Search result for

be promot

(27 entries)
(1.0029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be promot-, *be promot*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I will no doubt be promoted to a more...ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ข้าจะต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ไปสู่... Defenders of Peace (2009)
Perhaps I should be promoting you to general.บางทีฉันน่าจะเลื่อน ให้คุณเป็นพลเอก Chuck Versus the Colonel (2009)
Yes, I am a shoo-in to be promoted during the Christmas week at Sheets 'N' Things!ใช้ ฉันเป็นตัวเต็งได้ เลื่อนตำแหน่ง ตอนคริสต์มาส Pilot (2009)
A contest to be promoted...ผุ้แข่งขันก็จะถูกแต่งตั้งเองล่ะ Legends (2010)
But if you succeed, you will be promoted.แต่ถ้าคุณทำสำเร็จ คุณจะได้เลื่อนขั้น Chuck Versus the Final Exam (2010)
You have to be promoted sometime, don't you?คุณควรจะทำงาน จะได้เลื่อนตำแหน่งซะที ว่ามั้ย? Episode #1.4 (2010)
Additionally, our information says that Hong Tae Ra will soon be promoted to Vice President.อีกอย่าง ข้อมูลของเราบอกว่า ฮงแทราจะได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นประธานบริษัทในเร็วๆนี้ Episode #1.12 (2010)
I suggested that you be promoted to replace me. Congratulations.ฉันแนะนำให้เขาเอาเธอมาแทนฉัน ยินดีด้วย While You Weren't Sleeping (2011)
You'll be promoted to a higher level than your last post, with more access than you've ever had before.คุณจะได้เลื่อนขั้นสูงกว่าเดิม มีสิทธิมากกว่าที่คุณเคยมี Free (2011)
Seems Gabrielle was fired for apparently being difficult to work with while Bartley went on to be promoted several times and make a small fortune.ดูเหมือน เกเบรียลถูกไล่ออก เพราะทำงานไม่เข้าขากัน บาร์ทเลย์ เลยได้โปรโมทขึ้นมา ใช้เวลาไม่นาน สร้าง อาณาจักร เล็กๆ ขึ้นมาได้ Playtime (2012)
This office needs an ASAC, and I'm thinking we should be promoting from within.สำนักงานนี้ต้องการผู้ที่เชี่ยวชาญในพื้นที่ และผมคิดว่าเราน่าจะ มีการส่งเสริมสนับสนุนจากคนภายใน Fifty-One (2012)
How does it feel to be promoted?แกกลายเป็นหน้าเก่าแล้วสิ The Maze Runner (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be promotDad said he'd be promoted to section manager next year.
be promotHe deserves to be promoted.
be promotHe should be promoted in the light of what he has done for this company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลื่อนตำแหน่ง [V] get a promotion, See also: be promoted, elevate, upgrade, raise, Syn. เลื่อนขั้น, เลื่อนฐานะ, Example: เขาทำงานหนักเพราะหวังจะได้เลื่อนตำแหน่งปลายปีนี้, Thai definition: ได้รับการมอบหมายหน้าที่หรือฐานะการงานที่สูงขึ้นกว่าเดิม
เลื่อนยศ [V] move to a higher rank, See also: be promoted, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, Example: สามีของท่านเป็นพลตรีมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสเลื่อนยศเป็นพลโทเลย, Thai definition: ได้รับฐานะที่สูงขึ้นกว่าเดิม
เลื่อนยศ [V] move to a higher rank, See also: be promoted, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, Example: สามีของท่านเป็นพลตรีมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสเลื่อนยศเป็นพลโทเลย, Thai definition: ได้รับฐานะที่สูงขึ้นกว่าเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื่อนขั้น[v.] (leūoen khan) EN: be promoted ; get a raise ; get a promotion ; promote ; elevate ; upgrade ; raise   
เลื่อนตำแหน่ง[v. exp.] (leūoen tamnaeng) EN: get a promotion ; be promoted ; elevate ; upgrade ; raise   FR: recevoir une promotion
เลื่อนยศ[v. exp.] (leūoen yot) EN: move to a higher rank ; be promoted   FR: monter en grade ; prendre du galon ; obtenir une promotion

Japanese-English: EDICT Dictionary
格が上がる[かくがあがる, kakugaagaru] (exp,v5r) to be promoted to a higher rank [Add to Longdo]
高まる[たかまる, takamaru] (v5r,vi) to rise; to swell; to be promoted; (P) [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
上る(P);登る(P);昇る(P);陞る(oK)[のぼる, noboru] (v5r,vi) (1) to ascend; to go up; to climb; (2) (usu. 昇る) to ascend (as a natural process, e.g. the sun); to rise; (3) to go to (the capital); (4) to be promoted; (5) to add up to; (6) to advance (in price); (7) to swim up (a river); to sail up; (8) to come up (on the agenda); (P) [Add to Longdo]
成る(P);為る[なる, naru] (v5r,vi) (1) (uk) to become; to get; to grow; to be; to reach; to attain; (2) to result in; to prove to be; (3) to consist of; to be composed of; (4) to succeed; to be complete; (5) to change into; to be exchanged for; (6) (See 成り済ます) to play a role; (7) to be promoted (shogi); (v5r) (8) (hon) (as お+masu-stem+になる, ご+noun+になる, etc.) to do ...; (P) [Add to Longdo]
幕に上がる[まくにあがる, makuniagaru] (exp,v5r) to be promoted to makuuchi (of a juryo-division sumo wrestler) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top