They should be up here then.พวกเขาควรจะขึ้นที่นี่กับคุณ แล้ว How I Won the War (1967)
- A Coke. Be up in a minute.มาถึงในหนึ่งนาที The Blues Brothers (1980)
The central wiring shaft should be up ahead.ศูนย์กลางของด้ามสายโลหะ ควรจะขึ้นไปอยู่ด้านหน้า Akira (1988)
They'd be up a creek if not for me. Fuck him! I want my money.คงเหลวเป็นน้ำถ้าไม่ได้ฉัน ช่างหัวแม่ง ฉันต้องการเงิน Goodfellas (1990)
- You shouldn't be up there!- คุณไม่ควรอยู่บนนั้นนะ Junior (1994)
- So that means that it could be up to five guys up there?- ดังนั้นนั่นหมายความว่ามันอาจจะถึงห้าคนขึ้นมี? Pulp Fiction (1994)
Well, if it is that late and and the sun will be up soon, I...คือ ถ้ามันดึกขนาดนี้ และ... เดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ขึ้น คือว่า... The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Section 6 must be up to something.แผนก 6 อาจจะเจตนาทำอะไรบางอย่าง.. Ghost in the Shell (1995)
Put it on and get into bed. You'll be up bright and early in the morning.ใส่นี่ซะแล้วไปนอน จะได้ตื้นมาสดชื่นในตอนเช้า The Education of Little Tree (1997)
I don't wanna be in there. I wanna be up there.- ไม่หรอก ฉันอยากขึ้นไปบนนั้นต่างหาก Gattaca (1997)
They said you might be up here-เขาบอกว่าเธออาจอยู่บน... Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be upBe up early in tomorrow morning.
be upDon't be upset by sudden change of the weather.
be upHe will be up and about in a week.
be upIke doesn't seem to be up to the mark today.
be upI thought it strange that he should be up so late.
be upIt will prove to be up to expectation.
be upMay the blessing of God be upon them.
be upMy father is much better. He will be up and about in a week.
be upNature's balance is going to be upset everywhere.
be upShe'll be up and around this afternoon.
be upThere's a good chance that this year's rice crop will be up on last year's.
be upYou have to be up-front and candid at interviews.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้มาตรฐาน(v) standardized, See also: be up to standard, Syn. ตามมาตรฐาน, Ant. ต่ำกว่ามาตรฐาน, Example: ผมรับรองได้ว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงกำหนด, Thai Definition: ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้
สุจริตใจ(v) be honest, See also: be upright, be trustworthy, be reliable, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: กรรมการชุดนี้จะต้องยุติธรรมและสุจริตใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะตัดสินการประกวดครั้งนี้, Thai Definition: มีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
เข้าสมัย(v) be modern, See also: be up-to-date, be in vogue, Syn. ทันสมัย, เข้ายุค, Example: ผมทรงนี้เข้าสมัยมาก แต่ดูไม่ค่อยเหมาะกับเธอเลย, Thai Definition: เป็นไปตามความนิยมที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานั้น
อารมณ์เสีย(v) be upset, See also: have a bad temper, Syn. อารมณ์บูด, Ant. อารมณ์ดี, Example: สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาอารมณ์เสียบ่อย เพราะความรับผิดชอบสูงขึ้นและมีงานยุ่งทั้งวัน
ดังระงม(v) be uproarious, See also: be noisy, be tumultuous, Syn. อื้ออึง, เซ็งแซ่, Example: เสียงหัวเราะของเขาดังระงมไปทั่วบริเวณ, Thai Definition: อื้ออึงเซ็งแซ่ไปหมด
ขึ้นกับ(v) be under, See also: be up to, report to, be under the control of, belong to, be responsible to, Syn. สังกัด, Example: กรมป่าไม้ขึ้นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทันสมัย(v) be up-to-date, See also: be modern, be in fashion, new, Syn. สมัยใหม่, ล้ำสมัย, ล้ำยุค, ตามสมัยนิยม, ตามสมัย, Ant. ล้าสมัย, หัวเก่า, หัวโบราณ, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องทำตัวเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ, Thai Definition: ตามสมัยที่นิยมกัน
เท่าทัน(v) know what is behind one's thought, See also: be up to one's tricks, understand what someone is up to, be equal to one's trickery, Syn. หยั่งรู้
สุดแท้แต่(v) be up to, See also: depend on, Syn. แล้วแต่, ตามใจ, Example: เขาจะตัดสินใจอย่างไรก็สุดแท้แต่ เพราะผมไม่มีอำนาจไปสั่งเขาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ไม่ดี[ārom mai dī] (v) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy  FR: être de mauvaise humeur [ f ] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์เสีย[ārom sīa] (v) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper  FR: être d'humeur massacrante
ได้มาตรฐาน[dāi māttrathān] (v, exp) EN: be standardized ; be up to standard
ขึ้น[kheun] (v) EN: come into being ; come out ; be up ; happen  FR: surgir
แล้วแต่[laēotāe] (v) EN: depend upon ; be up to (you) ; hang on  FR: dépendre de
เลหลัง[lēlang] (x) EN: auction ; put to auction ; be up for auction ; be under the hammer ; knock down  FR: vendre aux enchères ; mettre aux enchères ; adjuger
หมดเวลา[mot wēlā] (v) EN: be up ; be over ; time is up  FR: c'est terminé
มุ่งมั่น[mungman] (v) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard  FR: s'entêter ; s'obstiner
สุจริตใจ[sutjaritjai] (v) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable
ถึงระดับมาตรฐาน[theung radap māttrathān] (v, exp) EN: be up to the standard ; reach the norm  FR: répondre au standard ; atteindre la norme

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1, vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P) #2,154 [Add to Longdo]
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b, vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P) #6,495 [Add to Longdo]
開ける[ひらける, hirakeru] (v1, vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P) #17,341 [Add to Longdo]
引っ繰り返る(P);引っくり返る;ひっくり返る;引繰り返る[ひっくりかえる, hikkurikaeru] (v5r, vi) to be overturned; to be upset; to topple over; to be reversed; (P) [Add to Longdo]
気が転倒する[きがてんとうする, kigatentousuru] (exp, vs-i) to be upset; to be flurried; to be frightened (out of one's wits) [Add to Longdo]
気が動転する[きがどうてんする, kigadoutensuru] (exp, vs-i) (See 動転) to be upset; to lose one's head (through shock); to be frightened to death [Add to Longdo]
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s, vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s, vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool [Add to Longdo]
上下になる[うえしたになる, ueshitaninaru] (exp, v5r) (See 上下・うえした・2) to be upside-down [Add to Longdo]
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1, vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top