หรือคุณหมายถึง aßn?
Search result for

assn

(81 entries)
(0.0303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assn-, *assn*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา assn มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *assn*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assn.n. abbr. association

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquilaria crassnaกฤษณา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And particularly enjoy the incredible crassness of the moment we try to squeeze an extra syllable into the fourth line.แล้วก็เพลิดเพลินไปกับมัน ยิ่งด้วยพยางค์พิเศษๆ Love Actually (2003)
# The prominent bassness, Zulu arrangement ## The prominent bassness, Zulu arrangement # No More Good Days (2009)
"How To Succeed in Bassness""How To Succeed in Bassness" How to Succeed in Bassness (2009)
Detective Gassner. Yes, sir.นักสืนกราสเนอร์ ใช่ครับ Heathridge Manor (2012)
EMERGENCY COUNTERMEASURE HQ ESTABLISHEDHAUPTQUARTIER FÜR NOTMASSNAHMEN WIRD EINGERICHTET The H-Man (1958)
ON OUR PASSENGER MANIFEST IT SEEMS THAT YOUR PASSPORT NUMBER WAS NOT PUT DOWN.Auf unserer Passagierliste wurde offenbar vergessen, Ihre Passnummer einzutragen. Judgment Night (1959)
Damage control procedures, all decks.Schadenseindämmungsmassnahmen auf allen Decks. Journey to Babel (1967)
I must ask for name, job title, year of birth and birth place ...Nennen Sie Name, Vorname, Beruf, Geburtsjahr, Wohnung, Passnummer! The Olsen Gang's Big Score (1972)
The passport number is 29491.Passnummer 29491. The Day of the Jackal (1973)
Thank уou. The administration was hopeful but cautious Friday in its reaction to a possible opening of the Berlin Wall during the upcoming Christmas holiday.Die Verwaltung war erst hoffnungsvoll, aber vorsichtig in ihren Massnahmen bezüglich einer Öffnung der Berliner Mauer während der Weihnachtsferien. One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
The Krassner death at Freiburn was a genuine accident witnessed by many people.Krassners Tod in Freiburg war ein Unfall, der von vielen bezeugt wurde. The Boys from Brazil (1978)
Passport number... H-1032642.Passnummer H1 032642. Raw Deal (1986)
It's temporary.Es ist nur eine zeitliche Massnahme. My Name Is Bill W. (1989)
- I was only working for Kastner at the time.Ich habe damals nur für Gassner gearbeitet, verstehen Sie? The Player (1992)
There's one thing I don't understand, Monsieur Tassigny.Da ist nur eine Sache, die verstehe ich gar nicht, Monsieur Tassny... The House of the Spirits (1993)
But one has to regard the racial laws of the Fascists as a sanitary measure, much overdue, in my opinion.Aber man muss die Tassengesetze der Faschisten... als eine Hygienemassnahme betrachten. Längst fällig, meiner Meinung nach. The Remains of the Day (1993)
Just security, miss.Nur eine Sicherheitsmassnahme. The Remains of the Day (1993)
Oh! Oh!Die brauchen doch unsere Passnummer. Heavenly Creatures (1994)
Sounds like a sensible precaution. Get on it.Eine sinnvolle Vorsichtsmassnahme. Cold Fire (1995)
If you force us to take further aggressive action...Sie zwingen uns, andere Massnahmen zu ergreifen... Cold Fire (1995)
It is my hope that we only have to use it as a precautionary measure.Ich hoffe, wir müssen es nur als Vorsichtsmassnahme benutzen. Cold Fire (1995)
There's no DMV, no birth certificate, no Social Security, not even a bank account.Kein Kfz-Schein, keine Geburtsurkunde, keine Passnummer, kein Bankkonto. 2Shy (1995)
Provided every precaution be taken to guard against the testimony of distracted persons and, of course, the mad.Natürlich treffen wir jede Vorsichtsmassnahme... das Gericht vor den Aussagen von verwirrten, und verrückten Personen zu schützen. The Crucible (1996)
And the survivor bound in filial obligation for some term to do obsequious sorrow.Und der Nachgelassne soll nach kindlicher Verpflichtung einige Zeit die Leichentrauer halten. Hamlet (1996)
Perhaps you are telling me this in order to delay our defensive response.Vielleicht sagen Sie das, um unsere Verteidigungsmassnahmen zu verzögern. Dreadnought (1996)
Sort of like using a magnet to move a compass needle.Als ob man mit einem Magneten eine Kompassnadel bewegt. False Profits (1996)
A wise precaution, Doctor. Thank you.Eine kluge Vorsichtsmassnahme, Doktor. Flashback (1996)
I took the precaution of removing your tricorder.Als Vorsichtsmassnahme konfiszierten wir Ihren Tricorder. Future's End: Part II (1996)
It's just a precaution.- Vorsichtsmassnahme. Investigations (1996)
I will take every possible precaution.Ich werde alle Vorsichtsmassnahmen treffen. Innocence (1996)
Usually it's possible to recover data unless extraordinary measures were taken to erase it.Es ist möglich, Daten wiederherzustellen, ausser es wurden aussergewöhnliche Massnahmen zum Löschen ergriffen. Investigations (1996)
I know crew discipline's my responsibility, but, in this case, I thought I should let you get involved before I took any action.Ich weiss, dass ich für Disziplin verantwortlich bin, aber bevor ich Massnahmen ergreife, wollte ich lhren Rat einholen. Lifesigns (1996)
Work with Kim to install maximum-security containment.Maximale Sicherheitsmassnahmen. Meld (1996)
Thank you, but I am already taking steps to purge these residual feelings.- Danke. Ich ergriff bereits Massnahmen, um die restlichen Gefühle zu beseitigen. Meld (1996)
If you do not return her immediately, we will be forced to retaliate.Schicken Sie sie sofort zurück oder wir ergreifen Vergeltungsmassnahmen. Prototype (1996)
There are all kinds of safety procedures and backup systems to make sure nothing goes wrong.Es gibt viele Vorsichtsmassnahmen und Sicherheitssysteme. Warlord (1996)
We're now considering other, more forceful, options.Wir ziehen andere Massnahmen in Erwägung. Warlord (1996)
All the same, I recommend taking some precautions.- Ich schlage Vorsichtsmassnahmen vor. Warlord (1996)
Activating full security measures.Aktiviere alle Sicherheitsmassnahmen. Warlord (1996)
The President has contacted the world's heads of state and every security measure is being taken.Der Präsident steht in Kontakt mit den Staatsoberhäuptern der Welt alle Sicherheitsmassnahmen sind getroffen. Contact (1997)
We are taking what we believe are factually appropriate steps.Wir ergreifen unserer Meinung nach angemessene Massnahmen. Contact (1997)
"The Chinese have taken the strictest measure to prevent your escape."Unsere Truppen haben strenge Massnahmen ergriffen, lhre Flucht zu verhindern. Kundun (1997)
I suggest you reconsider or Captain Janeway will be forced to take action.Das sollten Sie überdenken, sonst wird der Captain Massnahmen ergreifen. Alter Ego (1997)
If she's reaching the natural end of her life, she wouldn't want extraordinary measures taken to extend it. especially not in the state she's in now.Sie würde keine Massnahmen wollen, die ihr Leben verlängern. Before and After (1997)
...and we won't be wasting precious time stopping to investigate every insignificant anomaly we come across.Wir haben ihre Sicherheitsmassnahmen deaktiviert. Displaced (1997)
You programmed all this-- the malfunctioning phaser, a version of Chakotay who's attracted to you...- Das versuchen wir bereits. Wenn sie sich weigern, könnten härtere Massnahmen erforderlich sein. Displaced (1997)
It's just a precaution.- Es ist nur eine Vorsichtsmassnahme. Fair Trade (1997)
Captain, I can assure you, we'd take every precaution.Ich versichere Ihnen, wir werden alle Vorsichtsmassnahmen treffen. Unity (1997)
It's purely a precautionary measure.Einfache Vorsichtsmassnahme. Species II (1998)
This site has been selected because of reduced security.Der Ort wurde gewählt, weil die Sicherheitsmassnahmen gering sind. The Terrorist (1998)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กฤษณา[N] eaglewood, See also: Aquilaria crassna, aloeswood, agalloch, Syn. ไม้กฤษณา, Example: ไม้กฤษณามีราคาแพงมาก, Count unit: ต้น, Thai definition: ส่วนของเนื้อไม้ซึ่งมีสีดำ เกิดเมื่อต้นไม้มีบาดแผล มีกลิ่นหอม ใช้ทำยา

CMU English Pronouncing Dictionary
GASSNER    G AE1 S N ER0
KASSNER    K AE1 S N ER0
LASSNER    L AE1 S N ER0
SASSNET    S AE1 S N EH2 T
GLASSNER    G L AE1 S N ER0
SASSNETS    S AE1 S N EH2 T S
FASSNACHT    F AE1 S N AH0 K T
SASSNET'S    S AE1 S N EH2 T S
STRASSNER    S T R AE1 S N ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einleitung {f} | Einleitungen {pl} | Einleitung von Massnahmenintroduction | introductions | introduction of measures [Add to Longdo]
Grobheit {f}crassness [Add to Longdo]
Kompassnadel {f}compass-needle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在途[zài tú, ㄗㄞˋ ㄊㄨˊ, ] in transit (of passnegers, goods etc) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
具体策[ぐたいさく, gutaisaku] konkrete_Massnahme [Add to Longdo]
処分[しょぶん, shobun] Massnahme, -Strafe [Add to Longdo]
処置[しょち, shochi] Massnahme, Vorgehen, Schritt [Add to Longdo]
報復措置[ほうふくそち, houfukusochi] Vergeltungsmassnahmen [Add to Longdo]
始末[しまつ, shimatsu] Umstaende, Massnahmen, Erledigung [Add to Longdo]
対処[たいしょ, taisho] behandeln, Massnahmen_ergreifen [Add to Longdo]
対策[たいさく, taisaku] Gegenmassnahme [Add to Longdo]
工夫[こうふ, koufu] Entwurf, Mittel, Massnahme [Add to Longdo]
手段[しゅだん, shudan] Mittel, -Weg, Massnahme [Add to Longdo]
措置[そち, sochi] Massnahme, Schritt [Add to Longdo]
[さく, saku] MASSNAHME, PLAN, POLITIK [Add to Longdo]
緊縮[きんしゅく, kinshuku] das_Schrumpfen, Einschraenkung, Sparmassnahmen [Add to Longdo]
羅針[らしん, rashin] Kompassnadel [Add to Longdo]
行動[こうどう, koudou] Handeln, Verhalten, Massnahme [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top