ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barbaric

B AA0 R B AE1 R IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barbaric-, *barbaric*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbaric(adj) ป่าเถื่อน, See also: ป่าเถื่อน, ไม่มีวัฒนธรรม, Syn. uncivilized, Ant. civilized

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barbaric(บาร์บาร์'ริค) adj. เถื่อน, อนารยะ, ป่าเถื่อน, ทารุณ, หยาบคาย, Syn. barbarous

English-Thai: Nontri Dictionary
barbaric(adj) เถื่อน, ป่าเถื่อน, ทารุณ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This barbaric lawlessness that's taking place at Ontario Airport only underscores the need... the necessity for this accord and for our continued vigilance and commitment to fighting terrorism around the world.ยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็น ที่ต้องมีการร่วมมือครั้งนี้ และย้ำให้มีการเฝ้าระวัง Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
You barbaric piece of pulp fiction!แกมันพวกคนเถื่อนในนิยายชั้นต่ำแท้ๆ Inkheart (2008)
Deserters from the war against the barbaric getae!คิดหนีระหว่างสงครามต่อต้านคนเถื่อน The Red Serpent (2010)
Clad in the barbaric fashionแต่งตัวในแบบของคนเถือน Great and Unfortunate Things (2010)
Guan Yu only know a few barbaric fighting skillsกวนอู รู้เพียงศิลปะการต่อสู้พื้นเมือง The Lost Bladesman (2011)
Unlawful, barbaric peopleพวกป่าเถื่อน A Chinese Ghost Story (2011)
Yeah, I know, I know that was bad, but I fail to see how it's worse than barbaric decisions being made by one man alone.นั่นชุดใหม่เหรอ ใช่ แม่ฉันซื้อมาให้ ทำไม... Bylaw (2011)
I know it is a barbaric ritual we don't want any part of, but that's Lisa's family, and they live back in Texas...ผมรู้ว่ามันคือพิธีกรรมที่ป่าเถื่อน พวกเราไม่ต้องการยุ่งเกี่ยว แต่นั่นคือครอบครัวของลิซ่า Bad Moon Rising (2012)
What's this barbaric rumor I hear about sterilization?แล้วข่าวลือป่าเถื่อน\ที่ผมได้ยินมาเกี่ยวกับเรื่องทำหมันละครับ I Am Anne Frank: Part 2 (2012)
You think they'd allow you to continue your barbaric practice?แกคิดหรือพวกนั้นจะอนุญาตให้แก ทำการทดลองที่ป่าเถื่อนต่อไปได้ The Name Game (2013)
When I was a boy, my father told me stories of the dark ages, a time when culture and learning were eclipsed by barbaric ritual and war.ตอนที่ผมยังเป็นเด็ก พ่อของผมเล่าเรื่องยุคมืดให้ผมฟัง เมื่อเวลาที่วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาต่างถูกบดบัง The Blood Is the Life (2013)
Still barbaric as ever.นี่มันป่าเถื่อนชะมัด The Serpent (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BARBARIC B AA0 R B AE1 R IH0 K
BARBARIC B AA0 R B EH1 R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barbaric (j) bˈaːbˈærɪk (b aa1 b a1 r i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛮地[ばんち, banchi] (n) barbaric region [Add to Longdo]
未開地[みかいち, mikaichi] (n) savage (barbaric) land; backward region; undeveloped area [Add to Longdo]
未開野蛮[みかいやばん, mikaiyaban] (n, adj-na) primitive and barbarous; uncivilized and barbaric [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barbaric \Bar*bar"ic\ (b[aum]r*b[a^]r"[i^]k), a. [L. barbaricus
   foreign, barbaric, Gr. barbariko`s.]
   1. Of, or from, barbarian nations; foreign; -- often with
    reference to barbarous nations of east. "Barbaric pearl
    and gold." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to, or resembling, an uncivilized person
    or people; barbarous; barbarian; destitute of refinement.
    "Wild, barbaric music." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barbaric
   adj 1: without civilizing influences; "barbarian invaders";
       "barbaric practices"; "a savage people"; "fighting is
       crude and uncivilized especially if the weapons are
       efficient"-Margaret Meade; "wild tribes" [syn:
       {barbarian}, {barbaric}, {savage}, {uncivilized},
       {uncivilised}, {wild}]
   2: unrestrained and crudely rich; "barbaric use of color or
     ornament"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top