ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

at a stretch

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at a stretch-, *at a stretch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at a stretch[IDM] อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't get more than two or three hours at a stretch, do you?คุณนอนได้ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมง แม้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว ใช่มั้ยล่ะ? Fracture (2009)
I wouldn't sleep for more than an hour at a stretch, checking on him...ฉันไม่ได้นอนมากกว่า 1 ชม. หลายวัน คอยดูเขา Chained Heat (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at a stretchHe worked ten hours at a stretch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะลุย[ADV] at a stretch, See also: in a breath, at one sitting, at one go, Example: เธอตะลุยอ่านหนังสือรวดเดียวจบ, Thai definition: ทำรวดเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทุ่ง[v.] (doēnthung) EN: read, write or translate at a stretch   
รวด[adv.] (rūat) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly   FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois

Japanese-English: EDICT Dictionary
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top