Search result for

bals

(54 entries)
(0.3751 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bals-, *bals*, bal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balsa[N] ต้นไม้เขตร้อนของอเมริกา
balsam[N] ต้นไม้ที่มีน้ำมันหอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balsam(บอล'เซิม) n. ยางไม้หอมชนิดหนึ่ง,ขี้ผึ้งยา,ยาหม่อง, See also: balsamy adj.
gimbals(จิม'เบิลซ) n. กล่องหรือโครงสำหรับบรรจุเข็มทิศ., Syn. gimbalring

English-Thai: Nontri Dictionary
balsam(n) ขี้ผึ้ง,ยาหม่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balsaminaเทียนดอก [TU Subject Heading]
Balsams, Canadaกาวใสแคนาดาบาลซาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Balso!บัลโซ The Kingdom of the Winds (2008)
Balso!บัลโซ The Kingdom of the Winds (2008)
Terms are in the details, balsa boy.เงื่อนไขอยู่ในรายละเอียดนี้แล้ว เจ้าเด็กไม้ Shrek Forever After (2010)
Um... It says Count Balsamico...นายมาอยู่ที่นี้ได้ยังไง Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
Like balsamic vinegar! Balsamico?ฉันก็เคยเป็นสมาชิกของFairy Tailไงจำไม่ได้หรอ Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
I heard that Velveno guy is gonna show up at the Balsamico family's magical ball.ฉันมาที่นี่เพื่อเยี่ยมหลุมฝังศพของ Mavis Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
It's a precious ring that the Balsamico family has handed down from generation to generation.สองคนนั้นนะ ไม่มีทางหรอก Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
taking the Balsamico ring!ทำไมฉันและพี่เอลฟ์ Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
It may look like a simple quiche and salad but the balsamic reduction and the onion glaze elevate it to something altogether more satisfying.อาจดูเหมือนคีชกับสลัดง่ายๆ แต่หัวหอมราดบัลซามิกจะช่วยชูรสให้อร่อย This Beautiful Fantastic (2016)
Rinced, toast with balsamiek from Medina.ราดด้วยน้ำ balsamic จาก Medina Transporter 3 (2008)
I'm making that,uh,that chicken with balsamic glaze,the one thing dad taught me how to make.ผมจะทำไอ ไก่ราดซอสน้ำส้มสายชู ที่พอเคยสอนใว้น่ะ Chuck Versus the First Date (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาตั๊กแตน[N] Impatiens balsamina, See also: Balsaminaceae, Example: แม่ใช้ให้ฉันไปซื้อตาตั๊กแตนเพื่อมาปรุงยาสมุนไพร, Thai definition: ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ได้จากผลและเมล็ดแห้งของไม้ล้มลุก มีหลายชนิด คือ เทียนทั้ง 5 ได้แก่ เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนดำ เทียนแดง เทียนตาตั๊กแตน เทียนทั้ง 7 เพิ่ม เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนทั้ง 9 เพิ่ม เทียนตากบ เทียนเกล็ดหอย
ตาตั๊กแตน[N] Impatiens balsamina, See also: Balsaminaceae, Example: แม่ใช้ให้ฉันไปซื้อตาตั๊กแตนเพื่อมาปรุงยาสมุนไพร, Thai definition: ชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่ง ได้จากผลและเมล็ดแห้งของไม้ล้มลุก มีหลายชนิด คือ เทียนทั้ง 5 ได้แก่ เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนดำ เทียนแดง เทียนตาตั๊กแตน เทียนทั้ง 7 เพิ่ม เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนทั้ง 9 เพิ่ม เทียนตากบ เทียนเกล็ดหอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาบ[n.] (chāp) EN: cymbals   FR: cymbale [f]
ฉิ่ง[n.] (ching) EN: small cymbals ; small cup-shaped cymbals ; alto-cymbals   FR: petite cymbale [f]
เชิดฉิ่ง[n.] (choētching) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals   
มะระ[n.] (mara) EN: balsam pear   FR: balsamine [f] ; impatiente [f]
มะระจีน [n. exp.] (mara Jīn) EN: Chinese Bitter Gourd ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Leprosy Gourd ; Bitter Gourd   
มะระขี้นก [n. exp.] (mara khīnok) EN: Wild Bitter Gourd ; Balsam Apple ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Bitter Gourd ; Carilla Fruit   

CMU English Pronouncing Dictionary
BALSA    B AO1 L S AH0
BALSAM    B AO1 L S AH0 M
BALSER    B EY1 L S ER0
BALSAMO    B AA0 L S AA1 M OW0
BALSLEY    B AE1 L S L IY0
BALSTER    B AE1 L S T ER0
BALSIGER    B AE1 L S IH0 G ER0
BALSBAUGH    B AO1 L Z B AO2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
balsa    (n) (b oo1 l s @)
balsam    (n) (b oo1 l s @ m)
balsas    (n) (b oo1 l s @ z)
balsams    (n) (b oo1 l s @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balsa {n}balsa [Add to Longdo]
Balsam {n}balm [Add to Longdo]
Balsam {m} (für)salve (to) [Add to Longdo]
Balsaskreischeule {f} [ornith.]Balsas Screech Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カナダバルサム[, kanadabarusamu] (n) Canada balsam (resin obtained from balsam fir) [Add to Longdo]
シンバル[, shinbaru] (n) cymbal; cymbals [Add to Longdo]
バルサ[, barusa] (n) balsa [Add to Longdo]
バルサミコ酢[バルサミコす, barusamiko su] (n) balsamic vinegar [Add to Longdo]
バルサム[, barusamu] (n,adj-no) balsam (resin) [Add to Longdo]
バルサムの木[バルサムのき, barusamu noki] (n) (obsc) (See バルサム樅) balsam fir (Abies balsamea) [Add to Longdo]
バルサム樅[バルサムもみ;バルサムモミ, barusamu momi ; barusamumomi] (n) (uk) balsam fir (Abies balsamea) [Add to Longdo]
食人種[しょくじんしゅ, shokujinshu] (n) cannibals [Add to Longdo]
人食い人種[ひとくいじんしゅ, hitokuijinshu] (n) cannibals [Add to Longdo]
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香脂[xiāng zhī, ㄒㄧㄤ ㄓ, ] balsam; face cream [Add to Longdo]
凤仙花[fèng xiān huā, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, / ] balsam; Balsaminaceae (a flower family including Impatiens balsamina); touch-me-not; busy Lizzie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top