ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bank note

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bank note-, *bank note*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bank note[N] ธนบัตร, Syn. bank bill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bank noteธนบัตร,ธนบัตรที่ธนาคารออกจำหน่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bank noteธนบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bank noteธนบัตร [การบัญชี]
Bank notes : Paper moneyธนบัตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bank note was used from Ji Hyun's land to get the loan.ตั๋วสัญญาธนาคาร แล้วก็เงิน จีฮยอนขัดขวางการกรู้เงินของเรา  ()

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบงก์[N] bank note, See also: note, Syn. ธนบัตร, Example: พนักงานบริษัทไฟแนนซ์หลายหมื่นคนต้องกลายเป็นแม่ค้าจำเป็น แทนการนั่งนับแบงก์ในออฟฟิศ, Count unit: ฉบับ, ใบ, Thai definition: บัตรที่ออกใช้เป็นเงินตรา ซึ่งใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยไม่จำกัดจำนวน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงก์[n.] (baeng) EN: banknote ; bank note   FR: billet de banque [m]
เงินทอน[n.] (ngoenthøn) EN: change ; coin ; bank note   FR: monnaie [f] ; change [m]
ธนบัตร[n.] (thanabat) EN: bank note ; banknote ; bill (Am.) ; note   FR: billet de banque [m] [nm]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piào, ㄆㄧㄠˋ, ] bank note; ticket; a vote, #1,063 [Add to Longdo]
纸币[zhǐ bì, ㄓˇ ㄅㄧˋ, / ] bank notes; paper currency, #22,004 [Add to Longdo]
角票[jiǎo piào, ㄐㄧㄠˇ ㄆㄧㄠˋ, ] bank note in Jiao units (Mao, one-tenth of yuan), #153,298 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
銀行券[ぎんこうけん, ginkouken] (n) bank note [Add to Longdo]
紙幣の濫発[しへいのらんぱつ, shiheinoranpatsu] (n) excessive (reckless) issue of bank notes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 banknote \bank"note`\, bank note \bank"
 note`\(b[a^][ng]k"n[=o]t`).
   1. A promissory note issued by a bank or banking company,
    payable to the bearer on demand. See also sense 4.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the United States popularly called a {bank bill}.
      [1913 Webster]
 
   2. Formerly, a promissory note made by a banker, or banking
    company, payable to a specified person at a fixed date; a
    bank bill. See {Bank bill}, 2. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. A promissory note payable at a bank.
    [1913 Webster]
 
   4. A promissory note issued by an authorized bank, payable to
    the bearer on demand and intended to circulate as
    government-authorized money; in the United States such
    notes may only be issued by a Federal Reserve Bank; as, he
    peeled off five one-thousand-zloty banknotes.
 
   Syn: bill, note, government note, bank bill, banker's bill,
     bank note, Federal Reserve note, greenback.
     [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bank note
   n 1: a piece of paper money (especially one issued by a central
      bank); "he peeled off five one-thousand-zloty notes" [syn:
      {bill}, {note}, {government note}, {bank bill}, {banker's
      bill}, {bank note}, {banknote}, {Federal Reserve note},
      {greenback}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top