ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artificial intelligence

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artificial intelligence-, *artificial intelligence*
English-Thai: Longdo Dictionary
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artificial intelligence[N] ปัญญาประดิษฐ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
artificial intelligence (AI)ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
artificial intelligence (AI)ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์
วิชาการที่เกี่ยวกับการทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานหรือคิดได้เหมือนมนุษย์ คำว่า ปัญญาประดิษฐ์ ไม่ตรงกับคำภาษาอังกฤษเสียทีเดียว คือ artificial นั้นแปลว่า เทียม ส่วน intelligence นั้นแปลว่า ฉลาด หรือ ปัญญา วิชาการปัญญาเทียม หรือปัญญาประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอีกหลายเรื่อง อาทิ Expert system (ระบบผู้เชี่ยวชาญ), Knowledge base (ฐานความรู้),Machine learning (การเรียนรู้ของเครื่องจักร), Natural language processing (การประมวลภาษาธรรมชาติ), Pattern recognition (การรู้จำรูปแบบ), Robotics (วิชาการหุ่นยนต์) [คอมพิวเตอร์]
Artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is it? Artificial intelligence?มันคืออะไรกัน ระบบจักรกลอัฉริยะรึ? Ghost in the Shell (1995)
A top researcher in the field of artificial intelligence.นักวิจัยชั้นแนวหน้าในบรรดาหุ่นทั้งหมด Ghost in the Shell (1995)
State-of-the-art artificial intelligence.สุดยอดแห่งงานศิลป์ ปัญญาประดิษฐ์นะ Resident Evil (2002)
Using artificial intelligence and cyborg technologies... they saved hundreds of the wounded.โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีไซบอร์ก ...พวกเขาได้ช่วยผู้บาดเจ็บจำนวนมาก Appleseed Ex Machina (2007)
I am the artificial intelligence-- Yeah, I know what you are.- ฉันเป็นสมองกลเทียม - ฉันรู้ว่าเธอคืออะไร Resident Evil: Extinction (2007)
Supposedly possessed the most advanced artificial intelligence ever created.เชื่อกันกว่าเป็นสิ่งที่ก้าวหน้ามากที่สุด ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ Knight Rider (2008)
Artificial intelligence.สมองกลอัจฉริยะ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
An artificial intelligence.สมองกลอัจฉริยะ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
You see, 20 years ago I was drummed out of the medical profession... for trying to implant human babies with artificial intelligence.เมื่อ20 ปีก่อนผมถูกขับไล่ออกจากวงการแพทย์ เพราะพยายามฝังจักรกลอัจฉริยะกับเด็กทารก Babylon A.D. (2008)
An artificial intelligence.ปัญญาประดิษฐ์น่ะ Summer Wars (2009)
I just developed the damn thing, I never told the artificial intelligence to do anything!ผมแค่พัฒนาไอ้ตัวบ้านั่น \ ผมไม่ได้สั่งให้มันทำอะไรสักหน่อยนะ! หุบปาก! Summer Wars (2009)
Suppose we have an enormous simulation and we're simulating artificial intelligence.และถ้าผมเชื่อว่ามนุษย์ ที่ยังมีสติและความรู้ ฉันยังต้องเชื่อว่าเครื่อง มีคุณภาพเดียวกัน Is There a Creator? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
artificial intelligenceAI stands for artificial intelligence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัญญาประดิษฐ์[N] artificial intelligence, Example: การพัฒนาทางซอฟท์แวร์ของระบบผู้ชำนาญการและเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ใหม่ๆ ล้วนเป็นสิ่งช่วยเสริมให้เกิดการพัฒนางานใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น, Thai definition: การแสดงเชาวน์ของมนุษย์ที่กระทำต่อเครื่องคอมพิวเตอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัญญาประดิษฐ์[n. exp.] (panyā pradit) EN: artificial intelligence   FR: intelligence artificielle [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人工智能[rén gōng zhì néng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓˋ ㄋㄥˊ, ] artificial intelligence (AI), #33,894 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
アーティフィシャルインテリジェンス[, a-teifisharuinterijiensu] (n) artificial intelligence [Add to Longdo]
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] (n) {comp} AI; artificial intelligence [Add to Longdo]
中国語の部屋[ちゅうごくごのへや, chuugokugonoheya] (n) Chinese room (artificial intelligence thought experiment) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
人間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artificial intelligence
   n 1: the branch of computer science that deal with writing
      computer programs that can solve problems creatively;
      "workers in AI hope to imitate or duplicate intelligence in
      computers and robots" [syn: {artificial intelligence},
      {AI}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top