Search result for

banné

(51 entries)
(0.0448 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banné-, *banné*
Possible hiragana form: ばんん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banner[N] ธง, See also: ผืนธง, ร่มธง, Syn. flag
banner[ADJ] ที่ดีหรือเด่นเป็นพิเศษ, See also: ที่ประสบผลสำเร็จ
banner[N] พาดหัวข่าว, Syn. headline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banner(แบน'เนอะ) n.ธง,ร่มธง,สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ adj. ชั้นแนวหน้า, Syn. motto
star-spangled bannern. ธงชาติอเมริกัน,เพลงชาติอเมริกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
banner(adj) เด่น,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า
banner(n) ธง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
banner headingพาดตัวยักษ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
banner; screamerตัวยักษ์พาดตลอดหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
banner; standard; vexillumกลีบกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Banned bookหนังสือต้องห้าม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Banned bookหนังสือต้องห้าม
Banned book หมายถึง หนังสือต้องห้าม เป็นหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ถูกห้ามหรือถูกระงับโดยสถาบันทางศาสนาหรือโดยรัฐบาลด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง เนื่องจากมีเนื้อหาที่ต้องคัดค้านหรือเป็นอันตราย โดยทั่วไปเป็นด้วยเหตุผลทางศาสนา ทางการเมือง หรือทางสังคม (เช่น The Grapes of Wrath, Leaves of Grass การปฏิวัติของจีน หลักลัทธิเลนิน) หนังสือต้องห้ามเป็นหนังสือที่ถูกห้ามนำเข้าไปไว้ในห้องสมุด ร้านหนังสือ หรือห้องเรียน เนื่องจากมีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการโต้แย้ง การท้าทายในทางการเมือง ทางศาสนา หรือทางสังคม ในอดีตหนังสือต้องห้ามหลาย ๆ เล่มถูกเผาหรือถูกปฏิเสธการพิมพ์ การครอบครองหนังสือต้องห้ามถูกมองว่าเป็นการกระทำที่เป็นกบฏ หรือเป็นผู้มีความคิดเห็นนอกรีต ซึ่งบางครั้งอาจมีโทษทางกฎหมายถ้าละเมิด อย่างไรก็ตาม บางครั้งการห้ามก็อาจได้รับการยกเลิกได้เมื่อมีการท้าทายกันในศาล และศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการห้าม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Banner cloudเมฆรูปธง หรือเมฆขนนก [อุตุนิยมวิทยา]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธวัช[N] flag, See also: banner, standard, pennant, insignia, Syn. ธง, Notes: (สันสกฤต)
ธุช[N] flag, See also: banner, standard, pennon, streamer, colors, ensign, buntings, pennant, Syn. ธง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label   FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้ายเส้นชัย[n. exp.] (pāi sen chai) EN: finish banner   FR: banderole d'arrivée [f]
พาดหัว[n.] (phāt hūa) EN: newspaper banner ; streamer   
พาดหัว[v. exp.] (phāt hūa) EN: write a banner   
แถบโฆษณา[n. exp.] (thaēp khōsanā) EN: ad banner   FR: bandeau publicitaire [m]
ธง[n.] (thong) EN: flag ; standard ; banner ; pennant ; ensign ; colours   FR: drapeau [m] ; étendard [m] ; bannière [f] ; enseigne [f] (litt.) ; couleurs [fpl] ; pavillon [m]
ถูกห้าม[v. exp.] (thūk hām) EN: be banned   FR: être interdit

CMU English Pronouncing Dictionary
BANNED    B AE1 N D
BANNER    B AE1 N ER0
BANNERS    B AE1 N ER0 Z
BANNER'S    B AE1 N ER0 Z
BANNERMAN    B AE1 N ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banned    (v) (b a1 n d)
banner    (n) (b a1 n @ r)
banners    (n) (b a1 n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス禁止[アクセスきんし, akusesu kinshi] (exp) {comp} (See アク禁) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
アク禁[アクきん, aku kin] (n) (col) (abbr) {comp} (See アクセス禁止) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
インディアンバナーフィッシュ[, indeianbana-fisshu] (n) phantom bannerfish (Heniochus pleurotaenia); Indian Ocean bannerfish [Add to Longdo]
オニハタタテダイ[, onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish [Add to Longdo]
シマハタタテダイ[, shimahatatatedai] (n) singular bannerfish (Heniochus singularius) [Add to Longdo]
ツノハタタテダイ[, tsunohatatatedai] (n) horned bannerfish (Heniochus varius); hunchbacked coralfish [Add to Longdo]
ハタタテダイ[, hatatatedai] (n) pennant coralfish (Heniochus acuminatus); common bannerfish; feather-fin bullfish; featherfin coralfish; longfin bannerfish; reef bannerfish [Add to Longdo]
バナー[, bana-] (n) (1) banner; (2) {comp} (See リンクバナー) banner (graphic provided to link to site) [Add to Longdo]
バナー広告[バナーこうこく, bana-koukoku] (n) {comp} ad banner [Add to Longdo]
ヒロポン[, hiropon] (n) Philopon (banned Japanese brand-name methamphetamine) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county, #2,886 [Add to Longdo]
[fān, ㄈㄢ, ] banner, #24,348 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] banner; make manifest, #35,418 [Add to Longdo]
[máo, ㄇㄠˊ, ] banner decorated with animal's tail, #51,673 [Add to Longdo]
徽帜[huī zhì, ㄏㄨㄟ ㄓˋ, / ] banner, #646,397 [Add to Longdo]
广告条幅[guǎng gào tiáo fú, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄈㄨˊ, 广 / ] banner advertisement [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] banner [Add to Longdo]
[guài, ㄍㄨㄞˋ, ] banner, flag, streamer; insignia [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] banner with falcons; mussed up hair [Add to Longdo]
条幅广告[tiáo fú guǎng gào, ㄊㄧㄠˊ ㄈㄨˊ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 广 / ] banner advertisment [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
晩年[ばんねん, bannen] Lebensabend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top