หรือคุณหมายถึง aßit?
Search result for

assit

(12 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assit-, *assit*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cassiteriten. แร่ดีบุก,หินดีบุก
crassitude(แครส'ซิทูด) n. ความโง่เง่า,ความหนา,ความหยาบ
lassitude(แลส'ซิทูด) n. ความอ่อนเพลีย,ความเหน็ดเหนื่อย,ความเซื่องซึม,ความเมินเฉย

English-Thai: Nontri Dictionary
lassitude(n) ความอ่อนเพลีย,ความเมื่อยล้า,ความเฉยเมย,ความเหนื่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right... But she's Assitant Professor Seguchi now.ใช่ๆ แต่ว่าตอนนี้เธอเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เซงุจิแล้วนะ Confessions (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเหนื่อย[n.] (khwām neūay) EN: tiredness ; exhaustion ; wearifulness ; fatigue   FR: fatigue [f] ; lassitude [f]
อ่อนเพลีย[n.] (ønphlīa) EN: fatigue   FR: fatigue [f] ; exténuation [f] ; faiblesse [f] ; lassitude [f]
แร่ดีบุก[n. exp.] (raē dībuk) EN: tin ore ; cassiterite   FR: minerai d'étain [m] ; cassitérite [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
錫石[すずいし, suzuishi] (n) cassiterite [Add to Longdo]
脱力感[だつりょくかん, datsuryokukan] (n) ennui; languishing; feeling of exhaustion; lassitude; lethargy [Add to Longdo]
無気力[むきりょく, mukiryoku] (adj-na,n) lethargic; lassitude; (P) [Add to Longdo]
無気力状態[むきりょくじょうたい, mukiryokujoutai] (n) apathy; lethargic state; state of lassitude [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top