Search result for

barmans

(56 entries)
(0.0348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barmans-, *barmans*, barman
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา barmans มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *barmans*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barman[N] ชายเสิร์ฟเครื่องดื่มในบาร์, Syn. bartender

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barman(บาร์'เมิน) n. พนักงานบาร์ผู้ชาย, Syn. bartender -pl. barmen

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
BARMAN:BARMANN: Black Mass (2015)
Send the barman over, please.เรียกเด็กมาสั่งเหล้าซิ! Casino Royale (2006)
I just found the world's stupidest barman.ผมเพิ่งพบบาร์แมนที่โง่ที่สุดในโลก Cashback (2006)
To which the barman says: "may I push in your stool?".และคนชงเหล้าก็พูด "ขอเลื่อนเก้าอี้ได้ไหม?" Sherlock Holmes (2009)
Barman!ไอ้น้อง! Argentina (2012)
Do I seem like the kind of guy who would let you down? Do you know why a good barman favors larger ice cubes?ผมดูเหมือนพวกที่จะทำให้คุณผิดหวังรึ? คุณรู้รึเปล่าว่าทำไมเขา ถึงชอบใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่? Critical (2012)
Oi, barman. We're going to need four bottles of Holsten here.นี่ ไอ้น้อง ทางนี้เอาเบียร์โฮลสเต็นสี่ขวดนะ Smell the Weakness (2017)
Oh, bartender?Barmann? The Bravados (1958)
- The bartender.- Der Barmann. Big Deal on Madonna Street (1958)
After he was surprised by the barman, the murderer got down via the service stairs next door.Nachdem ihn der Barmann überrascht hat, muss der Mörder über die Treppe nebenan geflohen sein. Come Dance with Me! (1959)
You, Mr Florès, Daisy... The barman.Sie, Monsieur Florès, Daisy den Barmann... Come Dance with Me! (1959)
And as for suspecting the barman, that's ridiculous.Und erst recht nicht den Barmann. Das ist ja lächerlich. Come Dance with Me! (1959)
I was called to help by a barman with a bleeding head.Ein Barmann mit blutiger Kopfwunde rief mich ins Gasthaus The Coach Horses. Carry On Constable (1960)
I had eight brandies to help my digestion,... ..and that crude barman insulted me by asking me to leave. I did what any lady would do in the circumstances.Wenn Sie die acht oder neun Verdauungsschnäpse meinen oder die Tatsache, dass dieser ungehobelte Barmann mich aufforderte zu gehen, sage ich, dass ich tat, was jede Dame unter den Umständen tun würde. Carry On Constable (1960)
In Tangier there was a bartender. His name was Mahmound Charlie.Da war ein Barmann in Tanger, sein Name war Mahmound Charlie. Seven Thieves (1960)
Do you know Max, my bartender?Kennen Sie Max, meinen Barmann? The Devil's Daffodil (1961)
The bartender tells me that he lies in a bed too weak to move.Der Barmann sagte, dass er im Bett liegt und viel zu schwach ist, sich zu bewegen. The Gift (1962)
Oh, i am in the presence of such courage, mr. Bartender.Oh, ich bin von lauter Tapferkeit umgeben, Herr Barmann. The Gift (1962)
If there is ever a need here for a town jailer, mr. Bartender, i hope you do not see fit to run for the office!Sollte hier jemals ein Gefängniswärter benötigt werden, Herr Barmann, hoffe ich, Sie halten sich nicht für geeignet. The Gift (1962)
I was talking about you just yesterday with René. "The Beach" bartender in Monte Carlo.Gerade gestern sprach ich über Sie mit René, dem Barmann vom Beach in Monte Carlo. The Fire Within (1963)
You used to say, "Funny thing for a bartender to say!"Sie sagten, dass sich diese Meinung für einen Barmann nicht ziemte. The Fire Within (1963)
Bartender, a bottle and two glasses.Barmann! Eine Flasche und zwei Gläser. The Thrill of It All (1963)
BARTENDER:BARMANN: My Fair Lady (1964)
BARTENDER:BARMANN: My Fair Lady (1964)
BARTENDER:BARMANN: My Fair Lady (1964)
Barman.Barmann. How to Murder Your Wife (1965)
Charlle the barman.Den Barmann. Carry On Cowboy (1965)
This bartender here told me that Eddie phoned you long-distance in Las Vegas.Der Barmann erzählte von einem R-Gespräch nach Vegas. Harper (1966)
Yeah, well, I was trying to pump the bartender.Ja, ich versuchte, den Barmann auszuquetschen. Harper (1966)
George, bartender at Mama Malone's.George, der Barmann bei Mama Malone's. 5 Card Stud (1968)
Bartender George, that makes five.Barmann George, das macht fünf. 5 Card Stud (1968)
You, bartender, Ed.Sie. Barmann. Ed. Spectre of the Gun (1968)
They left this photograph with the bartender at the Hauserhof.Dieses Foto hinterließen sie dem Barmann am Hauser Hof. The Experts (1970)
See there, behind the bar, the man with the benign Germanic countenance?Siehst du den Barmann mit der freundlichen deutschen Miene? Beyond the Valley of the Dolls (1970)
Murder of Maude Stevens, saloon worker and Perry Logan, bartender.Mord an Maude Stevens, Saloonangestellte und Perry Logan, BarmanIl venditore di morte (1971)
I've seen him. A thief or a boozer, I don't need either one as a barman,Ob Dieb oder Säufer, als Barmann behalte ich ihn nicht. Frenzy (1972)
From squadron leader to barman in one easy lesson!Vom Major zum Barmann, einfach so! Frenzy (1972)
I was working, until this morning, as a barman.- Ich habe als Barmann gearbeitet. Frenzy (1972)
He worked here as a barman.Er hat hier als Barmann gearbeitet. Frenzy (1972)
Like they murdered the bartender your friend took the rap for.Wie den Barmann damals. Scoumoune (1972)
Is the man who killed the girl at my place, ...the same one who killed the bartender, whose body you placed in Xavier's car?Wer hat das Mädchen erschossen? Wer hat den Barmann getötet? Scoumoune (1972)
The bartender said that he came in right after Shako, hung around, played the pinball machine.Der Barmann sah, dass er kurz nach Shako reinkam und am Flipper spielte. Timelock (1972)
He goes up to the bartender and he says, "Give me 12 bourbon and waters."Er geht zum Barmann und sagt: "Zwölf Bourbon mit Wasser." The Parallax View (1974)
The bartender goes, "That's a lot of bourbon and waters." He says...Der Barmann sagt: "Das ist viel Bourbon mit Wasser." Er sagt... The Parallax View (1974)
Pony Express rider, overland stage driver lawman, gambler, river man, rancher rodeo hand, barman spittoon man.Kurierreiter, Postkutscher, Sheriff, Spieler, Flößer, Bauer, Rodeohelfer, Barmann, Bite the Bullet (1975)
Thet'd put me in the dining room if I trained? A smart guy to run the bar.Ich könnte als Kellner arbeiten, wenn ich einen pfiffigen Jungen als Barmann ausschule. Hotel Pacific (1975)
The barman can bring it.Der Barmann kann es bringen. The Lost Warrior (1978)
- Barman, bring the Colonel a drink. - No.- Barmann, ein Drink für den Colonel. Baltar's Escape (1979)
Barman... (Adama) 'Fleeing from the Cylon tyranny, 'the last battlestar, Galactica, 'leads a ragtag fugitive fleet 'on a lonely quest- 'a shining planet 'known as Earth.'Barmann... 'Auf der Flucht vor der Tyrannei der Zylonen,' 'fliegt das letzte intakte Raumschiff, der mächtige Kampfstern Galactica ' 'mit einer kleinen Transportflotte von Überlebenden' 'durch das Weltall' 'auf der Suche nach dem blauen Planeten' 'der Erde.' Baltar's Escape (1979)
1975. - You made the...- Sie machten die... lch war Barmann im Tropicana. Womanlight (1979)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาร์เทนเดอร์[N] bartender, See also: barman, barkeeper, barkeep, Syn. พนักงานผสมเหล้า

CMU English Pronouncing Dictionary
BARMAN    B AA1 R M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barman    (n) (b aa1 m a n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barkeeper {m}; Schankkellner {m}; Barmann {m}bartender [Am.]; barman [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top