Search result for

arrêts

(112 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrêts-, *arrêts*, arrêt
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา arrêts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *arrêts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garret[N] ห้องใต้หลังคา, See also: ห้องบนเพดาน, Syn. attic, loft, belfry
barrette[N] ที่หนีบผม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garret(แก'ริท) n. ชั้นหลังคาบ้าน,ศีรษะ vt. อุดช่องด้วยก้อนหินก้อนเล็ก
garrette(กะโรท) n. การประหารชีวิตนักโทษในสเปนโดยการบีบคอนักโทษด้วยปลอกเหล็ก,ปลอกคอเหล็กดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
barrette(n) กิ๊บเสียบผม,ปิ่นปักผม
garret(n) ห้องใต้หลังคา,ห้องเพดาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barrett's Epitheliumอิพิธีเลียมของบาร์เรทท์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Arrête!หยุด When I Think About You I Shred Myself (2012)
Enough is enough, arrêtez!พอก็คือพอ อย่ามาเยอะ! The Hundred-Foot Journey (2014)
Arrête!Arrête! Heaven's Gate (1980)
Arrête!Arrête! Heaven's Gate (1980)
Arrête!Arrête! Heaven's Gate (1980)
Eh, vous, là- bas, arrêtez!Eh,vous,là -bas,arrêtez! Never Say Never Again (1983)
Arrête avec tes jeux idiots.Arrête avec tes jeux idiots. Restless (2000)
Pour le nom de dieu!Monsieur, arrête! Episode #1.1 (2008)
And as a gentleman, I should warn you... that my coup d'arret is still whispered about in hushed tones to this very day.Und als Gentleman muss ich dich warnen, dass man meinen Coup d'arrêt immer noch in den höchsten Tönen lobt. Mortdecai (2015)
- Vite.Vite. "Arrête! Chapter Seven: Lost Boys (2015)
Arrêtez!Arrêtez! The Pride and the Passion (1957)
Arrêtez!Arrêtez! The Pride and the Passion (1957)
Arrêtez!Arrêtez! The Pride and the Passion (1957)
Arrêtez.Arrêtez. Voyage to the Bottom of the Sea (1961)
Tu es fou, arréte!Arrête! Island of Death (1976)
Arréte!Arrête! Island of Death (1976)
Arréte!Arrête! Island of Death (1976)
Arréte! Tu es fou!Arrête! Island of Death (1976)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องใต้หลังคา[N] attic, See also: garret, Example: ห้องใต้หลังคาจัดเป็นห้องที่ร้อนที่สุดในบ้าน, Count unit: ห้อง
ห้องใต้หลังคา[N] garret, Example: ห้องใต้หลังคาจัดเป็นห้องที่ร้อนที่สุดในบ้าน, Count unit: ห้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out   FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
จับ[v.] (jap) EN: arrest s.o.   FR: arrêter ; capturer ; pincer (fam.)
จับได้[v. exp.] (jap dāi) EN: arrest ; apprehend ; detain ; net   FR: arrêter ; appréhender
จับขัง[v. exp.] (jap khang) EN: apprehend ; arrest   FR: appréhender ; arrêter
จับกุม[v.] (japkum) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend   FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer
จับตัว[v.] (jap tūa) EN: arrest s.o.   FR: arrêter
จุดดับ[n. exp.] (jut dap) EN: end ; result ; outcome ; upshot ; ending ; death   FR: point d'arrêt [m] ; fin [f]
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate   FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
กำหนดท่าที[v. exp.] (kamnot thāthī) EN: determine a position ; determine a stance   FR: arrêter une position
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
การพิพากษา[n.] (kān phiphāksā) EN: judgement = judgment (Am.)   FR: jugement [m] ; verdict [m] ; sentence [f] ; arrêt [m]
การประท้วงหยุดงาน[n. exp.] (kān prathūang) EN: strike   FR: arrêt de travail [m]
การหยุด[n.] (kān yut) EN: cessation   FR: arrêt [m] ; cessation [f]
การหยุดงาน[n.] (kān yut ngān) EN: strike   FR: grève [f] ; arrêt de travail [m]
ขาหมู[n. exp.] (khā mū) EN: fresh ham   FR: jarret de porc [m]
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock   FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขาดเม็ด[v.] (khātmet) EN: stop raining   FR: arrêter de pleuvoir
คุก[n.] (khuk) EN: jail ; prison   FR: prison [f] ; maison d'arrêt [m] ; pénitentier [m] ; geôle [f] ; cachot [m]
กฎ[n.] (kot) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle   FR: loi [f] ; arrêté [m] ; règle [f] ; règlement [m] ; décret [m] ; principe [m]
กฎเกณฑ์[n.] (kotkēn) EN: regulation ; set of regulations ; edict ; guideline ; code of conduct ; principle ; order ; rule ; measure ; standard ; criterion ; method ; system   FR: décret [m] ; arrêté [m]
กฎกระทรวง[n. exp.] (kot krasūang) EN: ministerial order ; ministerial regulation   FR: arrêté ministériel [m] ; ordonnance ministérielle [f]
กฎเทศบาล[n. exp.] (kot thētsabān = kot thēsabān) EN: municipal regulation ; municipal ordinance   FR: arrêté municipal [m] ; ordonnance municipale [f] ; arrêté communal [m] ; ordonnance communale [f]
เกวียน[n.] (kwīen) EN: oxcart ; bullock car ; hand-cart ; cart   FR: char à boeufs [m] ; charrette [f] ; tombereau [m] ; char [m]
เกวียน[n.] (kwīen) EN: kwien [unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters]   FR: charretée [f] ; kwien [m] (unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz)
เกวียนหลวง[n.] (kwīen lūang) EN: unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters   FR: charretée [f] ; unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert   FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
เล่ม[n.] (lem) EN: [classifier : books, magazines ; knives, forks, spoons ; oxcarts ; wheels ; barrows]   FR: [classificateur : livres, magazines ; couteaux, fourchettes, cuillères ; charrettes à boeufs ; roues ; brouettes, charrettes à bras]
เลิก[v.] (loēk) EN: end ; be over ; stop ; close ; be finished ; be ended ; be concluded   FR: finir ; terminer ; se terminer ; arrêter ; achever
เลิกดื่มเหล้า[v. exp.] (loēk deūm lao) EN: abstain from wine   FR: arrêter de boire
เลิกสูบบุหรี่[v. exp.] (loēk sūp burī) EN: give up smoking ; stop smoking ; leave off smoking   FR: arrêter de fumer ; arrêter la cigarette
หมายจับ[n.] (māi jap) EN: warrant of arrest ; arrest warrant   FR: mandat d'arrêt [m]
ไม่หยุดหย่อน[adv.] (mai yutyøn) EN: tirelessly ; nonstop ; without letup ; without slackening   FR: sans relâche ; sans arrêt ; non-stop (anglic.)
งด[v.] (ngot) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop   FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber
งดเว้น[v.] (ngotwen) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist   FR: s'abstenir ; se garder ; arrêter
หน่วง[v.] (nūang) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down   FR: retenir ; arrêter ; empêcher
อดบุหรี่[v. exp.] (ot burī) EN: give up smoking ; leave smoking ; stop smoking   FR: s'abstenir de fumer ; arrêter de fumer
อดเหล้า[v. exp.] (ot lao) EN: give up drinking   FR: s'abstenir de boire (de l'alcool); arrêter de boire (de l'alcool)
ป้ายจอด[n. exp.] (pāi jøt) FR: arrêt de bus [m]
ป้ายหน้า[n. exp.] (pāi nā) FR: prochain arrêt de bus [m]
ป้ายรถโดยสาร[n. exp.] (pāi rot doisān) EN: bus stop   FR: arrêt de bus [m]
ป้ายรถเมล์[n. exp.] (pāi rotmē) EN: bus stop   FR: arrêt de bus [m]
ป้ายรถประจำทาง[n. exp.] (pāi rot prajam thāng) EN: bus stop   FR: arrêt de bus [m]
พัก[v.] (phak) EN: stop for a while ; lay off ; suspend   FR: interrompre ; arrêter momentanément
พักโรงแรม[v. exp.] (phak rōngraēm) FR: séjourner à l'hôtel ; s'arrêter à l'hôtel
พักรบ[v. exp.] (phak rop) EN: declare a truce ; declare an armistice   FR: déclarer une trêve ; arrêter les hostilités
ผ่าน[v.] (phān) EN: stop at   FR: s'arrêter ; stopper
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate   FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer
เรือนจำ[n.] (reūoenjam) EN: prison ; jail ; penitentiary   FR: maison d'arrêt [m] ; pénitencier [m]
รถ[n.] (rot) EN: vehicle ; car ; automobile ; motor car ; wheeled vehicle ; carriage ; wagon ; cart   FR: véhicule [m] ; voiture [f] ; automobile [f] ; wagon [m] ; charrette [f] ; char [m] ; chariot [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARRET    B AE1 R IH2 T
GARRET    G EH1 R AH0 T
BARRETT    B AE1 R IH2 T
GARRETT    G EH1 R AH0 T
JARRETT    JH EH1 R AH0 T
GARRETS    G EH1 R AH0 T S
MARRETT    M EH1 R EH0 T
BARRETO    B AA0 R EH1 T OW0
PARRETT    P AE1 R AH0 T
SARRETT    S AE1 R EH0 T
GARRETT    G AE1 R AH0 T
PARRETTI    P ER0 EH1 T IY0
SHARRETT    SH AE1 R EH0 T
GARRETTE    G ER0 EH1 T
STARRETT    S T AE1 R EH0 T
BARRETTA    B AA0 R EH1 T AH0
BARRETTE    B ER0 EH1 T
BARRETTO    B AA0 R EH1 T OW0
CARRETTA    K AA0 R EH1 T AH0
GARRET'S    G EH1 R AH0 T S
NAVARRETE    N AE1 V ER0 IY2 T
GARRETSON    G AE1 R AH0 T S AH0 N
GARRETT'S    G EH1 R AH0 T Z
GARRETT'S    G AE1 R AH0 T Z
NAVARRETTE    N AE1 V ER0 EH2 T
PARRETTI'S    P ER0 EH1 T IY0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garret    (n) (g a1 r @ t)
Barrett    (n) (b a1 r i t)
garrets    (n) (g a1 r @ t s)

French-Thai: Longdo Dictionary
zone d'arrêt interdit(n) |f| เขตห้ามจอด

Japanese-English: EDICT Dictionary
バレッタ;バレット[, baretta ; baretto] (n) barrette (fre [Add to Longdo]
屋根裏部屋[やねうらべや, yaneurabeya] (n) attic; garret; loft [Add to Longdo]
髪留め;髪どめ[かみどめ, kamidome] (n) barrette; hair clip; hair slide; hair band [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阁楼[gé lóu, ㄍㄜˊ ㄌㄡˊ, / ] garret; loft; attic [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top