Search result for

ballt

(58 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ballt-, *ballt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ballt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ballt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I altered the design of my equipment... to generate these violent power boosts.Ich änderte die Konstruktion meiner Instrumente so dass sie diese geballten Energiestöße erzeugen konnten. Fiend Without a Face (1958)
It is not a hand clenched in a fist of anger.Es ist keine im Zorn zur Faust geballte Hand. The Barbarian and the Geisha (1958)
- Football practice, dirty stories...- Fußballtraining, schmutzige... Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Through a little wood.Geschneeballter Wäldchen. Eve Wants to Sleep (1958)
¶ BUT WHEN THEY CALL IT EEH-OOH ¶Ich war letztes Jahr mit ihrem Bruder zusammen im Footballteam. Genau das brauchen wir! How to Make a Monster (1958)
It gathers and approaches... ever closer!Sie ballt sich zusammen. Kommt näher. Immer näher. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
He's won ten million lire on the football pools.Er gewann zehn Millionen beim Fußballtoto. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
[The news about the huge win on the football pools...] [... immediately aroused everybody's interest.]Die Nachricht vom großen Gewinn beim Fußballtoto erweckte die Gemüter. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
[The next day Don Camillo made a short journey to the nearest city...] [... to the Football Pools office, and caught the last train home.]Am nächsten Tag reiste Don Camillo bis zur Provinzhauptstadt, wo der Sitz des Fußballtotos war. Er kam mit dem letzten Zug zurück. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
Grumble to the Football Pools, not me, Don Camillo.Sag das dem Fußballtoto, Don Camillo. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
The co-captains of the football team.Die Kapitäne der Fußballteams. Lolita (1962)
A coiled spring of men, ships and planes straining to be released against us.Eine geballte Masse von Menschen, Schiffen und Flugzeugen. Es lauert nur darauf, auf uns losgelassen zu werden. The Longest Day (1962)
No, well, what I meant to say, Professor Kelp, was that... I have to go to football practice.Nein, nun, was ich sagen wollte, Professor Kelp, war, dass... ich zum Footballtraining muss. The Nutty Professor (1963)
Football practice?Footballtraining? The Nutty Professor (1963)
[Chuckling] It was neat, Eddie, the way Coach made you catcher... and picked you for the captain of the baseball team.Das war cool, wie der Trainer dich als neuen Fänger ausgesucht und zum Kapitän des Baseballteams gemacht hat. Munsters on the Move (1965)
Yeah? Well, I've got some good news too. It's about the school baseball team.Ja, ich habe auch gute Nachrichten, es geht um das Baseballteam der Schule... Munsters on the Move (1965)
Eddie, how was baseball practice today?Eddie, wie war heute das Baseballtraining? Munsters on the Move (1965)
Mr. RiddIer, would you prepare the submarine to get underway while I prepare a terrifying demolition charge for the police?Verehrter Rätselknacker, würdest du das U-Boot startklar machen... während ich eine geballte Ladung für die Polizei vorbereite? Batman: The Movie (1966)
Get eight more guys, you can have a minyan,Acht Leute mehr und Sie haben ein Footballteam. Tony Rome (1967)
I don't want to sound like Knute Rockne at half time--Ich will jetzt nicht klingen, wie ein Fußballtrainer in der Halbzeit, To the Gestapo with Love (1968)
Mr. Walker.Das ist Mr. Purvis, der Footballtrainer. Blackbeard's Ghost (1968)
He produces winning football teams, which in turn produce large grants and endowments from proud alumni.Sein Footballteam ist sehr erfolgreich, was wiederum zu großen Förderungsgeldern von stolzen Absolventen führt. Blackbeard's Ghost (1968)
Mr. Virgil Purvis, our football coach, bids $10.Mr. Virgil Purvis, unser Footballtrainer, bietet 10 Dollar. Blackbeard's Ghost (1968)
- We got just enough for handball.- Wir reichen gerade für ein Handballteam. The Odd Couple (1968)
A little hectic.Er macht einen Vertrag mit einem Fußballteam. The Contender: Part 1 (1968)
Last night in the stadium of light, Jarrow, we witnessed the resuscitation of a great footballing tradition, when Jarrow United came of age, in a European sense, with an almost Proustian display- of modern existentialist football,Gestern wurden wir im Stadium of Light in Jarrow... Zeugen der Wiederbelebung einer großen Fußballtradition... als Jarrow United in europäischem Sinne erwachsen wurde... mit einer fast proustischen Darbietung existentialistischen Fußballs... die durch moralisches Argumentieren im Mittelfeld eine Annihilation... der nun sicher obsolet werdenden Catenaccio-Verteidigungsphilosophie... von Signor Alberto Fanffino war. The Royal Philharmonic Orchestra Goes to the Bathroom (1969)
Those numbers could represent anything from a football play to a combination lock.Die Zahlen können viel bedeuten. Fussballtote, Safe-Kombination... The Party (1971)
A few teams have had some luck with tackling.Wir hatten hier Footballteams, die fackelten nicht lange. The Last Picture Show (1971)
Tommy's at basketball practice. - Bring the coffee, please. - Yes, Miss Banks.Tommy ging zum Basketballtraining. The Last Picture Show (1971)
You better go on to basketball practice.Gehen Sie lieber zu lhrem Basketballtraining. The Last Picture Show (1971)
He's starting basketball practice.Er ist beim Basketballtraining. The Last Picture Show (1971)
I thought hairy-chested football coaches were about it.Und Footballtrainer mit Haaren auf der Brust, das war das Höchste. The Last Picture Show (1971)
That's not a big black cloud coming...~ Eine schwache Wolke ballte sich auf ~ Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973)
You know, Bruce sounds like the captain of a football team.Bruce klingt wie der Kapitän eines Fußballteams. Lenny (1974)
It's Mount Rushmore.Das Gesicht zur Faust geballtLenny (1974)
And I run the football team.Und ich leite das Footballteam. The Longest Yard (1974)
What football team?- Welches Footballteam? The Longest Yard (1974)
- My football team.- Mein Footballteam. The Longest Yard (1974)
We have something of a football team here ourselves, you know.Wir haben hier ein eigenes Footballteam. The Longest Yard (1974)
That's a member of the warden's football team.Ein Mitglied vom Footballteam des Direktors. The Longest Yard (1974)
Prison football team sign-up'.Gefängnisfootballteam." The Longest Yard (1974)
First, we get you out of here and on the football team.- Ja. Zuerst holen wir dich hier raus ins Footballteam. The Longest Yard (1974)
We're getting up a football game against the guards.Wir stellen ein Footballteam auf, gegen die Wärter. The Longest Yard (1974)
I'm just trying to give you a football team, Warden.Ich will Ihnen nur ein Footballteam geben, Herr Direktor. The Longest Yard (1974)
Call yourselves a football team?Ihr nennt euch ein Footballteam? The Longest Yard (1974)
"He was a member of the prison baseball team."In der Vollzugsanstalt war er Mitglied des Baseballteams." Thieves Like Us (1974)
When I was in high school, I played defensive back for the football team.Auf der Highschool war ich Defensiv Back im Footballteam. Pilot (1975)
No, the Yankee baseball... baseball team.Nein, das Yankee-Baseball... Baseballteam. French Connection II (1975)
Immense forces served youGeballte Kraft, die sich entlädt, schüttelt sich. L'important c'est d'aimer (1975)
- It's a fine afternoon of football...- Ein toller Footballtag... Race with the Devil (1975)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kopfballtor {n}headed goal [Add to Longdo]
Toto {m,n}; Fußballtoto {m,n} | im Toto spielenpools {pl} | to do the pools [Add to Longdo]
ballt sich zusammenagglomerates [Add to Longdo]
geballt {adj}cumulative [Add to Longdo]
verkleben; verklumpen; zusammenkleben; sich zusammenballen; agglutinieren; verbinden | verklebend; verklumpend; zusammenklebend; sich zusammenballend; agglutinierend; verbindend | verklebt; verklumpt; zusammengeklebt; zusammengeballt; agglutiniert; verbundento agglutinate | agglutinating | agglutinated [Add to Longdo]
zusammengeballtagglomerated [Add to Longdo]
zusammenballen | zusammenballend | zusammengeballtto mass-together | massing-together | massed-together [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top