ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

and noticed, [...] t be touched.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -and noticed, [...] t be touched.-, *and noticed, [...] t be touched.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

and ( AH0 N D) noticed ( N OW1 T IH0 S T), for ( F AO1 R) the ( DH AH0) first ( F ER1 S T) time ( T AY1 M) how ( HH AW1) a ( AH0) woman ( W UH1 M AH0 N)'s ( EH1 S) underclothing ... barely ( B EH1 R L IY0) touches ( T AH1 CH AH0 Z) her ( HH ER1) skin ( S K IH1 N)... how ( HH AW1) it ( IH1 T) rides on ( R AY1 D Z AA1 N) a ( AH0) cushion ( K UH1 SH AH0 N) of ( AH1 V) air ( EH1 R) as ( AE1 Z) she ( SH IY1) moves ( M UW1 V Z)... how ( HH AW1) the ( DH AH0) silk ( S IH1 L K) floats about ( F L OW1 T S AH0 B AW1 T) her ( HH ER1) body ( B AA1 D IY0), brushing ( B R AH1 SH IH0 NG) her ( HH ER1) flesh ( F L EH1 SH)... like ( L AY1 K) an ( AE1 N) angel ( EY1 N JH AH0 L)'s ( EH1 S) wings ( W IH1 NG Z)... and ( AH0 N D) I ( AY1) understood ( AH2 N D ER0 S T UH1 D) how ( HH AW1) a ( AH0) woman ( W UH1 M AH0 N) must ( M AH1 S T) be ( B IY1) touched ( T AH1 CH T).

 


  

 
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
noticed
 • /N OW1 T IH0 S T/ [CMU]
 • (v) /n'ɒutɪst/ [OALD]
  [notice]
 • ข้อสังเกต[Lex2]
 • การสังเกต[Lex2]
 • การแจ้งล่วงหน้า: ใบแจ้งหนี้ [Lex2]
 • สังเกตเห็น: พบ, เจอ [Lex2]
 • ประกาศ: ป้ายประกาศ [Lex2]
 • (โน'ทิส) {noticed,noticing,notices} n. ข่าวสาร,ข้อความที่เตือน,หมายเหตุ,ข้อสังเกต,การเตือน,การสังเกต,ความสนใจ. vt. สังเกต,ระวัง,แจ้งความ,ประกาศ,แจ้งล่วงหน้า,ออกความเห็น,ให้ความสนใจ ###S. remark,note,heed [Hope]
 • (n) ข้อสังเกต,การเตือน,ข่าวสาร,หมายเหตุ,ความสนใจ [Nontri]
 • (vt) สังเกตเห็น,ประกาศ,ออกความเห็น,แจ้งล่วงหน้า,สนใจ [Nontri]
 • /N OW1 T AH0 S/ [CMU]
 • /N OW1 T IH0 S/ [CMU]
 • (v) /n'ɒutɪs/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
first
 • ที่หนึ่ง: หนึ่ง, แรก, แรกสุด, อันดับหนึ่ง [Lex2]
 • อย่างแรก: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก [Lex2]
 • คนหรือของที่เป็นอันดับที่หนึ่ง[Lex2]
 • (เฟิร์สทฺ) adj. แรก,ที่หนึ่ง,adv. ก่อน,เป็นครั้งแรก,เป็นอันดับแรก,ข้อที่ 1,สมัครใจ. [Hope]
 • (adj) เริ่ม,แรก,ก่อน,สำคัญที่สุด,ที่หนึ่ง,เอก,ต้น [Nontri]
 • (adv) เป็นครั้งแรก,ที่หนึ่ง,ก่อน,เป็นอันดับแรก,แรกเริ่ม [Nontri]
 • (n) ตอนแรก,ชั้นหนึ่ง,วันที่หนึ่ง,ประการแรก,อันดับหนึ่ง [Nontri]
 • /F ER1 S T/ [CMU]
 • (n) /f'ɜːʳst/ [OALD]
time
 • การลงโทษจำคุก[Lex2]
 • เวลา: กาล, ช่วงเวลา, ชั่วเวลา, กาลเวลา [Lex2]
 • ช่วงชีวิตของบุคคล[Lex2]
 • ฤดูกาล[Lex2]
 • ครั้ง: เที่ยว, หน, คราว [Lex2]
 • จังหวะของดนตรี[Lex2]
 • เวลาที่ทำงาน[Lex2]
 • ค่าจ้าง[Lex2]
 • จับเวลา[Lex2]
 • กำหนดเวลา[Lex2]
 • ตั้งเวลา[Lex2]
 • (ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา [Hope]
 • (n) เวลา,ครั้ง,อายุ,สมัย,จังหวะ,วาระ,โอกาส [Nontri]
 • (vt) กะเวลา,จับเวลา,ให้จังหวะ,กำหนด,ตั้งเวลา [Nontri]
 • /T AY1 M/ [CMU]
 • (v) /t'aɪm/ [OALD]
how
 • เท่าไร: เท่าใด, เพียงใด, แค่ไหน, อย่างไร, เช่นไร [Lex2]
 • (เฮา) adv. อย่างไร,อย่างไรบ้าง,ยังไง,ด้วยเหตุผลใด,อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร,อะไร,อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?) [Hope]
 • (adv) อย่างไร,โดยวิธีใด,แค่ไหน,อะไร [Nontri]
 • /HH AW1/ [CMU]
 • (a) /h'au/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
woman
 • ผู้หญิง: หญิง, หญิงสาว, สตรี [Lex2]
 • คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง[Lex2]
 • แม่บ้าน (คนทำงานในบ้าน)[Lex2]
 • ภรรยา (คำไม่เป็นทางการ): คนรัก, แฟน (ผู้หญิง) [Lex2]
 • (วูม'เมิน) n.ผู้หญิง,สตรี adj. เกี่ยวกับผู้หญิง,เกี่ยวกับเพศหญิง ###SW. womanish adj. pl. women (วีม'มิน) [Hope]
 • (n) หญิง,สตรี,นางสนองพระโอษฐ์,แม่บ้าน,คนรัก [Nontri]
 • /W UH1 M AH0 N/ [CMU]
 • (n) /w'umən/ [OALD]
s
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19[Lex2]
 • (เอส) n. พยัญชนะตัวที่ 19 ของภาษาอังกฤษ [Hope]
 • /EH1 S/ [CMU]
 • (n) /'ɛs/ [OALD]
underclothing
 • เสื้อ กางเกงชั้นใน[Lex2]
 • n. =underclothes (ดู) [Hope]
 • (n) /'ʌndəklɒuðɪŋ/ [OALD]
barely
 • เกือบไม่พอ: น้อยมาก [Lex2]
 • เรียบง่าย: ไม่ตกแต่ง [Lex2]
 • (adv) เกือบไม่มี [Nontri]
 • /B EH1 R L IY0/ [CMU]
 • (a) /b'ɛəʳliː/ [OALD]
touches
 • /T AH1 CH AH0 Z/ [CMU]
 • /T AH1 CH IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /t'ʌtʃɪz/ [OALD]
  [touch]
 • สัมผัส: แตะ, จับ [Lex2]
 • นำสิ่งของมาให้สัมผัสกัน[Lex2]
 • กดเบาๆ[Lex2]
 • มีอิทธิพล: มีผลกระทบ [Lex2]
 • ใช้หรือกิน[Lex2]
 • เกี่ยวข้อง: เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้องด้วย [Lex2]
 • ความรู้สึก: การสัมผัส [Lex2]
 • การสัมผัส: การแตะต้อง [Lex2]
 • จำนวนเล็กน้อย[Lex2]
 • รายละเอียด[Lex2]
 • การติดต่อสื่อสาร[Lex2]
 • (ทัชฺ) vt.,vi.,n. (การ) สัมผัส,แตะ,ต้อง,แตะต้อง,จับ,ถูก,ถู,ใช้,บริโภค,เกี่ยวข้อง,จัดการ,มีผล,บรรลุ,ถึง,ประทับใจ,ละเมิด,ล่วงเกิน,ทำให้เกิดเสียงเบา ๆ ,ขอ,ขอยืม, -Phr. (touch down (เครื่องบิน) ลงแตะพื้นดิน) -Phr. (touch off ทำให้ติดไฟ,ทำให้ระเบิด) [Hope]
 • (n) การสัมผัส,การแก้ไข,การถู,การตกแต่ง,การแตะ [Nontri]
 • (vt) สัมผัส,แก้ไข,ทำอันตราย,แตะ,ถู,ตกแต่ง [Nontri]
 • /T AH1 CH/ [CMU]
 • (v) /t'ʌtʃ/ [OALD]
her
 • เธอ: หล่อน [Lex2]
 • นี่ (ทิศทางจากนอกเข้ามา) เช่น von irgendwo her จากที่ใดที่หนึ่ง, Wir kennen uns von der Uni her. เรารู้จักกันจากตอนมหาวิทยาลัย [LongdoDE]
 • (เฮอร์) pron. เธอ,หล่อน,เขา,ของเธอ [Hope]
 • (adj) ของเธอ,ของหล่อน [Nontri]
 • (pro) เธอ,หล่อน [Nontri]
 • /HH ER1/ [CMU]
 • (j) /hɜːʳr/ [OALD]
skin
 • ผิวหนัง: ผิวหน้า [Lex2]
 • ฝ้าที่อยู่ลอยบนผิวของเหลว[Lex2]
 • (สคิน) n. ผิวหน้า,หนัง,เปลือก,ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว,ชีวิต,คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆี่ยน,หวด,ปกคลุม,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่,ปีน,ป่าย,หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา) [Hope]
 • (n) ผิวหนัง,หนัง,เปลือก,ชีวิต,ฐานะ [Nontri]
 • (vt) ถลกหนัง,ปอกเปลือก,เปลื้องเสื้อผ้า,ถอดออก,ลอกเปลือก [Nontri]
 • /S K IH1 N/ [CMU]
 • (v) /sk'ɪn/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
rides on
  [ride on]
 • ขี่ต่อไป[Lex2]
cushion
 • เครื่องกันกระแทก[Lex2]
 • ช่วยบรรเทาผลกระทบ[Lex2]
 • เบาะ[Lex2]
 • ลดการกระแทก[Lex2]
 • สิ่งที่ช่วยบรรเทา[Lex2]
 • (คู'เชิน) {cushioned,cushioning,cushions} n. เบาะ,นวม,เบาะพิง vt. ใส่เบาะ,ใส่นวม,บรรเทา,ลด,ระงับ ###S. pillow [Hope]
 • (n) นวม,หมอนอิง,ที่รอง,เบาะพิง [Nontri]
 • (vt) รองเบาะ,ปูเบาะ,ใส่นวม [Nontri]
 • /K UH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (v) /k'uʃən/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
air
 • การเดินทางโดยเครื่องบิน[Lex2]
 • เกี่ยวกับจักรราศี[Lex2]
 • คุณสมบัติเฉพาะ: ลักษณะเฉพาะ [Lex2]
 • เครื่องปรับอากาศ: เครื่องทำความเย็น [Lex2]
 • ท่วงทำนอง: ทำนอง, เพลง [Lex2]
 • ท้องฟ้า: อวกาศ [Lex2]
 • บรรยากาศ: กลิ่นอาย [Lex2]
 • ประกาศ: แสดง [Lex2]
 • ปล่อยให้อากาศเข้า: เปิดโล่ง, ระบายอากาศ [Lex2]
 • ลม: ลมอ่อน ๆ, ลมเย็น [Lex2]
 • ออกอากาศ: กระจายเสียง [Lex2]
 • ออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์: ถ่ายทอด [Lex2]
 • อากาศ: บรรยากาศ [Lex2]
 • (แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj. [Hope]
 • (n) อากาศ,ท่าทาง,อาการ,ทำนอง [Nontri]
 • /EH1 R/ [CMU]
 • (v) /'ɛəʳr/ [OALD]
as
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
she
 • เธอ: หล่อน [Lex2]
 • (ชี) pron. หล่อน,เธอ,ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) ,มัน (ใช้เป็นสรรพนามของเรือ,รัฐ,โลก,ดวงดาวเป็นต้น) .n. ผู้หญิง,สตรี,ตัวเมีย,เพศหญิง,สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง [Hope]
 • (pro) หล่อน,เขา(ผู้หญิง),เธอ [Nontri]
 • /SH IY1/ [CMU]
 • (prp) /ʃiː/ [OALD]
moves
 • /M UW1 V Z/ [CMU]
 • (v) /m'uːvz/ [OALD]
  [move]
 • กระตุ้น: ดลใจ, เร้าใจ [Lex2]
 • เคลื่อน: เปลี่ยนตำแหน่ง, เปลี่ยนที่, ขยับ [Lex2]
 • ดำเนินการ: ลงมือทำ [Lex2]
 • ก้าวหน้า[Lex2]
 • ทำให้สะเทือนใจ: เร้าความรู้สึกของ [Lex2]
 • การดำเนินการ: การรุกคืบ, การทำให้เจริญก้าวหน้า [Lex2]
 • การย้ายที่อยู่: การย้ายบ้าน, การเปลี่ยนงาน, การอพยพ, การโยกย้าย [Lex2]
 • การเคลื่อนไหว: การขยับ, การเคลื่อนย้าย [Lex2]
 • (มูฟว) vi. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,เดิน,ก้าวหน้า,เจริญ,จำหน่ายไป,จากไป,ถ่ายท้อง,มีบทบาท,ดำเนินการ,เสนอ. vt. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,กระตุ้น,ดลใจ,เร้าใจ,แหย่,ทำให้ถ่ายท้อง,จำหน่ายไป,เสนอ. n. การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่,การสู่จุดหมายปลายทาง,การเดินหมากรุก,แต้ม,การรกระทำ [Hope]
 • (n) รอบ,คราว,อุบาย,แต้ม,การเดินหมากรุก,การเคลื่อนไหว [Nontri]
 • (vi) เคลื่อนไหว,เคลื่อนที่,ก้าวหน้า,ดำเนินการ,จากไป [Nontri]
 • (vt) ทำให้เคลื่อนไหว,เสนอ,กระตุ้น,แหย่,เร้าใจ [Nontri]
 • /M UW1 V/ [CMU]
 • (v) /m'uːv/ [OALD]
silk
 • เส้นไหม: ใยไหม, ด้ายไหม [Lex2]
 • ผ้าไหม: เสื้อผ้าไหม, เสื้อของนักกฎหมาย [Lex2]
 • ซังข้าวโพด[Lex2]
 • เกี่ยวกับผ้าไหม: คล้ายไหม, ซึ่งทำด้วยใยไหม [Lex2]
 • (ซิลคฺ) n. เส้นไหม,ด้ายไหม,ผ้าไหม,ผ้าแพร,เสื้อแพร,หนวดข้าวโพด adj. ทำด้วยไหม,เกี่ยวกับไหม [Hope]
 • (n) ไหม,แพร [Nontri]
 • /S IH1 L K/ [CMU]
 • (n) /s'ɪlk/ [OALD]
floats about
  [float about]
 • ลอยไปลอยมา[Lex2]
body
 • ร่างกาย: สรีระ [Lex2]
 • ใจความสำคัญของงานเขียน: เนื้อเรื่อง [Lex2]
 • ศพ: ซากศพ [Lex2]
 • กลุ่มคน[Lex2]
 • ส่วนประกอบหลักของสิ่งต่าง ๆ[Lex2]
 • ส่วนประกอบหลักของยานพาหนะ[Lex2]
 • (บอด'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง ###S. physique [Hope]
 • (n) ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ลำต้น [Nontri]
 • /B AA1 D IY0/ [CMU]
 • (n) /b'ɒdiː/ [OALD]
brushing
 • /B R AH1 SH IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /br'ʌʃɪŋ/ [OALD]
  [brush]
 • ปัด[Lex2]
 • แปรง[Lex2]
 • การสัมผัสเบาๆ[Lex2]
 • กวาด[Lex2]
 • ถ่านเก็บไฟในไดนาโมและมอเตอร์ไฟฟ้า[Lex2]
 • หมู่ไม้เตี้ยๆ: ไม้พุ่ม [Lex2]
 • (บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo [Hope]
 • (n) แปรง,พู่กัน,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ [Nontri]
 • (vi,vt) แปรง,ทำความสะอาด,ปัด,ทา [Nontri]
 • /B R AH1 SH/ [CMU]
 • (v) /br'ʌʃ/ [OALD]
flesh
 • เนื้อ: เนื้อสัตว์, เนื้อผลไม้, ผิวเนื้อของคน [Lex2]
 • (เฟลช) n. เนื้อ,เนื้อหนังมังสา,ความอ้วน,น้ำหนัก,ร่างกาย,มนุษย์,สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย,ญาติพี่น้อง,ลูกในไส้,เนื้อผลไม้,ผิวหนัง ###SW. fresher พ่อค้าเนื้อ [Hope]
 • (n) ร่างกาย,เนื้อหนัง,เลือดเนื้อ,เนื้อสัตว์,เนื้อผลไม้ [Nontri]
 • /F L EH1 SH/ [CMU]
 • (n) /fl'ɛʃ/ [OALD]
like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) /laɪk/ [OALD]
an
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • ไม่: การปฏิเสธ, การเพิกถอน [Lex2]
 • ต่อต้าน: คัดค้าน [Lex2]
 • เกี่ยวกับ: เป็นของ [Lex2]
 • ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู [LongdoDE]
 • |+D บ่งเวลา| ตอน, ช่วง เช่น Am Abend gehen wir zum Restaurant. ตอนเย็นเราไปร้านอาหารกันนะจ๊ะ (สังเกต am = an + นามเพศชายหรือเพศกลาง) [LongdoDE]
 • |m| ปี เช่น 200 ans d'enseignement [LongdoFR]
 • abbr. Anglo- Norman [Hope]
 • /AE1 N/ [CMU]
 • /AH0 N/ [CMU]
 • (cc) /æn/ [OALD]
 • (dt) /ən/ [OALD]
  [a]
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
angel
 • คนที่ใจดี[Lex2]
 • เทพธิดา: นางฟ้า, เทวดา [Lex2]
 • (เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj. ###S. spirit, saint, benefactor) [Hope]
 • (n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี [Nontri]
 • /EY1 N JH AH0 L/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪnʤl/ [OALD]
wings
 • ปีกประดับของเครื่องแบบนักบิน[Lex2]
 • (วิงซ) n. ปีกประดับของเครื่องแบบนักบินของกองทัพอากาศหรือสายการบิน [Hope]
 • /W IH1 NG Z/ [CMU]
 • (v) /w'ɪŋz/ [OALD]
  [wing]
 • ปีก (นก, แมลง)[Lex2]
 • ปีกเครื่องบิน[Lex2]
 • ปีกอาคาร[Lex2]
 • นักฟุตบอลหรือนักรักบี้ที่เล่นในตำแหน่งปีก[Lex2]
 • กลุ่มย่อย (ในองค์กรใหญ่)[Lex2]
 • เคลื่อนที่รวดเร็ว (ราวกับติดปีกบิน)[Lex2]
 • (วิง) n. ปีก,ปีกนก,ปีกเครื่องบิน vt. ติดปีก,ทำให้บินได้,ขนส่งทางอากาศ vi. บิน -Phr. (under one's wing ภายใต้การคุ้มครองหรืออุปถัมภ์ของ) ###S. annex,fly [Hope]
 • (n) ปีก,กองบินน้อย,บังโคลนรถ,ฉากข้างเวที,ฝ่าย,ซีก [Nontri]
 • (vt) ทำให้บินได้,ติดปีก,ต่อปีก,ยิงถูกปีก [Nontri]
 • /W IH1 NG/ [CMU]
 • (v) /w'ɪŋ/ [OALD]
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
understood
 • กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ understand[Lex2]
 • ซึ่งเป็นที่เข้าใจ: ซึ่งเกี่ยวกับความเข้าใจ [Lex2]
 • ซึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจ: ซึ่งบอกเป็นนัย [Lex2]
 • (อัน'เดอะสทูด) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ understand. adj. เข้าใจ ###S. axiomatic [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ understand [Nontri]
 • /AH2 N D ER0 S T UH1 D/ [CMU]
 • (v) /ˌʌndəst'ud/ [OALD]
  [understand]
 • เข้าใจ: รู้เรื่อง [Lex2]
 • (อันเดอะสแทนดฺ') vt.,vi. เข้าใจ,รู้,รู้จัก,เข้าใจความหมาย,เรียนรู้,เชื่อ,ยอมรับว่าเป็นความจริง,เห็นอกเห็นใจ ###S. comprehend [Hope]
 • (vt) เข้าใจ,รู้จัก,ทราบ,รู้ใจ [Nontri]
 • /AH2 N D ER0 S T AE1 N D/ [CMU]
 • (v) /ˌʌndəst'ænd/ [OALD]
must
 • ต้อง: จำเป็นต้อง, จำต้อง, จะต้อง [Lex2]
 • น่าจะ: คงจะ, ควรจะ [Lex2]
 • สิ่งจำเป็น: สิ่งที่จำเป็นต้องทำ [Lex2]
 • เหล้าไวน์ใหม่: น้ำองุ่นที่เพิ่งคั้นจากองุ่นใหม่ๆ [Lex2]
 • (มัสทฺ) auxv. ต้อง,จำต้อง,เป็นแน่,น่าจะ [Hope]
 • (va) จำต้อง,จำเป็น,ต้อง,น่าจะ [Nontri]
 • /M AH1 S T/ [CMU]
 • (v) /mʌst/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
touched
 • ประทับใจ: ซาบซึ้ง, จับใจ [Lex2]
 • ที่ถูกเจือด้วยสิ่งอื่นเล็กน้อย[Lex2]
 • /T AH1 CH T/ [CMU]
 • (v) /t'ʌtʃt/ [OALD]
  [touch]
 • สัมผัส: แตะ, จับ [Lex2]
 • นำสิ่งของมาให้สัมผัสกัน[Lex2]
 • กดเบาๆ[Lex2]
 • มีอิทธิพล: มีผลกระทบ [Lex2]
 • ใช้หรือกิน[Lex2]
 • เกี่ยวข้อง: เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้องด้วย [Lex2]
 • ความรู้สึก: การสัมผัส [Lex2]
 • การสัมผัส: การแตะต้อง [Lex2]
 • จำนวนเล็กน้อย[Lex2]
 • รายละเอียด[Lex2]
 • การติดต่อสื่อสาร[Lex2]
 • (ทัชฺ) vt.,vi.,n. (การ) สัมผัส,แตะ,ต้อง,แตะต้อง,จับ,ถูก,ถู,ใช้,บริโภค,เกี่ยวข้อง,จัดการ,มีผล,บรรลุ,ถึง,ประทับใจ,ละเมิด,ล่วงเกิน,ทำให้เกิดเสียงเบา ๆ ,ขอ,ขอยืม, -Phr. (touch down (เครื่องบิน) ลงแตะพื้นดิน) -Phr. (touch off ทำให้ติดไฟ,ทำให้ระเบิด) [Hope]
 • (n) การสัมผัส,การแก้ไข,การถู,การตกแต่ง,การแตะ [Nontri]
 • (vt) สัมผัส,แก้ไข,ทำอันตราย,แตะ,ถู,ตกแต่ง [Nontri]
 • /T AH1 CH/ [CMU]
 • (v) /t'ʌtʃ/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top