ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be active

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be active-, *be active*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The word is considered disrespectful and citizens should be actively discouraged from its use.เป็นคำที่ถือว่าไม่สุภาพ และประชาชนควรจะแข็งขัน ท้อแท้จากการใช้งาน Mad Max (1979)
And I think our resistance must be active and provocative.และการต่อต้านของเรา ต้องแข็งขันและยั่วยุ Gandhi (1982)
To me, you're either an activist or an inactivist, and I wanted to be active.ในความเห็นของฉันนะคะ คือมันมีเวลามากพอ ที่จะให้สัตว์เพิ่มจำนวน ขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะพวก The Cove (2009)
But it should only be active in certain areas...แต่มันน่าจะเปิดใช้ได้เฉพาะพื้นที่นี่นา... Summer Wars (2009)
When the ball comes everyone should be actively going for it.พอบอลมาทุกคนก็ควรมาช่วยกันรับซิ Episode #1.2 (2010)
The sleeping brain may be active, but it has lost the ability to share information between one part of the brain and another.สมองนอนหลับอาจจะใช้งาน แต่ก็มีการสูญเสียความสามารถใน การใช้ข้อมูลร่วมกัน ระหว่างส่วนหนึ่งของสมองและอื่น ๆ Is There Life After Death? (2011)
How can an investigation be active for just two days when the gathering of intel took months?การสืบสวนเกิดขึ้นได้อย่างไร แค่สองวัน ในเมื่อการรวบรวมข้อมูลใช้เวลาหลายเดือน? It Takes a Village (2011)
So you can expect him to be active tonight.คุณคสรเตรียมใจว่าเขาอาจลงมือในคืนนี้ The Silencer (2012)
Chang, you cannot be on the committee if you're going to be actively insane.แชง คุณเป็น คณะกรรมการไม่ได้ ถ้าส่อเค้าว่ามีอาการเสียสติ Bondage and Beta Male Sexuality (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be activeBe active in doing good for people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขม้นขะมัก[V] be earnest, See also: be active, Syn. ขะมักเขม้น, เอาจริงเอาจัง, , Example: บรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังเขม้นขะมักค้นคว้าหาอะไรแปลกใหม่ๆ, Thai definition: ตั้งใจหรือก้มหน้าก้มตาทำอย่างรีบเร่ง
หลุกหลิก[V] be restless, See also: be active, be fidgety, Syn. ลุกลน, อยู่ไม่สุข, Example: หูตาเขาหลุกหลิกดูไม่น่าไว้วางใจเอาเสียเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay   
หลุกหลิก[v.] (luklik) EN: be restless ; be active ; be fidgety   FR: être agité ; s'agiter ; remuer
ประเปรียว[v.] (praprīo) EN: be agile ; be slim ; be active ; be energetic ; be slender ; be nimble ; be dexterous   FR: avoir la pêche (fam.) ; avoir la frite (fam.)
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert   FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller

Japanese-English: EDICT Dictionary
股に掛ける;股にかける[またにかける, matanikakeru] (exp,v1) to travel all over; to be active in places widely apart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  be active
      v 1: be in a state of action; "she is always moving" [syn: {be
           active}, {move}] [ant: {rest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top