Search result for

be busy

(49 entries)
(1.0631 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be busy-, *be busy*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In fact, you might want to cancel the rest of the week cause you're gonna be busy.อันที่จริง คุณอาจจะต้องยกเลิกทุกอย่างไปทั้งอาทิตย์ Law Abiding Citizen (2009)
Jun Pyo must really be busy.จุน พโย เค้ายุ่งมากเลยเหรอ? Episode #1.13 (2009)
Plus I knew you'd be busy, what with making Detective and all.อีกอย่าง ผมรู้ว่าคุณคงจะยุ่ง กับการเป็นนักสืบ และอื่นๆ Remains to Be Seen (2009)
So they'll be busy at least one of those days.พวกเขาจะไม่ว่างอย่างน้อยหนึ่งวัน Road Kill (2009)
Figured you'd be busy.คิดว่าคุณยุ่งอยู่ Light (2009)
It's for Nate. Anyway, you'll be busy with Cotillion.เพื่อนั่งดูพวกผู้หญิงกับงานปั๊มสแตมป์ในประเด็นของพ่อพวกเทอ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
I'll be busy with working at the company. Seriously, I'm not going to have a life.ฉันคงจะยุ่งเรื่องทำงานให้บริษัท เฮ้อ น่าเบื่อจัง My Fair Lady (2009)
You must be busy. But you still have to eat, right?อ้อ นายต้องยุ่งอยู่แล้ว แต่ไงนายก็ต้องกิน ถูกไหม My Fair Lady (2009)
- We're gonna be busy. - I can use the overtime.ท่าทางเราคงงานเพียบแน่ Hotel for Dogs (2009)
C'mon, it's not like you should be busy or anything... I don't even speak Chinese.มาเถอะ คุณไม่ยุ่งนิ/ ผมพูดภาษาจีนไม่ได้ The Karate Kid (2010)
"and it should be about 15 hours of coding, so I'll be busy tomorrow night."น่าจะใช้เวลาเขียนโค๊ดประมาณ 15 ชั่วโมง พรุ่งนี้ก็เลยไม่ว่าง" The Social Network (2010)
He's going to be busy helping his family, but he said he'll come to the shrine during the New Year's countdown.เขาคงจะยุ่งเพราะต้องช่วยงานครอบครัวเขา แต่เขาบอกว่าเขาจะไปงานปีใหม่ที่ศาลเจ้านะ From Me to You (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be busyBe busy as ever.
be busyHe'll be busy tomorrow.
be busyHe will be busy tomorrow.
be busyIf he should be busy, help him.
be busyI'll be busy next week.
be busyIn the evening the idle man begins to be busy.
be busyIt seemed to be busy, and mother was cooking.
be busyI will be busy next week.
be busyI will be busy this afternoon.
be busyI will be busy tomorrow.
be busyI will not be busy tomorrow.
be busyMy father will not be busy tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง่วนอยู่กับ[V] be absorbed in, See also: be busy with, Syn. ยุ่งอยู่กับ, จดจ่ออยู่กับ, Example: หญิงสาวไม่สนใจเสียงเรียก แต่กลับง่วนอยู่กับการทอผ้าแทบไม่เงยหน้าขึ้นมองใคร, Thai definition: จดจ่ออยู่กับการกระทำในระยะเวลาหนึ่ง
วุ่นอยู่กับ[V] be busy with, See also: be fully occupied with, Example: อาจารย์วุ่นอยู่กับกิจกรรมต่างๆ เกือบทุกปลายสัปดาห์, Thai definition: ต้องทำอะไรหลายๆ อย่างในขณะเดียวกัน
มีธุระ[V] be busy, See also: have an errand, be engaged, Syn. ติดธุระ, ไม่ว่าง, Example: ก่อนเขียนเรื่องนี้ขึ้น ผมก็มีธุระอีกตามเคย ทำให้งานออกมาล่าช้า
ไม่ว่าง[V] be busy, See also: be pressed for time, be not free, Syn. ยุ่ง, Example: วันเสาร์นี้ผมคงไม่ว่างทั้งวันเพราะมีกิจกรรมติดตามงานพัฒนา, Thai definition: มีธุระหรือมีภาระผูกพันอยู่
พลุกพล่าน[V] swarm, See also: be busy, be crowded, be congested, Syn. ขวักไขว่, วุ่นวาย, จอแจ, คับคั่ง, Example: คลองที่เราจัดเดินเรือนี้ มันไม่พลุกพล่านเหมือนคลองแสนแสบ
วุ่น[V] be busy, See also: be confused, fuss over, be anxious, be worried, be hard at work, be on duty, Syn. ยุ่ง, Ant. ว่าง, Example: น้องกำลังวุ่นอยู่กับการจัดกระเป๋าเดินทางอยู่บนห้อง, Thai definition: อาการที่ต้องทำอะไรหลายๆ อย่างในขณะเดียวกัน
ติดงาน[V] be busy, See also: be engaged, be tied up with work, be very busy with one's work, be busily engaged, Syn. ติดธุระ, Example: วันนี้เขาไม่สามารถไปไหนได้เพราะติดงานด่วน, Thai definition: มีหน้าที่การงานที่พึงกระทำ ไม่สามารถละทิ้งไปได้
ติดธุระ[V] be busy, See also: be engaged, be tied up with work, be very busy with one's work, be busily engaged, Syn. ติดงาน, Example: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อติดธุระ จึงไปเที่ยวกับพวกเราไม่ได้, Thai definition: มีหน้าที่การงานที่พึงกระทำ ไม่สามารถละทิ้งไปได้
เจ้ากี้เจ้าการ[V] be busy, See also: meddle, Example: เขาเจ้ากี้เจ้าการอย่างออกนอกหน้าในการจัดงานแต่งงาน
รัดตัว[V] be busy, See also: be tied up (with things to do), be occupied (with work), Syn. ยุ่ง, Example: ช่วงนี้งานรัดตัว ผมจึงไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัว, Thai definition: ไม่มีเวลาว่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused   
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: bustle ; fuss ; be busy ; be vivid ; be bustling ; flurry   
ไม่ว่าง[v. exp.] (mai wāng) EN: be busy ; be pressed for time ; be not free   FR: être occupé ; être pressé par le temps
มีธุระ[X] (mī thura) EN: be busy ; have an errand ; be engaged ; have something to do   FR: être occupé ; être affairé ; avoir à faire
ง่วนอยู่กับ[v. exp.] (ngūan yū kap) EN: be absorbed in ; be busy with   FR: être absorbé par ; être occupé à/par
รัดตัว[v.] (rattūa) EN: be busy; be tied up ; be occupied   FR: être occupé
ติดงาน[v. exp.] (tit ngān) EN: have work to do ; be busy ; be engaged   
ติดธุระ[v. exp.] (tit thura) EN: be busy ; be engaged ; be occupied ; be tied up with work ; be very busy with one's work ; be busily engaged ; be unable to come   
ว้าวุ่น[v.] (wāwun) EN: be in a whirl ; bustle ; be hustled ; be busy   FR: s'affairer
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil   FR: s'affairer

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P) [Add to Longdo]
取り紛れる;取紛れる[とりまぎれる, torimagireru] (v1,vi) to be in confusion; to be busy [Add to Longdo]
立て込む(P);立込む[たてこむ, tatekomu] (v5m,vi) (See 建て込む) to be crowded; to be busy; (P) [Add to Longdo]
閊える(P);支える[つかえる(P);つっかえる, tsukaeru (P); tsukkaeru] (v1,vi) (1) (uk) to stick; to get stuck; to get caught; to get jammed; to clog; (2) (uk) to be unavailable; to be busy; to be occupied; to be full; (3) (uk) to be piled up (e.g. of work); (4) (uk) to halt (in one's speech); to stumble (over one's words); to stutter; (5) (uk) (See 痞える・つかえる) to feel blocked (of one's chest or throat, due to grief, anxiety, illness, etc.); to feel pressure; to feel pain; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奔忙[bēn máng, ㄅㄣ ㄇㄤˊ, ] be busy rushing about; bustle about [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top