Search result for

bate one's breath

(5 entries)
(0.1045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bate one's breath-, *bate one's breath*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bate one's breath มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bate one's breath*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลั้นหายใจ    [V] hold one's breath, See also: bate one's breath, catch one's breath, Syn. กลั้นลมหายใจ, กลั้นใจ, Ant. ถอนหายใจ, Example: เส้นเสียงจะปิดสนิทในขณะที่เรากลั้นหายใจ, Thai definition: อั้นลมหายใจ, ไม่หายใจเข้าหรือออก
กลั้นใจ    [V] hold one's breath, See also: bate one's breath, catch one's breath, Syn. กลั้นหายใจ, อั้นลมหายใจ, Example: ผู้ที่ฝึกดำน้ำต้องเริ่มจากฝึกกลั้นใจในน้ำก่อน
กลั้นลมหายใจ    [V] hold one's breath, See also: catch one's breath, bate one's breath, Syn. กลั้นหายใจ, Example: เมื่อรถวิ่งผ่านโรงงานกลั่นเหล้าทุกครั้งผมจะต้องกลั้นลมหายใจเพราะทนกลิ่นไม่ไหว

Are you satisfied with the result?

Go to Top